Δημοσιεύθηκε στις : [ 15-05-2009 ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 1/509/15.5.2009 Ανοικτές πωλήσεις μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών

(Ανοικτές πωλήσεις μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών)

Κατηγορία: Κεφαλαιαγορά - Χρηματιστήριο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
Ν.Π.Δ.Δ.


ΑΠΟΦΑΣΗ 1/509/15.5.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου

Θέμα: Ανοικτές πωλήσεις μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών.


ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Την περίπτωση (ζ) της παραγράφου 1 του άρθρου 78 του ν. 1969/1991 (ΦΕΚ Α' 167/1991)
2. Την παράγραφο 6 του άρθρου 59 του ν. 3606/2007 (ΦΕΚ Α/195/17.08.2007) «Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις».
3. Τη συντονιστική δράση της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών Κεφαλαιαγοράς (Committee of European Securities Regulators) σχετικά με τη λήψη μέτρων για τις ανοικτές πωλήσεις χρηματοπιστωτικών μέσων.
4. Την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του ν. 2166/1993 (ΦΕΚ Α' 137)
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του ΠΔ 63/2005 (ΦΕΚ Α/98/22.4.2005) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ


Άρθρο 1
Γνωστοποίηση ανοικτών πωλήσεων

1. Κάθε μέλος οργανωμένης αγοράς, που εισάγει στο σύστημα συναλλαγών εντολή για την κατάρτιση συναλλαγής πώλησης μετοχών ή Διαπραγματεύσιμων Μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων (εφεξής μετοχές) εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά η οποία λειτουργεί στην Ελλάδα, από την οποία προκύπτει για τον πωλητή αρνητική θέση επί της μετοχής και η οποία εκκαθαρίζεται από διαθέσιμα μετοχών προερχόμενα από συναλλαγές χρηματοδότησης (δανεισμού) τίτλων, οφείλει κατά την εισαγωγή της εντολής πώλησης να δηλώνει ότι πρόκειται για «εντολή ανοικτής πώλησης» (flagging).

2. Κάθε μέλος της οργανωμένης αγοράς, δηλώνει τις εντολές αγοράς οι οποίες συνεπάγονται μερικό ή ολικό κλείσιμο της αρνητικής θέσης που έχει προκύψει από την κατάρτιση συναλλαγής ανοικτής πώλησης ως «εντολή για το κλείσιμο θέσης ανοικτής πώλησης».

3. Σε περίπτωση αποδεδειγμένων τεχνικών προβλημάτων, η δήλωση για εντολή ανοικτής πώλησης και για το κλείσιμο θέσης ανοικτής πώλησης γίνεται το αργότερο μέχρι τη λήξη της συνεδρίασης της οργανωμένης αγοράς κατά την οποία διενεργήθηκε η σχετική συναλλαγή.


Άρθρο 2
Εντολές για ανοικτές πωλήσεις

1. Η εντολή για την κατάρτιση συναλλαγής ανοικτής πώλησης εισάγεται στο σύστημα συναλλαγών της οργανωμένης αγοράς σε τιμή που, κατά το χρόνο εισαγωγής της, είναι μεγαλύτερη της τελευταίας τιμής στην οποία έχει καταρτιστεί μη προσυμφωνημένη συναλλαγή επί της αντίστοιχης μετοχής στο βασικό πίνακα διαπραγμάτευσης (uptick).

2. Από τις διατάξεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου εξαιρούνται οι ανοικτές πωλήσεις στο κλείσιμο εφόσον αυτές διενεργούνται σε εκτέλεση εντολών πώλησης που κατά την εισαγωγή τους προσδιορίζονται σε τιμή στο κλείσιμο καθώς και οι προσυμφωνημένες συναλλαγές.


Άρθρο 3
Δημοσιοποίηση πληροφοριών

1. Η οργανωμένη αγορά δημοσιοποιεί σε ημερήσια βάση στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών τον όγκο συναλλαγών ανοικτών πωλήσεων και των συναλλαγών για το κλείσιμο θέσης ανοικτής πώλησης συνολικά ανά μετοχή.

2. Η Ελληνικά Χρηματιστήρια ΑΕ, με την ιδιότητά της ως διαχειριστή του Συστήματος Άυλων Τίτλων (ΣΑΤ), δημοσιοποιεί σε ημερήσια βάση στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών το συνολικό αριθμό των μετοχών ανά εκδότη που έχουν αποτελέσει αντικείμενο δανεισμού και έχουν καταχωρηθεί στο ΣΑΤ.


Άρθρο 4
Υποχρεώσεις συναλλασσομένων

1. Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα γνωστοποιούν αυθημερόν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
(στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ή στο φαξ 210 3377265)
(α) κάθε καθαρή αρνητική θέση (net short position) επί συγκεκριμένης μετοχής, η οποία υπερβαίνει το 0,10% του αριθμού των μετοχών του εκδότη ανά κατηγορία μετοχών,
(β) κάθε μεταγενέστερη μεταβολή (αύξηση ή μείωση) καθαρής αρνητικής θέσης που έχει ήδη γνωστοποιηθεί.
Η γνωστοποίηση περιλαμβάνει τα στοιχεία του επενδυτή (ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο ή επωνυμία, διεύθυνση και λοιπά στοιχεία επικοινωνίας), όνομα του εκδότη, αριθμό μετοχών που αντιστοιχούν στην καθαρή αρνητική θέση και ποσοστό που αντιπροσωπεύει η θέση αυτή επί του αριθμού των μετοχών του εκδότη.

2. Τα πρόσωπα της προηγουμένης παραγράφου ενημερώνουν, ταυτόχρονα με τη γνωστοποίηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, την οργανωμένη αγορά προκειμένου τα σχετικά στοιχεία να δημοσιοποιηθούν στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Η ενημέρωση περιλαμβάνει μόνο το ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο ή επωνυμία του επενδυτή, το όνομα του εκδότη, τον αριθμό μετοχών που αντιστοιχούν στην καθαρή αρνητική θέση και το ποσοστό που αντιπροσωπεύει η θέση αυτή επί του αριθμού των μετοχών του εκδότη.

Άρθρο 5
Ειδικοί Διαπραγματευτές

Εξαιρούνται από τις υποχρεώσεις των άρθρων 1, 2 και 4
(α) οι Ειδικοί Διαπραγματευτές επί μετοχών για συναλλαγές ειδικής διαπραγμάτευσης και (β) οι Ειδικοί Διαπραγματευτές επί παραγώγων της οργανωμένης αγοράς ή επί μεριδίων ΔΑΚ όταν οι συναλλαγές τους ανοικτής πώλησης αφορούν μετοχές οι οποίες αποτελούν υποκείμενη αξία του παραγώγου ή μετοχές οι οποίες συμμετέχουν σε δείκτη που αποτελεί υποκείμενη αξία παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων ως προς τα οποία έχουν αναλάβει υποχρεώσεις ειδικής διαπραγμάτευσης και με σκοπό την κάλυψη ή αντιστάθμιση κινδύνου.


( Το άρθρο 5α, όπως είχε προστεθεί με την απόφαση 548/28.4.2010 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε με την απόφαση 3/559/26.8.2010 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)


Άρθρο 5α

Απαγόρευση μη καλυμμένων ανοικτών πωλήσεων

1. Απαγορεύονται οι μη καλυμμένες ανοικτές πωλήσεις μετοχών εισηγμένων στην αγορά αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Ως μη καλυμμένες ανοικτές πωλήσεις νοούνται οι πωλήσεις για τις οποίες ο πωλητής, πριν την πώληση, δεν έχει προβεί σε συναλλαγές χρηματοδότησης (δανεισμού) τίτλων προκειμένου να διασφαλίσει ότι την ημέρα διακανονισμού της ανοικτής πώλησης (Τ+3) θα διαθέτει επαρκή διαθέσιμα μετοχών.

2. Η απαγόρευση του άρθρου αυτού δεν καταλαμβάνει τους Ειδικούς Διαπραγματευτές εφόσον ενεργούν στο πλαίσιο των περιπτώσεων (α) και (β) του άρθρου 5.


Άρθρο 6

Ισχύς

1. Η απόφαση αυτή ισχύει από την 1 Ιουνίου 2009.

2. Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού.

3. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Β).

O Γραμματέας
 
Ο Πρόεδρος
Αλέξιος Α. Πιλάβιος

Ο Α' Αντιπρόεδρος

Γιάγκος Χαραλάμπους
Ο Β' Αντιπρόεδρος

Αναστάσιος Θ. Γαβριηλίδης

Τα μέλη


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο