Σχόλια

Οπως τροποποιήθηκε με την ΠΟΛ.1370/19.12.2001 Τήρηση ειδικού βιβλίου διάθεσης φαρμάκων από τα φαρμακεία

Δημοσιεύθηκε στις : [ 10-04-1996 ]

ΠΟΛ.1127/10.4.1996 Τήρηση ειδικού βιβλίου διάθεσης φαρμάκων από τα φαρμακεία.

(Τήρηση ειδικού βιβλίου διάθεσης φαρμάκων από τα φαρμακεία.)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ.Πρ. Α.Υ.Ο. 1044425/323/0015/ΠΟΛ. 1127/10.4.1996

(ΦΕΚ 303 Β΄):

Θέμα: Τήρηση ειδικού βιβλίου διάθεσης φαρμάκων από τα φαρμακεία.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΟΛ.  1127

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των υποπεριπτώσεων γδ΄ και γη΄ της περίπτωσης γ΄ και της περίπτωσης δ΄ του άρθρου 38 του π.δ/τος 186/1992 (ΦΕΚ Α΄ 84).

2. Την 1026431/268/2.3.1994 (ΦΕΚ Β΄ 154) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, για ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργών Οικονομικών στον Υφυπουργό Οικονομικών.

3. Την ανάγκη διευκόλυνσης των φαρμακείων κατά την χορήγηση φαρμάκων σε ασφαλισμένους ταμείων με ταυτόχρονη διασφάλιση της εμφάνισης της πώλησης των χορηγουμένων φαρμάκων.

4. Ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

1. Παρέχουμε τη δυνατότητα στα φαρμακεία για τη διάθεση φαρμάκων και λοιπών συναφών ειδών σε ασφαλισμένους ασφαλιστικών ταμείων, οι οποίοι πρόκειται εκ των υστέρων και όχι σε χρόνο μεγαλύτερο του ενός μηνός, να καλύψουν τη συναλλαγή με συνταγολόγιο του οικείου ασφαλιστικού ταμείου, αντί της προβλεπόμενης διαδικασίας (έκδοσης απόδειξης λιανικής πώλησης, απόδειξης επιστροφής και νέας απόδειξης λιανικής πώλησης), να τηρούν θεωρημένο βιβλίο παράδοσης φαρμάκων.

2. Στο βιβλίο αυτό καταχωρούνται:

α) Με την παράδοση των φαρμάκων, η ημερομηνία χορήγησης, το ονοματεπώνυμο και το οικείο ασφαλιστικό ταμείο του ασφαλισμένου - πελάτη καθώς και το είδος των φαρμάκων.

β) Με την προσκόμιση του συνταγολογίου, ο αύξων αριθμός αυτού και της εκδιδόμενης απόδειξης λιανικής πώλησης.


3. Στις πιο πάνω περιπτώσεις οι αποδείξεις λιανικής πώλησης μπορούν να εκδοθούν το αργότερο την αντίστοιχη μέρα του επόμενου μήνα από την παράδοση. Ειδικά για τις παραδόσεις φαρμάκων του τελευταίου μήνα της διαχειριστικής περιόδου ισχύουν αναλόγως τα οριζόμενα στο άρθρο 12 παράγραφος 15 του Κ.Β.Σ.

4. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο