Δημοσιεύθηκε στις : [ 04-08-2010 ]

Αρ.Πρωτ.: Φ80000/ οικ.19160/1420/4.8.2010 Γνωστοποίηση δημοσίευσης του ν. 3863/2010 και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή του

(Γνωστοποίηση δημοσίευσης του ν. 3863/2010 και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή του)

Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

Αθήνα,    4/8/2010
Α.Π. Φ80000/ οικ.19160/1420

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜ .ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ    
Δ/ΝΣΗ  ΚΥΡ. ΑΣΦ. ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α                    

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΣΤΑΔΙΟΥ 29        
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚ : 10110                                   
ΠΛΗΡΟΦΟΡ: Δ. ΠΑΤΟΥΝΑ                     
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2103368124 -8128 - 8254                                                                      


ΘΕΜΑ : Γνωστοποίηση δημοσίευσης του ν. 3863/2010 και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή του

   
Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ Α 115/15-7- 2010  δημοσιεύτηκε ο ν. 3863/2010 « Νέο Ασφαλιστικό σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις » , στο άρθρο 10 του οποίου εισάγονται από 1.1.2011 ουσιαστικές μεταβολές στις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης των ασφαλισμένων του Ιδρύματος, ενώ παράλληλα  λαμβάνεται μέριμνα και για την κατοχύρωση των θεμελιωμένων κατά περίπτωση  συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων των ασφαλισμένων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.  
Για την εφαρμογή των ανωτέρω ρυθμίσεων παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες :

Άρθρο 10
Παράγραφος 1.

Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής τροποποιούνται οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω 35ετίας των μέχρι 31.12.92 ασφαλισμένων στη  μικτή ασφάλιση του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ. .
 
Οι μεταβολές που επέρχονται στις διατάξεις των δύο πρώτων εδαφίων της παρ.1 του άρθρου 10 του ν. 825/1978, όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ.1 του άρθρου 143 του ν. 3655/2008 συνίστανται :

Α. στον ανακαθορισμό του χρόνου ασφάλισης,  ο οποίος , σταδιακά αρχής γενομένης από 1.1.2011 , αναπροσαρμόζεται στα 12.000 ημερομίσθια, μέσω της προσθήκης 300 ημερών κατ’ έτος . Επισημαίνεται στο σημείο αυτό ότι από 1.1.2011  καταργείται η παρ.2 του ίδιου άρθρου , στην οποία υπήρχαν πολλοί περιορισμοί ως προς τους χρόνους ασφάλισης που συνυπολογίζονται στην 35ετία,  και πλέον θα  λαμβάνονται υπόψη  όλοι οι χρόνοι που αναφέρονται στην παρ. 18 του κοινοποιούμενου άρθρου , για την οποία θα σας δοθούν αναλυτικές οδηγίες με ειδική εγκύκλιο και

Β. στην σταδιακή αύξηση του 58ου έτους – που αποτελεί το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης – το οποίο , αρχής γενομένης από 1.1.2012, αυξάνεται ανά ένα έτος κάθε χρόνο  , έως ότου διαμορφωθεί στο 60ο .

Ο ανακαθορισμός του χρόνου ασφάλισης και του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης εμφαίνεται αναλυτικά κατ’ έτος στον παρατιθέμενο πίνακα :


       
  ΕΤΟΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
  2010 10.500 58
  2011 10.800 58
  2012 11.100 59
  2013 11.400 60
  2014 11.700 60
  2015 12.000 60ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ :

Εφιστούμε την προσοχή σας στη ρύθμιση της παρ.8 του κοινοποιούμενου άρθρου,  , σύμφωνα με την οποία ο ασφαλισμένος/η  δικαιούται σύνταξη με τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας και του χρόνου ασφάλισης που ισχύουν κατά το έτος συμπλήρωσης των 10.500 Η.Ε.

Παράδειγμα : Ασφαλισμένος που το έτος 2011 έχει πραγματοποιήσει  10.500 Η.Ε. → θα πάρει σύνταξη  με τις προϋποθέσεις που ισχύουν κατά το ίδιο έτος-  δηλαδή θα δικαιωθεί πλήρους σύνταξης όταν συμπληρώσει το 58ο έτος της ηλικίας και 10.800 ημέρες ασφάλισης .

Θεμελιωμένο συνταξιοδοτικό δικαίωμα έχουν και οι ασφαλισμένοι που κατά το έτος 2010 συμπληρώνουν  το χρόνο ασφάλισης ( δηλαδή τα 10.500 ) με αναγνώριση χρόνων που προβλέπονται στην παρ.2 του άρθρου 10 του ν. 825/1978, εφόσον υποβάλλουν σχετικό αίτημα για αναγνώριση μέχρι 31.12.2013. Τα άτομα της κατηγορίας αυτής συνταξιοδοτούνται οποτεδήποτε στο όριο ηλικίας που ισχύει το 2010, δηλαδή στο 58ο . ( παρ.18 του άρθρου 10)

Παράγραφος 2:

Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής ανακαθορίζεται σταδιακά  ,  αρχής γενομένης από 1.1.2011,  το όριο ηλικίας λήψης πλήρους και μειωμένης σύνταξης 35ετίας των ασφαλισμένων που έχουν πραγματοποιήσει 7500 ημέρες εργασίας στα βαριά και ανθυγιεινά επαγγέλματα.

Συγκεκριμένα το όριο ηλικίας ,που προβλέπεται από τις διατάξεις του τέταρτου εδαφίου της παρ.1 του άρθρου 10 του ν. 825/1978 , όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 143 του ν. 3655/2008, ανακαθορίζεται σταδιακά από το 55ο έτος στο  60ο , για λήψη πλήρους σύνταξης , ενώ για μειωμένη από το 53ο στο 58ο.Ο ανακαθορισμός γίνεται μέσω της προσθήκης 9 μηνών κάθε έτος, αρχής γενομένης από 1.1.2011

Η εξέλιξη του ορίου ηλικίας πλήρους και μειωμένης σύνταξης  εμφαίνεται στον πίνακα που παρατίθεται :


  ΕΤΟΣ  ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
   ΠΛΗΡΗΣ                   ΜΕΙΩΜΕΝΗ
  2010 10.500* 55 53
  2011 10.500 55 & 9μήνες 53 & 9 μήνες
  2012 10.500 56 & 6 μήνες 54 & 6 μήνες
  2013 10.500 57 & 3 μήνες 55 & 3 μήνες
  2014 10.500 58 56
  2015 10.500 58 & 9 μήνες 56 & 9 μήνες
  2016 10.500 59 & 6 μήνες 57 & 6 μήνες
  2017 10.500 60 58


* Από τις 10.500 Η.Ε. οι 7.500 (κατ’ ελάχιστον) πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί στα ΒΑΕ

Επισημαίνεται και στο σημείο αυτό ότι από 1.1.2011  καταργείται η παρ.2 του ίδιου άρθρου , στην οποία υπήρχαν πολλοί περιορισμοί ως προς τους χρόνους ασφάλισης που συνυπολογίζονται στην 35ετία,  και πλέον καθίσταται πολύ πιο εφικτή η συμπλήρωση των 3000 ημερομισθίων ( όσων δηλαδή υπολείπονται από τα 7500 στον ΚΒΑΕ έως τα 10.500) , εφόσον θα λαμβάνονται υπόψη  όλοι οι χρόνοι που αναφέρονται στην παρ. 18 του κοινοποιούμενου άρθρου , για την οποία θα σας δοθούν με ειδική εγκύκλιο αναλυτικές οδηγίες . 


ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ :

Στην ίδια την κοινοποιούμενη διάταξη ορίζεται ότι ο ασφαλισμένος/η  δικαιούται σύνταξη στο όριο ηλικίας,  όπως αυτό διαμορφώνεται κατά το έτος συμπλήρωσης των  10.500 Η.Ε. εκ των οποίων 7.500 στον ΚΒΑΕ. 

Παράδειγμα : Ασφαλισμένος  που το έτος 2012  συμπληρώνει τις 10.500 ημέρες εργασίας εκ των οποίων 7500 ημέρες στον ΚΒΑΕ ,  συνταξιοδοτείται  με  πλήρη σύνταξη  όταν γίνει 56 ετών και 6 μηνών ( όριο ηλικίας που ισχύει για το έτος 2012).

Θεμελιωμένο συνταξιοδοτικό δικαίωμα έχουν και οι ασφαλισμένοι που κατά το έτος 2010 συμπληρώνουν  το χρόνο ασφάλισης ( δηλαδή τα 10.500 εκ των οποίων 7500 στον ΚΒΑΕ ) με αναγνώριση χρόνων που προβλέπονται στην παρ.2 του άρθρου 10 του ν. 825/1978, εφόσον υποβάλλουν σχετικό αίτημα για αναγνώριση μέχρι 31.12.2013. Τα άτομα της κατηγορίας αυτής συνταξιοδοτούνται οποτεδήποτε με τα όρια ηλικίας που ισχύουν κατά το 2010. ( παρ.18 του άρθρου 10).


Παράγραφος 10:

Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής ανακαθορίζεται για τους μετά την 1.1.1993 ασφαλισμένους στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ο προβλεπόμενος από τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 3 του ν. 3029/2002 χρόνος ασφάλισης για λήψη σύνταξης 37ετίας , ενώ ταυτόχρονα τίθεται και όριο ηλικίας .

Συγκεκριμένα οι ασφαλισμένοι της κατηγορίας αυτής από 1.1.2011  συνταξιοδοτούνται με 40 έτη ασφάλισης ( αντί των 37 ) στο 60ο έτος της ηλικίας τους .

Οι μέχρι 31.12.1992 ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σύμφωνα με τη ρητή διατύπωση της διάταξης, μπορούν να συνταξιοδοτηθούν χωρίς όριο ηλικίας με 11.100 ημέρες υποχρεωτικής ασφάλισης,  εφόσον τις συμπληρώνουν  μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους
 

ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ :


Πλήρη σύνταξη  χωρίς όριο ηλικίας  λαμβάνουν μόνο όσοι  ασφαλισμένοι  συμπληρώνουν τις 11.100 ημέρες υποχρεωτικής ασφάλισης μέχρι 31.12.2010. 


Παράγραφος 11:

Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής εξομοιώνεται σταδιακά το όριο ηλικίας λήψης πλήρους σύνταξης με 4500 ημέρες ασφάλισης  των γυναικών ασφαλισμένων του Ιδρύματος με το ισχύον για τους άνδρες .

Συγκεκριμένα τροποποιούνται οι διατάξεις της παρ.1α του άρθρου 28 του α.ν. 1846/1951 και ορίζεται ότι το 60ο έτος της ηλικίας , που αποτελεί σήμερα το όριο ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης των μέχρι 31.12.92 ασφαλισμένων γυναικών,  αυξάνεται σταδιακά , αρχής γενομένης από 1.1.2011 κατά 1 έτος κάθε χρόνο και μέχρι το 65ο .

Η εξέλιξη του ορίου ηλικίας πλήρους  σύνταξης εμφαίνεται στον πίνακα που παρατίθεται :
       
       
  ΕΤΟΣ  ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
  2010 4.500 60
  2011 4.500 61
  2012 4.500 62
  2013 4.500 63
  2014 4.500 64
  2015 4.500 65ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ :

Οι ασφαλισμένες συνταξιοδοτούνται με πλήρη σύνταξη στο όριο ηλικίας,  όπως αυτό διαμορφώνεται κατά το έτος , εντός του οποίου,  συμπληρώνουν το 60ο έτος της ηλικίας τους . 

Παράδειγμα: Ασφαλισμένη που συμπληρώνει το 60ο έτος της ηλικίας της και 4500 ημέρες ασφάλισης το 2012,  θα δικαιωθεί πλήρη σύνταξη γήρατος στο 62ο έτος της ηλικίας , δηλαδή ακολουθεί το όριο ηλικίας που ισχύει το έτος 2012.

Εφιστούμε την προσοχή σας στο σημείο αυτό  ότι θεμελιωμένο δικαίωμα για λήψη σύνταξης με  4500 ημέρες ασφάλισης στο 60ο έτος της ηλικίας ( δηλαδή με το ισχύον κατά το έτος 2010 έχουν και οι  ασφαλισμένες  που συμπληρώνουν  τον ανωτέρω   χρόνο ασφάλισης εντός του τρέχοντος έτους ,  με αναγνώριση χρόνου που προβλέπεται στο άρθρο 40 του ν. 2084/1992.

Σύμφωνα με τη ρητή πρόβλεψη του τελευταίου εδαφίου της παρ.2 του άρθρου 40 του ν. 2084/1992 που αντικαθίσταται με την παρ.18 του κοινοποιούμενου άρθρου, τίθεται προθεσμία μέχρι 31.12.2013 για την υποβολή εκ μέρους της ασφαλισμένης  σχετικής αίτησης για αναγνώριση.


Παράγραφος 12

Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής τροποποιούνται από 1.1.2011 οι διατάξεις της παρ.1β του άρθρου 28 του α.ν. 1846/1951 που αναφέρονται στην συνταξιοδότηση των μέχρι 31.12.92 ασφαλισμένων του Ιδρύματος  που πραγματοποιούν 10.000 ημέρες ασφάλισης.

Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις  :

α. Ανακαθορίζονται σταδιακά για τις γυναίκες ασφαλισμένες του Ιδρύματος τόσο το όριο ηλικίας όσο και ο συντάξιμος χρόνος που απαιτείται για τη λήψη πλήρους και μειωμένης σύνταξης και

β. Ανακαθορίζεται το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης των ανδρών ασφαλισμένων. 

Α. Γυναίκες ασφαλισμένες :
 
Οι 10.000 ημέρες ασφάλισης που απαιτούνται μέχρι 31.12.2010 αυξάνονται από 1.1.2011 κατά 400 ημέρες κατ’ έτος και μέχρι τη συμπλήρωση 12.000 ημερών ασφάλισης .

Το 57ο έτος (όριο ηλικίας λήψης πλήρους σύνταξης μέχρι 31.12.2010) αυξάνεται  για το έτος 2011 στο 58ο έτος , ενώ από το 2012 και για κάθε επόμενο έτος  αναπροσαρμόζεται κατά έξι μήνες κατ’ έτος ,  μέχρι τη συμπλήρωση του 60ου έτους της ηλικίας τους.

Το μέχρι την 31.12.2010  όριο ηλικίας των 55 ετών που απαιτείται για λήψη μειωμένης σύνταξης  καθορίζεται το 2011 στο 56ο έτος , ενώ από 1.1.2012 αυξάνεται κατά έξι μήνες κατ’ έτος  και μέχρι τη συμπλήρωση του 60ου.  Όπως προκύπτει με σαφήνεια από την γραμματική διατύπωση της κοινοποιούμενης διάταξης το δικαίωμα λήψης μειωμένης σύνταξης χωρεί μόνο κατά τη μεταβατική περίοδο της αύξησης των ορίων ηλικίας.

Η εξέλιξη του ορίου ηλικίας πλήρους και μειωμένης συνταξιοδότησης καθώς και του απαιτούμενου χρόνου ασφάλισης των γυναικών αποτυπώνονται στον παρατιθέμενο πίνακα:


  ΕΤΟΣ  ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
  2010 10.000 57 55
  2011 10.400 58 56
  2012 10.800 58,5 56,5
  2013 11.200 59 57
  2014 11.800 59,5 57,5
  2015 12.000 60 58
 Για  τη λήψη μειωμένης σύνταξης απαιτείται , όπως άλλωστε προκύπτει σαφώς από τη γραμματική διατύπωση της παραγράφου 13 του ίδιου άρθρου,   από το συνολικό κατά περίπτωση απαιτούμενο αριθμό ημερών ασφάλισης να έχουν πραγματοποιηθεί 100 ημέρες κατ’ έτος την αμέσως προηγούμενη του έτους υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης 5ετία..


Β. Άνδρες ασφαλισμένοι

Το 62ο έτος της ηλικίας που αποτελεί το όριο ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης με 10.000 ημέρες μέχρι 31.12.2010 ανακαθορίζεται το 2011 στο 63ο έτος και για κάθε επόμενο έτος αυξάνεται κατά έξι μήνες μέχρι τη συμπλήρωση του 65ου έτους .

Η εξέλιξη του ορίου ηλικίας  συνταξιοδότησης πλήρους συνταξιοδότησης εμφαίνεται στον παρακάτω πίνακα :


  ΕΤΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
  2010 10.000 62
  2011 10.000 63
  2012 10.000 63,5
  2013 10.000 64
  2014 10.000 64,5
  2015 10.000 65ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ :

Ο  ασφαλισμένος/η  δικαιούται σύνταξη στο όριο ηλικίας και με το χρόνο ασφάλισης , όπως έχουν διαμορφωθεί κατά το έτος που συμπληρώνει τις 10.000 ημέρες ασφάλισης .

Παράδειγμα: Ασφαλισμένη που  συμπληρώνει τις 10.000 ημέρες ασφάλισης το έτος 2012 θα συνταξιοδοτηθεί με πλήρες ποσό σύνταξης ,όταν συμπληρώσει 10.800 ημέρες ασφάλισης και το 58,5 έτος της ηλικίας της ( ακολουθεί δηλαδή το όριο ηλικίας και το χρόνο ασφάλισης όπως έχουν διαμορφωθεί κατά το έτος 2012).

Εφιστούμε την προσοχή σας στο σημείο αυτό  ότι θεμελιωμένα δικαιώματα με τον  χρόνο ασφάλισης και το αντίστοιχο όριο ηλικίας που ισχύει κατά το έτος 2010 θεωρούνται ότι έχουν και οι  ασφαλισμένοι/ες που συμπληρώνουν  τις 10.000 ημέρες ασφάλισης  εντός του τρέχοντος έτους ,  με αναγνώριση χρόνου που προβλέπεται στο άρθρο 40 του ν. 2084/1992.

Σύμφωνα με τη ρητή πρόβλεψη του τελευταίου εδαφίου της παρ.2 του άρθρου 40 του ν. 2084/1992 που αντικαθίσταται με την παρ.18 του κοινοποιούμενου άρθρου, τίθεται προθεσμία μέχρι 31.12.2013 για την υποβολή εκ μέρους του ασφαλισμένου/ης σχετικής αίτησης για αναγνώριση.


Παράγραφος 13

Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής ανακαθορίζονται από 1.1.2011 τα όρια ηλικίας λήψης μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος για τις γυναίκες ασφαλισμένες του Ιδρύματος .

Συγκεκριμένα τροποποιούνται οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 28 του α.ν. 1846/1951, ούτως ώστε να επιτευχθεί εναρμόνιση με τα όρια ηλικίας λήψης μειωμένης σύνταξης των ανδρών ασφαλισμένων του Ιδρύματος .

Συγκεκριμένα :

Α. για τις γυναίκες που πραγματοποιούν 4500 ημέρες ασφάλισης ( εκ των οποίων 100 κατ’ έτος την προηγούμενη της υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης 5ετία) το όριο ηλικίας των 55 ετών που ισχύει μέχρι 31.12.2010 αυξάνεται από 1.1.2011 κατά ένα έτος κάθε χρόνο και μέχρι τη συμπλήρωση του 60ου έτους .


  ΕΤΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
  2010 4.500 55
  2011 4.500 56
  2012 4.500 57
  2013 4.500 58
  2014 4.500 59
  2015 4.500 60
ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ :

Οι ασφαλισμένες με τον ανωτέρω χρόνο ασφάλισης δικαιούνται μειωμένη σύνταξη στο όριο ηλικίας , όπως αυτό διαμορφώνεται κατά το έτος που συμπληρώνουν το 55ο έτος της ηλικίας τους .

Παράδειγμα : Ασφαλισμένη που συμπληρώνει το 55ο έτος της ηλικίας της το έτος 2012 θα συνταξιοδοτηθεί με μειωμένη σύνταξη στο 57ο έτος της ηλικίας ( ακολουθεί το όριο ηλικίας που ισχύει το έτος 2012), εφόσον βέβαια έχει πραγματοποιήσει 4500 ημέρες ασφάλισης εκ των οποίων 100 κατ’ έτος την αμέσως προηγούμενη του έτους υποβολής της  αίτησης συνταξιοδότησης 5ετία .

Εφιστούμε την προσοχή σας στις περιπτώσεις ασφαλισμένων γυναικών που συμπληρώνουν εντός του 2010 τις ανωτέρω χρονικές προϋποθέσεις με αναγνώριση χρόνων που προβλέπονται στο άρθρο 40 του ν. 2084/92. Οι ασφαλισμένες αυτές συνταξιοδοτούνται με μειωμένη σύνταξη στο  όριο ηλικίας των 55 ετών , υπό την προϋπόθεση ότι υποβάλλεται σχετική αίτηση αναγνώρισης μέχρι 31.12.2013. 

Β. Καθορίζεται ο υπολογισμός του ποσοστού μείωσης της σύνταξης για τις ασφαλισμένες με 10.000 ημέρες ασφάλισης ( εκ των οποίων 100 κατ΄έτος κατά τα 5 έτη που προηγούνται εκείνου εντός του οποίου υποβάλλεται η αίτηση συνταξιοδότησης )  που λαμβάνουν μειωμένη σύνταξη κατά τη μεταβατική περίοδο που αναφέρεται στην παρ.12 και εμφαίνεται στον σχετικό πίνακα

ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ:

Η ασφαλισμένη  δικαιούται μειωμένη σύνταξη στο όριο ηλικίας και με το χρόνο ασφάλισης , όπως έχουν διαμορφωθεί κατά το έτος που συμπληρώνει τις 10.000 ημέρες ασφάλισης .

Παράδειγμα: Ασφαλισμένη που  συμπληρώνει τις 10.000 ημέρες ασφάλισης το έτος 2012 θα συνταξιοδοτηθεί με μειωμένη σύνταξη  ,όταν συμπληρώσει 10.800 ημέρες ασφάλισης  και το 56,5 έτος της ηλικίας της ( ακολουθεί δηλαδή το όριο ηλικίας και το χρόνο ασφάλισης όπως έχουν διαμορφωθεί κατά το έτος 2012).

Εφιστούμε την προσοχή σας στο σημείο αυτό  ότι θεμελιωμένο δικαίωμα  με τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης και το αντίστοιχο όριο ηλικίας που ισχύουν κατά το έτος 2010 θεωρούνται ότι έχουν και οι  ασφαλισμένες που συμπληρώνουν  τις 10.000 ημέρες ασφάλισης ,  με αναγνώριση χρόνου που προβλέπεται στο άρθρο 40 του ν. 2084/1992.

Σύμφωνα με τη ρητή πρόβλεψη του τελευταίου εδαφίου της παρ.2 του άρθρου 40 του ν. 2084/1992 που αντικαθίσταται με την παρ.18 του κοινοποιούμενου άρθρου, τίθεται προθεσμία μέχρι 31.12.2013 για την υποβολή εκ μέρους του ασφαλισμένης σχετικής αίτησης για αναγνώριση.

Γ.  Καθορίζεται ο υπολογισμός του ποσοστού της μείωσης της σύνταξης  για τους άνδρες με 10.000 ημέρες ασφάλισης ( εκ των οποίων 100 κατ’ έτος  κατά τα 5 έτη που προηγούνται εκείνου εντός του οποίου υποβάλλεται η αίτηση συνταξιοδότησης ) οι οποίοι συνταξιοδοτούνται σε μικρότερο όριο ηλικίας από το διαμορφούμενο – όπως αναλυτικά αναφέρθηκε στην   παρ. 12- όριο ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης .

Το ποσοστό μείωσης της σύνταξης για όλες τις κατηγορίες των ασφαλισμένων δεν διαφοροποιείται και εξακολουθεί να ανέρχεται σε 1/200 για κάθε μήνα που υπολείπεται από τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης .


Παράγραφος 14

Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής τροποποιούνται οι διατάξεις που προβλέπουν τη χορήγηση δεύτερης σύνταξης λόγω γήρατος ή αναπηρίας από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ , καθώς ήταν επιβεβλημένη η εναρμόνιση τους στα νέα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης .

Έτσι δεύτερη πλήρη σύνταξη από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ χορηγείται με την πραγματοποίηση 6.000 ημερών ασφάλισης και τη συμπλήρωση του κατά περίπτωση διαμορφούμενου ορίου ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης.

Περαιτέρω  αυξάνεται σταδιακά αρχής γενομένης από 1.1. 2011 το όριο ηλικίας λήψης μειωμένης κατά 50% σύνταξης με την πραγματοποίηση 4800 ημερών ασφάλισης των γυναικών ασφαλισμένων. Συγκεκριμένα το 60ο έτος που απαιτείται μέχρι 31.12.2010 αυξάνεται κατά ένα έτος από 1.1.2011 και για κάθε επόμενο έτος και μέχρι τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας .

Η εξέλιξη του ορίου αυτού εμφαίνεται στον παρακάτω πίνακα : 


Β. ΓΥΝΑΙΚΕΣ

  ΕΤΟΣ  ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
  2010 4.800 60
  2011 4.800 61
  2012 4.800 62
  2013 4.800 63
  2014 4.800 64
  2015 4.800 65

 


ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ:

Οι ασφαλισμένες δικαιούνται σύνταξη με το όριο ηλικίας που ισχύει κατά το έτος συμπλήρωσης του 60ου έτους της ηλικίας τους .
Παράδειγμα: Ασφαλισμένη που συμπληρώνει το 60ο έτος της ηλικίας της το έτος 2012 μπορεί να πάρει δεύτερη μειωμένη κατά 50% σύνταξη από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ , όταν συμπληρώσει το 62ο έτος της ηλικίας της ( ακολουθεί δηλαδή το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης που ισχύει το έτος 2012), εφόσον βέβαια έχει και τις 4800 ημέρες ασφάλισης .

 
Παράγραφος 15
Περ Β)

Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής ανακαθορίζεται σταδιακά, αρχής γενομένης από 1.1.2011, το προβλεπόμενο από τις διατάξεις των β.δ. 7/65,  β.δ. 649/68 και του άρθρου 19 του ν.2703/99 όριο ηλικίας για λήψη πλήρους και μειωμένης σύνταξης του ιπτάμενου προσωπικού, του προσωπικού εδάφους των αεροπορικών επιχειρήσεων, καθώς και του προσωπικού της Olympic Catering.

Συγκεκριμένα, από 1.1.2011 για το ως άνω προσωπικό ορίζεται το 55ο έτος της ηλικίας για χορήγηση πλήρους σύνταξης και το 50ο για μειωμένη, αυξάνεται δε για κάθε επόμενο έτος κατά ένα χρόνο μέχρι τη συμπλήρωση του 60ου και του 55ου έτους αντίστοιχα.
Η εξέλιξη του ορίου ηλικίας πλήρους και μειωμένης σύνταξης εμφαίνεται στον πίνακα που παρατίθεται:


  ΕΤΟΣ  ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
  ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
  2011 55 50
  2012 56 51
  2013 57 52
  2014 58 53
  2015 59 54
  2016 60 55

 


Σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 15 του ίδιου άρθρου, κατά το μεταβατικό διάστημα σταδιακής αύξησης του ορίου ηλικίας της παραγράφου αυτής, ο ασφαλισμένος/-η δικαιούνται σύνταξης στο όριο ηλικίας όπως διαμορφώνεται κατά το έτος συμπλήρωσης του προβλεπόμενου κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, ορίου ηλικίας για πλήρη ή μειωμένη σύνταξη.

Παράδειγμα: ασφαλισμένος ιπτάμενος σε επιχειρήσεις εναερίων συγκοινωνιών που το έτος 2010 συμπληρώνει το 53ο έτος της ηλικίας του, συνταξιοδοτείται με τις διατάξεις του β.δ. 7/65 με πλήρη σύνταξη, εφόσον συμπληρώνει και τις λοιπές προϋποθέσεις του νόμου αυτού, ενώ ασφαλισμένος ιπτάμενος που το έτος 2013 συμπληρώνει το 53ο έτος της ηλικίας του, κατοχυρώνει ως όριο ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης, το όριο ηλικίας που απαιτείται το 2013 για πλήρη συνταξιοδότηση, ήτοι το 57ο έτος.   

Εφιστούμε την προσοχή σας ότι, όπου από τις διατάξεις των β.δ. 7/65 και 649/68 και του άρθρου 19 του ν.2703/99 προβλέπεται συνταξιοδότηση χωρίς όριο ηλικίας, από 1.1.2011 καθορίζεται το 55ο έτος της ηλικίας, το οποίο αυξάνεται για κάθε επόμενο έτος κατά ένα χρόνο μέχρι τη συμπλήρωση του 60ου έτους.

Η ως άνω εξέλιξη του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης εμφαίνεται στον πίνακα που παρατίθεται:


  ΕΤΟΣ  ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
  2010 Ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας
  2011 55
  2012 56
  2013 57
  2014 58
  2015 59
  2016 60Εξυπακούεται, ότι ο ασφαλισμένος δικαιούται σύνταξης με το όριο ηλικίας που ισχύει κατά τη συμπλήρωση του οριζόμενου από τις οικείες διατάξεις χρόνου ασφάλισης.

Παράγραφος 16

Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής εναρμονίζεται σταδιακά ,αρχής γενομένης από 1.1. 2011, το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης των γυναικών που απασχολούνται σε βαριές και ανθυγιεινές εργασίες με το ισχύον για τους άνδρες ασφαλισμένους στον ΚΒΑΕ. 
Συγκεκριμένα το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης διαμορφώνεται , ως εξής :


  ΕΤΟΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
  2010 4.500* 55
  2011 4.500 56
  2012 4.500 57
  2013 4.500 58
  2014 4.500 59
  2015 4.500 60


* Εξυπακούεται ότι δεν μεταβάλλονται οι χρονικές προϋποθέσεις οι οποίες εξακολουθούν να είναι  4.500 Η.Ε. συνολικά ημέρες ασφάλισης εκ των οποίων οι 3.600 (κατ’ ελάχιστον)  στα ΒΑΕ και εξ αυτών 1000 να έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία 13 χρόνια .

ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ:

Οι ασφαλισμένες δικαιούνται σύνταξη με το όριο  ηλικίας που ισχύει κατά το έτος συμπλήρωσης τουλάχιστον 4500 ημερών ασφάλισης εκ των οποίων 3600 στον ΚΒΑΕ.

Παράδειγμα : Ασφαλισμένη που συμπληρώνει τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης το 2012 συνταξιοδοτείται,  όταν συμπληρώσει το 57ο έτος της ηλικίας της ( ακολουθεί δηλαδή το όριο ηλικίας που ισχύει το 2012).

Στο σημείο αυτό επισημαίνουμε ότι τα μικρότερα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης που ισχύουν για τους απασχολούμενους /ες σε οικοδομικές εργασίες κλπ δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν.

Παράγραφος 17
Περ.Β

Με τις διατάξεις της περίπτωσης β της παραγράφου αυτής ανακαθορίζονται από 1.1.2011 τα όρια ηλικίας λήψης πλήρους και μειωμένης σύνταξης των μητέρων ανηλίκων παιδιών που ασφαλίστηκαν στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μέχρι 31.12.92, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα .


  ΕΤΟΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
   ΠΛΗΡΗΣΜΕΙΩΜΕΝΗ
  2010 5.500 55 50
  2011 5.500 57 52
  2012 5.500 60 55
  2013 5.500 65 60
ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ:

Οι μητέρες ακολουθούν το όριο ηλικίας , όπως διαμορφώνεται σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα και ισχύει κατά τη συμπλήρωση του απαιτούμενου συντάξιμου χρόνου, εφόσον συντρέχει και η ανηλικότητα του παιδιού .

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Ασφαλισμένη μητέρα που κατά το έτος 2010 συμπληρώνει τις 5500 ημέρες ασφάλισης και έχει ανήλικο παιδί συνταξιοδοτείται οποτεδήποτε με πλήρη σύνταξη στο 55ο έτος ή στο 50ο , με μειωμένη .

Ασφαλισμένη μητέρα που συμπληρώνει τις 5500 ημέρες ασφάλισης και έχει ανήλικο παιδί το 2012 , συνταξιοδοτείται με πλήρη σύνταξη στο 60ο έτος και με μειωμένη στο 55ο έτος .

Περ.ε
 
Με τις διατάξεις της περίπτωσης αυτής ανακαθορίζονται από 1.1.2013 τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης των υπαχθέντων στην ασφάλιση από 1.1.93 και εφεξής μητέρων ανηλίκων παιδιών. Ο ανακαθορισμός των ορίων ηλικίας λήψης πλήρους και μειωμένης σύνταξης εμφαίνεται στον παρακάτω πίνακα :

  ΕΤΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
   ΠΛΗΡΗΣΜΕΙΩΜΕΝΗ
  2010 6.000 55 50
  2011 6.000 55 50
  2012 6.000 55 50
  2013 6.000 65 60


Παρακαλούμε για την άμεση γνωστοποίηση των κοινοποιούμενων  διατάξεων στα υποκαταστήματα του Ιδρύματος , ούτως ώστε να είναι εφικτή εκ μέρους των Υπηρεσιών σας η πλήρης ενημέρωση των ασφαλισμένων, αναφορικά με τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης τους και την κατοχύρωση των συνταξιοδοτικών τους δικαιωμάτων .                                                  

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
Γ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ

Θεωρήθηκε για την ακρίβεια
Η Τμηματάρχης Γραμματείας


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο