Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-02-1994 ]

Απόφαση Υπ. Εσωτ. Αρ. Πρωτ.: 8752/22.2.1994 Καθορισμός αναγκαίων λεπτομερειών για τη βεβαίωση και είσπραξη του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας

(Καθορισμός αναγκαίων λεπτομερειών για τη βεβαίωση και είσπραξη του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας)

Κατηγορία: Φορολογία Κεφαλαίου

Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών 8752/1994

Καθορισμός αναγκαίων λεπτομερειών για τη βεβαίωση και είσπραξη του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας.


Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις των παραγράφων 21 και 23 του άρθρου 24 του Ν. 2130/1993, σύμφωνα με τις οποίες : α) κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια ως προς τη βεβαίωση και είσπραξη του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας ρυθμίζεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικού και β) με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου .

2. Την ανάγκη να καθοριστούν οι λεπτομέρειες εφαρμογής του άρθρου 24 και να αντιμετωπισθούν τα προβλήματα που προέκυψαν κατά την διαδικασία υποβολής και συμπλήρωσης των δηλώσεων και της βεβαίωσης τέλους.

Αποφασίζουμε

Καθορίζουμε τις αναγκαίες λεπτομέρειες εφαρμογής του άρθρου 24 του ν. 2130/1993 και τις διαδικασίες βεβαίωσης του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας ως εξής :

1. Παράγραφος 1

- Περίπτωση α.  Στην έννοια «Στα πάσης φύσεως ακίνητα που βρίσκονται εντός συγκεκριμένου σχεδίου πόλεως ή ...», υπάγονται κτίσματα ή οικόπεδα εφόσον τα τελευταία πληρούν τις, υπό των πολεοδομικών διατάξεων, προβλεπόμενες προϋποθέσεις.
- Περίπτωση β.  Στην έννοια «κάθε είδους κτίσματα που βρίσκονται εκτός του συγκεκριμένου σχεδίου πόλεως ή ...», υπάγονται μόνο τα κτίσματα που έχουν ανεγερθεί εκτός σχεδίου (νόμιμα ή αυθαίρετα).  Στην αξία όμως των κτισμάτων λαμβάνεται υπόψη αθροιστικά και η αξία της διπλάσιας έκτασης από εκείνη που καταλαμβάνει επί του εδάφους το κτίσμα, εφόσον φυσικά υφίσταται τόση έκταση, άλλως η τυχόν υπάρχουσα.  Π.χ. κτίσμα που καταλαμβάνει επιφάνεια επί του εδάφους 120 Μ2  (ανεξάρτητα του συνόλου των μ2   του κτίσματος σε περίπτωση που αυτό είναι διόροφο κ.λπ.) υπολογίζεται η αξία του κτίσματος και η αξία της διπλάσιας ακάλυπτης έκτασης 240 μ2 (ήτοι 120 Χ 2 =240μ2).  Η αξία κτίσματος και ακάλυπτης έκτασης προσδιορίζεται από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο, αφού για τα εκτός σχεδίου κτίσματα δεν ισχύει ο αντικειμενικός προσδιορισμός.


2. Παράγραφος 5

Η συμπλήρωση της δήλωσης γίνεται για μεν τα ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα (κτίσματα ή οικόπεδα) στο ειδικό έντυπο δήλωσης που αποστέλλεται από τη ΔΕΗ, για δε τα μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα (κτίσματα ή οικόπεδα) στο έντυπο που έχει σταλεί στους ΟΤΑ από τη Νομαρχία ή την ΤΕΔΚ του κάθε Νομού.
Ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα :  Η δήλωση συμπληρώνεται μόνο για το συγκεκριμένο ηλεκτροδοτούμενο κτίσμα ή μόνο για το συγκεκριμένο ηλεκτροδοτούμενο οικόπεδο (όπου υπάρχει τέτοια περίπτωση), το οποίο αφορά το έντυπο δήλωσης που έστειλε η ΔΕΗ σύμφωνα με τα στοιχεία του Αρχείου της.
Το σχετικό πρόγραμμα της ΔΕΗ για το ΤΑΠ (μηχανογραφικό σύστημα) έχει καταρτισθεί κατά τέτοιο τρόπο, που δεν επιτρέπει τη συμπλήρωση της δήλωσης για κτίσμα και οικόπεδο στο ίδιο έντυπο.  Στις περιπτώσεις που δηλώθηκαν κτίσμα και οικόπεδο μαζί στην ίδια δήλωση, η ΔΕΗ θα επιστρέφει αυτές για διόρθωση.
Συνεπώς όπου υπάρχει κτίσμα με πλεονάζον οικόπεδο (τμήμα οικοπέδου πέραν εκείνου που αναλογεί στο κτίσμα), για το οικόπεδο θα συμπληρώνεται δήλωση μη ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου.
Μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα :  Η δήλωση συμπληρώνεται στο ειδικό έντυπο μη ηλεκτροδοτουμένων ακινήτων (κτίσμα ή οικόπεδο) και ακολουθείται η προβλεπόμενη από τις διατάξεις των παραγράφων 6, 9, 12 και 14 του άρθρου 24, διαδικασία.

3. Παράγραφος 6

Για τον υπολογισμό της αξίας των ακινήτων ακολουθείται κατά περίπτωση η κατωτέρω διαδικασία :

α.-  Αντικειμενικός προσδιορισμός της αξίας.
Για τις περιοχές όπου ισχύει σήμερα το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων λαμβάνεται υπόψη : α) για τα κτίσματα μόνο η τιμή ζώνης (αντικειμενική αξία κτίσματος) και ο συντελεστής παλαιότητας αυτών β)  για τα οικόπεδα, μόνο η τιμή ζώνης (αντικειμενική αξία οικοπέδου) και ο συντελεστής οικοπέδου (Σ.Ο.), όπως καθορίζονται και ισχύουν κάθε φορά με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών κατά τη διαδικασία του άρθρου 41 Ν. 1249/1982 και άρθρο 14 Ν. 1473/1984.
γ)  Για τα οικόπεδα εντός των οποίων υπάρχει μικρό κτίσμα (μερικώς κτισμένο οικόπεδο) που δεν εξαντλεί το τμήμα που του αναλογεί, ο υπολογισμός γίνεται ξεχωριστά, για μεν το κτίσμα με το αναλογούν σ’ αυτό οικόπεδο ( η αξία του οποίου εμπεριέχεται στο κτίσμα), όπως η ανωτέρω περίπτωση (α) για δε το υπόλοιπο τμήμα οικοπέδου όπως η ανωτέρω περίπτωση (β).
Προσδιορισμός με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου.
Στις περιοχές όπου δεν ισχύει ο αντικειμενικός προσδιορισμός της αξίας των ακινήτων, ο υπολογισμός της γίνεται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, το οποίο λαμβάνει υπόψη και τα τηρούμενα στην αρμόδια ΔΟΥ στοιχεία, καθώς και κάθε άλλο συναφές και χρήσιμο στοιχείο (από συμβολαιογραφικές πράξεις και δικαστικές αποφάσεις, τοπικές συνθήκες κ.ά.).
Στην περίπτωση αυτή προσδιορίζεται από το Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο αφενός η τιμή ζώνης των κτισμάτων και αφετέρου η τιμή ζώνης των οικοπέδων κατά ορθή κρίση.

Γενικής φύσεως λεπτομέρειες :
-    Οι συντελεστές παλαιότητας είναι αυτοί που έχουν καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών ανάλογα με τα χρόνια παλαιότητας του κάθε κτίσματος και ισχύουν για όλη την Επικράτεια.
Οι συντελεστές αυτοί για τους ΟΤΑ κατά περίπτωση είναι :

Για κατοικίες
1 – 5 χρόνια 0,90
6 – 10 χρόνια 0,80
11 – 15 χρόνια 0,75
16 – 20 χρόνια 0,70
21 – 25 χρόνια 0,65
26 και άνω χρόνια 0,60

Για επαγγελματική στέγη (κατ/τα)
1 – 5 χρόνια 0,95
6 – 10 χρόνια 0,90
11 – 15 χρόνια 0,85
16 και πάνω 0,80

-    Ο συντελεστής οικοπέδου (Σ.Ο.) είναι αυτός που επίσης έχει καθορισθεί κατά την περιοχή (όπου ισχύει ο αντικειμενικός προσδιορισμός της αξίας των ακινήτων), από το Υπουργείο Οικονομικών για τον υπολογισμό της αξίας των οικοπέδων.  Στις περιοχές όπου δεν ισχύει ο αντικειμενικός προσδιορισμός, ο συντελεστής οικοπέδου προσδιορίζεται από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο σύμφωνα με τα στοιχεία και τα κριτήρια, για κάθε περιοχή, της αρμόδιας ΔΟΥ.
-    Το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων σ’ όσες περιοχές ισχύει αφορά τα εντός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως ακίνητα (πλην ελαχίστων ειδικών και εξαιρετικών ρυθμίσεων) και όχι τα εκτός σχεδίου.  Για τα εκτός σχεδίου ακίνητα η αξία καθορίζεται από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο.

Στην αξία του κτίσματος, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις εμπεριέχεται και η αξία του αναλογούντος σ’ αυτό οικοπέδου.
Ο μαθηματικός τύπος, για τα στοιχεία του ακίνητου σύμφωνα με το έντυπο της δήλωσης (παράγραφος 4 ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων και παράγραφος 2 μη ηλεκτροδοτουμένων) είναι :

Για κτίσμα : επιφάνεια μ2  Χ  τιμή ζώνης (αντικειμενική αξία κτίσματος) Χ (συντελεστή παλαιότητας.  Για οικόπεδο : επιφάνεια μ2  Χ  τιμή οικοπέδου δηλ. τιμή ζώνης (αντικειμενική κατά μ2 αξία οικοπέδου) Χ συντελεστή οικοπέδου (Σ.Ο.).
Στην ίδια παράγραφο (4 ή 2 αντίστοιχα του εντύπου της δήλωσης), στα παραλληλόγραμμα «ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ» και «ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ή ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΓΡ. 6», η αξία θα διαιρεθεί δια 1.000.
Π.χ. κτίσμα ή οικόπεδο με τιμή ζώνης 100.000 δρχ. και αντικειμενική αξία 12.000.000. δρχ. θα αναγραφεί αντίστοιχα 100 και 12.000, αφαιρούμενων δηλαδή των τριών τελευταίων μηδενικών.
Η αντικειμενική αξία του οικοπέδου καθορίζεται από τον μαθηματικό τύπο : Σ.Ο. Χ Σ.Α.Ο. Χ Σ.Σ.Ο. = α’ αξία Χ Σ.Ο. = τελική αξία οικοπέδου για το ΤΑΠ κατά μ2.
Επισημαίνεται και πάλι ότι για τα ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα στην ένδειξη «ΚΤΙΣΜΑ» αναγράφεται μόνο το ηλεκτροδοτούμενο κτίσμα και όχι τυχόν πλεονάζον τμήμα του οικοπέδου αυτού.  Επίσης στην ένδειξη «ΟΙΚΟΠΕΔΟ» αναγράφεται μόνο το οικόπεδο που τυχόν ηλεκτροδοτείται (στο οποίο υπάρχει μετρητής της ΔΕΗ) όπως π.χ. υπαίθριο πάρκινγκ, λούνα παρκ κ.ά.

4. Παράγραφος 7

Στην περίπτωση (α) των απαλλασσομένων του τέλους ακινήτων, προκειμένου για κτίσματα οικοδομής που ανεγείρεται και η οποία δεν έχει αποπερατωθεί μετά την πάροδο της οριζόμενης 7ετίας από τη χορήγηση της οικοδομικής άδειας, για τον προσδιορισμό θα λαμβάνεται υπόψη μόνο η αντικειμενική αξία του οικοπέδου.
Επίσης θα λαμβάνεται υπόψη μόνο η αξία του οικοπέδου και για τις οικοδομές που ανεγείρονται μέσα στην 7ετία από την έκδοση της οικοδομικής άδειας και δεν έχουν αποπερατωθεί.

5. Παράγραφοι από 10 έως 15.

Η είσπραξη του τέλους για τα ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα (κτίσματα ή οικόπεδα) γίνεται αποκλειστικά από τη ΔΕΗ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις συνδυασμένες διατάξεις των παραγράφων 8 έως 14 του άρθρου 24.
Λόγω της αναπόφευκτης καθυστέρησης όσον αφορά την εκτύπωση, συμπλήρωση από το αρχείο της ΔΕΗ των σχετικών στοιχείων και την αποστολή του εντύπου της δήλωσης – που συνιστούν λόγους ανωτέρας βίας, η βεβαίωση και είσπραξη του τέλους θα γίνει με τους ίδιους βεβαιωτικούς καταλόγους τόσο για το έτος 1993 όσο και για το 1994 και με τα αυτά παραστατικά στοιχεία.
Αντίθετα για τα μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα (κτίσματα ή οικόπεδα) η είσπραξη του τέλους γίνεται με βεβαιωτικούς καταλόγους, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί βεβαίωσης και είσπραξης των εσόδων των ΟΤΑ, (μέσω αρμόδιας ΔΟΥ).


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο