Δημοσιεύθηκε στις : [ 07-08-2010 ]

Αρ. Πρωτ. οικ. 2/52677/0025/4.8.2010 Οδηγίες εφαρμογής του άρθρου 21 παράγραφος 5 του Ν. 3867/2010 (ΦΕΚ Α΄ 128/3.8.2010) «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών

(Οδηγίες εφαρμογής του άρθρου 21 παράγραφος 5 του Ν. 3867/2010 (ΦΕΚ Α΄ 128/3.8.2010) «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών)

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα, 4 Αυγούστου 2010
Αρ. Πρωτ. οικ. 2/52677/0025


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 25η Κίνησης Κεφαλαίων,
Εγγυήσεων, Δανείων και Αξιών
ΤΜΗΜΑ : Δ’

Ταχ. Δ/νση : Παν/μίου 37
10165 Αθήνα Αμερικής 21α, ΑΘΗΝΑ
Τ.Κ. 106 72


ΘΕΜΑ: Οδηγίες εφαρμογής του άρθρου 21 παράγραφος 5 του Ν. 3867/2010 (ΦΕΚ Α΄ 128/3.8.2010) «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών»

Δυνάμει της αριθ. 36579/Β. 1666/27.8.2007 (ΦΕΚ Β΄ 1740/30.8.2007) απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, όπως ισχύει, προβλέφθηκε η ρύθμιση οφειλών και η χορήγηση κεφαλαίων κίνησης σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες που είναι εγκατεστημένοι και λειτουργούν στους συγκεκριμένους νομούς που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του έτους 2007. Ως επιτόκιο ορίστηκε το εκάστοτε επιτόκιο των εντόκων γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου (Ε.Γ.Ε.Δ.) δωδεκάμηνης διάρκειας της τελευταίας έκδοσης πριν από την έναρξη της περιόδου εκτοκισμού, προσαυξημένο κατά 70% πλέον εισφοράς του Ν. 128/75. Περαιτέρω, ορίστηκε ότι για τους τόκους και το κεφάλαιο των ανωτέρω δανείων θα παρασχεθεί εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2322/1995.

Στην παράγραφο 7 του άρθρου 2 του Ν. 3816/2010 (ΦΕΚ Α΄ 6/26.1.2010), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 90 του Ν. 3842/2010 (ΦΕΚ Α΄ 58/23.4.2010) και τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 21 του Ν. 3867/2010 (ΦΕΚ Α΄ 128/3.8.2010) ορίζεται ότι επιχειρήσεις και επαγγελματίες των πυρόπληκτων νομών κατά τις πυρκαγιές του 2007, στους οποίους χορηγήθηκαν δάνεια δυνάμει των αριθ. 36579/Β.1666/27.8.2007 και 2/54310/0025/13.9.2007 αποφάσεων του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, δικαιούνται να ζητήσουν μέχρι την 30.8.2010 αναστολή επί διετία και αναδρομικά από 1.1.2010 της χρεολυτικής αποπληρωμής του άληκτου κεφαλαίου, με αντίστοιχη παράταση της συμβατικής διάρκειας του δανείου και καταβολή των τόκων στη διάρκεια της αναστολής σύμφωνα με την περιοδικότητα του εκτοκισμού που προβλέπεται στη σύμβαση. Υπόχρεοι προς αποπληρωμή των τόκων είναι οι δανειολήπτες.

Κατόπιν των ανωτέρω και προς εφαρμογή της προαναφερθείσας διάταξης νόμου, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

Α. Οι επαγγελματίες και επιχειρήσεις που έχουν λάβει δάνεια, δυνάμει των αριθ. 36579/Β.1666/27.8.2007 και 2/5431/0025/13.9.2007 υπουργικών αποφάσεων, δύνανται να ζητήσουν τη διετή αναστολή αναδρομικά από 1.1.2010 της χρεολυτικής αποπληρωμής του άληκτου κεφαλαίου των δανείων τους με την κατάθεση σχετικής αίτησης στα πιστωτικά ιδρύματα από τα οποία έχουν δανειοδοτηθεί.
Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 30.8.2010. Οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν μετά την 15.4.2010 και μέχρι τη δημοσίευση του Ν. 3867/2010 λογίζονται ως εγκύρως υποβληθείσες.

Β. Τα πιστωτικά ιδρύματα υποχρεούνται να αποστείλουν στην Υπηρεσία μας συγκεντρωτικές καταστάσεις δανειοληπτών που αιτήθηκαν αναστολή επί διετία της αποπληρωμής του δανείου με αντίστοιχη παράταση της συμβατικής διάρκειας αυτού, μέχρι και την 30.11.2010. Στις ανωτέρω καταστάσεις θα αναγράφεται υποχρεωτικά το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, ο ΑΦΜ εκάστου δανειολήπτη, το έγγραφο παροχής της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου, ο αριθμός και η ημερομηνία υπογραφής της δανειακής σύμβασης, το ποσό του δανείου και οι ληφθείσες εξασφαλίσεις.

Γ. Μετά τη γενόμενη αναστολή, η αποπληρωμή των συναφθέντων, με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, δανείων θα γίνει ως ακολούθως:

ι) Για τα δάνεια ρύθμισης οφειλών, η πρώτη δόση θα είναι καταβλητέα την 30.6.2012 και η τελευταία την 31.12.2019.

ιι) Για τα δάνεια χορήγησης νέων κεφαλαίων κίνησης, η πρώτη δόση θα είναι καταβλητέα την 30.6.2012 και η τελευταία την 31.12.2014.

2. Η αποπληρωμή των τόκων του χρονικού διαστήματος της διετούς αναστολής θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθ.36579/Β. 1666/27.8.2007 (ΦΕΚ Β΄1740/30.8.2007) υπουργική απόφαση, όπως ισχύει. Η καταβολή του μη επιδοτούμενο μέρους των τόκων βαρύνει αποκλειστικά τους δανειολήπτες. Σε περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης αυτής, η αποπληρωμή των δανείων θα γίνει
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθ. 2/54310/0025/13.9.2007 υπουργική απόφαση, όπως ισχύει, χωρίς διετή αναστολή της αποπληρωμής των δόσεων.

Για το χρονικό διάστημα της διετούς επιμήκυνσης της συνολικής διάρκειας των δανείων, υπόχρεοι προς αποπληρωμή των τόκων είναι αποκλειστικά οι δανειολήπτες.Ακριβές αντίγραφο
Ο προϊστάμενος διεκπ/σης α.α.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο