Σχόλια

Καταργήθηκε με την απόφαση 4690/12/13.2.2014.

Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-08-2010 ]

Αριθμ. 15526/94/2.8.2010 Εργασίες για τις οποίες απαγορεύεται η απασχόληση μισθωτού σε έμμεσο εργοδότη με σύμβαση προσωρινής απασχόλησης

(Εργασίες για τις οποίες απαγορεύεται η απασχόληση μισθωτού σε έμμεσο εργοδότη με σύμβαση προσωρινής απασχόλησης)

Κατηγορία: Ασφάλεια και Υγιεινή Εργαζομένων

(ΦΕΚ Β' 1295/16.8.2010)
Αριθμ. 15526/94

Εργασίες για τις οποίες απαγορεύεται η απασχόληση μισθωτού σε έμμεσο εργοδότη με σύμβαση προσωρινής απασχόλησης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

1. Έχοντας υπόψη:

2. Τις διατάξεις του νόμου 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 137/Α).

3. Τις διατάξεις του π.δ. 368/1989 «Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας» (ΦΕΚ 163/Α) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.

4. Το άρθρο 24 του ν. 2956/2001 (ΦΕΚ 258 Α΄) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 3 του νόμου 3846/2010 «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 206/Α).

5. Την από 21/7/2010 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (Πρακτικό 5/21−7−2010), αποφασίζουμε:


Άρθρο 1

Σκοπός

Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι ο καθορισμός των εργασιών που λόγω της φύσης τους εγκυμονούν ιδιαίτερους κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων κατά την έννοια του εδαφ. δ, του άρθρου 24 του ν. 2956/2001, έτσι όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του ν. 3846/2010.


Άρθρο 2

Απαγορεύσεις απασχόλησης

Απαγορεύεται η απασχόληση μισθωτού σε έμμεσο εργοδότη με σύμβαση προσωρινής απασχόλησης στις παρακάτω περιπτώσεις:

1. Εργασίες σε επιχειρήσεις όπου οι εργαζόμενοι ενδέχεται να εκτεθούν σε επιβλαβείς παράγοντες και στις οποίες ο εργοδότης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, έχει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες ιατρού εργασίας, ανεξάρτητα από τον αριθμό εργαζομένων.

2. Εργασίες που περιλαμβάνονται στον παρακάτω μη εξαντλητικό πίνακα, εφόσον η απασχόληση μισθωτού δεν απαιτεί κατοχή πτυχίου ή άδειας άσκησης επαγγέλματος ανάλογης ειδικότητας ή διπλώματος ή ειδική επιμόρφωση ως απαραίτητης προϋπόθεσης.


  α/α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ (ΣΤΑΚΟΔ 2008) 
  1 Εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη 5
  2 Άντληση αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου 6
  3 Εξόρυξη μεταλλευμάτων 7
  4 Λοιπά ορυχεία και λατομεία (εκτός της εξόρυξης αλατιού) 8
  5 Υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης 9
  6 Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών  
  6.1 Τελειοποίηση (φινίρισμα) υφαντουργικών προϊόντων 13.3
  7 Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου 19
  8 Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων  
  8.1 Παραγωγή βιομηχανικών αερίων και εμφιάλωση υγραερίων 20.11
  8.2 Παραγωγή χρωστικών υλών 20.12
  8.3 Παραγωγή άλλων ανόργανων βασικών χημικών ουσιών 20.13
  8.4 Παραγωγή άλλων οργανικών βασικών χημικών ουσιών 20.14
  8.5 Παραγωγή λιπασμάτων και αζωτούχων ενώσεων 20.15
  8.6 Παραγωγή πλαστικών σε πρωτογενείς μορφές 20.16
  8.7 Παραγωγή συνθετικού ελαστικού (συνθετικού καουτσούκ) σε πρωτογενείς μορφές 20.17
  8.8 Παραγωγή παρασιτοκτόνων και άλλων αγροχημικών προϊόντων 20.20
  8.9 Παραγωγή χρωμάτων, βερνικιών και παρόμοιων επιχρισμάτων, μελανιών τυπογραφίας και μαστιχών 20.30
  8.10 Παραγωγή εκρηκτικών και πυροτεχνημάτων 20.51
  8.11 Παραγωγή άλλων χημικών προϊόντων π.δ.κ.α. 20.59
  8.12 Παραγωγή συνθετικών ινών 20.60
  9 Παραγωγή βασικών μετάλλων 24
  10 Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού  
  10.1 Κατασκευή μεταλλικών σκελετών και μερών μεταλλικών σκελετών 25.11
  10.2 Κατασκευή σωμάτων και λεβήτων κεντρικής θέρμανσης 25.21
  10.3 Κατασκευή άλλων μεταλλικών ντεπόζιτων και δεξαμενών 25.29
  11 Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού  
  11.1 Κατασκευή ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών μολύβδου 27.20
  12 Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α.  
  12.2 Κατασκευή εξοπλισμού ανύψωσης και διακίνησης φορτίων 28.22
  13 Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών  
  13.1 Ναυπήγηση πλοίων και πλωτών κατασκευών 30.11
  13.2 Ναυπήγηση σκαφών αναψυχής και αθλητισμού 30.12
  13.3 Κατασκευή σιδηροδρομικών αμαξών και τροχαίου υλικού 30.20
  13.4 Κατασκευή αεροσκαφών και διαστημοπλοίων και συναφών μηχανημάτων 30.30
  14 Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού  
  14.1 Επισκευή και συντήρηση πλοίων και σκαφών 33.15
  15 Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού  
  15.1 Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος 35.11
  15.2 Μετάδοση ηλεκτρικού ρεύματος 35.12
  15.3 Διανομή ηλεκτρικού ρεύματος 35.13
  15.4 Παραγωγή φυσικού αερίου 35.21
  16 Εργασίες με ραδιενεργά υλικά ή ιοντίζουσες ακτινοβολίες ή πυρηνικά υλικά  
  17 Εργασίες με αμίαντο ή υλικά που περιέχουν αμίαντο  
  18 Εργασίες σε θερμοκήπια κλειστού τύπου  
  19 Εργασίες σε επιχειρήσεις που μπορούν να προκαλέσουν βιομηχανικά ατυχήματα μεγάλης έκτασης (Sevezo)  
Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Αθήνα, 2 Αυγούστου 2010

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο