Δημοσιεύθηκε στις : [ 10-09-2010 ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 3/556/8.7.2010 Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 (ΦΕΚ 901Β/16.6.2004) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων»

(Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 (ΦΕΚ 901Β/16.6.2004) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων»)

Κατηγορία: Κεφαλαιαγορά - Χρηματιστήριο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
Ν.Π.Δ.Δ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/556/8.7.2010 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου

Θέμα: Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 (ΦΕΚ 901Β/16.6.2004) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων».

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τα άρθρα 1 έως 7 του ν. 3756/2009 (ΦΕΚ 53 Α/31.3.2009) «Σύστημα Άυλων Τίτλων, διατάξεις για την Κεφαλαιαγορά, φορολογικά θέματα και λοιπές διατάξεις».

2. Τα άρθρα 39 έως 49, 51 έως 55 και 57 έως 58 του ν. 2396/1996 (ΦΕΚ 73 Α/30.4.1996) για τις «Επενδυτικές υπηρεσίες στον τομέα των κινητών αξιών, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και των πιστωτικών ιδρυμάτων και άυλες μετοχές» καθώς και το άρθρο 58 του ν. 2533/1997 (ΦΕΚ 137 Α/11.11.1997) «Χρηματιστηριακή αγορά παραγώγων και άλλες διατάξεις».

3. Την με αριθμό πρωτ 2169/7.7.2010 (αρ. πρωτ. Ε.Κ. 10795/7.7.2010) επιστολή της εταιρίας «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.».

4. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α/22.4.2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την τροποποίηση της απόφασης υπ’ αριθμ. 3/304/10.6.2004 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων» ως εξής:

Άρθρο 1
Το άρθρο 1 του Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:

« Άρθρο 1
Ορισμοί
Για τους σκοπούς και την εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού νοούνται :

1. Αγορά: οργανωμένη αγορά ή Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης που πληροί τις προϋποθέσεις του ν.3606/2007 και έχει αδειοδοτηθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, εξαιρουμένης της Ηλεκτρονικής Δευτερογενούς Αγοράς Τίτλων του άρθρου 26 του ν. 2515/1997.

2. Ως αλλοδαπές κινητές αξίες νοούνται οι κινητές αξίες της παρ. 13 του άρθρου 2 του ν. 3606/2007 και του άρθρου 1 του ν. 3371/2005, που έχουν καταχωρηθεί σε αλλοδαπό Κεντρικό αποθετήριο Αξιών και τηρούνται σε Πάροχο.

3. Ως Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (Δ.Α.Κ.): νοούνται τα παρακάτω αμοιβαία κεφάλαια, των οποίων τα μερίδια είναι εισηγμένα ή για τα μερίδια των οποίων έχει κατατεθεί αίτηση εισαγωγής σε Αγορά, ήτοι: α) αμοιβαία κεφάλαια κατά την έννοια του άρθρου 24α παρ. 1 του ν. 3283/2004 και β) αμοιβαία κεφάλαια που αναπαράγουν χρηματιστηριακό δείκτη και έχουν λάβει άδεια λειτουργίας από τις αρμόδιες αρχές κράτους μέλους, εκτός Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας 85/611/ΕΟΚ του Συμβουλίου, εφόσον η εισαγωγή τους για διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά προβλέπεται στον κανονισμό τους και εφόσον πληρούνται οι όροι της απόφασης 2/435/12-7-2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

4. Ως Διαχειριστής Συστήματος νοείται διαχειριστής Συστήματος εκκαθάρισης, διακανονισμού ή κεντρικού αντισυμβαλλομένου που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα σύμφωνα με το ν. 3606/2007, ως και κάθε άλλο πρόσωπο άλλου κράτους μέλους της ΕΕ, εκτός Ελλάδος, ή τρίτης χώρας που διαχειρίζεται παρόμοια Συστήματα σύμφωνα με το δίκαιο που το διέπει, το οποίο συνδέεται με το Σ.Α.Τ. για το διακανονισμό των συναλλαγών σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Κανονισμού.

5. Ως Ειδικός Διαπραγματευτής νοείται το Μέλος το οποίο ενεργεί στο Χ.Α. ως Ειδικός Διαπραγματευτής επί εισηγμένων στο Χ.Α. κινητών αξιών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών και στον Κανονισμό Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων.

6. Ως Ειδικός Διαπραγματευτής Παραγώγων νοείται το Μέλος το οποίο ενεργεί στο Χ.Α. ως Ειδικός Διαπραγματευτής επί εισηγμένων στο Χ.Α. παραγώγων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών και στον παρόντα Κανονισμό.

7. Ως Ειδικός Διαπραγματευτής Μεριδίων Δ.Α.Κ. νοείται το Μέλος του Χ.Α. που έχει λάβει σχετική άδεια από το ΧΑ και διενεργεί συναλλαγές στο πλαίσιο της ειδικής διαπραγμάτευσης την οποία έχει αναλάβει δυνάμει σχετικής συμβάσεως με την εκδότρια Δ.Α.Κ. που διαχειρίζεται τα εν λόγω μερίδια.

8. Ως Ειδικός Διαπραγματευτής Σ.Χ.Π.. νοείται το Μέλος του Χ.Α. που έχει λάβει σχετική άδεια από το ΧΑ και διενεργεί συναλλαγές στο πλαίσιο της ειδικής διαπραγμάτευσης την οποία έχει αναλάβει δυνάμει σχετικής συμβάσεως με την εκδότρια ΣΧΠ που διαχειρίζεται τα εν λόγω προϊόντα.

9. Ως Εκδότρια νοείται το νομικό πρόσωπο του οποίου οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί ή έχουν ενταχθεί προς διαπραγμάτευση πρωτογενώς σε Αγορά και του οποίου οι κινητές αξίες καταχωρούνται στο Σ.Α.Τ.

10. Ως Eκδότρια Δ.Α.Κ. νοείται για τις ανάγκες εφαρμογής του παρόντος Κανονισμού εάν μεν πρόκειται για ελληνικά αμοιβαία κεφάλαια, η προβλεπόμενη στο ν. 3283/2004 Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ΑΕΔΑΚ), εάν δε πρόκειται για αλλοδαπά αμοιβαία κεφάλαια, η προβλεπόμενη στην Οδηγία 85/611/ΕΟΚ Διαχειρίστρια Εταιρία.

11. Ως Εκδότρια Ελληνικών Πιστοποιητικών (ΕΛ.ΠΙΣ.) νοείται η προβλεπόμενη στην παρ. 14 του άρθρου 59 του ν. 2396/1996 όπως ισχύει, Εκδότρια ΕΛ.ΠΙΣ., για τα ΕΛ.ΠΙΣ. που έχει εκδώσει και έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στην Ελληνική Αγορά Αναδυομένων Κεφαλαιαγορών (Ε.ΑΓ.Α.Κ.).

12. Ως Εκδότρια των Παριστώμενων Μετοχών νοείται η αλλοδαπή εταιρεία που εκδίδει τις μετοχές που παρίστανται με τα ΕΛ.ΠΙΣ., της οποίας μέτοχος είναι η Εκδότρια ΕΛ.ΠΙΣ., όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 59 του ν. 2396/1996 όπως ισχύει.

13. Ως Εκδότρια Σύνθετων Χρηματοοικονομικών Προϊόντων (Σ.Χ.Π.) νοείται το νομικό πρόσωπο που εκδίδει τα Σ.Χ.Π.

14. Ως ΕΛ.ΠΙΣ. νοούνται οι άυλες κινητές αξίες που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 59 του ν. 2396/1996 όπως ισχύει, οι οποίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στην Ε.ΑΓ.Α.Κ.

15. Ως Εντολή Διακανονισμού νοείται η εντολή που εισάγεται στο Σ.Α.Τ.:
(α) από Χειριστή για τη διενέργεια λογιστικών εγγραφών μεταφοράς αλλοδαπών κινητών αξιών μεταξύ διαφορετικών Μερίδων σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Κανονισμού.
(β) από Διαχειριστή Συστήματος ή Γενικό Χειριστή για τη μεταφορά κινητών αξιών μεταξύ διαφορετικών Μερίδων ή τη διενέργεια σχετικών λογιστικών εγγραφών μεταφοράς με τη μέθοδο «παράδοση με την πληρωμή» ή «παράδοση χωρίς πληρωμή» σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Κανονισμoύ.

16. Ως Θεματοφύλακας νοείται κάθε πιστωτικό ίδρυμα που μπορεί να παρέχει νόμιμα στην Ελλάδα την υπηρεσία της φύλαξης και διακίνησης τίτλων.

17. Μέλος νοείται κάθε ΕΠΕΥ ή πιστωτικό ίδρυμα, το οποίο:
(α) έχει λάβει άδεια λειτουργίας από την αρμόδια εποπτική αρχή, για την παροχή της υπηρεσίας που προβλέπεται στο στοιχείο (α) της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του ν.3606/2007, και
(β) έχει την ιδιότητα του μέλους Αγοράς στην οποία διαπραγματεύονται κινητές αξίες οι οποίες έχουν καταχωρηθεί στο Σ.Α.Τ. ή την ιδιότητα του μέλους Συστήματος.

18. Ως Μερίδια Δ.Α.Κ. νοούνται τα εισηγμένα σε Αγορά μερίδια Δ.Α.Κ. σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό της Αγοράς. Για τις ανάγκες εφαρμογής του παρόντος Κανονισμού, όπου αναφέρεται ο όρος κινητές αξίες νοούνται και τα Μερίδια Δ.Α.Κ., εκτός εάν άλλως ορίζεται ρητά.

19. Ως Ομόλογα νοούνται οι άυλοι τίτλοι του Ελληνικού Δημοσίου που είναι καταχωρημένοι στο Σύστημα Παρακολούθησης.

20. Ως Ομολογίες νοούνται οι τίτλοι που εκδίδονται σύμφωνα με τα άρθρα 3α έως ΚΝ 2190/1920 και 58 παρ. 2 ν. 2533/1997, όπως ισχύουν.

21. Ως Ομολογιούχος νοείται ο δικαιούχος των ομολογιών.

22. Ως Πάροχος νοείται πρόσωπο από τα οριζόμενα στις περιπτώσεις (α) και (β) που συνδέεται με τον Διαχειριστή του Σ.Α.Τ. σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 και 6 του ν. 3756/2009 για την τήρηση και την παρακολούθηση με λογιστικές εγγραφές στο Σ.Α.Τ. αλλοδαπών κινητών αξιών.
(α) Αλλοδαπό Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών που εποπτεύεται σύμφωνα με το δίκαιο που το διέπει από εποπτική αρχή η οποία έχει συνάψει πρωτόκολλο συνεργασίας με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το οποίο έχει δημιουργήσει συνδέσμους με τον Διαχειριστή του Σ.Α.Τ. και έχει συνάψει τις σχετικές συμφωνίες σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον παρόντα Κανονισμό.
(β) Πιστωτικό ίδρυμα που δικαιούται να παρέχει την υπηρεσία της φύλαξης και διακίνησης τίτλων και λειτουργεί ως θεματοφύλακας του Διαχειριστή του Σ.Α.Τ. κατά την έννοια του άρθρου 5 του ν.3756/2009.

23. Ως Σύστημα νοείται σύστημα εκκαθάρισης, διακανονισμού ή κεντρικού αντισυμβαλλομένου που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα σύμφωνα με το ν. 3606/2007 ή παρόμοιο σύστημα άλλου κράτους μέλους της ΕΕ, εκτός Ελλάδος, ή τρίτης χώρας που λειτουργεί σύμφωνα με το δίκαιο που το διέπει και τελεί υπό τη διαχείριση διαχειριστή του και το οποίο συνδέεται με το Σ.Α.Τ. για το διακανονισμό συναλλαγών.

24. Ως Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) νοείται το μηχανογραφικό - λειτουργικό σύστημα καταχώρισης και παρακολούθησης σε λογιστική μορφή κινητών αξιών, παρακολούθησης των επ’ αυτών μεταβολών, το οποίο έχει δημιουργήσει και διαχειρίζεται η Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Εκκαθάρισης, Διακανονισμού & Καταχώρησης (Ε.Χ.Α.Ε.). Οι εγγραφές στο Σ.Α.Τ. θεωρούνται εγγραφές στο αρχείο της Ε.Χ.Α.Ε. Όπου στον παρόντα Κανονισμό προβλέπεται ο όρος Διαχειριστής του Σ.Α.Τ. νοείται η Ε.Χ.Α.Ε.

25. Ως Σύστημα Παρακολούθησης νοείται το Σύστημα Παρακολούθησης Συναλλαγών επί Tίτλων με Λογιστική Μορφή, που έχει συσταθεί με το άρθρο 5 του Ν. 2198/1994 και του οποίου διαχειριστής είναι η Τράπεζα της Ελλάδος.

26. Ως Σύνθετα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα (Σ.Χ.Π) νοούνται οι κινητές αξίες που ορίζονται ως τέτοιες με την προβλεπόμενη στην περίπτωση (ζ) της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του ν. 3371/2005 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

27. Ως «Τ» νοείται η ημέρα κατάρτισης συναλλαγής σε Αγορά. Οι ημέρες Τ+1, Τ+2 και Τ+3 αντιστοιχούν στην πρώτη, δεύτερη και Τρίτη εργάσιμη ημέρα από την ημέρα κατάρτισης της συναλλαγής.

28. Ως Φορείς νοούνται οι φορείς του Συστήματος Παρακολούθησης κατά την έννοια του άρθρου 6 του Ν. 2198/1994, όπως προβλέπονται στον Κανονισμό Λειτουργίας του (ΠΔΤΕ υπ΄ αριθμ. 314A/30-05-1995, όπως κάθε φορά ισχύει).

29. Ως Χειριστής νοείται το πρόσωπο από τα οριζόμενα στις περιπτώσεις α) έως ε), το οποίο δικαιούται να κινεί Λογαριασμό Χειριστή σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό και διαθέτει τα κατάλληλα τεχνολογικά και λειτουργικά μέσα που απαιτούνται για την διασύνδεση και επικοινωνία του με το Σ.Α.Τ.
(α) Μέλος
(β) Θεματοφύλακας
(γ) Αλλοδαπό Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών το οποίο εποπτεύεται σύμφωνα με το δίκαιο που το διέπει από εποπτική αρχή η οποία έχει συνάψει πρωτόκολλο συνεργασίας με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το οποίο έχει δημιουργήσει συνδέσμους με τον Διαχειριστή του Σ.Α.Τ. και έχει συνάψει τις σχετικές συμφωνίες σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον παρόντα Κανονισμό. Το αλλοδαπό Κεντρικό Αποθετήριο αξιών πρέπει να πληροί τις ανωτέρω προϋποθέσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του ως Χειριστής του Σ.Α.Τ.
(δ) η Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών Εκκαθάρισης, Διακανονισμού και Καταχώρησης (Ε.Χ.Α.Ε.), η οποία θεωρείται Χειριστής αποκλειστικά και μόνο για τις ενέργειες που ρητά προβλέπονται στον παρόντα Κανονισμό και στον Κανονισμό Εκκαθάρισης και Διακανονισμού Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή.
(ε) Διαχειριστής Συστήματος που έχει συνδεθεί με το Σ.Α.Τ. για το διακανονισμό συναλλαγών σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Κανονισμού.

30. Ως Γενικός Χειριστής νοείται ο Χειριστής ο οποίος δικαιούται να δίνει Εντολές Διακανονισμού στον Διαχειριστή του Σ.Α.Τ. για τη μεταφορά αξιών μεταξύ διαφορετικών μερίδων σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό. Δικαίωμα εισαγωγής στο Σ.Α.Τ. Εντολών Διακανονισμού σύμφωνα με τα ανωτέρω έχουν:
(α) ο Χειριστής της περίπτωσης α) ή β) της παρ. 29, εφόσον έχει εποπτικά ίδια κεφάλαια τουλάχιστον είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) ευρώ
(β) ο Χειριστής των περιπτώσεων γ) και ε) της παρ. 29.

31. Ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων νοείται η ημερομηνία κατά την οποία πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στα αρχεία του Σ.Α.Τ. επενδυτής προκειμένου να είναι δικαιούχος της εταιρικής πράξης, όπως αυτή η ημερομηνία ανακοινώνεται από την Εκδότρια, σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών (record date).».

Άρθρο 2

Μετά το τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ. προστίθεται νέα παράγραφος 4α ως εξής:
«4α. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή εκτάκτου ανάγκης, ο Διαχειριστής του Σ.Α.Τ. μπορεί μετά από έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς να αποφασίζει την αναστολή της λειτουργίας του διακανονισμού αξιών, όπως κατά περίπτωση διενεργείται σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό, για λόγους ομαλής λειτουργίας της αγοράς και προστασίας των συμφερόντων των επενδυτών, καθορίζοντας με την οικεία απόφαση τη διάρκεια της αναστολής, ως και κάθε άλλο σχετικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια. Οι ημέρες κατά τις οποίες τελεί σε αναστολή η λειτουργία του σχετικού διακανονισμού δε συνυπολογίζονται στην αντίστοιχη προθεσμία που ορίζεται κατά περίπτωση για τη διενέργειά του.».

Άρθρο 3

Το άρθρο 3 του Κανονισμού τροποποιείται ως εξής:
α) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Στο Σ.Α.Τ. δημιουργούνται Μερίδες Επενδυτή, Εκδότριας, Μέλους, Μερίδα Ειδικού Διαπραγματευτή, Ειδικού Διαπραγματευτή Παραγώγων, Ειδικού Διαπραγματευτή Μεριδίων Δ.Α.Κ., Ειδικού Διαπραγματευτή Σ.Χ.Π., Διαχειριστή Συστήματος, Χειριστή, Παρόχου και Διαχειριστή Σ.Α.Τ.».
β) Μετά το τέλος της περίπτωσης θ) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Κανονισμού προστίθενται νέες περιπτώσεις ι) και ια) ως εξής:
« ι) Στη μερίδα Διαχειριστή Συστήματος τηρούνται Λογαριασμός Αξιών και Ειδικός Λογαριασμός.».
« ια) Στη μερίδα Χειριστή τηρείται Μεταβατικός Λογαριασμός.».

Άρθρο 4

Το άρθρο 10 του κανονισμού τροποποιείται ως εξής:
α) Ο τίτλος του άρθρου 10 αντικαθίσταται ως εξής:
Μερίδα Μέλους, Μερίδα Χειριστή, Μερίδα Ειδικού Διαπραγματευτή, Μερίδα Ειδικού Διαπραγματευτή Παραγώγων, Μερίδα Ειδικού Διαπραγματευτή Δ.Α.Κ. και Μερίδα Ειδικού Διαπραγματευτή Σ.Χ.Π
β) Η παράγραφος 1 του άρθρου 10 του Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Για κάθε Μέλος τηρείται στο Σ.Α.Τ., πέραν της Μερίδας που αυτό τηρεί ως επενδυτής, μία ακόμη Μερίδα, η οποία ονομάζεται Μερίδα Μέλους και δημιουργείται για τις ανάγκες εκκαθάρισης και διακανονισμού των συναλλαγών που διενεργούνται μέσω Συστήματος. Η Μερίδα Μέλους δημιουργείται αποκλειστικά από τον Διαχειριστή του Σ.Α.Τ. μετά από αίτημα του Μέλους, εφόσον προσκομισθούν στον Διαχειριστή του Σ.Α.Τ. τα στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 4 του παρόντος Κανονισμού και διαπιστωθεί από αυτόν η ιδιότητα του Μέλους. Ο Λογαριασμός Αξιών της Μερίδας Μέλους περιλαμβάνει έναν μόνο Λογαριασμό Χειριστή, ο οποίος είναι προσβάσιμος και τελεί υπό την αποκλειστική διαχείριση του ιδίου του Μέλους. Το Μέλος οφείλει, ως μοναδικός Χειριστής της ως άνω Μερίδας, να δηλώνει αμελλητί στον Διαχειριστή του Σ.Α.Τ. τους κωδικούς συναλλαγών που διατηρεί για τη διενέργεια συναλλαγών σε Αγορά, κατά τη δημιουργία του Λογαριασμού Χειριστή, καθώς και κάθε μεταβολή των στοιχείων των κωδικών αυτών.».
γ) Στο άρθρο 10 του Κανονισμού προστίθεται παράγραφος 12 ως εξής:
«12. Για κάθε Χειριστή τηρείται στο Σ.Α.Τ., πέραν της Μερίδας που αυτός τηρεί ως επενδυτής, μία ακόμη Μερίδα, η οποία ονομάζεται Μερίδα Χειριστή και δημιουργείται από την Ε.Χ.Α.Ε., υπό την ιδιότητά της ως διαχειρίστρια του Συστήματος Άυλων Τίτλων για τις ανάγκες εκτέλεσης των εντολών διακανονισμού που προβλέπονται από τo άρθρo 91. Ο Μεταβατικός Λογαριασμός της Μερίδας αυτής χρησιμοποιείται για την προσωρινή καταχώρηση αξιών μέχρι της οριστικής παράδοσής τους είτε σε Λογαριασμούς Αξιών των δικαιούχων επενδυτών που διαχειρίζεται ο Χειριστής εντός των προθεσμιών χρόνου που προσδιορίζεται στο άρθρο 91 είτε σε Πάροχο προς εκτέλεση των σχετικών εντολών διακανονισμού.»

Άρθρο 5

Το άρθρο 11 του Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 11
Μερίδες Διαχειριστή Συστήματος
1. Κάθε Διαχειριστής Συστήματος δικαιούται να διατηρεί στο Σ.Α.Τ μία ή και περισσότερες Μερίδες, που καλούνται Μερίδες Διαχειριστή Συστήματος, για τις ανάγκες του διακανονισμού των συναλλαγών που εκκαθαρίζει ή διακανονίζει μέσω των Συστημάτων του σύμφωνα με τους Κανονισμούς που διέπουν τα σχετικά Συστήματα. Ο Διαχειριστής Συστήματος δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί άλλη Μερίδα, που τυχόν διαθέτει σύμφωνα με τους όρους του παρόντος, για την εκκαθάριση ή το διακανονισμό που διενεργεί.
2. Η Μερίδα Διαχειριστή Συστήματος δημιουργείται από τον Διαχειριστή του Σ.Α.Τ. μετά από αίτημα του Διαχειριστή Συστήματος. Για τη δημιουργία Μερίδας Διαχειριστή Συστήματος απαιτείται να έχουν προσκομισθεί στον Διαχειριστή του Σ.Α.Τ. τα στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 4, να έχει διαπιστωθεί από τον Διαχειριστή του Σ.Α.Τ. η ιδιότητα του Διαχειριστή Συστήματος, ως και να πληρούνται από τον Διαχειριστή Συστήματος οι προϋποθέσεις του άρθρου 85Α του παρόντος Κανονισμού.
3. Ο Λογαριασμός Αξιών της Μερίδας Διαχειριστή Συστήματος περιλαμβάνει έναν ή και περισσότερους Λογαριασμούς Χειριστή, οι οποίοι είναι προσβάσιμοι και τελούν υπό την αποκλειστική διαχείριση του ιδίου του Διαχειριστή Συστήματος ως Χειριστή ή άλλων Χειριστών των αντιστοίχων Λογαριασμών Χειριστή. Ο Χειριστής σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο οφείλει να δηλώνει αμελλητί στον Διαχειριστή του Σ.Α.Τ. τους κωδικούς συναλλαγών, που διατηρεί ο Διαχειριστής Συστήματος για τη διενέργεια συναλλαγών σε Αγορά προς κάλυψη κινδύνων του, κατά τη δημιουργία του Λογαριασμού Χειριστή, καθώς και κάθε μεταβολή των στοιχείων των κωδικών αυτών.
4. Στο Σ.Α.Τ. μπορεί, μετά από αίτημα του Διαχειριστή Συστήματος ή των μελών του Διαχειριστή ή του Συστήματος σύμφωνα με τους όρους που τους διέπουν, να απεικονίζονται ή να τηρούνται μεταβατικοί λογαριασμοί, που καλούνται Μεταβατικοί Λογαριασμοί Συστήματος, στο πλαίσιο της εκκαθάρισης ή του διακανονισμού των συναλλαγών που διενεργεί ο Διαχειριστής, σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό του σχετικού Συστήματος. Στον Μεταβατικό Λογαριασμό Συστήματος δύναται να διενεργούνται προσωρινές εγγραφές αξιών σε εκτέλεση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που αφορούν στην εκκαθάριση και το διακανονισμό των συναλλαγών πριν την καταχώρισή τους σε Λογαριασμό Χειριστή.».

Άρθρο 6

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 12 του Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Ο Λογαριασμός Αξιών δημιουργείται από το Σ.Α.Τ. ύστερα από σχετικό αίτημα Χειριστή προς τον οποίο έχει δοθεί σχετική εντολή από το δικαιούχο της Μερίδας. Το Σ.Α.Τ. δεν δημιουργεί Λογαριασμό Αξιών και Μερίδα Επενδυτή σε περίπτωση που ο δικαιούχος φέρεται, βάσει των καταχωρημένων στα αρχεία του στοιχείων, να έχει ήδη Μερίδα Επενδυτή σε αυτό.».

Άρθρο 7

α) Η παράγραφος 1 του άρθρου 13 του Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Ο Λογαριασμός Χειριστή δημιουργείται στο Λογαριασμό Αξιών και αφορά έναν και μόνο Χειριστή, ο οποίος και μόνο επιτρέπεται να έχει πρόσβαση σε αυτόν και να τον διαχειρίζεται. Δημιουργείται ύστερα από σχετικό αίτημα Χειριστή, προς τον οποίον έχει δοθεί σχετική εντολή από το δικαιούχο της Μερίδας και εφόσον υπάρχει ήδη η Μερίδα και Λογαριασμός Αξιών για το δικαιούχο. Λογαριασμός Χειριστή δεν δημιουργείται σε περίπτωση που υπάρχει ήδη Λογαριασμός Χειριστή για τον ίδιο Χειριστή και δικαιούχο. Ο Χειριστής οφείλει να δηλώνει αμελλητί στον Διαχειριστή του Σ.Α.Τ. τους κωδικούς συναλλαγών που διατηρεί ο δικαιούχος της Μερίδας για τη διενέργεια συναλλαγών σε Αγορά κατά τη δημιουργία του Λογαριασμού Χειριστή, καθώς και κάθε μεταβολή των στοιχείων των κωδικών αυτών.»
β) Η παράγραφος 4 του άρθρου 13 του Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Στο Λογαριασμό Χειριστή, κατόπιν σχετικού αιτήματος του δικαιούχου της Μερίδας, ή, προκειμένου περί Κοινής Επενδυτικής Μερίδας, ενός συνδικαιούχου της, ο Χειριστής δύναται να καταχωρεί αριθμό τραπεζικού λογαριασμού, στον οποίο θα γίνονται χρηματικές καταβολές για αξίες καταχωρημένες στο Λογαριασμό Χειριστή.».

Άρθρο 8

Το άρθρο 14 του Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 14
Λογαριασμός Χειριστή Διαχειριστή Συστήματος
1. Κάθε Διαχειριστής Συστήματος μπορεί να δημιουργεί έναν ή και περισσότερους Λογαριασμούς Χειριστή σε Μερίδα στο πλαίσιο της εκκαθάρισης ή του διακανονισμού των συναλλαγών.
2. Ο Λογαριασμός Χειριστή Διαχειριστή Συστήματος δημιουργείται, σύμφωνα με το άρθρο 13 του παρόντος Κανονισμού, στο Λογαριασμό Αξιών της Μερίδας και αφορά μόνο τον Διαχειριστή Συστήματος, ο οποίος επιτρέπεται να έχει πρόσβαση σε αυτόν και να τον διαχειρίζεται.
3. Ο Διαχειριστής Συστήματος διαχειρίζεται στον Λογαριασμό αυτό τις αξίες που του παρέχονται από το δικαιούχο της Μερίδας ως χρηματοοικονομική ασφάλεια του άρθρου 77 του ν. 3606/2007 σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό του Συστήματος του εν λόγω Διαχειριστή, εφαρμοζόμενης όπου συντρέχει περίπτωση της διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 48Α παρ. 1 του παρόντος Κανονισμού. Επιπλέον, στον Λογαριασμό αυτό δύναται να καταχωρούνται αξίες στο δικαιούχο τις οποίες αυτός μεταβιβάζει σε εκτέλεση υποχρεώσεων που προκύπτουν από την εκκαθάριση ή το διακανονισμό ή σε εκτέλεση συμβάσεων επαναγοράς ειδικού τύπου (STRAs) στο Χ.Α. ή άλλων συμβάσεων χρηματοδότησης τίτλων (stock financing) κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 1110 του Κανονισμού (ΕΚ) 1287/2006 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.».

Άρθρο 9

Η παράγραφος 2 του άρθρου 17 του Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Οι Μερίδες Εκδότριας, Μέλους, Χειριστή Ειδικού Διαπραγματευτή, Παρόχου, Διαχειριστή του Σ.Α.Τ. και Διαχειριστή Συστήματος ενεργοποιούνται από τον Διαχειριστή του Σ.Α.Τ. αμέσως μετά τη δημιουργία τους.».

Άρθρο 10

Στο άρθρο 18 του Κανονισμού προστίθενται νέες παράγραφοι 7 και 8 ως εξής:
«7. Απενεργοποίηση Μερίδας Διαχειριστή Συστήματος γίνεται μετά από αίτημα αυτού προς τον Διαχειριστή του Σ.Α.Τ και εφόσον οι Λογαριασμοί της Μερίδας αυτής έχουν μηδενικό υπόλοιπο αξιών.».
8. Η Μερίδα Χειριστή, σε περίπτωση απώλειας της ιδιότητας του Χειριστή, απενεργοποιείται. »

Άρθρο 11

Το άρθρο 21 του Κανονισμού τροποποιείται ως εξής:
α) Η περίπτωση (α) της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:
«(α) Αυτόματα, λόγω διακανονισμού κατ’ εντολή Διαχειριστή Συστήματος σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 21 Α του παρόντος Κανονισμού.».
β) Η περίπτωση ε) της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:
«(ε) Κατόπιν εντολής Γενικών Χειριστών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 21Β του παρόντος Κανονισμού.».
γ) Η περίπτωση (στ) της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:
«(στ) Κατόπιν εντολής Χειριστών για το διακανονισμό συναλλαγών επί αλλοδαπών αξιών που διαβιβάζεται σε Πάροχο μέσω του Διαχειριστή του Σ.Α.Τ. και εκτελείται εκτός του Σ.Α.Τ. σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 91 του παρόντος Κανονισμού Κανονισμό και τις σχετικές τεχνικές αποφάσεις που εκδίδονται από το Διαχειριστή του Σ.Α.Τ. σε εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού».
δ) Η περίπτωση (ζ) της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:
«(ζ) Κατόπιν εντολής Χειριστών για το διακανονισμό συναλλαγών επί αλλοδαπών αξιών που εκτελείται στο Σ.Α.Τ. σύμφωνα με τα οριζόμενα στον παρόντα Κανονισμό και τις σχετικές τεχνικές αποφάσεις που εκδίδονται από το Διαχειριστή του Σ.Α.Τ. σε εφαρμογή του παρόντος.».
ε) Μετά το τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του Κανονισμού προστίθεται νέα παράγραφος 1α ως εξής:
«1α. Οι μεταφορές αξιών ως και οι χρηματικοί διακανονισμοί που διενεργούνται έναντι αυτών σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό διέπονται από τις περί αμετακλήτου διατάξεις του άρθρου 79 του ν. 3606/2007 και των άρθρων 1επ. του ν. 2789/2000.».

Άρθρο 12

Μετά το τέλος του άρθρου 21 του Κανονισμού προστίθεται νέο άρθρο 21Α ως εξής:
« Άρθρο 21Α
Μεταφορές αξιών μεταξύ διαφορετικών Μερίδων λόγω διακανονισμού κατ’ εντολή Διαχειριστή Συστήματος
1. Στο Σ.Α.Τ. διενεργούνται μεταφορές κινητών αξιών μεταξύ διαφορετικών Μερίδων βάσει Εντολών Διακανονισμού Διαχειριστή Συστήματος υπό τους παρακάτω ειδικούς όρους:
α) Ο Διαχειριστής Συστήματος πρέπει να πληροί τους όρους του άρθρου 85Α του παρόντος Κανονισμού.
β) Για τις ανάγκες χρηματικού διακανονισμού όπου συντρέχει περίπτωση, ο Διαχειριστής Συστήματος και καθένα από τα μέλη του Συστήματός του πρέπει να τηρούν λογαριασμό χρηματικού διακανονισμού, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3α του παρόντος Κανονισμού, στην τράπεζα που καθορίζεται προς τούτο από τον Διαχειριστή του Σ.Α.Τ., εκτός εάν ο Διαχειριστής Συστήματος δηλώνει την παροχή υπηρεσιών διακανονισμού «παράδοση χωρίς πληρωμή», καθώς και να συνάπτουν προς τούτο τις όποιες απαραίτητες συμφωνίες που τους υποδεικνύει ο Διαχειριστής του Σ.Α.Τ.
γ) Για τη διενέργεια των μεταφορών αξιών στο Σ.Α.Τ. ο Διαχειριστής Συστήματος πρέπει να διαβιβάζει σχετική κατάσταση στον Διαχειριστή του Σ.Α.Τ. με τα στοιχεία των προς διακανονισμό πράξεων σύμφωνα με τις διαδικασίες που καθορίζει προς τούτο ο Διαχειριστής του Σ.Α.Τ.
δ) Σε περίπτωση έλλειψης ή ασυμφωνίας των στοιχείων που πρέπει να υποβάλλει ο Διαχειριστής Συστήματος σύμφωνα με την προηγούμενη περίπτωση, ο Διαχειριστής του Σ.Α.Τ. ενημερώνει σχετικά τον Διαχειριστή Συστήματος. Για την άρση των ελλείψεων και ασυμφωνιών ο Διαχειριστής Συστήματος οφείλει να διαβιβάζει άμεσα νέα στοιχεία σε αντικατάσταση των προηγουμένων.
ε) Οι μεταφορές κινητών αξιών συνεπεία εντολών του Διαχειριστή Συστήματος μπορεί να διενεργούνται στο Σ.Α.Τ. με τη μέθοδο «παράδοση με την πληρωμή» (delivery versus payment) ή τη μέθοδο «παράδοση χωρίς πληρωμή» (free of payment) σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον παρόντα Κανονισμό και τις τεχνικές αποφάσεις που εκδίδει ο Διαχειριστής του Σ.Α.Τ. σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 5 του παρόντος.
στ) Στο Σ.Α.Τ. διενεργούνται δεσμεύσεις ή προσωρινές εγγραφές δέσμευσης ή μεταφοράς κινητών αξιών στο πλαίσιο ολοκλήρωσης του διακανονισμού μετά από εντολή του Διαχειριστή Συστήματος σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον παρόντα Κανονισμό και τις τεχνικές αποφάσεις που εκδίδει ο Διαχειριστής του Σ.Α.Τ..
ζ) Σε περίπτωση μη ύπαρξης της απαιτούμενης επάρκειας κινητών αξιών ή χρηματικών διαθεσίμων για την ολοκλήρωση του διακανονισμού βάσει των στοιχείων της κατάστασης του Διαχειριστή Συστήματος ή σε περίπτωση διορθώσεων ή ακυρώσεων πράξεων διακανονισμού, ο Διαχειριστής Συστήματος διαβιβάζει σχετική κατάσταση στον Διαχειριστή του Σ.Α.Τ. για τη διενέργεια ή μη του διακανονισμού και των αντίστοιχων μεταφορών κινητών αξιών στο Σ.Α.Τ. βάσει των νέων στοιχείων.
η) Για την εκτέλεση των πάσης φύσεως εντολών του Διαχειριστή Συστήματος στο Σ.Α.Τ. σχετικά με το διακανονισμό και τις αντίστοιχες μεταφορές κινητών αξιών, ο Διαχειριστής Συστήματος πρέπει να ενεργεί σύμφωνα με τις τεχνικές διαδικασίες και το προγραμματισμένο ωράριο λειτουργίας του Σ.Α.Τ.
θ) Ο Διαχειριστής Συστήματος λαμβάνει ενημέρωση μέσω του Σ.Α.Τ. για τον τρόπο εκτέλεσης στο Σ.Α.Τ. των πάσης φύσεως εντολών που διαβιβάζει σχετικά με το διακανονισμό και τις αντίστοιχες μεταφορές κινητών αξιών σύμφωνα με τις διαδικασίες του Σ.Α.Τ.
2. Ο Διαχειριστής του Σ.Α.Τ. ενημερώνει την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, μετά από αίτημά της, για τις εντολές που διαβιβάζονται από τον Διαχειριστή Συστήματος στο Σ.Α.Τ. σχετικά με το διακανονισμό και τις αντίστοιχες μεταφορές κινητών αξιών στο Σ.Α.Τ. ως και για τον τρόπο εκτέλεσής τους.
3. Ο Διαχειριστής του Σ.Α.Τ. καθορίζει με τις τεχνικές αποφάσεις κάθε τεχνικό θέμα αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων, ιδίως σε σχέση με τους λογαριασμούς χρηματικού διακανονισμού που πρέπει να τηρούνται στην τράπεζα χρηματικού διακανονισμού και τον τρόπο λειτουργίας του σχετικού διακανονισμού, το περιεχόμενο, τη μορφή και τον τρόπο διαβίβασης της κατάστασης του Διαχειριστή Συστήματος για το διακανονισμό και τις αντίστοιχες μεταφορές κινητών αξιών στο Σ.Α.Τ., τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθεί ο Διαχειριστής Συστήματος σε περίπτωση ελλείψεων ή ασυμφωνίας των στοιχείων που διαβιβάζει ως άνω με την κατάστασή του, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τους ειδικότερους όρους διακανονισμού με την εφαρμογή των μεθόδων «παράδοση με την πληρωμή» και «παράδοση χωρίς πληρωμή», τυχόν ειδικότερους τεχνικούς όρους ως προς τη διενέργεια δεσμεύσεων ή προσωρινών εγγραφών δέσμευσης ή μεταφοράς κινητών αξιών, τη διευθέτηση του διακανονισμού σε περίπτωση μερικής επάρκειας ή ανεπάρκειας κινητών αξιών ή χρηματικών διαθεσίμων για την ολοκλήρωση του διακανονισμού, την εκτέλεση των πάσης φύσεως εντολών του Διαχειριστή Συστήματος στο Σ.Α.Τ. σχετικά με το διακανονισμό και τις αντίστοιχες μεταφορές κινητών αξιών, το προγραμματισμένο ωράριο λειτουργίας του Σ.Α.Τ. για την εκτέλεση του σχετικού διακανονισμού, τις περιπτώσεις και τον τρόπο ενημέρωσης του Διαχειριστή Συστήματος μέσω του Σ.Α.Τ. για την εκτέλεση στο Σ.Α.Τ. των διαβιβαζόμενων από αυτόν εντολών του.».

Άρθρο 13

Μετά το τέλος του άρθρου 21Α του Κανονισμού, όπως ως άνω προστίθεται, προστίθεται νέο άρθρο 21Β ως εξής:
« Άρθρο 21Β
Μεταφορές αξιών μεταξύ διαφορετικών Μερίδων λόγω διακανονισμού κατ’ εντολή Γενικών Χειριστών
1. Στο Σ.Α.Τ. διενεργούνται μεταφορές κινητών αξιών μεταξύ διαφορετικών Μερίδων βάσει Εντολών Διακανονισμού Γενικών Χειριστών υπό τους παρακάτω ειδικούς όρους:
α) Οι μεταφορές κινητών αξιών διενεργούνται διμερώς, με τη συμμετοχή είτε δύο Γενικών Χειριστών που ενεργούν για κάθε αντισυμβαλλόμενο στην πράξη μεταφοράς είτε ενός και μόνο Γενικού Χειριστή που ενεργεί για αμφότερους τους αντισυμβαλλομένους.
β) Ο Γενικός Χειριστής πρέπει να τηρεί λογαριασμό χρηματικού διακανονισμού σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3α του παρόντος Κανονισμού.
γ) Για τη διενέργεια των μεταφορών αξιών στο Σ.Α.Τ. θα πρέπει οι σχετικές Εντολές Διακανονισμού να πληρούν τους τεχνικούς όρους αποδοχής Εντολής Διακανονισμού στο Σ.Α.Τ., ταύτισης αυτών και μεταφοράς αξιών που καθορίζονται με τις διαδικασίες του Διαχειριστή του Σ.Α.Τ. με τις τεχνικές αποφάσεις.
δ) Οι σχετικές Εντολές Διακανονισμού πρέπει να καθορίζουν την αιτία κίνησης που συνεπάγεται τη μεταφορά κινητών αξιών, όπως ορίζεται με τις διαδικασίες του Διαχειριστή του Σ.Α.Τ., ενδεικτικά εάν πρόκειται για συναλλαγή αγοραπωλησίας, δανεισμού, σύμβασης επαναγοράς ή χρηματοδότησης τίτλων, λαμβανομένων υπόψη και των ορισμών του Κανονισμού 1287/2006 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, χρηματοοικονομικής ασφάλειας του ν. 3606/2007 ή του ν. 3301/2004 ή άλλης εμπράγματης εξασφάλισης επί κινητών αξιών, μεταφοράς κινητών αξιών του ιδίου δικαιούχου λόγω αλλαγής θεματοφύλακα (reregistration), μεταφοράς συνεπεία πράξεων δημιουργίας ή διαγραφής άλλων κινητών αξιών ή για άλλη προβλεπόμενη κατά τις ως άνω διαδικασίες αιτία.
ε) Σε περίπτωση μη πλήρωσης των όρων μεταφοράς αξιών, όπως ιδίως ανεπάρκειας των προς παράδοση ή και καταβολή αντίστοιχα κινητών αξιών και χρηματικών διαθεσίμων για την ολοκλήρωση του διακανονισμού, οι σχετικές Εντολές Διακανονισμού μπορούν να μετατίθενται σε επόμενο κύκλο διακανονισμού, εφόσον τούτη η δυνατότητα προβλέπεται βάσει των ως άνω τεχνικών αποφάσεων του Διαχειριστή του Σ.Α.Τ., διαφορετικά ακυρώνονται.
στ) Οι μεταφορές κινητών αξιών συνεπεία σχετικών Εντολών Διακανονισμού μπορεί να διενεργούνται στο Σ.Α.Τ. με τη μέθοδο «παράδοση με την πληρωμή» (delivery versus payment) ή «παράδοση χωρίς πληρωμή» (free of payment) σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις ως άνω τεχνικές αποφάσεις του Διαχειριστή του Σ.Α.Τ.
ζ) Στο Σ.Α.Τ. διενεργούνται δεσμεύσεις ή προσωρινές εγγραφές δέσμευσης ή μεταφοράς κινητών αξιών στο πλαίσιο ολοκλήρωσης του διακανονισμού βάσει των σχετικών Εντολών Διακανονισμού και των τυχόν ειδικών όρων ή συνθηκών που μπορεί να περιλαμβάνονται σε αυτές σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις ως άνω τεχνικές αποφάσεις του Διαχειριστή του Σ.Α.Τ.
η) Η εκτέλεση σχετικών Εντολών Διακανονισμού διενεργείται σε κύκλους διακανονισμού και εφόσον εισάγονται εντός του προγραμματισμένου ωραρίου λειτουργίας του Σ.Α.Τ.
θ) Τροποποίηση ή ακύρωση σχετικής Εντολής Διακανονισμού διενεργείται στο Σ.Α.Τ. εφόσον αυτή δεν έχει ταυτιστεί ή ακόμη και εάν έχει ταυτιστεί εφόσον τελεί υπό ειδικό όρο τροποποίησης ή ακύρωσης αντίστοιχα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις ως άνω τεχνικές αποφάσεις του Διαχειριστή του Σ.Α.Τ.
ι) Οι Γενικοί Χειριστές λαμβάνουν ενημέρωση μέσω του Σ.Α.Τ. για τον τρόπο εκτέλεσης των Εντολών Διακανονισμού τους ως και για κάθε θέμα που αφορά στην παρακολούθησή τους μέχρι την ολοκλήρωση του διακανονισμού.
2. Ο Διαχειριστής του Σ.Α.Τ. ενημερώνει την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, μετά από αίτημά της, για τις Εντολές Διακανονισμού που διαβιβάζονται από τους Γενικούς Χειριστές στο Σ.Α.Τ. σχετικά με το διακανονισμό και τις αντίστοιχες μεταφορές κινητών αξιών στο Σ.Α.Τ. ως και για τον τρόπο εκτέλεσής τους. Επίσης, την ενημερώνει σε κάθε περίπτωση μερικής επάρκειας ή ανεπάρκειας κινητών αξιών ή χρηματικών διαθεσίμων για την ολοκλήρωση του διακανονισμού βάσει των σχετικών Εντολών Διακανονισμού.
3. Ο Διαχειριστής του Σ.Α.Τ. καθορίζει με τις διαδικασίες του κάθε τεχνικό θέμα αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων, ιδίως σε σχέση με το περιεχόμενο, τη μορφή και τον τρόπο διαβίβασης των σχετικών Εντολών Διακανονισμού, τους όρους αποδοχής, ταύτισης και διακανονισμού τους, τις συνέπειες σε περίπτωση μη πλήρωσης των όρων διακανονισμού τους, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τους ειδικότερους όρους διακανονισμού με την εφαρμογή των μεθόδων «παράδοση με την πληρωμή» και «παράδοση χωρίς πληρωμή», τυχόν ειδικότερους τεχνικούς όρους ως προς τη διενέργεια δεσμεύσεων ή προσωρινών εγγραφών δέσμευσης ή μεταφοράς κινητών αξιών, τη διευθέτηση του διακανονισμού σε περίπτωση μερικής επάρκειας ή ανεπάρκειας κινητών αξιών ή χρηματικών διαθεσίμων για την ολοκλήρωση του διακανονισμού, την τροποποίηση ή την ακύρωση Εντολής Διακανονισμού, την εκτέλεση των Εντολών Διακανονισμού και τις αντίστοιχες μεταφορές κινητών αξιών, τους κύκλους και το προγραμματισμένο ωράριο λειτουργίας του Σ.Α.Τ. για την εκτέλεση Εντολών Διακανονισμού, τις περιπτώσεις και τον τρόπο ενημέρωσης των Γενικών Χειριστών και Χειριστών μέσω του Σ.Α.Τ. για την εκτέλεση στο Σ.Α.Τ. των διαβιβαζόμενων από αυτούς Εντολών Διακανονισμού.».

Άρθρο 14

Μετά το τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 22 του Κανονισμού προστίθεται νέα παράγραφος 3 ως εξής:
«3. Σε περίπτωση επιβολής κατάσχεσης στο Σ.Α.Τ. ή σε χρηματικούς λογαριασμούς που τηρούνται στην τράπεζα που καθορίζεται από τον Διαχειριστή του Σ.Α.Τ. για το χρηματικό διακανονισμό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 78 του ν. 3606/2007.».

Άρθρο 15

Μετά το τέλος του άρθρου 85 του Κανονισμού προστίθεται νέο άρθρο 85Α ως εξής:
«Άρθρο 85Α
Όροι και προϋποθέσεις εκτέλεσης στο Σ.Α.Τ. Εντολών Διακανονισμού Διαχειριστή Συστήματος
1. Για την εκτέλεση στο Σ.Α.Τ. Εντολών Διακανονισμού Διαχειριστή Συστήματος σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον παρόντα Κανονισμό απαιτείται έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που παρέχεται μετά από αιτιολογημένη γνώμη του Διαχειριστή του Σ.Α.Τ., εφόσον ο Διαχειριστής Συστήματος πληροί τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:
α) Διαθέτει την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή για τη διαβίβαση στο Σ.Α.Τ. των απαραίτητων εντολών και καταστάσεων με τις προς διακανονισμό πράξεις ως και για την επίτευξη αμφίδρομης επικοινωνίας μεταξύ αυτού και του Διαχειριστή του Σ.Α.Τ. για την ομαλή ολοκλήρωση του σχετικού διακανονισμού.
β) Περιγράφει με τον Κανονισμό του Συστήματος ή τις διαδικασίες του, που υποβάλλει στον Διαχειριστή του Σ.Α.Τ. για τη δημιουργία Μερίδας Διαχειριστή Συστήματος, τους μηχανισμούς που υιοθετεί για την αποτροπή συστημικών κινδύνων και τη συμμόρφωσή του προς τις περί του αμετάκλητου του διακανονισμού διατάξεις του ν. 2789/2000, περιλαμβανομένων των διαδικασιών για τη διευθέτηση του διακανονισμού σε περίπτωση υπερημερίας.
γ) Ενημερώνει τον Διαχειριστή του Σ.Α.Τ., βάσει των διαδικασιών του, διαβιβάζοντας σε αυτόν σχετική κατάσταση σχετικά με τα πρόσωπα που είναι μέλη ή συμμετέχοντες στο Σύστημά του ως και σχετικά με τις μεταβολές στα στοιχεία της κατάστασης αυτής.
2. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί να θέτει κατά περίπτωση πρόσθετους όρους και προϋποθέσεις για την χορήγηση της έγκρισης της παραγράφου 1. Από την έγκριση αυτή εξαιρούνται οι Διαχειριστές Συστήματος που έχουν λάβει άδεια από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72επ. του ν. 3606/2007.
3. Ο Διαχειριστής του Σ.Α.Τ. προβαίνει στην παροχή των πάσης φύσεως υπηρεσιών προς τους Διαχειριστές Συστήματος, καθορίζοντας με τις διαδικασίες του κάθε τεχνική λεπτομέρεια που αφορά στην παροχή τους.
4. Ο Διαχειριστής του Σ.Α.Τ. ως προς τις εγγραφές που διενεργεί στο Σ.Α.Τ. και τις πάσης φύσεως υπηρεσίες που παρέχει σε Διαχειριστή Συστήματος σε σχέση με την εκτέλεση εντολών του Διαχειριστή Συστήματος για το διακανονισμό συναλλαγών σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Κανονισμού, έχει μόνο την υποχρέωση ορθής εκτέλεσης των σχετικών εντολών που του διαβιβάζονται από τον Διαχειριστή Συστήματος και ορθής καταχώρησης των στοιχείων των καταστάσεων που του διαβιβάζονται από αυτόν στο πλαίσιο του σχετικού Διακανονισμού.».

Άρθρο 16

Στο άρθρο 90 αντικαθίσταται η παράγραφος 3 ως εξής:
«3. Για την μεταβολή των υπολοίπων των Λογαριασμών Αξιών που διενεργείται κατόπιν εντολής Χειριστή ή Χειριστών για το διακανονισμό συναλλαγών επί αλλοδαπών αξιών που εκτελείται στο Σ.Α.Τ. εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του άρθρου 21Β του παρόντος Κανονισμού.» .

Άρθρο 17

Το άρθρο 91 τροποποιείται ως εξής:
α) Η παράγραφος 2 του άρθρου 91 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Οι όροι αποδοχής Εντολής Διακανονισμού, το περιεχόμενο, η μορφή και ο τρόπος διαβίβασης των Εντολών Διακανονισμού, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι ειδικότεροι όροι διακανονισμού με την εφαρμογή των μεθόδων «παράδοση με την πληρωμή» και «παράδοση χωρίς πληρωμή», τους τυχόν ειδικότερους τεχνικούς όρους ως προς τη διενέργεια δεσμεύσεων ή προσωρινών εγγραφών δέσμευσης ή διενέργειας λογιστικής εγγραφής επί αλλοδαπών κινητών αξιών, τη διευθέτηση του διακανονισμού σε περίπτωση μερικής επάρκειας ή ανεπάρκειας αλλοδαπών κινητών αξιών ή χρηματικών διαθεσίμων για την ολοκλήρωση του διακανονισμού, την τροποποίηση ή η ακύρωση Εντολής Διακανονισμού, τους κύκλους των Εντολών Διακανονισμού, τους κύκλους και το προγραμματισμένο ωράριο λειτουργίας του Σ.Α.Τ. για την εκτέλεση των ως άνω Εντολών Διακανονισμού, τις περιπτώσεις και τον τρόπο ενημέρωσης των Χειριστών μέσω του Σ.Α.Τ. για την εκτέλεση των διαβιβαζόμενων από αυτούς Εντολών Διακανονισμού καθορίζονται με ειδικές τεχνικές αποφάσεις ανά αγορά σε συνάρτηση και με τους ειδικότερους κανόνες, όρους, περιορισμούς και χρονικά όρια που προσδιορίζονται από τον Πάροχο ή το Διαχειριστή του Σ.Α.Τ. και επιβάλλονται από τους κανόνες καταχώρησης που ισχύουν στο Αλλοδαπό Κεντρικό αποθετήριο Αξιών στο οποίο είναι καταχωρημένη η αλλοδαπή κινητή αξία.».
β) Η παράγραφος 5 του άρθρου 91 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Με την λήψη ενημέρωσης από τον Πάροχο, ο Διαχειριστής του Σ.Α.Τ. προβαίνει στην παράδοση αξιών στους Λογαριασμούς Αξιών των δικαιούχων τους ή στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Μερίδων Χειριστών και την πληρωμή των χρηματικών ποσών στους λογαριασμούς χρηματικού διακανονισμού των Χειριστών, σύμφωνα με τις Εντολές Διακανονισμού που έχουν διαβιβαστεί από τους Χειριστές σύμφωνα με τα οριζόμενα τις διατάξεις του παρόντος άρθρου».
γ) Στο άρθρο 91 προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:
«6. Στην περίπτωση παράδοσης αξιών σε Μεταβατικούς Λογαριασμούς Μερίδων Χειριστών, οι Χειριστές υποχρεούνται να μεταφέρουν τις αξίες αυτές στους Λογαριασμούς Αξιών των δικαιούχων επενδυτών εντός 1 εργάσιμης ημέρας».

Άρθρο 18

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη λήψη της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Ο Γραμματέας

Ο Πρόεδρος
Αναστάσιος Θ. Γαβριηλίδης

Ο Αντιπρόεδρος
Ξενοφών Αυλωνίτης

Τα Μέλη


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο