Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-05-2009 ]

Αρθρα Άδεια Άσκησης Οικονομολογικού Επαγγέλματος - Απαιτούμενα Δικαιολογητικά - Αίτηση

(Άδεια Άσκησης Οικονομολογικού Επαγγέλματος - Απαιτούμενα Δικαιολογητικά - Αίτηση)

Κατηγορία: Λοιπά

Το παρόν άρθρο είναι πλέον εκτός ισχύος.


Απαιτούμενα Δικαιολογητικά-Αίτηση

1. Αίτηση

    Η Αίτηση είναι προτυπωμένο έντυπο, που χορηγείται από την Υπηρεσία του Ο.Ε.Ε. Στην αίτηση δηλώνονται από τον ενδιαφερόμενο στοιχεία ταυτότητας, στοιχεία επαγγελματικά, σπουδών κλπ. (Παραλαβή Εντύπου)


2. Αντίγραφο του Τίτλου Σπουδών

    Το αντίγραφο του πτυχίου Ανωτάτης Οικονομικής Σχολής δεν απαιτείται εφόσον ο αιτών ή η αιτούσα είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας. Σε κάθε άλλη περίπτωση ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει τον αντίστοιχο για την αιτούμενη Τάξη τίτλο σπουδών (Απολυτήριο Λυκείου, Δίπλωμα ΤΕΙ κλπ).


3. Άδεια Άσκησης Οικονομολογικού Επαγγέλματος (μόνο για τα μέλη του Ο.Ε.Ε.)

    Το δικαιολογητικό αυτό απαιτείται μόνο από τα μέλη του Ο.Ε.Ε. Οι ενδιαφερόμενοι δεν χρειάζεται να προσκομίσουν το σχετικό αντίγραφο διότι η επιβεβαίωση της κατοχής της άδειας γίνεται υπηρεσιακά. Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν είναι κάτοχος της συγκεκριμένης άδειας, έχει δικαίωμα να υποβάλλει ταυτόχρονα αίτηση και για το δικαιολογητικό αυτό. (Περισσότερες πληροφορίες για την Άδεια Άσκησης Οικονομολογικού Επαγγέλματος παρέχονται στη σχετική σελίδα).


4. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου Γενικής Χρήσης

    Σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις το Ο.Ε.Ε. θα το αναζητεί αυτεπάγγελτα, μετά από εξουσιοδότηση του ενδιαφερομένου (υπάρχει σχετικό έντυπο στην Υπηρεσία μας)


5. Δύο πρόσφατες φωτογραφίες ταυτότητας

    Στην πίσω πλευρά των φωτογραφιών πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του/της αιτούντος. Οι φωτογραφίες μπορούν να είναι και έγχρωμες.


6. Δικαιολογητικά Προϋπηρεσίας

    Η προϋπηρεσία, που απαιτείται για την απόκτηση Άδειας Λογιστή - Φοροτεχνικού, υπολογίζεται πάντοτε μετά τη λήψη του απαιτούμενου τίτλου σπουδών. Αναλόγως με την σχέση εργασίας των ενδιαφερομένων τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προϋπηρεσίας είναι τα εξής:

    Ι. Μισθωτοί

        α. Βεβαίωση Εργοδότη, στην οποία θα αναφέρεται η ειδικότητα του υπαλλήλου και η διάρκεια απασχόλησης του. Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος έχει εργαστεί διαδοχικά σε Περισσότερους του ενός εργοδότες, πρέπει να προσκομίσει αντίστοιχες βεβαιώσεις ώστε να συμπληρωθούν τα έτη εργασίας, που απαιτούνται για τη λήψη της αιτούμενης Τάξης.

        β. Φωτοτυπημένα αντίγραφα των βιβλιαρίων ενσήμων του Ι.Κ.Α. ή αποσπάσματα ατομικού λογαριασμού ασφάλισης ΙΚΑ ή βεβαιώσεις εργοδότη για την απόδειξη της ασφάλισης θεωρημένες από το ΙΚΑ ή αντίγραφο λογαριασμού ασφαλισμένου ΙΚΑ για τα έτη εργασίας, που απαιτούνται για τη λήψη της αιτούμενης Τάξης.

        γ. Βεβαίωση της Επιθεώρησης Εργασίας ή κατάσταση προσωπικού ή κάρτα πρόσληψης του ΟΑΕΔ ή μισθολογικές καταστάσεις ή ισολογισμούς εταιρειών, που έχουν υπογραφεί από τον ενδιαφερόμενο, από τα οποία να προκύπτει η ειδικότητα, η διάρκεια και η μορφή της εργασιακής σχέσης. Τα δικαιολογητικά αυτά θα αφορούν (αθροιστικά ή μη) στα έτη εργασίας, που απαιτούνται για τη λήψη της αιτούμενης Τάξης.


    ΙΙ. Ελεύθεροι Επαγγελματίες

        α. Έναρξη Επιτηδεύματος.

        β. Εκκαθαριστικά Εφορίας και Έντυπα Ε3, τα οποία θα αφορούν στα έτη εργασίας, που απαιτούνται για τη λήψη της αιτούμενης Τάξης

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όλα τα δικαιολογητικά, εκτός των βιβλιαρίων ενσήμων, που υποβάλλονται σε φωτοτυπημένα αντίγραφα πρέπει να είναι επισήμως επικυρωμένα. Η επικύρωση των εγγράφων γίνεται από Αστυνομική Αρχή, από Δικηγόρο ή από Δημόσιες Υπηρεσίες.
 
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει, κατά την υποβολή της αίτησης για την απόκτηση της Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού, να καταβάλλουν ανάλογα με την αιτούμενη τάξη τα εξής ποσά:

    Τάξη Α: 147,00 €
    Τάξη Β: 117,00 €
    Τάξη Γ: 88,00  €
    Τάξη Δ: 59,00  €


Τα μέλη του Ο.Ε.Ε., που υποβάλλουν αίτηση για την απόκτηση της άδειας πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις μέχρι και την ημερομηνία της υποβολής.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο