Δημοσιεύθηκε στις : [ 27-01-2009 ]

Αριθμ. 1768/27.1.2009 Καθορισμός δικαιολογητικών για την υπαγωγή στο καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος βάσει των διατάξεων της παραγράφου 7 του άρθρου 40 του ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/A΄/23.12.2009)

(Καθορισμός δικαιολογητικών για την υπαγωγή στο καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος βάσει των διατάξεων της παραγράφου 7 του άρθρου 40 του ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/A΄/23.12.2009))

Κατηγορία: Σχέσεις κράτους - πολίτη

Αριθμ. 1768
(ΦΕΚ Β' 144/30.1.2009)

Καθορισμός δικαιολογητικών για την υπαγωγή στο καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος βάσει των διατάξεων της παραγράφου 7 του άρθρου 40 του ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/A΄/23.12.2009).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Της παραγράφου 7 του άρθρου 40 του ν. 3731/2008 «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» (ΦΕΚ 263 Α΄/23.12.2009).

2. Του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα», όπως ισχύει.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που οφείλει να υποβάλει ο υπήκοος τρίτης χώρας για την υπαγωγή στο καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.7 του άρθρου 40 του ν. 3731/2009, ως κατωτέρω:

1. Αίτηση εις διπλούν που συνοδεύεται από τρεις φωτογραφίες.
2. Φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου
3. Ληξιαρχική πράξη γέννησης
4. Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των αδειών διαμονής των γονέων του
5. Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των τίτλων αποφοίτησης της υποχρεωτικής εκπαίδευσης ελληνικών σχολείων της ημεδαπής (Απολυτήριο Δημόσιου ή Ιδιωτικού Δημοτικού σχολείου και Απολυτήριο Δημόσιου ή Ιδιωτικού Γυμνασίου)
6. Παράβολο σύμφωνα με τα οριζόμενα της παραγράφου 2 του άρθρου 92 του ν. 3386/2005
Σε περίπτωση μονογονεϊκών οικογενειών ή θανάτου ή διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου των γονέων του αιτούντος θα προσκομίζεται επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας διαμονής του γονέα με τον οποίο διέμενε κατά την ημερομηνία ενηλικίωσής του.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 27 Ιανουαρίου 2009

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο