Δημοσιεύθηκε στις : [ 02-09-2010 ]

Αρ. Πρωτ.: 1088704/4553/ΔΕ-Β/5.7.2010 Αποτελέσματα φορολογικών ελέγχων για την περιστολή της φοροδιαφυγής

(Αποτελέσματα φορολογικών ελέγχων για την περιστολή της φοροδιαφυγής)

Κατηγορία: Ελεγχος - Πρόστιμα - ΣΔΟΕ

Αρ. Πρωτ.: 1088704/4553/ΔΕ-Β/5.7.2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜΑ B’

Ταχ. Δ/νση: Κ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδ.: 101 84 Αθήνα
Τηλ.: 210 3375063-206-068


Αποτελέσματα φορολογικών ελέγχων για την περιστολή της φοροδιαφυγής


Σχετικά με το παραπάνω θέμα σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 2362/1995 και τις ειδικότερες λεπτομέρειες των Α.Υ.Ο. 1027307/641/ΓΔ./10.2.1998 και 1064648/8414/ΔΕ-Β/25.6.1999 συντάσσονται πίνακες παραβατών φορολογικής νομοθεσίας που συνοδεύουν τον προϋπολογισμό κάθε έτους κατά την εισαγωγή του στην Βουλή για ψήφιση.

2. Στο πλαίσιο υλοποίησης των παραπάνω, η Διεύθυνση Ελέγχου συγκεντρώνει και επεξεργάζεται τα διάφορα στοιχεία από τα Δ.Ε.Κ., τα Π.Ε.Κ. και τις Δ.Ο.Υ., τα οποία αφορούν:

α) Στοιχεία επιχειρήσεων που διέπραξαν φορολογικές παραβάσεις και φοροδιαφυγή μεγάλης έκτασης οι οποίες διαπιστώθηκαν από φορολογικούς ελέγχους (ως συνημμένος ΠΙΝΑΚΑΣ Α΄).

β) Στοιχεία επιχειρήσεων που διέπραξαν φορολογικές παραβάσεις σχετικές ΜΟΝΟ με έκδοση εικονικών και πλαστών φορολογικών στοιχείων (ως συνημμένος ΠΙΝΑΚΑΣ Β΄).

γ) Στοιχεία επιχειρήσεων που διέπραξαν φοροδιαφυγή και σε βάρος των οποίων εφαρμόσθηκαν τα προβλεπόμενα μέτρα διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 2523/1997, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 3296/2004 (ως συνημμένος ΠΙΝΑΚΑΣ Γ΄).

3. Προκειμένου να επεξεργαστούν και να συνταχθούν από την υπηρεσία μας οι τελικοί πίνακες παραβατών Α΄ και Β΄, τα Ελεγκτικά Κέντρα και οι Δ.Ο.Υ. πρέπει να αποστείλουν προς τη Δ/νση Ελέγχου μέχρι την 31/08/2010 τα σχετικά στοιχεία με τον ακόλουθο τρόπο:
Στην ιστοσελίδα της Δ/νσης Ελέγχου http://10.16.5.21 (θέματα ελέγχου –> λοιπά δελτία –> πίνακες προϋπολογισμού 2011) υπάρχουν οι φόρμες των πινάκων Α΄ και Β΄, τις οποίες θα συμπληρώσει κάθε υπηρεσία. Δίπλα από κάθε φόρμα υπάρχουν οδηγίες συμπλήρωσης.
Κάθε πίνακας αντιστοιχεί σε μια επιχείρηση. Συνεπώς, αν π.χ. υπάρχουν 5 επιχειρήσεις που αφορούν εκδότες εικονικών και πλαστών φορολογικών στοιχείων θα συμπληρωθεί ο πίνακας Β΄ 5 φορές. Σημειώνεται ότι σε κάθε πίνακα θα γίνεται ανάλυση ανά χρήση. Όλα τα ποσά, ανεξάρτητα από τη χρήση, θα αναγράφονται σε ευρώ και χωρίς δεκαδικά. Η στρογγυλοποίηση των ποσών θα γίνεται στην πλησιέστερη μονάδα. Μοναδική εξαίρεση για την αναγραφή δεκαδικών είναι η καθαρή αξία των εκδοθέντων πλαστών - εικονικών φορολογικών στοιχείων στον πίνακα Β΄.

Μετά τη συμπλήρωση των πινάκων Α΄ και Β΄, η κάθε υπηρεσία θα εκτυπώνει τις σχετικές λίστες καταχωρήσεων για έλεγχο του περιεχομένου τους. Εφόσον το περιεχόμενο είναι σωστό οι λίστες θα υπογράφονται από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας και στη συνέχεια, αφού γίνει επικύρωση καταχωρήσεων στην αντίστοιχη φόρμα, θα αποστέλλονται στο fax 210-3375416 της Δ/νσης Ελέγχου.
Εφόσον πριν από την ως άνω επικύρωση διαπιστωθεί ότι οι πίνακες χρήζουν διορθώσεων, αυτές θα γίνουν στη φόρμα «ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΗΔΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ» και μετά θα ακολουθήσει η επικύρωση.

Σημειώνεται ότι μετά την επικύρωση των καταχωρήσεων ουδεμία μεταβολή θα επιτρέπεται στους συμπληρωθέντες πίνακες Α΄ και Β΄.
Περαιτέρω, σας αποστέλλουμε ηλεκτρονικά τον πίνακα Γ΄ (ως αρχείο excel), o οποίος περιέχει τα στοιχεία των επιχειρήσεων σε βάρος των οποίων εφαρμόσθηκαν εκ μέρους σας, κατά το έτος 2009, τα μέτρα του άρθρου 14 του ν. 2523/1997, για να προβείτε σε τυχόν διορθώσεις - συμπληρώσεις και να συμπληρώσετε τα επί πλέον στοιχεία που απαιτούνται. Σημειώνεται ότι για τις υπηρεσίες που δεν έχουν αποστείλει στην Δ/νσή μας κανένα στοιχείο σχετικά με την εφαρμογή των ανωτέρω μέτρων, επισυνάπτουμε πίνακα κενό στοιχείων ο οποίος αποστέλλεται και ηλεκτρονικά (ως αρχείο excel) προκειμένου να συμπληρωθεί με όλα τα απαιτούμενα στοιχεία σε περίπτωση που έχουν προβεί σε σχετικές ενέργειες για την εφαρμογή των μέτρων σε βάρος επιχειρήσεων αρμοδιότητάς των κατά το ίδιο έτος ή άλλως να αναγραφεί η ένδειξη «ΟΥΔΕΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ».

Ο πίνακας Γ, αφού συμπληρωθεί, αποστέλλεται με e-mail, oμοίως ως αρχείο excel, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected] που τηρείται στη Διεύθυνση Ελέγχου - Τμήμα Ποινών, μέχρι την 31/08/2010.

4. Παρακάτω παραθέτουμε αναλυτικότερες οδηγίες για την ορθή συμπλήρωση των πινάκων Α΄, Β΄ και Γ΄.

Oδηγίες συμπλήρωσης του πίνακα Α’

Στον πίνακα αυτό περιλαμβάνονται επιχειρήσεις οι οποίες διέπραξαν φορολογικές παραβάσεις και φοροδιαφυγή μεγάλης έκτασης που διαπιστώθηκαν μετά από:

α) τακτικούς φορολογικούς ελέγχους, με αποτέλεσμα την απόρριψη των βιβλίων και στοιχείων τους.

β) προσωρινούς ελέγχους μη απόδοσης ή ανακριβούς απόδοσης παρακρατούμενων και επιρριπτόμενων φόρων ή λόγω μη υποβολής δηλώσεων γενικά αλλά όχι φόρων που προκύπτουν από λογιστικές διαφορές.

Για τις περιπτώσεις αυτές συμπληρώνεται ο εν λόγω πίνακας με τις καταλογιστικές πράξεις που εκδόθηκαν από 1/1 - 31/12/09 (ανεξάρτητα από την ημερομηνία κοινοποίησης της καταλογιστικής πράξης).

Ειδικότερα, στον εν λόγω πίνακα περιλαμβάνονται επιχειρήσεις για τις οποίες τα ποσά φόρων, τελών, πρόσθετων φόρων και προστίμων, τα οποία καταλογίσθηκαν με τακτικό ή προσωρινό έλεγχο, κατέστησαν οριστικά λόγω μη άσκησης προσφυγής (όχι μετά από διοικητική επίλυση της διαφοράς, ήτοι συμβιβασμό) και εφόσον αυτά τα ποσά αθροιστικά, για όλες τις χρήσεις και τα αντικείμενα υπερβαίνουν τα 146.735 ευρώ (50.000.000 δρχ.).

Επίσης, στον ίδιο πίνακα περιλαμβάνονται και επιχειρήσεις οι οποίες άσκησαν προσφυγές ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου, εφόσον οι προσφυγές αφορούν καταλογιστικές πράξεις με καταλογισθέντα ποσά φόρων, τελών, πρόσθετων φόρων και προστίμων που προέκυψαν μόνο από τακτικό φορολογικό έλεγχο βάσει του οποίου τα αποτελέσματα προσδιορίστηκαν μετά από απόρριψη των βιβλίων και στοιχείων και το σύνολο των ποσών αυτών υπερβαίνει αθροιστικά τα 293.470 ευρώ (100.000.000 δρχ.), για όλες τις χρήσεις και τα αντικείμενα.

Περαιτέρω διευκρινίζουμε τα παρακάτω:

Στο πεδίο με τίτλο «Είδος Φόρου» θα αναφέρονται ο φόρος εισοδήματος, Φ.Π.Α. και οι λοιποί φόροι. Ανάλογα, στο πεδίο με τίτλο «Πρόστιμα» θα αναφέρονται τα διάφορα πρόστιμα π.χ. πρόστιμα Κ.Β.Σ., πρόστιμα Φ.Π.Α., λοιπά πρόστιμα όπου υπάρχουν και θα συμπληρώνονται με τα αντίστοιχα ποσά.

Στα πεδία «Ποσά που καταλογίσθηκαν» και «Ποσά που Βεβαιώθηκαν» αντίστοιχα εμφανίζονται τα ποσά που καταλογίστηκαν και βεβαιώθηκαν κατά περίπτωση, ανά χρήση και είδος φόρου, συμπεριλαμβανομένων και των πρόσθετων φόρων.

Στο πεδίο «ημερομηνία κοινοποίησης της πράξης» θα αναγράφεται η ημερομηνία με τη μορφή ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ π.χ. 5 Μαρτίου 2009 θα αναγράφεται ως 05/03/2009.


Oδηγίες συμπλήρωσης του πίνακα B’


Στον πίνακα αυτό περιλαμβάνονται επιχειρήσεις οι οποίες διέπραξαν φορολογικές παραβάσεις σχετικές ΜΟΝΟ με την έκδοση εικονικών και πλαστών φορολογικών στοιχείων, για τις οποίες οι καταλογιστικές πράξεις εκδόθηκαν από 1/1 - 31/12/09 (ανεξάρτητα από την ημερομηνία κοινοποίησης της καταλογιστικής πράξης), και τα ποσά που καταλογίστηκαν από διάφορες χρήσεις συνολικά είναι πάνω από 2.934 ευρώ (1.000.000 δρχ.).

Επισημαίνουμε ότι στον πίνακα Β΄ θα αναγράφονται όλες οι επιχειρήσεις εκδότες εικονικών και πλαστών φορολογικών στοιχείων (προσοχή όχι λήπτες), για τις οποίες έχουν εκδοθεί οι σχετικές πράξεις.

Στις περιπτώσεις που έχει γίνει κοινοποίηση των πράξεων αυτών, η ημερομηνία κοινοποίησης θα αναγράφεται στο αντίστοιχο πεδίο της φόρμας.

Επίσης επισημαίνουμε ότι στην περίπτωση που κάποια επιχείρηση έχει διαπράξει φορολογικές παραβάσεις και φοροδιαφυγή μεγάλης έκτασης που διαπιστώθηκε ύστερα από φορολογικό έλεγχο και παράλληλα έχει παραβάσεις για έκδοση εικονικών και πλαστών στοιχείων, τότε θα αναγράφονται στον πίνακα Α΄ τα ποσά των καταλογισθέντων φόρων, τελών, πρόσθετων φόρων, λοιπών προστίμων κ.λπ. που προέκυψαν από τον έλεγχο όπως ανωτέρω αναφέρονται και ξεχωριστά και μόνο στον πίνακα Β΄ τα ποσά των καταλογισθέντων προστίμων ΚΒΣ που αφορούν την έκδοση εικονικών και πλαστών φορολογικών στοιχείων και είναι συνολικά πάνω από 2.934 ευρώ. Σε ΚΑΜΙΑ άλλη περίπτωση δεν μπορεί ο ίδιος φορολογούμενος να συμπεριληφθεί και στους δύο πίνακες.

Ακόμη σημειώνεται ότι οι πίνακες Α΄ και Β΄ πρέπει να συμπληρωθούν από όλες τις Υπηρεσίες ακόμη και στην περίπτωση που δεν υφίστανται τέτοιου είδους υποθέσεις, με την ένδειξη «ΟΥΔΕΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ» στο πεδίο «ΕΠΩΝΥΜΙΑ».

Η καταχώρηση - ηλεκτρονική αποστολή προς την Υπηρεσία μας κάθε επιχείρησης που διέπραξε φορολογική παράβαση να γίνεται την ίδια χρονική στιγμή για όλες τις φορολογίες και όλες τις χρήσεις.


Oδηγίες συμπλήρωσης του πίνακα Γ’

- Στη στήλη έξι (6) του πίνακα, ως «Ημερομηνία Λήψης» των μέτρων θεωρείται η ημερομηνία της σχετικής ενέργειάς σας με την οποία ενημερώσατε τις εμπλεκόμενες Δ.Ο.Υ., την Τράπεζα της Ελλάδος και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την εφαρμογή των μέτρων διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου.

- Οι στήλες οκτώ (8) και εννέα (9) του πίνακα υπό τον τίτλο «Συνολική Καθαρή Αξία Εκδοθέντων Εικονικών, Πλαστών, Νοθευμένων Φορολογικών Στοιχείων» και «Συνολική Καθαρή Αξία Ληφθέντων Εικονικών, Νοθευμένων Φορολογικών Στοιχείων», αντίστοιχα, θα συμπληρωθεί υποχρεωτικά με το ποσό (σε ευρώ και χωρίς δεκαδικά ψηφία), της καθαρής αξίας των εκδοθέντων ή ληφθέντων ως άνω φορολογικών στοιχείων αντίστοιχα, αθροιστικά για όλες τις ελεγχθείσες χρήσεις κάθε επιχείρησης, όπως αυτό προκύπτει από την αντίστοιχη Ειδική Έκθεση Ελέγχου.

- Η στήλη έντεκα (11) του πίνακα με τον τίτλο «Συνολικό Ποσό ΦΠΑ και Λοιπών Παρακρατούμενων Φόρων που δεν Αποδόθηκαν», θα συμπληρωθεί υποχρεωτικά με το συνολικό ποσό (σε ευρώ και χωρίς δεκαδικά ψηφία), των κύριων φόρων που δεν αποδόθηκαν αθροιστικά για όλες τις ελεγχθείσες χρήσεις κάθε επιχείρησης, όπως επίσης αυτό προκύπτει από την αντίστοιχη Ειδική Έκθεση Ελέγχου.
Σε περίπτωση που μέσα στο έτος 2009 έχουν εφαρμοσθεί τα μέτρα διασφάλισης σε βάρος μίας επιχείρησης με περισσότερες από μία ενέργειές σας, αυτό θα καταχωρηθεί ως νέα εγγραφή στον πίνακα και θα συμπληρωθούν υποχρεωτικά όλες οι στήλες του πίνακα.

- Οι στήλες δώδεκα (12) και δεκατρία (13) του πίνακα με τον τίτλο «Χορηγηθείσα Μερική Άρση της παρ. 5 του άρθρου 14 του Ν. 2523/97» και «Χορηγηθείσα Ολική Άρση της παρ. 6 του άρθρου 14 του Ν. 2523/1997», αντίστοιχα, συμπληρώνονται μόνο στις περιπτώσεις που έχουν εκδοθεί αντίστοιχες ενέργειες εκ μέρους της Υπηρεσίας σας με τον αριθμό πρωτοκόλλου και την ημερομηνία έκδοσης αυτών.

- Η στήλη δεκατέσσερα (14) του πίνακα με τον τίτλο «Παρατηρήσεις» συμπληρώνεται με πληροφορίες σχετικές με την συγκεκριμένη επιχείρηση που αφορούν την εφαρμογή των μέτρων διασφάλισης, όπως για παράδειγμα την αναβίωση αυτών σε περίπτωση μη καταβολής εκ μέρους της επιχείρησης δύο συνεχόμενων δόσεων εκ των οφειλόμενων ποσών, για τη μη απόδοση των οποίων εφαρμόσθηκαν αρχικά τα μέτρα, ακόμα και αν η ενέργειά σας αυτή της αναβίωσης έγινε μέσα στο έτος 2010.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο