Δημοσιεύθηκε στις : [ 18-05-2010 ]

Αριθ. Πρωτ.: 1065591/1481/ΔΕ-Α/18.5.2010 Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 18 του άρθρου 8 του ν. 3842/2010

(Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 18 του άρθρου 8 του ν. 3842/2010)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αριθ. Πρωτ.: 1065591/1481/ΔΕ-Α/18.5.2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜΑ Α’

Ταχ. Δ/νση: Κ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδ.: 101 84 Αθήνα
Τηλ.: 210 3375063-206-068


Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 18 του άρθρου 8 του ν. 3842/2010


Σε συνέχεια του αριθ. 492/000/ΓΔΦ/20-4-2010 εγγράφου του Γραφείου Γεν. Δ/ντή Φορολογίας, με το οποίο σας κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του ψηφισθέντος από τη Βουλή νομοσχεδίου «Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις»(ν.3842/2010 - Φ.Ε.Κ. 58 Α'), σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες ειδικά για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 18 του άρθρου 8 του ως άνω νόμου:

Με την παράγραφο 18 του άρθρου 8 του ν. 3842/2010, η οποία ισχύει από τη δημοσίευση αυτού του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (23-4-2010), προστέθηκε νέο εδάφιο στην παράγραφο 1 του άρθρου 28 του ν. 820/1978, με το οποίο ορίζεται ότι η απόφαση του προϊσταμένου περιφερειακής υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομικών περί μεταβίβασης κατά την παράγραφο αυτή του δικαιώματος του «υπογραφείν» με εντολή αυτού σε κατώτερο ιεραρχικά όργανο δημοσιεύεται με φροντίδα του προϊσταμένου της υπηρεσίας με τοιχοκόλληση στο κατάστημα αυτής με την παρουσία ενός μάρτυρα, συντασσόμενου προς τούτο σχετικού πρακτικού.

Επομένως, σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου αυτού εδαφίου, κάθε απόφαση προϊσταμένου περιφερειακής υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομικών (π.χ. Δ.Ε.Κ., Π.Ε.Κ., Δ.Ο.Υ. κ.λπ.) με την οποία μεταβιβάζεται από αυτόν κατά τα ανωτέρω σε κατώτερο ιεραρχικά όργανο το δικαίωμα του «υπογράφειν» με εντολή αυτού έγγραφα, αποφάσεις, εκθέσεις, καταλογιστικές και λοιπές πράξεις κ.λπ., πρέπει να αναρτάται - τοιχοκολλάται στον πίνακα ανακοινώσεων του καταστήματος της περιφερειακής αυτής υπηρεσίας με την παρουσία ενός μάρτυρα, συντάσσεται δε για το σκοπό αυτό σχετικό πρακτικό. Στο πρακτικό αυτό πρέπει να αναγράφονται αναλυτικά τα πλήρη στοιχεία και η ιδιότητα του οριζόμενου από τον προϊστάμενο της περιφερειακής υπηρεσίας υπαλλήλου που διενήργησε την τοιχοκόλληση και του παρευρισκόμενου μάρτυρα - υπαλλήλου της υπηρεσίας αυτής, καθώς και τα στοιχεία της αναρτώμενης - τοιχοκολλούμενης εξουσιοδοτικής απόφασης (αριθμός καταχώρησης και ημερομηνίας έκδοσης).

Ενόψει των παραπάνω, για τις αποφάσεις προϊσταμένων περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών που έχουν ήδη εκδοθεί και με τις οποίες μεταβιβάζεται από αυτούς σε κατώτερα ιεραρχικά όργανα το δικαίωμα του «υπογραφείν» με εντολή αυτών κατά τα ανωτέρω, θα πρέπει να επανεκδοθούν όμοιες, προκειμένου να τηρηθεί και γι’ αυτές ο παραπάνω τύπος δημοσιότητας.

Υπενθυμίζεται ότι στις αποφάσεις των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών με τις οποίες μεταβιβάζεται από αυτούς σε κατώτερα ιεραρχικά όργανα το δικαίωμα του «υπογραφείν», πρέπει να περιγράφονται με ακρίβεια και λεπτομερειακά τα έγγραφα, οι αποφάσεις, οι εκθέσεις και οι πράξεις γενικά για τις οποίες μεταβιβάζεται το δικαίωμα αυτό, ούτως ώστε αυτά τα έγγραφα, οι αποφάσεις, οι εκθέσεις και οι πράξεις γενικά να είναι έγκυρα.

Ομοίως, υπενθυμίζεται ότι στα έγγραφα, τις αποφάσεις, τις εκθέσεις και τις πράξεις γενικά που εκδίδονται από κατώτερο ιεραρχικά όργανο δυνάμει της σχετικής εξουσιοδοτικής απόφασης του προϊσταμένου περιφερειακής υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομικών πρέπει να μνημονεύεται ή να αναγράφεται στο σκεπτικό και ο αριθμός της σχετικής εξουσιοδοτικής αυτής απόφασης.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο