Δημοσιεύθηκε στις : [ 28-03-1996 ]

Απόφαση Υπ. Εσωτ. Αριθ. Πρωτ.: 14989/28.3.1996 (ΦΕΚ Β' 256/19.4.1996) Τροποποίηση της αρ. 8752/22.2.94 υπουργικής απόφασης περί «Καθορισμού αναγκαίων λεπτομερειών για τη βεβαίωση και είσπραξη του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.)»

(Τροποποίηση της αρ. 8752/22.2.94 υπουργικής απόφασης περί «Καθορισμού αναγκαίων λεπτομερειών για τη βεβαίωση και είσπραξη του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.)»)

Κατηγορία: Φορολογία Κεφαλαίου

Αριθ. 14.989
(ΦΕΚ Β' 256/19.4.1996)

Τροποποίηση της αρ. 8752/22.2.94 υπουργικής απόφασης περί «Καθορισμού αναγκαίων λεπτομερειών για τη βεβαίωση και είσπραξη του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.)».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜ. Δ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠ/ΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Την αριθ. 8752/22.2.1994 απόφαση μας περί καθορισμού αναγκαίων λεπτομερειών για τη βεβαίωση και είσπραξη του Τ.Α.Π.

2. Την αριθ. 1108283/383/Γ0013/29.9.95 (ΦΕΚ 824 τ.Β) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών "περί αναπροσαρμογής τιμών και επέκταση του αντικειμενικού συστήματος σε περιοχές της περιφερείας Αττικής".

3. Την ανάγκη προσαρμογής της αριθ. 8752/22.2.94 απόφασής μας στην ανωτέρω απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρ. 24 του Νόμου 2130/1993.

Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε μερικά την αριθ. 8752/22.2.94 απόφασή μας καθ' ο μέρος αφορά αυτή τον αντικειμενικό προσδιορισμό της αξίας των οικοπέδων τα οποία ευρίσκονται σε περιοχές που ισχύει το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων και ορίζουμε ότι για τον καθορισμό της αξίας των οικοπέδων επί της οποίας επιβάλλεται το Τ.Α.Π. από 1.1.96 θα λαμβάνεται υπόψη ο συντελεστής οικοπέδου (Σ.Ο.) και η τιμή οικοπέδου (Τ.Ο.) όπως καθορίζονται με την ανωτέρω απόφαση του Υπουργού Οικονομικών κατά την διαδικασία του άρθρου 41 Ν. 1249/1982 και άρθρ. 14 Ν. 1473/1984.

Ο μαθηματικός τύπος για τα εν λόγω οικόπεδα είναι:

Επιφάνεια Μ2 Χ τιμή εκκίνησης Χ ΣΟ = τελική αντικειμενική αξία οικοπέδου για το Τ.Α.Π. 

Τελική αντικειμενική αξία οικοπέδου για το Τ.Α.Π. Χ Συντελεστή ΤΑΠ Χ Ποσό οφειλομένου Τ.Α.Π.

Η Τιμή εκκίνησης (Τ.Ε.) καθορίζεται από το μαθηματικό τύπο: Σ.Ο. Χ Τ.Ο. = Τιμή Εκκίνησης.

Σημειώνουμε ότι η τιμή οικοπέδου καθορίζεται με την ανωτέρω απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και προς τούτο λαμβάνεται υπόψη η τιμή ζώνης και ο συντελεστής αξιοποίησης οικοπέδου.

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. 8752/22.2.94 απόφαση μας όπως έχει.
 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 28 Μαρτίου 1996

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Α.-Α. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο