Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-09-2010 ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 3/559/26.8.2010 Τροποποίηση της απόφασης 1/509/15.5.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Ανοικτές πωλήσεις μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών» (ΦΕΚ Β/1076/4.6.2009)

(Τροποποίηση της απόφασης 1/509/15.5.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Ανοικτές πωλήσεις μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών» (ΦΕΚ Β/1076/4.6.2009))

Κατηγορία: Κεφαλαιαγορά - Χρηματιστήριο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
Ν.Π.Δ.Δ.


ΑΠΟΦΑΣΗ 3/559/26.8.2010 του Διοικητικού Συμβουλίου

Θέμα: Τροποποίηση της απόφασης 1/509/15.5.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Ανοικτές πωλήσεις μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών» (ΦΕΚ Β/1076/4.6.2009).


Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Την περίπτωση (ζ) της παραγράφου 1 του άρθρου 78 του ν.1969/1991 (ΦΕΚ Α' 167/1991)
2. Την απόφαση 1/509/15.5.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Ανοικτές πωλήσεις μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών (ΦΕΚ Β' 1076/4.6.2009)
3. Την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του ν.2166/1993 (ΦΕΚ Α' 137/1993)
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ Α' 98/2005)


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑΆρθρο 1

Το άρθρο 5α της απόφασης 1/509/15.5.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Άρθρο 5α
Απαγόρευση μη καλυμμένων ανοικτών πωλήσεων

1. Απαγορεύονται οι μη καλυμμένες ανοικτές πωλήσεις μετοχών εισηγμένων στην αγορά αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Ως μη καλυμμένες ανοικτές πωλήσεις νοούνται οι πωλήσεις για τις οποίες ο πωλητής, πριν την πώληση, δεν έχει προβεί σε συναλλαγές χρηματοδότησης (δανεισμού) τίτλων προκειμένου να διασφαλίσει ότι την ημέρα διακανονισμού της ανοικτής πώλησης (Τ+3) θα διαθέτει επαρκή διαθέσιμα μετοχών.

2. Η απαγόρευση του άρθρου αυτού δεν καταλαμβάνει τους Ειδικούς Διαπραγματευτές εφόσον ενεργούν στο πλαίσιο των περιπτώσεων (α) και (β) του άρθρου 5.»
 
Άρθρο 2
Ισχύς

Η απόφαση αυτή τίθεται σε ισχύ από 1/9/2010.

Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (Τεύχος Β).
Ο Γραμματέας


Ο Πρόεδρος   
Αναστάσιος Θ. Γαβριηλίδης

Ο Β' Αντιπρόεδρος   
Ξενοφών Δ. Αυλωνίτης

Τα μέλη


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο