Δημοσιεύθηκε στις : [ 28-04-2010 ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 548/28.4.2010 Τροποποίηση της απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 1/509/15.5.2009 «Ανοικτές πωλήσεις μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών»

(Τροποποίηση της απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 1/509/15.5.2009 «Ανοικτές πωλήσεις μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών»)

Κατηγορία: Κεφαλαιαγορά - Χρηματιστήριο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
Ν.Π.Δ.Δ.


Α Π Ο Φ Α Σ Η 548/28.4.2010 του Διοικητικού Συμβουλίου


Θέμα:  Τροποποίηση  της  απόφασης της  Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 1/509/15.5.2009 «Ανοικτές πωλήσεις μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών».


Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ


Αφού έλαβε υπόψη:
1. Την περίπτωση (ζ) της παραγράφου 1 του άρθρου 78 του ν. 1969/1991 (ΦΕΚ Α' 167/1991)
2. Τις εξαιρετικές συνθήκες διαπραγμάτευσης και την ανισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης στην αγορά ομολόγων του ελληνικού δημοσίου.
3. Την απόφαση 1/509/15.5.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Ανοικτές πωλήσεις μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών» (ΦΕΚ Β' 1076/4.6.2009).
4. Την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του ν. 2166/1993 (ΦΕΚ Α' 137/1993).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του ΠΔ 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α' 98/2005).


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Άρθρο 1

Μετά το άρθρο 5 της απόφασης 1/509/15.5.2009 προστίθεται νέο άρθρο ως εξής:

«Άρθρο 5α
Απαγόρευση Ανοικτών Πωλήσεων

1. Απαγορεύονται οι ανοικτές πωλήσεις μετοχών ή Διαπραγματεύσιμων Μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων εισηγμένων στην αγορά αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής μετοχές), ανεξαρτήτως του τόπου κατάρτισης των συναλλαγών (οργανωμένη αγορά, ΠΜΔ ή εξωχρηματιστηριακά). Ως ανοικτές πωλήσεις νοούνται οι πωλήσεις μετοχών που εκκαθαρίζονται από διαθέσιμα μετοχών προερχόμενα από συναλλαγές χρηματοδότησης (δανεισμού) τίτλων.

2. Η απαγόρευση της παραγράφου 1 καταλαμβάνει και τις πωλήσεις μετοχών που πρόκειται να εκκαθαριστούν με αγορά εντός της ίδιας ημέρας (ενδοσυνεδριακά).

3. Η απαγόρευση του άρθρου αυτού δεν καταλαμβάνει τους Ειδικούς Διαπραγματευτές εφόσον ενεργούν στο πλαίσιο των περιπτώσεων (α) και (β) του άρθρου 5.».

Άρθρο 2
Ισχύς

Η απόφαση αυτή τίθεται σε ισχύ από 28/4/2010 και ισχύει έως την 28/6/2010.

Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Β).H Γραμματέας


Ο Πρόεδρος   
Αναστάσιος Θ. Γαβριηλίδης

Ο B' Αντιπρόεδρος
Ξενοφών Δ. Αυλωνίτης

Τα μέλη


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο