Συνημμένα

Δημοσιεύθηκε στις : [ 18-06-1993 ]

Υπουργείο Εσωτερικών Αριθ. 27904/1993 Καθορισμός τύπου δήλωσης ακινήτων για το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Ν. 2130/93

(Καθορισμός τύπου δήλωσης ακινήτων για το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Ν. 2130/93)

Κατηγορία: Φορολογία Κεφαλαίου

Αριθ. 27904/1993
(ΦΕΚ Β' 444/18.6.1993)

Καθορισμός τύπου δήλωσης ακινήτων για το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Ν. 2130/93.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1.    Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 24 του Ν. 2130/1993 (ΦΕΚ 62Α) «Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεως της Περιφερειακής Διοίκησης του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας, του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, των διατάξεων για τις προσόδους των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις».

2.    Την 69/28.5.1993 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΚΕ, με την οποία εκφράζεται η γνώμη του για τον τύπο και το περιεχόμενο της δήλωσης ακινήτων για την επιβολή του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας,

αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τον τύπο και το περιεχόμενο της δήλωσης ακινήτων για την επιβολή του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας ως εξής:

1. ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ: - Το έντυπο της δηλώσεως είναι χρώματος λευκού μηχανογραφημένο, διαστάσεων (21 χ 29) με πλαίσια, το οποίο διαχωρίζεται με διάτρητη γραμμή σε δύο (2) ίσα μέρη πανομοιότυπα. Το άνω μέρος αυτού αποτελεί υπεύθυνη δήλωση και το κάτω μέρος απόδειξη παραλαβής της δήλωσης.

2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ: Α' Δήλωση για τα πάσης φύσεως ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα.

Η δήλωση αυτή, η οποία είναι ταυτόχρονα και υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, περιέχει τα παρακάτω στοιχεία:

-    Ονοματεπώνυμο και Διεύθυνση του ιδιοκτήτη του ακινήτου που υποβάλλει τη δήλωση.

-    Στην παράγραφο I και σε οριζόντια σειρά η ένδειξη «I. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ Δ.Ε.Η.».

Στην ένδειξη αυτή και σε αντίστοιχες σειρές περιέχονται τα εξής στοιχεία:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΕΗ (Συμπληρώνονται από τη ΔΕΗ)
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ   
ΟΙΚ. ΔΡΑΣΤ   
ΟΝΟΜΑ/ΝΥΜΟ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - TAX. ΚΩΔΙΚΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΠ

-    Στη παρ. 2 και σε οριζόντια σειρά η ένδειξη «2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ» με τα εξής στοιχεία:
ΕΠΩΝΥΜΟ - ΟΝΟΜΑ - ΑΡΙΘ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ και ΑΣΤΥΝ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ.

-    Στη παρ. 3 και σε οριζόντια σειρά η ένδειξη «3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ - ΝΟΜΕΑ - ΕΠΙΚΑΡΠΩΤΗ» με τα εξής στοιχεία:
ΕΠΩΝΥΜΟ - ΟΝΟΜΑ - ΑΡΙΘ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ και ΑΣΤΥΝ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ.  -

-    Στη παρ. 4 η ένδειξη «4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ» με τα εξής στοιχεία:

ΚΤΙΣΜΑ - ΟΙΚΟΠΕΔΟ - ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ σε μ2 - ΖΩΝΗ -ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ - ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ (έτος οικοδομικής αδείας ή συντελεστής οικοπέδου) - ΑΞΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ή ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 6 - ΟΡΟΦΟΣ - ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ.

Στο τέλος της δήλωσης στο δεξιό μέρος αυτής η ημερομηνία και η ένδειξη Ο - Η ΔΗΛ    και στο κάτω μέρος(απόδειξη) και Ο - Η Υπάλληλος του Δήμου ή Κοινότητος.

Υπόδειγμα της γραμμογράφησης της ανωτέρω δήλωσης όπως συντάχθηκε με τη συνεργασία της ΚΕΔΚΕ και της ΔΕΗ παρατίθεται ως παράρτημα της παρούσας απόφασης.

Στην πίσω πλευρά της δήλωσης αναγράφονται οδηγίες για τον τρόπο συμπλήρωσης της. Η δήλωση μαζί με τις οδηγίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής.

Β' Δήλωση για τα μη ηλεκτροφοτούμενα ακίνητα (κτίσματα - οικόπεδα). Η δήλωση αυτή περιέχει τα παρακάτω στοιχεία: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ και ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ του ιδιοκτήτη του ακινήτου που υποβάλλει τη δήλωση.

-    Στη παράγραφο I και σε οριζόντια σειρά ή ένδειξη «I. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ» με τα εξής στοιχεία:

-    ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ - ΝΟΜΕΑΣ - ΕΠΙΚΑΡΠΩΤΗΣ

-    ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ - Δ/ΝΣΗ - TAX. ΚΩΔΙΚΑΣ --ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ - ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΤΥΝ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ - ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΠ.

2. Στην παρ. 2 και σε οριζόντια σειρά η ένδειξη «2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ» με τα εξής στοιχεία:

-    ΕΙΔΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

-    ΚΤΙΣΜΑ - ΟΙΚΟΠΕΔΟ - ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ σε μ2 - ΖΩΝΗ -ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ - ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ (έτος οικοδομικής αδείας ή συντελεστής οικοπέδου)

- ΑΞΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 6 - και στη συνέχεια επίσης οριζόντια στις επόμενες σειρές ΟΡΟΦΟΣ - ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ.

Στο τέλος της δήλωσης στο δεξιό μέρος αυτής η ημερομηνία και η, ένδειξη:

Ο - Η ΔΗΛ    και στο κάτω μέρος (απόδειξη) και Ο - Η υπάλληλος του Δήμου ή Κοινότητος.

Υπόδειγμα της γραμμογράφησης της ανωτέρω δήλωσης όπως καταρτίσθηκε με τη συνεργασία της ΚΕΔΚΕ παρατίθεται ως παράρτημα της παρούσας απόφασης.

Στην πίσω πλευρά της δήλωσης αναγράφονται οδηγίες για τη συμπλήρωσης της.   

Η δήλωση μαζί με τις οδηγίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 9 Ιουνίου 1993

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ,
ΙΩΑΝ. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΣυνημμέναΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο