Δημοσιεύθηκε στις : [ 15-09-2010 ]

ΟΑΕΕ Εγκύκλιος Αρ. 72/16.7.2010 Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 32 του Ν.3846/2010 σχετικά με τον έλεγχο ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης από τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς

(Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 32 του Ν.3846/2010 σχετικά με τον έλεγχο ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης από τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

ΑΘΗΝΑ   16 /07 / 2010
ΑΡΙΘ.  ΠΡΩΤ.  ΔΙΠΑΣΘ  /Φ 85/ 132 /78408
       
ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  &   ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ            
Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών         
Ο.Α.Ε.Ε                                     
ΓΕΝΙΚΗ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΠΑΡΟΧΩΝ                    
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΠΑΡΟΧΩΝ  ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ                         
ΤΜΗΜΑ : ΝΟΣ.  &  ΕΞΩΝ.  ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ Σ                   

ΤΑΧ  Δ/ΝΣΗ: ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 05                                                  
ΤΑΧ. ΚΩΔ: 104 31   ΑΘΗΝΑ                                               
ΠΛΗΡ.:  AΛ.ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ                                      
ΤΗΛ:  210- 5274419                                                                  
FA :  210-5234435                                                                
      


ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :72

ΘΕΜΑ : Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 32 του Ν.3846/2010 σχετικά με τον έλεγχο ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης από τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς.

ΣΧΕΤ: Η αρ.81/2008 εγκύκλιος.

1. Με την ανωτέρω εγκύκλιο σας γνωστοποιήσαμε τις διατάξεις του Π.Δ/γματος  121/2008 σχετικά με τις υποχρεώσεις των Ασφ/κών Οργανισμών,  των θεραπόντων και ελεγκτών ιατρών και των  φαρμακοποιών καθώς και τις κυρώσεις σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεών τους .

2. Με την παρούσα εγκύκλιο σας γνωστοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν.3846/2010 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α΄,66 και ισχύει από 11/05/2010 με τις οποίες ρυθμίζονται θέματα ελέγχου ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης από τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς .

Από τις διατάξεις του άρθρου αυτού προβλέπονται τα κάτωθι:

1. Με την παρ.1 γίνεται σαφής κατηγοριοποίηση των ποινών – όπως αυτές προσδιορίζονται από τις διατάξεις του Π.Δ. 121/08 και συγκεκριμενοποιείται η διαδικασία επιβολής τους ,σε περιπτώσεις παράβασης των υποχρεώσεων των ιατρών και φαρμακοποιών .
    
Ειδικότερα:

1 α. Με την παρ. 1Α του ανωτέρω άρθρου τροποποιείται η παρ.3 του άρθρου 2 του Π.Δ.121/2008 και ρυθμίζονται θέματα επιβολής πειθαρχικών και διοικητικών κυρώσεων σε περίπτωση που οι θεράποντες ιατροί παραβαίνουν τις προβλεπόμενες από το άρθρο αυτό υποχρεώσεις τους.

Με τις ρυθμίσεις αυτές παρέχεται για πρώτη φορά η δυνατότητα της οριστικής διακοπής της σύμβασης του Ασφαλιστικού Οργανισμού με το συμβεβλημένο ιατρό ,ο οποίος παραβαίνει τις υποχρεώσεις του.

Ακόμη προβλέπεται ότι η διακοπή της σύμβασης των συμβεβλημένων ιατρών καθώς και ο αποκλεισμός κάθε συνεργασίας των μη συμβεβλημένων ιατρών με τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς επιβάλλεται με απόφαση του Γενικού Επιθεωρητή της ΥΠΕΔΥΦΚΑ ,η οποία είναι δεσμευτική για τις Διοικήσεις των Ασφαλιστικών Φορέων.

1β. Με την παρ. 1β τροποποιείται η παρ.4 του άρθρου 2 του Π.Δ. 121/08 και προβλέπεται πέραν των ανωτέρω κυρώσεων (παρ.1 Α ) και η επιβολή χρηματικών προστίμων στους ιατρούς και συγκεκριμένα :
α) καταλογισμός της ζημίας που προκαλείται από την συνταγογράφηση προσαυξημένη κατά 50%
β) πρόστιμο κυμαινόμενο από 3.000€ έως 15.000€ ανάλογα με τη συχνότητα και βαρύτητα της παράβασης .

1γ. Με την παρ.1Γ τροποποιείται η παρ. 15 του άρθρου 4 του Π.Δ.121/08 και ρυθμίζονται θέματα που αφορούν την επιβολή χρηματικών κυρώσεων σε περίπτωση που ο συμβεβλημένος φαρμακοποιός παραβαίνει τις οριζόμενες από το άρθρο αυτό υποχρεώσεις του .

Συγκεκριμένα επέρχεται αυστηροποίηση των κυρώσεων οι οποίες διαμορφώνονται ως εξής:
α) Πρόστιμο κυμαινόμενο από 10% έως 50% , αντί του προϊσχύοντος 1% έως 30% το οποίο υπολογίζεται επί της αξίας των συνταγών που εκτελέστηκαν από το φαρμακείο τον προηγούμενο μήνα από αυτόν κατά τον οποίο έγινε η παράβαση .
β) Προσωρινός αποκλεισμός του φαρμακείου από την εκτέλεση των συνταγών για διάστημα από τέσσερις (4) μέχρι  δώδεκα μήνες (12) μήνες αντί του προϊσχύοντος από δύο (2) μέχρι έξι (6) μήνες.
γ) Οριστική καταγγελία της σύμβασης μονομερώς από του φορέα τόσο για το συγκεκριμένο Ασφαλιστικό Φορέα όσο και οποιοδήποτε άλλο φορέα,με τον οποίο έχει συνάψει σύμβαση.

Η διακοπή της σύμβασης ή και ο αποκλεισμός κάθε μελλοντικής συνεργασίας του φαρμακείου επιβάλλεται  με απόφαση του Γενικού Επιθεωρητή της ΥΠΕΔΥΦΚΑ , η οποία είναι δεσμευτική για τις Διοικήσεις  των Ασφαλιστικών Φορέων.

Επιπλέον για τις αναφερόμενες κατωτέρω παραβάσεις , επιβάλλεται και χρηματικό πρόστιμο από 3.000€ έως 15.000€ , αντί του προϊσχύοντος προστίμου από 3.000€ έως 30.000€.
i.Mη παράδοση από τον φαρμακοποιό ή τον αντικαταστάτη του στο φαρμακείο, των φαρμάκων που αναγράφονται στη συνταγή και χρέωσή τους στον ΟΠΑΔ ή στον Ασφαλιστικό Οργανισμό.
ii.Παράδοση άλλων φαρμάκων ή ειδών από εκείνα που αναγράφει η συνταγή.
iii.Εύρεση στο χώρο του φαρμακείου ή χρησιμοποίηση ταινιών γνησιότητας πλαστών ή επαναχρησιμοποιημένων ή παραποιημένων ή με σβησμένες ενδείξεις ή ταινίες από τις οποίες έχει διαγραφεί με οποιονδήποτε τρόπο η ένδειξη "κρατικό είδος".
iv.Aνεύρεση και παράνομη χρήση συνταγολογίων ή βιβλιαρίων υγείας ασφ/νων.
v.Άρνηση ή παρεμπόδιση με οποιονδήποτε τρόπο του ελέγχου που πραγματοποιείται σύμφωνα με τα επί μέρους στο παρόν διάταγμα.

1δ. Με την παρ. 1Δ, δεν επιτρέπεται η εξόφληση δαπανών από εντολές παρακλινικών εξετάσεων και συνταγών φαρμάκων ιατρών και φαρμακοποιών  μετά την ημερομηνία διακοπής της σύμβασης με τους Ασφαλιστικούς Φορείς και εφεξής.

1ε. Με την παρ. 1Ε ορίζεται ότι, με απόφαση του Γενικού Επιθεωρητή της ΥΠΕΔΥΦΚΑ , επιβάλλεται στα Διαγνωστικά  Εργαστήρια και ιδιωτικές Κλινικές, που έχουν σύμβαση με τον ΟΠΑΔ ή τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς, ποινή διακοπής σύμβασης ή αποκλεισμού τους από κάθε μελλοντική συνεργασία, εφόσον διαπιστωθούν πράξεις που ζημιώνουν  τους φορείς.

2. Mε την παρ. 3 προβλέπεται κατάσχεση των ταινιών γνησιότητας ,που βρίσκονται κατά τη διάρκεια του ελέγχου αποκολλημένες από τις μονάδες ιδιοσκευασμάτων και μη επικολλημένες στις συνταγές ή μονάδες ιδιοσκευασμάτων χωρίς ταινίες γνησιότητας και περαιτέρω παράδοση των κατασχεθέντων στο ΕΟΦ.
   
Με την διάταξη αυτή προβλέπεται και η έκδοση Απόφασης των Υπουργών Εργασίας και Κοιν.Ασφαλίσεων και Υγείας και Κοιν.Αλληλεγγύης μετά από γνώμη του Δ.Σ. του ΕΟΦ με την οποία ενεργείται η καταστροφή ιδιοσκευασμάτων ή η διάθεση αυτών σε νοσηλευτικά ή άλλα ιδρύματα.

3. Με την παρ.6 προβλέπεται η υποχρεωτική αναγραφή ΑΜΚΑ ιατρού στο έντυπο συνταγής  κατά τη συνταγογράφηση .Σε περίπτωση που δεν είναι συμπληρωμένο από τον συνταγογράφο ιατρό το σχετικό πεδίο του συνταγολογίου, καθώς και τα λοιπά  πεδία αυτού, δεν θα εκτελούνται οι συνταγές από τον φαρμακοποιό.
    
Επισημαίνεται ότι επειδή δεν έχουν ακόμη εκτυπωθεί τα νέου τύπου συνταγολόγια ,στα οποία υπάρχει ειδικό πεδίο για τον ΑΜΚΑ ιατρού ,στο υφιστάμενο πεδίο,αντί του αριθμού Μητρώου ΤΣΑΥ θα συμπληρώνεται ο ΑΜΚΑ ΙΑΤΡΟΥ.
   
Παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή των ρυθμίσεων του Νόμου αυτού.
  
Με ευθύνη των Προϊσταμένων των  Περ/κών  Δ/νσεων  και Τμημάτων ΟΑΕΕ – -εκτός Ν. Αττικής -, να λάβουν γνώση της εγκυκλίου αυτής οι θεραπευτές ιατροί, και οι Τοπικοί Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της αρμοδιότητάς τους .


                                                                


Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ                           
Γ. ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ                                
                                                                                                             

Ακριβές Αντίγραφο
Η  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ                                                                       
Ι. ΜΑΡΙΑ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο