Δημοσιεύθηκε στις : [ 10-08-2010 ]

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΡΙΘΜ.7 Τροποποίηση των άρθρων 331, 333 του Κεφαλαίου 27 “ΦΑΡΜΑΚΑ” της Α.Δ. 7/2009 όπως ισχύει

(Τροποποίηση των άρθρων 331, 333 του Κεφαλαίου 27 “ΦΑΡΜΑΚΑ” της Α.Δ. 7/2009 όπως ισχύει)

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ'

 Tαχ. Δ/νση: Κάνιγγος 20
 Τ.Κ.: 101 81
 Πληροφορίες : Ν. Δημητρακόπουλος
 Τηλέφωνο      : 210 3840153    
 FAX                  : 210 3805009
                                                                                       
Αθήνα,    5/8/2010
Αρ. Πρωτ.  Α3-2153
                

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΡΙΘΜ.7

ΘΕΜΑ : «Τροποποίηση των άρθρων 331, 333 του Κεφαλαίου 27 “ΦΑΡΜΑΚΑ” της Α.Δ. 7/2009 όπως ισχύει»

Έχοντας υπόψη:

1.    Το Ν.Δ. 96/1973 «Περί της Εμπορίας εν γένει των φαρμακευτικών, διαιτητικών και καλλυντικών προϊόντων» (ΦΕΚ 172/Α/8-8-1973), όπως ισχύει.
2.    Το Ν.Δ. 136/1946 «Αγορανομικός Κώδικας» (ΦΕΚ 298/Α/30-9-1946), όπως ισχύει.
3.    Το Π.Δ. 397/88 «Οργανισμός του Υπουργείου Εμπορίου» (ΦΕΚ 185/Α/1988), όπως ισχύει.
4.    Το Π.Δ. 59/1996 «Γενική Γραμματεία Εμπορίου Υπουργείου Ανάπτυξης – Αρμοδιότητες» (ΦΕΚ 51/Α/1996), όπως ισχύει.
5.    Το Π.Δ 185/09 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου  Οικονομίας και Οικονομικών με το Υπουργείο Ανάπτυξης και Εμπορικής  Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο  Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας-Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας-Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (ΦΕΚ 185/Α/7-10-2009).
6.    Το Π.Δ. 187/2009 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 214/Α/2009).
7.    Το Π.Δ 189/2009 «Καθορισμός και κατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221/Α/2009).
8.    Την υπ’ αριθμ. 2689 ΔιοΕ 1135/21-6-2010 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Μάρκου Μπόλαρη» (ΦΕΚ 891/Β/21-6-2010)
9.    Το άρθρο 13 του Ν.3408/2005 (ΦΕΚ 272/Α/4-11-2005).
10.    Το άρθρο 12 του Ν.3816/2010 (ΦΕΚ 6/Α/26-1-2010).
11.    Την Α.Δ. 7/2009 «Περί Κωδικοποιήσεως Αγορανομικών Διατάξεων εκδοθεισών μέχρι και την 14-5-09», όπως ισχύει καθώς και τις Αγορανομικές Διατάξεις 08/2009, 2/2010 και 3/2010.
12.    Την ανάγκη τροποποίησης ορισμένων άρθρων της Α.Δ. 7/2009  που αφορούν τα φάρμακα, στα πλαίσια της ομαλής εμπορίας – διακίνησης – διάθεσης του είδους.
13.    Την από 5/8/10  σύμφωνη γνώμη της Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
14.    Το γεγονός, ότι από τις ρυθμίσεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.


Αποφασίζουμε

ΑΡΘΡΟ 1

Τροποποίηση της Αγορανομικής Διάταξης 07/2009

1. Η παράγραφος 4, του αρ. 331 της Αγορανομικής Διάταξης Α.Δ. 7/2009, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«Ανώτατη Νοσοκομειακή τιμή των φαρμάκων είναι η τιμή πώλησης προς το Δημόσιο, τα Κρατικά Νοσηλευτικά Ιδρύματα που εποπτεύονται από τα Υπουργεία Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και τα φαρμακεία των Ιδιωτικών Κλινικών. Η τιμή αυτή είναι η χονδρική μειωμένη κατά 13%. Η ίδια τιμή ισχύει και για την πώληση από τον παραγωγό ή συσκευαστή ή εισαγωγέα προς τα ιδιωτικά φαρμακεία και τους φαρμακέμπορους των φαρμακευτικών προϊόντων της παρ.2 του άρθρου 12 του Ν.3816/2010 (ΦΕΚ 6/Α/26-01-2010).»

2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 9, του άρθ. 331 της Αγορανομικής Διάταξης 07/2009, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«9. Ειδικά για τα φάρμακα της παρ.2, του αρ. 12, του Ν.3816/2010 (ΦΕΚ 6/Α/26-01-2010) η λιανική τιμή πώλησής τους από τα ιδιωτικά φαρμακεία στους δικαιούχους είναι η νοσοκομειακή τιμή, στην οποία προστίθεται 2,5% ως ποσοστό κέρδους φαρμακέμπορου και επί της τιμής που προκύπτει, προστίθεται 18% ως ποσοστό κέρδους του φαρμακοποιού. Επί της τελικής τιμής προστίθεται ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α). Για τα φάρμακα αυτά δεν εφαρμόζεται η έκπτωση της παρ.1 του άρθρου 333.»

ΑΡΘΡΟ 2

Η παρούσα Α.Δ. να ανακοινωθεί στον Ημερήσιο τύπο και να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Σύμφωνα και με την παρούσα Αγορανομική Διάταξη εκδίδεται το υπ’ αριθ.04/2010 Δελτίο Τιμών Φαρμάκων , με την έκδοση του οποίου άρχεται η ισχύς της παρούσας Α.Δ.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
& ΝΑΥΤΙΛΙΑΣΛΟΥΚΑ Τ. ΚΑΤΣΕΛΗΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο