Δημοσιεύθηκε στις : [ 12-05-1993 ]

Υπ.Εσ. Εγκύκλιος 22/12.5.1993 Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (άρθρο 24 Ν. 2130/93)

(Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (άρθρο 24 Ν. 2130/93))

Κατηγορία: Φορολογία Κεφαλαίου

Αριθ. 22307/12.5.1993

Εγκύκλιος 22

(Σχετ. αριθ. 22297/21/7-5-93 εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ.)


Στη συνέχεια της ανωτέρω εγκυκλίου του Υπουργείου μας, σας παρέχουμε λεπτομερείς οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 24 του Ν.2130/1993 με την οποία θεσπίζεται το τέλος ακίνητης περιουσίας και παρακαλούμε όπως ενημερώσετε τους ΟΤΑ της περιφέρειάς σας όσο το δυνατό συντομότερο.
 
Όπως είναι γνωστό η εκχώρηση του ΦΑΠ από το Κράτος στην Τ.Α., ως αυτοτελούς εσόδου των δήμων και κοινοτήτων, το οποίο με τη νομική μορφή του τέλους επιβάλλεται μέσα στα καθοριζόμενα όρια του νομικού αυτού πλαισίου, επί της ακίνητης περιουσίας, παρέχει τη δυνατότητα της επιλύσεως των οικονομικών προβλημάτων των ΟΤΑ σε μεγάλο βαθμό, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι η ρύθμιση αυτή θα αξιοποιηθεί κατάλληλα και θα λειτουργήσει με σωστό τρόπο και με την επιβαλλόμενη σοβαρότητα, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της.

Παράλληλα το τέλος αυτό με τις εξισορροπητικές του τάσεις στα φορολογικά βάρη, εξασφαλίζει μια κοινωνικά δίκαιη κατανομή και παρέχει με τη συνολική λογική του τις δυνατότητες για δικαιότερη φορολογική μεταρρύθμιση που θα επιτρέψει στους ΟΤΑ ν’ αντιμετωπίσουν τις σοβαρές δαπάνες σε έργα υποδομής κ.λπ. και ν’ ανταπεξέλθουν στις οικονομικές ανάγκες για την παροχή υπηρεσιών και την ομαλή τους λειτουργικότητα.  Προς διευκόλυνση των ΟΤΑ αναλύουμε κατά την παράγραφο τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 24.

1.  Με την παράγρ. 1 προσδιορίζεται χρονικά η έναρξη του τέλους από 1-1-1993 και καθορίζονται τα ακίνητα επί της αξίας των οποίων επιβάλλεται το τέλος αυτό.  Σύμφωνα με τη ρύθμιση της διάταξης αυτής στο τέλος υπόκεινται όλα τα ακίνητα (κτίσματα και οικόπεδα) που βρίσκονται εντός του συγκεκριμένου σχεδίου πόλεως καθώς και τα κτίσματα που βρίσκονται εκτός σχεδίου πόλεως.  Για τον υπολογισμό της αξίας των κτισμάτων που βρίσκονται εκτός σχεδίου πόλεως λαμβάνεται υπόψη από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο η αξία της διπλάσιας έκτασης από εκείνη που καταλαμβάνουν τα κτίσματα, εφ’ όσον φυσικά υπάρχει τέτοια έκταση.
Το τέλος είναι επιβεβλημένο απ΄το νόμο και δεν απαιτείται απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου για την επιβολή του.  Απλώς οι δήμοι και οι κοινότητες πρέπει να κινήσουν τις διαδικασίες του νόμου για τον καθορισμό του συντελεστή του τέλους, την βεβαίωση και είσπραξή του.

2.  Με την παράγρ. 2 παρέχεται η αρμοδιότητα στους ΟΤΑ να καθορίσουν με απόφαση του συμβουλίου τους το συντελεστή του τέλους, από 0,25%0 έως 0,35%0 τοις χιλίοις επί της αξίας των ακινήτων. Ο συντελεστής του τέλους είναι ενιαίος για όλη τη διοικητική τους περιφέρεια.
Η απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου λαμβάνεται μέχρι 31 Οκτωβρίου του προηγούμενου έτους και ισχύει και για τα επόμενα έτη μέχρι να τροποποιηθεί.  Ειδικά για το έτος 1993 η απόφαση αυτή λαμβάνεται μέχρι 31 Μαϊου.

3.  Με τις παράγρ. 3,4 και 5 ρυθμίζονται λεπτομέρειες γι’ αυτούς που βαρύνει το τέλος, την υποχρέωση των ιδιοκτητών ακινήτων για την υποβολή δηλώσεων, τον τύπο των δηλώσεων και το χρόνο υποβολής τους.  Οι διατάξεις των παραγράφων αυτών είναι λεπτομερείς και δεν χρειάζονται περαιτέρω διευκρίνηση. – Όσον δε αφορά τον τύπο κ.λπ. της δήλωσης, σύντομα θα εκδοθεί η προβλεπόμενη από τις διατάξεις αυτές, απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, για το θέμα αυτό.

4.  Με την παράγρ. 6 καθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού της αξίας των ακινήτων.  Σύμφωνα με τη διάταξη αυτή όπου υπάρχει το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων λαμβάνονται υπόψη το ύψος της τιμής ζώνης και ο συντελεστής παλαιότητας που έχουν καθοριστεί με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
Στις άλλες περιοχές όπου δεν έχουν καθοριστεί οι αντικειμενικές αξίες των ακινήτων, η αξία των ακινήτων καθορίζεται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου.  Στην περίπτωση αυτή τα δημοτικά ή κοινοτικά συμβούλια μπορούν να καθορίσουν ενιαία τιμή για όλη την περιφέρειά τους ή διαφορετικές τιμές κατά περιοχές ή ζώνες αφού λάβουν υπόψη και τα στοιχεία που τηρούνται στην αρμόδια ΔΟΥ, οι οποίες ΔΟΥ υποχρεούνται να τα παρέχουν στους ΟΤΑ.

5.  Με την παράγρ. 7 κατονομάζονται συγκεκριμένα οι περιπτώσεις ακινήτων τα οποία δεν υπόκεινται στο τέλος ή απαλλάσσονται απ’ αυτό.

6.  Με τις παράγρ. 8-17 προβλέπεται η διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης του τέλους.  Οι διατάξεις αυτές είναι λεπτομερείς και δεν χρειάζονται περαιτέρω διευκρίνηση.
Σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις για τα ακίνητα για τα οποία υπάρχει μετρητής της ΔΕΗ το τέλος συνεισπράττεται με τους λογαριασμούς κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος και αποδίδεται στους ΟΤΑ.        
Για τα ακίνητα για τα οποία δεν υπάρχει μετρητής της ΔΕΗ οι ΟΤΑ βεβαιώνουν και εισπράττουν το τέλος με χρηματικούς καταλόγους σύμφωνα με τις ισχύουσες, για τη βεβαίωση και είσπραξη των εσόδων των ΟΤΑ, διατάξεις.

7.  Με τη παράγρ. 18 προβλέπεται η φορολογική ενημερότητα καταβολής του τέλους σε περίπτωση μεταβίβασης ακινήτων.  Λόγω των προθεσμιών και διαδικασιών, για την περίπτωση αυτή σας στείλαμε το αριθμ. 22061/10-5-93 έγγραφό μας με λεπτομερείς οδηγίες.

8.  Από τις διατάξεις της παράγρ. 19 προβλέπεται ότι ποσοστό 15% του τέλους που θα εισπράττουν οι ΟΤΑ κατατίθεται σε ειδικό λογαριασμό στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και ανακατανέμεται σε όλους τους ΟΤΑ κατά τη διαδικασί των ΚΑΠ (Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων) με κριτήρια τα οποία καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών ύστερα από γνώμη της ΚΕΔΚΕ.

9.  Σύμφωνα με την παράγρ. 20 από τα έσοδα του τέλους, το 50% θα διατείθεται από τους ΟΤΑ για την εκτέλεση έργων, καταβολή αποζημιώσεων ρυμοτομούμενων ή απαλλοτριωμένων ακινήτων και αγορά ακινήτων και το υπόλοιπο για την κάλυψη άλλων αναγκών.

10.  Σύμφωνα με την παράγρ. 21, κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την βεβαίωση και είσπραξη του τέλους μπορεί να ρυθμιστεί με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.

11.  Με την παράγρ. 22 δίνεται η δυνατότητα στους δήμους και τις κοινότητες και τους συνδέσμους αυτών να συνιστούν γραφεία κτηματογράφησης για τις ανάγκες του ΤΑΠ.  Λεπτομέρειες για τις αρμοδιότητες και την οργάνωση των γραφείων αυτών θα καθοριστούν με Π.Δ. που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών και ΠΕΧΩΔΕ, ύστερα από γνώμη της ΚΕΔΚΕ.

12.  Τέλος, με την παράγρ. 23 καθορίζεται επίσης ότι, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών θα ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια εφόσον αφορά την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρ. 24 του Ν.2130/1993.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο