Δημοσιεύθηκε στις : [ 16-08-2010 ]

ΙΚΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αρ. 58/6.8.2010 Ένταξη του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Τ.Ε.Α.Μ. – Ν.Π.Δ.Δ.) του Τ.Ε.Α.Δ.Υ. στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (Ε.Τ.Ε.Α.Μ.)

(Ένταξη του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Τ.Ε.Α.Μ. – Ν.Π.Δ.Δ.) του Τ.Ε.Α.Δ.Υ. στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (Ε.Τ.Ε.Α.Μ.))

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αθήνα 6/8/2010
Αριθμ. Πρωτ. Τ01/670/1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Μ. Αγγελοπούλου
Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 237 - 239
FAX : 210 52 23 228
E – mail : [email protected]

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ  

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. : 58 

ΘΕΜΑ : «Ένταξη του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Τ.Ε.Α.Μ. – Ν.Π.Δ.Δ.) του Τ.Ε.Α.Δ.Υ. στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (Ε.Τ.Ε.Α.Μ.)»
ΣΧΕΤ. : α) Εγκ. 7/98, 84/08, 23/09, 3/2004 Δ/σης Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. β) Το αριθμ. 12215/3-8-2010 έγγραφο του Ε.Τ.Ε.Α.Μ.

Όπως, ήδη, γνωρίζετε με τις διατάξεις του άρθρ. 55 του Ν.1140/1981 συστάθηκε αρχικά στο τ. Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (τ. Τ.Ε.Α.Μ.) κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης με ιδιαίτερη οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια, διοικούμενος από το Δ.Σ. του τ. Ταμείου, με σκοπό την πρόσθετη (επικουρική ασφάλιση) του τακτικού προσωπικού των Ν.Π.Δ.Δ. ή Οργανισμών που συνταξιοδοτείται με τις ειδικές περί δημοσίων υπαλλήλων διατάξεις ή συναφείς με αυτές.

Ο κλάδος αυτός στη συνέχεια εντάχθηκε με τις διατάξεις του άρθρ. 6 του Ν.1358/1983 ως ίδιος - ξεχωριστός κλάδος στο Ι.Κ.Α. και ονομάσθηκε ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ - ΕΙΔΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ (Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Ε.Α.Μ.), διοικούμενος από το Δ.Σ. του Ιδρύματος.

Μετά την μετονομασία του Ι.Κ.Α. σε Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. με τις διατάξεις του άρθρ. 5 του Ν.3029/2002 μετονομάσθηκε σε «Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. – Ε.Τ.Ε.Α.Μ».

Με τις διατάξεις των άρθρ. 84 & 86 του Ν.3655/2008 από 1/8/2008 και μετά, ο ειδικός Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (τ. Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. – Ε.Τ.Ε.Α.Μ.) εντάχθηκε στο Τ.Ε.Α.Δ.Υ. ως Τομέας με πλήρη λογιστική και οικονομική αυτοτέλεια με την επωνυμία «Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (Τ.Ε.Α.Μ. – Ν.Π.Δ.Δ.).

Με την Φ20144/20037/1598/1-8-08 Απόφαση Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας η εκτέλεση των πάσης φύσεως εργασιών υπέρ του Τ.Ε.Α.Μ.– Ν.Π.Δ.Δ. του Τ.Ε.Α.Δ.Υ. ανατέθηκε στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. από 1/8/2008 – 31/1/2009 και με την αρ. Φ20144/4604/255/25-2-2009 Απόφαση Υφυπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας ορίσθηκε ότι η βεβαίωση και Είσπραξη εισφορών υπέρ του Τ.Ε.Α.Μ. – Ν.Π.Δ.Δ. παρατάθηκε μέχρι 31/3/09 και από 1/4/09 και εφεξής πραγματοποιείτο από το Τ.Ε.Α.Δ.Υ..

Με την παρούσα εγκύκλιο, σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρ. 65 παρ. 2, του Ν.3863/2010 (ΦΕΚ 115 τ.Α΄) σύμφωνα με τις οποίες ο Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου «Τ.Ε.Α.Μ. – Ν.Π.Δ.Δ.» του Τ.Ε.Α.Δ.Υ. εντάσσεται στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (Ε.Τ.Ε.Α.Μ.).

Οι ασφαλισμένοι του εντασσόμενου Τομέα καθίστανται ασφαλισμένοι του Ε.Τ.Ε.Α.Μ. και διέπονται, από την ένταξη και μετά από τις καταστατικές διατάξεις του Ταμείου αυτού, καθώς και τις διατάξεις της γενικότερης νομοθεσίας, όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν.

Οι ασφαλισμένοι του Τομέα δικαιούνται σύνταξη από το Ε.Τ.Ε.Α.Μ. ακόμη και αν συνταξιοδοτηθούν από το Δημόσιο ή από φορέα κύριας ασφάλισης με καθεστώς εξομοιούμενο με αυτό του Δημοσίου.

Ο χρόνος ασφάλισης που πραγματοποιήθηκε στον ανωτέρω Τομέα, καθώς και ο χρόνος που αναγνωρίσθηκε και εξαγοράστηκε ως συντάξιμος με βάση τις διατάξεις της νομοθεσίας, λογίζεται ότι πραγματοποιήθηκε στην ασφάλιση του Ε.Τ.Ε.Α.Μ..

Οι συνταξιούχοι του εντασσόμενου Τομέα μέχρι την ημερομηνία της ένταξης, καθίστανται συνταξιούχοι του Ε.Τ.Ε.Α.Μ., το οποίο βαρύνεται εφεξής με την καταβολή των συντάξεών τους και διέπονται από τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας του.

Αιτήσεις συνταξιοδότησης που έχουν υποβληθεί στον Τομέα «Τ.Ε.Α.Μ. – Ν.Π.Δ.Δ.» μέχρι την ημερομηνία της ένταξής του στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ. και εκκρεμούν κρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας, μέχρι την ημερομηνία αυτή, νομοθεσίας του.

Οι πόροι που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία υπέρ του εντασσόμενου Τομέα, το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού που προέρχεται από αυτό καθώς και η κινητή περιουσία του περιέρχονται από την ημερομηνία της ένταξης στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ., ως καθολικού διαδόχου αυτού.

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μετά από γνώμη του Δ.Σ. του Ε.Τ.Ε.Α.Μ. ρυθμίζεται κάθε ειδικό θέμα ή λεπτομέρεια που προκύπτει κατά την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού.

Οικονομικά ζητήματα μεταξύ του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. και του τομέα «Τ.Ε.Α.Μ. – Ν.Π.Δ.Δ.» του Τ.Ε.Α.Δ.Υ., τα οποία αφορούν χρονικές περιόδους πριν την ένταξή του στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ., διευθετούνται μεταξύ του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. και του Ε.Τ.Ε.Α.Μ.

Εκκρεμείς δίκες με διάδικο τον εντασσόμενο Τομέα του Τ.Ε.Α.Δ.Υ. συνεχίζονται υπέρ η κατά του Ε.Τ.Ε.Α.Μ. χωρίς διακοπή.

Στα πλαίσια εφαρμογής των διατάξεων του άρθρ. 6 του Ν.3029/2002 για τη σύσταση του Ε.Τ.Ε.Α.Μ. καθώς και της αριθμ. Φ221/12403/579/6-6-03 (ΦΕΚ 772/17-6-03 τ.β΄) Υπουργικής Απόφασης, με την οποία προβλέπεται η βεβαίωση και Είσπραξη Εσόδων του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (Ε.Τ.Ε.Α.Μ.) από το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. και προκειμένου να διευκολυνθούν οι διαδικασίες της ένταξης και να αποφευχθούν, όσο το δυνατόν, προβλήματα κατά την εξυπηρέτηση εργοδοτών και ασφαλισμένων, κρίνεται απαραίτητο να ενημερώνονται οι εργοδότες, ασφαλιστικής αρμοδιότητας του τ.Τ.Ε.Α.Μ. – Ν.Π.Δ.Δ. ότι για την μισθολογική περίοδο από 1/8/2010 και μετά (ημερομηνία ένταξης) θα καταβάλλονται εισφορές υπέρ Ε.Τ.Ε.Α.Μ. στα αρμόδια Υποκαταστήματα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. (έδρας του εργοδότη).

Επίσης να γίνεται γνωστό στους εργοδότες ότι τα ασφάλιστρα για την Επικουρική Ασφάλιση του προσωπικού τους είναι τα ισχύοντα, σύμφωνα με τη νομοθεσία του Ε.Τ.Ε.Α.Μ., οι εισφορές δε θα υπολογίζονται επί του συνόλου των πάσης φύσεως αποδοχών, με εξαίρεση του κινήτρου απόδοσης και τις κοινωνικού χαρακτήρα παροχές και με περιορισμό της ανώτατης ασφαλιστικής κλάσης όπως ισχύει κάθε φορά για τους «παλαιούς» ασφαλισμένους και του ανωτάτου ορίου ασφαλιστέων μηνιαίων αποδοχών για τους νέους ασφαλισμένους.

Για τα λοιπά θέματα αρμοδιότητας Ασφάλισης και Εσόδων θα δοθούν οδηγίες αναλυτικά με νεώτερη εγκύκλιό μας. (π.χ. απεικόνιση της ασφάλισης, χρήση Κ.Π.Κ. κ.λ.π.).
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
α/α ΓΡ. ΑΞΙΩΤΑΚΗ


Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο