Σχόλια

Όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση αριθ. 9504/353/20.5.2011

Δημοσιεύθηκε στις : [ 06-09-2010 ]

Αριθμ. Πρωτ.: 15527/639/2.8.2010 Κατηγοριοποίηση των παραβάσεων, που αφορούν στη λειτουργία των Εταιρειών Προσωρινής Απασχόλησης και καθορισμός του ύψους του προστίμου αναλόγως με τη διαπιστωθείσα παράβαση

(Κατηγοριοποίηση των παραβάσεων, που αφορούν στη λειτουργία των Εταιρειών Προσωρινής Απασχόλησης και καθορισμός του ύψους του προστίμου αναλόγως με τη διαπιστωθείσα παράβαση)

Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

Αριθμ. 15527/639/2.8.2010
(ΦΕΚ Β' 1359/2.9.2010)

Κατηγοριοποίηση των παραβάσεων, που αφορούν στη λειτουργία των Εταιρειών Προσωρινής Απασχόλησης και καθορισμός του ύψους του προστίμου αναλόγως με τη διαπιστωθείσα παράβαση.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Π.Δ 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98).

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 368/1989 «Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας» (Α’ 163).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση του ΟΑΕΔ και άλλες διατάξεις» (Α’ 258), όπως αυτό συμπληρώθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 5 και την παράγραφο 11 του άρθρου 21 του Ν. 3144/2003 «Κοινωνικός διάλογος για την προώθηση της απασχόλησης και την κοινωνική προστασία και άλλες διατάξεις» (Α’ 111) και αντικαταστάθηκε από την περίπτωση Δ του άρθρου 3 του Ν. 3846/2010 «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις» (Α’ 66).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 2639/1998 «Ρύθμιση εργασιακών σχέσεων, σύσταση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 205), όπως αυτές ισχύουν.

5. Την αριθ. πρωτ. 9784/Δ13288/17−5−2010 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, με την οποία συγκροτήθηκε Επιτροπή, έργο της οποίας ήταν η κατηγοριοποίηση των παραβάσεων των ΕΠΑ και ο καθορισμός του ύψους του προστίμου για κάθε παράβαση.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Α. Κατηγοριοποιούμε τις παραβάσεις, οι οποίες αφορούν στη λειτουργία των Εταιρειών Προσωρινής Απασχόλησης (Ε.Π.Α), ανάλογα με τη σοβαρότητα τους, ως εξής:

   
α/α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ
1. Λειτουργία αδειοδοτηθείσας ΕΠΑ κατά παράβαση των όρων της άδειας. Πολύ υψηλή
2. Διαπίστωση ότι μία εταιρεία ομίλου εταιρειών λειτουργεί με κύριο σκοπό την διάθεση εργαζομένων σε άλλη εταιρεία του ίδιου ομίλου Πολύ υψηλή
3. Μη ικανοποίηση των μισθολογικών απαιτήσεων και μη καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών των προσωρινά απασχολουμένων. Πολύ υψηλή
4. Μη προσκόμιση των εξαμηνιαίων εκθέσεων δραστηριότητας από την ΕΠΑ στη Δ/νση Απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Πολύ υψηλή
5. Διαπίστωση ότι διατέθηκαν από την ΕΠΑ προσωρινά απασχολούμενοι όταν αυτό δεν επιτρέπεται. Πολύ υψηλή
6.

 

Μη ύπαρξη σύμβασης έγγραφης, μεταξύ ΕΠΑ και έμμεσου εργοδότη, στην οποία αναφέρονται τα διαλαμβανόμενα στην παραγρ. 8 του άρθρου 22 του Ν.2956/2001, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από την παραγρ. 9 της περίπτωσης Β του άρθρου 3 του Ν. 3846/2010 Πολύ υψηλή
7. Διαπίστωση ότι απαγορεύεται ή παρεμποδίζεται η μόνιμη απασχόληση του προσωρινά απασχολούμενου ή ότι παρεμποδίζονται τα συνδικαλιστικά του δικαιώματα ή παραβλάπτονται τα ασφαλιστικά δικαιώματα του προσωρινά απασχολούμενου Πολύ υψηλή

 

8.

 

 

Διαπίστωση ότι η διάρκεια απασχόλησης του μισθωτού (προσωρινά απασχολούμενου) από τον έμμεσο εργοδότη, στην οποία περιλαμβάνονται και οι ενδεχόμενες ανανεώσεις που γίνονται εγγράφως, είναι μεγαλύτερη από τριάντα έξη (36) μήνες, χωρίς η συναφθείσα σύμβαση εργασίας μεταξύ Εταιρείας Προσωρινής Απασχόλησης και μισθωτού (προσωρινά απασχολούμενου) να μετατραπεί σε σύμβαση αορίστου χρόνου μεταξύ αυτού (προσωρινά απασχολούμενου) με τον έμμεσο εργοδότη.
Πολύ υψηλή

 

 

9. Διαπίστωση ότι ο μισθωτός επιβαρύνθηκε οικονομικά για την απασχόληση του σε έμμεσο εργοδότη. Πολύ υψηλή
10. Διαπίστωση ότι οι αποδοχές του μισθωτού που δεν παρέχει εργασία στον έμμεσο εργοδότη είναι κατώτερες της ΕΓΣΣΕ. Πολύ υψηλή
11. Μη ύπαρξη σύμβασης για την παροχή εργασίας με τη μορφή της προσωρινής απασχόλησης. Υψηλή
12. Διαπίστωση ότι οι προσωρινά απασχολούμενοι έχουν διαφορετικούς όρους εργασίας από τους μόνιμους υπαλλήλους του έμμεσου εργοδότη, αντίστοιχης ειδικότητας. Υψηλή
13. Μη καταχώρηση στον πίνακα προσωπικού της ΕΠΑ των προσωρινά απασχολούμενων Υψηλή
14.

 

Μη ανάρτηση του αντιγράφου του πίνακα προσωπικού, στο οποίο περιλαμβάνονται οι προσωρινά απασχολούμενοι σε έμμεσο εργοδότη, στο χώρο εργασίας του έμμεσου εργοδότη. Υψηλή

 

15. Ο έμμεσος εργοδότης, στον πίνακα προσωπικού που καταθέτει στην Επιθεώρηση Εργασίας δεν περιλαμβάνει σε «ειδικό κεφάλαιο» τους προσωρινά απασχολούμενους. Υψηλή
16. Μη κατάθεση αναλυτικού προγράμματος εργασίας από τον έμμεσο εργοδότη στην Επιθεώρηση Εργασίας για τους προσωρινά απασχολούμενους Υψηλή
17. Μη υποβολή αιτήματος για έγκριση άδειας υπερωριακής εργασίας, από έμμεσο εργοδότη, για τους προσωρινά απασχολούμενους. Υψηλή
18. Μη σύναψη/ κατάρτιση των συμβάσεων προσωρινής απασχόλησης και μη παράδοση στον έμμεσο εργοδότη και τον προσωρινά απασχολούμενο. Υψηλή
19. Διαπίστωση ότι οι προσωρινά απασχολούμενοι δεν απολαμβάνουν το ίδιο επίπεδο ασφάλειας και υγείας στην εργασία με το μόνιμο προσωπικό του έμμεσου εργοδότη Σημαντική
20. Διαπίστωση ότι οι προσωρινά απασχολούμενοι δεν ενημερώθηκαν από τον έμμεσο εργοδότη για τις κενές θέσεις που έχει αυτός. Σημαντική
21. Διαπίστωση ότι ο έμμεσος εργοδότης δεν παρέχει τις ίδιες κοινωνικές υπηρεσίες στον προσωρινά απασχολούμενο. Σημαντική
22. Η παραχώρηση του μισθωτού σε έμμεσο εργοδότη δεν δικαιολογείται από έκτακτες, πρόσκαιρες ή εποχιακές ανάγκες. Σημαντική
23. Διαπίστωση ότι ο προσωρινά απασχολούμενος απασχολείται στον έμμεσο εργοδότη πριν την κατάρτιση της σύμβασης με τον άμεσο εργοδότη. Χαμηλή(Η κατηγορία παράβασης με αύξοντα αριθμό 8, τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε με την απόφαση αριθ. 9504/353/20.5.2011)Β. ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ


Για κάθε διαπιστωθείσα από τις προαναφερθείσες παραβάσεις επιβάλλεται αυτοτελώς αρχικό ποσό προστίμου, που καθορίζεται σε άμεση συνάρτηση με την σοβαρότητα της συγκεκριμένης παράβασης.

Για τις παραβάσεις, οι οποίες χαρακτηρίζονται ως Πολύ υψηλές, το αρχικώς επιβαλλόμενο πρόστιμο καθορίζεται σε 30.000 ευρώ.

Για τις παραβάσεις, οι οποίες χαρακτηρίζονται ως Υψηλές, το αρχικώς επιβαλλόμενο πρόστιμο καθορίζεται σε 20.000 ευρώ.

Για τις παραβάσεις, οι οποίες χαρακτηρίζονται ως Σημαντικές, το αρχικώς επιβαλλόμενο πρόστιμο καθορίζεται σε 9.000 ευρώ.

Για τις παραβάσεις, οι οποίες χαρακτηρίζονται ως Χαμηλές, το αρχικώς επιβαλλόμενο πρόστιμο καθορίζεται σε 3.000 ευρώ.

Κατά τη διαπίστωση κάποιας παράβασης επιβάλλεται το αρχικό ποσό προστίμου, που αντιστοιχεί στο επίπεδο σοβαρότητας, όπως αναφέρεται ανωτέρω.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εταιρεία είναι υπότροπη ως προς τη συγκεκριμένη παράβαση, το αρχικώς καθορισθέν πρόστιμο επιβάλλεται με προσαύξηση 30% (1η υποτροπή), 40% (2η υποτροπή). Από την τρίτη υποτροπή και μετά για τη συγκεκριμένη παράβαση επιβάλλεται στην εταιρεία το ανώτατο ποσό προστίμου, ήτοι 30.000 ευρώ.

Ειδικά για παραβάσεις, που χαρακτηρίζονται ως πολύ υψηλές, το αρχικώς επιβαλλόμενο πρόστιμο καθορίζεται σε 30.000 ευρώ.

Επισημαίνεται ότι για κάθε υποτροπή ως προς τις παραβάσεις, που χαρακτηρίζονται ως πολύ υψηλές, επιβάλλεται αυτοτελώς πρόστιμο ύψους 30.000 ευρώ.

Οι Εταιρείες Προσωρινής Απασχόλησης ή οι έμμεσοι εργοδότες θεωρούνται υπότροποι, σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι αυτοί έχουν υποπέσει στην ίδια παράβαση για την οποία τους έχει επιβληθεί πρόστιμο, μέσα στην τελευταία τετραετία.

Τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) σε περίπτωση που διαπιστώνουν παραβάσεις αναφορικά με τη λειτουργία των ΕΠΑ ενημερώνουν τις αντίστοιχες υπηρεσίες του ΙΚΑ και αντιστρόφως. Η εν λόγω ενημέρωση καθίσταται αναγκαία προκειμένου καθεμία από τις ως άνω υπηρεσίες να επιλαμβάνεται στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της.

Οι ως άνω κατά περίπτωση επιβαλλόμενες διοικητικές κυρώσεις, για παράβαση των διατάξεων που αφορούν στη λειτουργία των ΕΠΑ, είναι ανεξάρτητες, ως ειδικότερες, από τις διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται για διαπιστωθείσες παραβάσεις των διατάξεων της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, οι οποίες εξακολουθούν να ισχύουν μέσα στα πλαίσια του πεδίου εφαρμογής τους.


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 2 Αυγούστου 2010

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο