Δημοσιεύθηκε στις : [ 17-09-2010 ]

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 802/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Σεπτεμβρίου 2010 Σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 10 παράγραφος 3 και του άρθρου 27 της οδηγίας 2009/16/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις επιδόσεις των εταιρειών

(Σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 10 παράγραφος 3 και του άρθρου 27 της οδηγίας 2009/16/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις επιδόσεις των εταιρειών)

Κατηγορία: Λοιπά

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 802/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 13ης Σεπτεμβρίου 2010
σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 10 παράγραφος 3 και του άρθρου 27 της οδηγίας 2009/16/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις επιδόσεις των εταιρειών

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

την οδηγία 2009/16/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, σχετικά με τον έλεγχο των πλοίων από το κράτος λιμένα ( 1 ), και ιδίως το άρθρο 10 παράγραφος 3 και το άρθρο 27,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Οι επιδόσεις της εταιρείας είναι μια από τις γενικές παραμέτρους που καθορίζουν την κατηγορία κινδύνου του πλοίου.

(2) Για την αξιολόγηση των επιδόσεων των εταιρειών, κατά την έννοια της οδηγίας 2009/16/ΕΚ, είναι απαραίτητο, κατά την επιθεώρηση του πλοίου, οι επιθεωρητές να καταγράφουν τον αριθμό IMO που έχει αποδοθεί σε μια εταιρεία.

(3) Για την αξιολόγηση των επιδόσεων της εταιρείας, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα ποσοστά ελλείψεων και κρατήσεων όλων των πλοίων ενός εταιρικού στόλου που έχουν υποβληθεί σε επιθεώρηση εντός της Ένωσης και εντός της περιοχής που καλύπτεται από το μνημόνιο συνεννόησης του Παρισιού για τον έλεγχο των πλοίων από το κράτος του λιμένα (ΜΣ του Παρισιού).

(4) Είναι αναγκαίο να αξιοποιηθεί η εμπειρία που έχει αποκτηθεί με την εφαρμογή του ΜΣ του Παρισιού όσον αφορά τη μεθοδολογία που πρέπει να χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση των επιδόσεων της εταιρείας.

(5) Για τη δημοσίευση, σε δημόσιο ιστότοπο, του καταλόγου των εταιρειών με χαμηλές ή πολύ χαμηλές επιδόσεις, η Επιτροπή θα πρέπει να βασίζεται στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια στη Θάλασσα που έχει ιδρυθεί βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1406/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 2 ).

(6) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής ασφάλειας στη ναυτιλία και πρόληψης της ρύπανσης από τα πλοία,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Ταυτοποίηση των εταιρειών

Εφόσον το πλοίο πρέπει να είναι σύμφωνο με τον διεθνή κώδικα διαχείρισης της ασφάλειας (κώδικας ISM), όπως αναφέρεται στο κεφάλαιο ΙΧ της διεθνούς σύμβασης για την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα (σύμβασης SOLAS), τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η εταιρεία, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 18 της οδηγίας 2009/16/ΕΚ, ταυτοποιείται μέσω του αριθμού IMO.

Άρθρο 2
Κριτήρια αξιολόγησης των επιδόσεων των εταιρειών

1. Για να αξιολογηθούν οι επιδόσεις των εταιρειών που αναφέρονται στο παράρτημα 1 μέρος I σημείο 1 στοιχείο ε) της οδηγίας 2009/16/ΕΚ, χρησιμοποιούνται τα κριτήρια που περιγράφονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

2. Το επίπεδο επιδόσεων των εταιρειών επικαιροποιείται καθημερινά και υπολογίζεται με βάση τους 36 μήνες που προηγούνται της αξιολόγησης. Για τον σκοπό αυτό ο υπολογισμός θα γίνεται με βάση στοιχεία που συνελέγησαν από τις 17 Ιουνίου 2009. Σε περίπτωση κατά την οποία έχουν παρέλθει λιγότεροι από 36 μήνες από την 17η Ιουνίου 2009, ο υπολογισμός θα γίνεται με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία.

3. Οι εταιρείες κατατάσσονται ως πολύ χαμηλής, χαμηλής, μέσης και υψηλής επίδοσης, όπως αναφέρεται στο σημείο 3 του παραρτήματος.

Άρθρο 3
Δημοσίευση καταλόγου εταιρειών με χαμηλές και πολύ χαμηλές επιδόσεις

1. Με σκοπό την τακτική δημοσίευση, σε δημόσιο ιστότοπο, των πληροφοριών για εταιρείες με χαμηλές και πολύ χαμηλές επιδόσεις σύμφωνα με το άρθρο 27 της οδηγίας 2009/16/ΕΚ, η Επιτροπή επικουρείται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Ναυσιπλοΐας (EMSA).

2. Ο EMSA δημοσιεύει και επικαιροποιεί σε καθημερινή βάση στον δημόσιο ιστότοπό του τις ακόλουθες πληροφορίες:
α) τον κατάλογο των εταιρειών, των οποίων οι επιδόσεις κατά τη διάρκεια των προηγούμενων 36 μηνών ήταν πολύ χαμηλές, για περίοδο τουλάχιστον τριών μηνών σε συνεχή βάση·
β) τον κατάλογο των εταιρειών, των οποίων οι επιδόσεις κατά τη διάρκεια των προηγούμενων 36 μηνών ήταν χαμηλές ή πολύ χαμηλές, για περίοδο τουλάχιστον τριών μηνών σε συνεχή βάση·
γ) τον κατάλογο των εταιρειών, των οποίων οι επιδόσεις κατά τη διάρκεια των προηγούμενων 36 μηνών ήταν χαμηλές για περίοδο τουλάχιστον έξι μηνών σε συνεχή βάση.

Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2011.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 13 Σεπτεμβρίου 2010.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος
José Manuel BARROSOEL
( 1 ) ΕΕ L 131 της 28.5.2009, σ. 57.
( 2 ) ΕΕ L 208 της 5.8.2002, σ. 1.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
(κατά το άρθρο 10 παράγραφος 3 της οδηγίας 2009/16/ΕΚ)

1. Δείκτης κράτησης εταιρείας
Ο δείκτης κράτησης είναι ο λόγος του αριθμού των κρατήσεων όλων των πλοίων του στόλου μιας εταιρείας προς τον αριθμό των επιθεωρήσεων όλων των πλοίων του στόλου της εταιρείας κατά τους προηγούμενους 36 μήνες, σε σύγκριση με τον μέσο όρο του λόγου κράτησης όλων των πλοίων που έχουν υποβληθεί σε επιθεώρηση στην περιοχή η οποία καλύπτεται από το ΜΣ του Παρισιού κατά τους προηγούμενους 36 μήνες.
Ο δείκτης κράτησης θεωρείται ως μέσος όρος εφόσον κυμαίνεται εντός περιθωρίου 2 εκατοστιαίων μονάδων άνω ή κάτω του μέσου όρου του λόγου κράτησης όλων των πλοίων που έχουν υποβληθεί σε επιθεώρηση στην περιοχή που καλύπτεται από το ΜΣ του Παρισιού κατά τους προηγούμενους 36 μήνες.
Ο δείκτης κράτησης θεωρείται ότι είναι άνω του μέσου όρου εφόσον υπερβαίνει κατά περισσότερες από 2 εκατοστιαίες μονάδες τον μέσο όρο του λόγου κράτησης όλων των πλοίων που έχουν υποβληθεί σε επιθεώρηση στην περιοχή που καλύπτεται από το ΜΣ του Παρισιού κατά τους προηγούμενους 36 μήνες.
Ο δείκτης κράτησης θεωρείται ότι είναι κάτω του μέσου όρου εφόσον είναι κατώτερος κατά περισσότερες από 2 εκατοστιαίες μονάδες του μέσου όρου του λόγου κράτησης όλων των πλοίων που έχουν υποβληθεί σε επιθεώρηση στην περιοχή που καλύπτεται από το ΜΣ του Παρισιού κατά τους προηγούμενους 36 μήνες.
Ο δείκτης κράτησης μιας εταιρείας θεωρείται ότι υπερβαίνει τον μέσο όρο, ανεξαρτήτως όλων των άλλων αποτελεσμάτων των επιθεωρήσεων, εάν κατά τους προηγούμενους 36 μήνες έχει εκδοθεί διαταγή απαγόρευσης κατάπλου για ένα από τα πλοία του στόλου της εταιρείας σύμφωνα με την οδηγία 2009/16/ΕΚ.

2. Δείκτης ελλείψεων εταιρείας
Ο δείκτης ελλείψεων είναι ο λόγος της συνολικής βαθμολογίας όλων των ελλείψεων όλων των πλοίων του στόλου μιας εταιρείας προς τον αριθμό των επιθεωρήσεων όλων των πλοίων του στόλου της εταιρείας κατά τους τελευταίους 36 μήνες, σε σύγκριση με το μέσο όρο του λόγου ελλείψεων όλων των πλοίων που έχουν υποβληθεί σε επιθεώρηση στην περιοχή η οποία καλύπτεται από το ΜΣ του Παρισιού κατά τους προηγούμενους 36 μήνες.
Για τους σκοπούς του πρώτου εδαφίου, οι ελλείψεις που αφορούν τον κώδικα ISM σταθμίζονται με πέντε μονάδες, ενώ κάθε άλλη έλλειψη σταθμίζεται με μία μονάδα. Ο μέσος όρος του λόγου ελλείψεων εντός της περιοχής που καλύπτεται από το ΜΣ του Παρισιού σταθμίζεται λαμβάνοντας υπόψη το μέσο όρο εμφάνισης ελλείψεων σχετικών με τον κώδικα ISM ή άλλων, ανά επιθεώρηση.
Ο δείκτης ελλείψεων θεωρείται ως μέσος όρος εφόσον κυμαίνεται εντός περιθωρίου 2 εκατοστιαίων μονάδων άνω ή κάτω του σταθμισμένου μέσου όρου των ελλείψεων στην περιοχή η οποία καλύπτεται από το ΜΣ του Παρισιού κατά τους προηγούμενους 36 μήνες.
Ο δείκτης ελλείψεων θεωρείται ότι είναι άνω του μέσου όρου εφόσον είναι ανώτερος του σταθμισμένου μέσου όρου των ελλείψεων κατά περισσότερες από 2 εκατοστιαίες μονάδες στην περιοχή που καλύπτεται από το ΜΣ του Παρισιού κατά τους προηγούμενους 36 μήνες.
Ο δείκτης ελλείψεων θεωρείται ότι είναι κάτω του μέσου όρου εφόσον είναι κατώτερος του σταθμισμένου μέσου όρου των ελλείψεων κατά περισσότερες από 2 εκατοστιαίες μονάδες στην περιοχή που καλύπτεται από το ΜΣ του Παρισιού κατά τους προηγούμενους 36 μήνες.

3. Πίνακας επιδόσεων εταιρείας
Οι επιδόσεις της εταιρείας κατατάσσονται ως ακολούθως:


Δείκτης κράτησης Δείκτης ελλείψεων Επίδοση εταιρείας
άνω του μέσου όρου άνω του μέσου όρου πολύ χαμηλή
άνω του μέσου όρου μέσος όρος χαμηλή
άνω του μέσου όρου κάτω του μέσου όρου
μέσος όρος άνω του μέσου όρου
κάτω του μέσου όρου άνω του μέσου όρου
μέσος όρος μέσος όρος μέση
μέσος όρος κάτω του μέσου όρου
κάτω του μέσου όρου μέσος όρος
κάτω του μέσου όρου κάτω του μέσου όρου υψηλή
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο