Δημοσιεύθηκε στις : [ 09-09-2010 ]

Αριθ. Πρωτ.: 116370/0092/3.9.2010 Οδηγίες για την παρακράτηση από τις συντάξεις της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Α.Σ.) του άρθρου 11 του ν. 3865/2010, από 1/8/2010

(Οδηγίες για την παρακράτηση από τις συντάξεις της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Α.Σ.) του άρθρου 11 του ν. 3865/2010, από 1/8/2010)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 3 Σεπτεμβρίου 2010
Αρ.Πρωτ: 116370/0092

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ & ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 47η Νομ/κής Εργασίας& Ενστάσεων
ΤΜΗΜΑ : Α ‘

Ταχ.Δ/νση : Κάνιγγος 29
101 10 Αθήνα
Τηλ : 213-212 67701-702-703-704
Fax : 213-212 6778
E-mail : [email protected]


ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την παρακράτηση από τις συντάξεις της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Α.Σ.) του άρθρου 11 του ν. 3865/2010, από 1/8/2010.


1. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ε.Α.Σ.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 3865/2010 από 1/8/2010, θεσπίζεται Ε.Α.Σ., η οποία τηρείται σε λογαριασμό με οικονομική αυτοτέλεια, στο Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ), το οποίο συστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 149 του ν. 3655/2008 (ΦΕΚ 58/τ.Α΄/3.4.2008). Σκοπός του Λογαριασμού είναι η κάλυψη ελλειμμάτων των κλάδων κύριας σύνταξης Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης.

Η Ε.Α.Σ. παρακρατείται μηνιαία από τις συντάξεις του Δημοσίου κατά την καταβολή της σύνταξης, υπολογίζεται στο συνολικό ποσό αυτής και καθορίζεται ως εξής:

α) Για συντάξεις από 1.400,01 € έως 1.700,00 €, ποσοστό 3%

β) Για συντάξεις από 1.700,01 € έως 2.000,00 €, ποσοστό 4%

γ) Για συντάξεις από 2.000,01 € έως 2.300,00 €, ποσοστό 5%

δ) Για συντάξεις από 2.300,01 € έως 2.600,00 €, ποσοστό 6%

ε) Για συντάξεις από 2.600,01 € έως 2.900,00 €, ποσοστό 7%

στ) Για συντάξεις από 2.900,01 € έως 3.200,00 €, ποσοστό 8%

ζ) Για συντάξεις από 3.200,01 € έως 3.500,00 €, ποσοστό 9%

η) Για συντάξεις από 3.500,01 € και άνω, ποσοστό 10%

Για τον προσδιορισμό του συνολικού ποσού σύνταξης λαμβάνονται υπόψη τα ακαθάριστα ποσά, της μηνιαίας βασικής σύνταξης, του επιδόματος εξομάλυνσης του άρθρου 1 του ν. 3670/2008 καθώς και της τυχόν προσωπικής και αμεταβίβαστης διαφοράς.

Για την πρώτη κατηγορία, το ποσό της σύνταξης μετά την παρακράτηση της Ε.Α.Σ. δεν μπορεί να υπολείπεται των χιλίων τετρακοσίων ευρώ, (1.400,00€). (παραδείγματα α, β).

Επισημαίνουμε ότι το ποσοστό της Ε.Α.Σ. υπολογίζεται στο συνολικό ποσό της σύνταξης και όχι σε τμήμα αυτού ( παραδείγματα γ, δ).

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ.

α) Ποσό σύνταξης 1.426,00 €, ποσοστό εισφοράς 3% (1.426,00 Χ 3% = 42,78 €).
1.426,00 – 42,78 = 1.383,22 €
Επειδή το ποσό μετά την παρακράτηση δεν μπορεί να υπολείπεται των 1.400,00 €, η παρακράτηση θα περιορισθεί στο ποσό των 26,00 €.

β) Ποσό σύνταξης 1.500,00 €, ποσοστό εισφοράς 3% (1.500,00 Χ 3% = 45,00 €).
1.500,00 – 45,00 = 1.455,00 €
Το ποσό της παρακράτησης θα είναι 45,00 €.

γ) Ποσό σύνταξης 1.950,00 €, ποσοστό εισφοράς 4% (1.950,00 Χ 4% = 78,00 €).
Το ποσό της παρακράτησης θα είναι 78,00 €.

δ) Ποσό σύνταξης 2.320,00 €, ποσοστό εισφοράς 6% (2.320,00 Χ 6% = 139,20 €).
Το ποσό της παρακράτησης θα είναι 139,20 €.


2. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΤΗΣ Ε.Α.Σ.

Σύμφωνα με τη ρητή πρόβλεψη της διάταξης, εξαιρούνται της παρακράτησης της Ε.Α.Σ. όσοι συνταξιούχοι λαμβάνουν επίδομα ανικανότητας με βάση τις διατάξεις των παρ.5 και 6 του άρθρου 54 του π.δ.169/2007 καθώς και όσοι λαμβάνουν πολεμική σύνταξη ή σύνταξη ως παθόντες στην υπηρεσία και ένεκα ταύτης ή βάσει των διατάξεων των ν. 1897/1990 και 1977/1991.


3. ΔΙΠΛΟΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ

Α. Στις περιπτώσεις καταβολής στο ίδιο πρόσωπο περισσότερων της μίας κύριας σύνταξης από το Δημόσιο, λαμβάνεται υπόψη το άθροισμα των συντάξεων αυτών και η παρακράτηση γίνεται από τη μεγαλύτερη κατά ποσό σύνταξη.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ.

α) Ποσό πρώτης σύνταξης 1.000,00 €
Ποσό δεύτερης σύνταξης 800,00 €
Συνολικό ποσό συντάξεων 1.800,00 €
Ποσοστό εισφοράς 4%
Παρακράτηση 1,800,00 € Χ 4% = 72,00 €
Το ανωτέρω ποσό των 72,00 € θα παρακρατηθεί από τη σύνταξη των 1.000,00 €.

β) Ποσό πρώτης σύνταξης 800,00 €
Ποσό δεύτερης σύνταξης 500,00 €
Συνολικό ποσό συντάξεων 1.300,00 €
Επί των ανωτέρω ποσών δεν θα παρακρατηθεί Ε.Α.Σ.

Β. Τα ανωτέρω θα ισχύσουν και στην περίπτωση που ο συνταξιούχος του Δημοσίου λαμβάνει περισσότερες της μιας συντάξεις (μία από το Δημόσιο και άλλες από Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης). Δεδομένου ότι δεν υπάρχουν σχετικά στοιχεία στο Μηχανογραφικό Αρχείο, ο εντοπισμός των προσώπων της περίπτωσης αυτής θα γίνει ηλεκτρονικά από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων σε συνεργασία με την ΗΔΙΚΑ. Α.Ε.

Επομένως σε αυτή την κατηγορία συνταξιούχων η παρακράτηση της Ε.Α.Σ. σύμφωνα με τα ανωτέρω παραδείγματα, θα γίνει σε μεταγενέστερο χρόνο. Εξυπακούεται ότι εφόσον η σύνταξη του Δημοσίου υπερβαίνει το ποσό των 1.400,00 €, η παρακράτηση θα γίνει αρχικά από το Δημόσιο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος.

Γ. Στις περιπτώσεις που συνταξιούχος του Δημοσίου λαμβάνει μία εξ ιδίου δικαιώματος σύνταξη και μία εκ μεταβιβάσεως εκ των οποίων η μία καταβάλλεται μειωμένη κατά 75%, ο υπολογισμός της Ε.Α.Σ. θα γίνει επί του αθροίσματος των καταβαλλομένων ακαθαρίστων ποσών των δύο συντάξεων (βασική σύνταξη, επίδομα εξομάλυνσης του άρθρου 1 του ν. 3670/2008 καθώς και τυχόν προσωπική και
αμεταβίβαστη διαφορά), δηλ. θα ληφθούν υπόψη το ποσό της σύνταξης που καταβάλλεται ολόκληρη και το ποσό που αντιστοιχεί στο 25% της δεύτερης σύνταξης. Για την παρακράτηση της Ε.Α.Σ. στην περίπτωση αυτή ισχύουν τα προαναφερόμενα παραδείγματα της παραγράφου αυτής.


4. ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ.

Α. Στις περιπτώσεις που στην κατά μεταβίβαση σύνταξη συμμετέχουν περισσότερα του ενός συνδικαιούχα πρόσωπα, για τον προσδιορισμό του ποσού επί του οποίου θα υπολογιστεί η Ε.Α.Σ., λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ποσό της σύνταξης που έχει μεταβιβαστεί και το ποσό που πρέπει να παρακρατηθεί επιμερίζεται ανάλογα.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ.

Συνολικό ποσό σύνταξης που έχει μεταβιβαστεί: 1.500,00 €

α) Συνδικαιούχοι: χήρα και 1 τέκνο - μερίδιο σύνταξης ½ για κάθε συνδικαιούχο.
Παρακράτηση 1.500,00 Χ 3% = 45,00 €
Παρακράτηση στη χήρα: 45,00 Χ ½ = 22,5 €
Παρακράτηση στο τέκνο: 45,00 Χ ½ = 22,5 €

β) Συνδικαιούχοι: χήρα και 2 τέκνα - μερίδια σύνταξης: ½ για τη χήρα, και ¼ για κάθε τέκνο.
Παρακράτηση 1.500,00 Χ 3% = 45,00 €
Παρακράτηση στη χήρα: 45,00 Χ ½ = 22,5 €
Παρακράτηση στα τέκνα: 45,00 Χ 1/4 = 11,5 € για κάθε ένα.

Β. Εάν στην κατά μεταβίβαση σύνταξη συμμετέχει άγαμη ή διαζευγμένη θυγατέρα η οποία έχει εισοδήματα από άλλη πηγή και για το λόγο αυτό το μερίδιό της καταβάλλεται μειωμένο, ο υπολογισμός της Ε.Α.Σ. θα γίνει σύμφωνα με τα προαναφερόμενα και η παρακράτηση θα διενεργηθεί επί του καταβαλλομένου ποσού του μεριδίου σύνταξής της.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Ποσό μεταβιβαζόμενης σύνταξης 1.500,00 €
Συνδικαιούχοι: χήρα και άγαμη θυγατέρα - μερίδιο σύνταξης ½ για κάθε μία.
Ποσό μεριδίου σύνταξης της χήρας 750,00 €
Ποσό μεριδίου σύνταξης της θυγατέρας 750,00 € το οποίο περιορίζεται στο ήμισυ
(375,00 €) λόγω ύπαρξης εισοδημάτων.
Ο συντελεστής παρακράτησης επί των 1.500,00 € ανέρχεται σε 3%.
Παρακράτηση στη χήρα: 750,00 Χ 3% = 22,5 €
Παρακράτηση στη θυγατέρα: 375,00 Χ 3% = 11,25 €

Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που η χήρα ή η θυγατέρα λαμβάνουν μειωμένη σύνταξη επειδή κατέχουν θέση του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Γ. Εάν κάποιο από τα συνδικαιούχα πρόσωπα λαμβάνει και δεύτερη σύνταξη ο υπολογισμός της Ε.Α.Σ. θα γίνει ως εξής:

Κατ’ αρχήν θα διενεργηθεί η παρακράτηση σύμφωνα με τα ισχύοντα για τις περιπτώσεις που στη σύνταξη συμμετέχουν περισσότερα συνδικαιούχα πρόσωπα. Σχετικά τα προαναφερόμενα παραδείγματα για τις περιπτώσεις αυτές. Εκ των υστέρων θα αθροισθούν το ποσό του μεριδίου σύνταξης του δικαιούχου που λαμβάνει και δεύτερη σύνταξη και το ποσό της δεύτερης σύνταξής του. Εάν το άθροισμα των ποσών αυτών είναι μικρότερο των 1.400,00 € θα διενεργηθεί κράτηση μόνον επί του ποσού του μεριδίου της κατά μεταβίβαση σύνταξης, σύμφωνα με τ’ ανωτέρω.

Εάν το ανωτέρω άθροισμα είναι μεγαλύτερο των 1.400,00 €, η κράτηση της Ε.Α.Σ. θα διενεργηθεί επί του ποσού αυτού και με συντελεστή που αντιστοιχεί στο συνολικό αυτό ποσό.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

α) 1ος υπολογισμός:
Συνολικό ποσό μεταβιβαζόμενης σύνταξης 1.600,00 €
Μερίδιο σύνταξης χήρας 800,00 €
Μερίδιο σύνταξης θυγατέρας 400,00 € (μειωμένη σύνταξη λόγω ύπαρξης εισοδημάτων). Η θυγατέρα λαμβάνει και δεύτερη σύνταξη ποσού 500,00 €.
Συντελεστής παρακράτησης 3% που αντιστοιχεί στο ποσό των 1.600,00 €
Παρακράτηση στη χήρα 800,00 Χ 3% = 24 €
Παρακράτηση στη θυγατέρα 400,00 Χ 3% = 12 €

2ος υπολογισμός:
Το σύνολο των καταβαλλομένων ποσών συντάξεων στη θυγατέρα ανέρχεται σε 500,00 € + 400,00 € = 900,00 €. Επομένως στην περίπτωση αυτή, η θυγατέρα εμπίπτει στη διάταξη για τους διπλοσυνταξιούχους, (παράγραφος 3 του παρόντος εγγράφου) και αφού σύμφωνα με τη διάταξη αυτή το άθροισμα των ποσών των δύο συντάξεων είναι μικρότερο των 1.400,00 €, δεν πρέπει να διενεργηθεί κράτηση Ε.Α.Σ.

Επομένως στην περίπτωση του παραδείγματος αυτού η Ε.Α.Σ. για τη θυγατέρα θα περιοριστεί στο ποσό των 12,00 € που αναλογεί στο μερίδιο της κατά μεταβίβαση σύνταξής της.

β) 1ος υπολογισμός:
Συνολικό ποσό μεταβιβαζόμενης σύνταξης 1.600,00 €
Μερίδιο σύνταξης χήρας 800,00 €
Μερίδιο σύνταξης θυγατέρας 400,00 € (μειωμένη σύνταξη λόγω ύπαρξης εισοδημάτων). Η θυγατέρα λαμβάνει και δεύτερη σύνταξη ποσού 1.400,00 €.
Συντελεστής παρακράτησης 3% που αντιστοιχεί στο ποσό των 1.600,00 €.
Παρακράτηση στη χήρα 800,00 Χ 3% = 24 €
Παρακράτηση στη θυγατέρα 400,00 Χ 3% = 12 €

2ος υπολογισμός:
Το σύνολο των καταβαλλομένων ποσών συντάξεων στη θυγατέρα ανέρχεται σε 1.400,00 € + 400,00 € = 1.800,00 €. Επειδή το άθροισμα των ποσών των δύο συντάξεων είναι μεγαλύτερο των 1.400,00 €, για την παρακράτηση της Ε.Α.Σ. θα ληφθεί υπόψη το
άθροισμα των πράγματι καταβαλλομένων ποσών των δύο συντάξεων (1.800,00 €) και θα υπολογισθεί με συντελεστή 4%, που αντιστοιχεί στο ποσό αυτό.

Δηλ: στην περίπτωση του παραδείγματος αυτού η Ε.Α.Σ. για τη θυγατέρα θα ανέλθει στο ποσό των 72,00 € (1.800,00 € Χ 4% = 72,00 €).

γ) 1ος υπολογισμός:
Συνολικό ποσό μεταβιβαζόμενης σύνταξης 3.000,00 €
Μερίδιο σύνταξης χήρας 1.500,00 €
Μερίδιο σύνταξης θυγατέρας 750,00 € (μειωμένη σύνταξη λόγω ύπαρξης εισοδημάτων). Η θυγατέρα λαμβάνει και δεύτερη σύνταξη ποσού 850,00 €.
Συντελεστής παρακράτησης 8% που αντιστοιχεί στο ποσό των 3.000,00 €.
Παρακράτηση στη χήρα 1.500,00 Χ 8% = 120 €
Παρακράτηση στη θυγατέρα 750,00 Χ 8% = 60 €

2ος υπολογισμός:
Το σύνολο των καταβαλλομένων ποσών συντάξεων στη θυγατέρα ανέρχεται σε 750,00 € + 850,00 € = 1.600,00 €. Επειδή το άθροισμα των ποσών των δύο συντάξεων είναι μεγαλύτερο των 1.400,00 €, για την παρακράτηση της Ε.Α.Σ. θα ληφθεί υπόψη το άθροισμα των πράγματι καταβαλλομένων ποσών των δύο συντάξεων (1.600,00 €).

Επειδή ο συντελεστής παρακράτησης της Ε.Α.Σ. επί του ποσού των 1.600,00 € ανέρχεται σε 3% και είναι μικρότερος του συντελεστή 8% που αντιστοιχεί στο μερίδιο της κατά μεταβίβαση σύνταξης της θυγατέρας, το ποσό της Ε.Α.Σ. θα υπολογισθεί με βάση το μεγαλύτερο συντελεστή 8%, που αντιστοιχεί στο άθροισμα των δύο συντάξεων.

Δηλ: στην περίπτωση του παραδείγματος αυτού η Ε.Α.Σ. για τη θυγατέρα θα ανέλθει στο ποσό των 128,00 € (1.600,00 € Χ 8% = 128,00 €). Σε διαφορετική περίπτωση δηλ. εάν η παρακράτηση διενεργηθεί με τον μικρότερο συντελεστή 3% που αντιστοιχεί στο άθροισμα των δύο συντάξεων (1.600,00 €), το ποσό της Ε.Α.Σ. για τη θυγατέρα θα ανέλθει σε 48,00 € και επομένως ενώ λαμβάνει συνολικά 1.600,00 € κατά μήνα, θα έλθει σε ευνοϊκότερη θέση από τη χήρα σύζυγο η οποία λαμβάνει 1.500,00 € κατά μήνα και η Ε.Α.Σ. η οποία θα παρακρατηθεί από τη σύνταξή της ανέρχεται σε 120,00 €.

5. ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΕΙΩΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑ 70%.

Στις περιπτώσεις που η σύνταξη καταβάλλεται μειωμένη κατά 70% λόγω κατοχής θέσης του ευρύτερου δημόσιου τομέα, ο υπολογισμός της Ε.Α.Σ. θα γίνει επί του καταβαλλομένου ποσού.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ.

α) Ποσό πλήρους σύνταξης 1.900,00 €
Ποσό μετά την περικοπή κατά 70% = 570,00 €
Στην περίπτωση αυτή, δεν θα παρακρατηθεί Ε.Α.Σ. δεδομένου ότι το καταβαλλόμενο ποσό είναι μικρότερο των 1.400,00 €.

β) Ποσό πλήρους σύνταξης 5.000,00 €
Ποσό μετά την περικοπή κατά 70% = 1.500,00 €.
Ποσό σύνταξης 1.500,00 €, ποσοστό εισφοράς 3% (1.500,00 Χ 3% = 45,00 €).
Το ποσό της παρακράτησης θα είναι 45,00 €.

6. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΥ

Το ποσό του φόρου θα υπολογιστεί αφού προηγηθεί η παρακράτηση από τη σύνταξη της Ε.Α.Σ.


7. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΝΤΩΝ ΠΟΣΩΝ Ε.Α.Σ.

α) Επειδή η Ε.Α.Σ. παρακρατήθηκε για πρώτη φορά από τις συντάξεις του μηνός Σεπτεμβρίου 2010, τα αντίστοιχα ποσά για το μήνα Αύγουστο 2010 θα παρακρατηθούν σε τέσσερεις ισόποσες μηνιαίες δόσεις, αρχής γενομένης από τη σύνταξη του μηνός Σεπτεμβρίου 2010.

β) Επιπλέον ποσά Ε.Α.Σ. τα οποία παρακρατήθηκαν για πρώτη φορά από τις συντάξεις μηνός Σεπτεμβρίου 2010, επειδή ο υπολογισμός τους διενεργήθηκε διαφορετικά από τα οριζόμενα στο έγγραφο αυτό, συμψηφίζονται με το ποσό της παρακράτησης από τη σύνταξη μηνός Οκτωβρίου 2010, ή επιστρέφονται, κατά περίπτωση.

Ο Υφυπουργός
Φίλιππος Σαχινίδης

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Τμημ/ρχης Διεκ/σης


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο