Δημοσιεύθηκε στις : [ 04-08-2010 ]

Αρ. Πρωτ.: Φ80000/οικ.19606/1472/4.8.2010 Γνωστοποίηση δημοσίευσης του ν. 3863/2010 «Νέο Ασφαλιστικό σύστημα και συναφείς διατάξεις , ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις» και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των άρθρων 10 και 26

(Γνωστοποίηση δημοσίευσης του ν. 3863/2010 «Νέο Ασφαλιστικό σύστημα και συναφείς διατάξεις , ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις» και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των άρθρων 10 και 26)

Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

Αθήνα,  4-8-2010
Α.Π. Φ 80000/οικ.19606/1472

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ   
ΓΕΝ. ΓΡΑΜ .ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ       
Δ/ΝΣΗ  ΚΥΡIΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ   
ΤΜΗΜΑ: Γ΄   

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΣΤΑΔΙΟΥ 29   
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚ: 101 10                                        
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:  Βασ. Κουλούρης
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210 - 3368113-4        
                                                                    
ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση δημοσίευσης του ν. 3863/2010 «Νέο Ασφαλιστικό σύστημα και συναφείς διατάξεις , ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις» και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των  άρθρων  10 και 26 .


Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 115Α/ 15-7-2010 δημοσιεύτηκε ο ν. 3863/2010 «Νέο Ασφαλιστικό σύστημα και συναφείς διατάξεις , ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις» με τον οποίο εισάγονται ουσιαστικές μεταβολές στις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης των ασφαλισμένων στα πρώην Ειδικά Ταμεία , ενώ παράλληλα λαμβάνεται μέριμνα για την κατοχύρωση των θεμελιωμένων κατά περίπτωση συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων στα ανωτέρω Ταμεία.

Επιπλέον, εισάγονται ρυθμίσεις με τις οποίες  απαγορεύεται ρητά η συμμετοχή των φορέων κοινωνικής ασφάλισης σε προγράμματα εθελούσιας–πρόωρης αποχώρησης προσωπικού των επιχειρήσεων του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα . Για την εφαρμογή των ανωτέρω ρυθμίσεων, θέτουμε υπόψη σας τα παρακάτω:


Άρθρο 10
   
Παρ. 3 : Με τις διατάξεις της παρ. αυτής αυξάνεται από 1.1.2011 ο απαιτούμενος για συνταξιοδότηση χρόνος ασφάλισης των ασφαλισμένων των (πρώην) Ειδικών Ταμείων που υπήχθησαν στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης από 1.1.1983-31.12.1992 κατά 1 έτος και μέχρι τη συμπλήρωση 40 ετών ασφάλισης . Επιπλέον, αυξάνεται σταδιακά από 1.1.2012 και το όριο ηλικίας μέχρι τη συμπλήρωση του 60ού έτους.

Παρατίθεται πίνακας :

ΑΝΔΡΕΣ–ΓΥΝΑΙΚΕΣ υπαχθέντες στην ασφάλιση 1.1.1983-31.12.1992  (πλήρης σύνταξη = χωρίς μείωση)


  Παράγραφος 3
  ΕΤΟΣ ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
  2010 35 58
  2011 36 58
  2012 37 59
  2013 38 60
  2014 39 60
  2015 40 60ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Σύμφωνα με την παρ. 8 του ίδιου άρθρου,  κατά το μεταβατικό διάστημα σταδιακής αύξησης του ορίου ηλικίας και του χρόνου ασφάλισης ,ήτοι κατά τα έτη 2011-2014, ο/η ασφαλισμένος/η δικαιούται σύνταξης με τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας και του χρόνου ασφάλισης που ισχύουν κατά το έτος συμπλήρωσης των 35 ετών ασφάλισης.

Παράδειγμα: έστω ασφαλισμένος που το έτος 2012 είναι 58 ετών και το ίδιο έτος συμπληρώνει  35 έτη ασφάλισης. → θα πάρει σύνταξη όταν συμπληρώσει το όριο ηλικίας και το χρόνο ασφάλισης που απαιτούνται το 2012 (έτος συμπλήρωσης των 35 ετών ασφάλισης), ήτοι όταν συμπληρώσει 37 έτη ασφάλισης  και το 59ο έτος της ηλικίας.

Αν δεν υπήρχε η πρόβλεψη αυτή , ο συγκεκριμένος ασφαλισμένος θα έπρεπε να συμπληρώσει 40 έτη ασφάλισης και το 60ό έτος της ηλικίας.

Θεμελιωμένο συνταξιοδοτικό δικαίωμα έχουν και οι ασφαλισμένοι που μέχρι 31/12/2010 συμπληρώνουν το χρόνο ασφάλισης (δηλαδή στην προκείμενη περίπτωση  τα 35 έτη) με προσμέτρηση χρόνων που προβλέπονται στο άρθρο 40 του ν. 2084/1992 , εφόσον η σχετική αίτηση αναγνώρισης υποβληθεί μέχρι 31.12.2013 . Οι ασφαλισμένοι αυτοί συνταξιοδοτούνται με το όριο ηλικίας που ισχύει κατά το έτος 2010 (παρ. 18 του άρθρου 10).

Παράδειγμα : ασφαλισμένος που το έτος 2010 έχει 34 χρόνια ασφάλισης και το 2012 υποβάλλει αίτηση αναγνώρισης  ακόμη 1 έτους  από στρατιωτική υπηρεσία → θα συνταξιοδοτηθεί όταν συμπληρώσει την ηλικία που προβλέπεται το έτος 2010 , δηλαδή στο 58ο έτος της ηλικίας του.
   
Από τη διατύπωση της διάταξης προκύπτει ότι από αυτήν δεν θίγονται οι ασφαλισμένοι των Ειδικών Ταμείων , που υπήχθησαν στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης μέχρι 31.12.1982 . Γι’ αυτούς εξακολουθεί να ισχύει το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3029/2002 και θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης με τη συμπλήρωση 35 ετών ασφάλισης , ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας και ανεξαρτήτως πότε θα συμπληρώσουν τα 35 έτη ασφάλισης.
       
Σημειώνεται , επιπλέον, ότι για συνταξιοδοτικά δικαιώματα που έχουν θεμελιωθεί ή θεμελιώνονται μέχρι 31.12.2010 από ασφαλισμένους των πρώην Ειδικών Ταμείων που έχουν ενταχθεί στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ , δεν θίγονται από την παραμονή στην υπηρεσία μετά την ανωτέρω ημερομηνία και  συνταξιοδοτικές μεταβολές που επιφέρει ο νόμος αυτός  δεν επηρεάζει τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης ούτε τον τρόπο υπολογισμού της σύνταξής τους. (παρ. 7 άρθρου μόνου του ν. 3847/2010 – ΦΕΚ Α67)   

Παρ. 10 :  Με τις διατάξεις της παρ. αυτής οι ασφαλισμένοι μετά την 1.1.1993 σε οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης , πλην ΟΓΑ, θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης με τη συμπλήρωση 40 ετών ασφάλισης και του 60ού έτους της ηλικίας τους , συμπεριλαμβανομένου για τη συμπλήρωση του χρόνου αυτού και του χρόνου ασφάλισης σε οποιονδήποτε ομοειδή φορέα .
Έτσι, νέος ασφαλισμένος (δηλαδή υπαχθείς στην ασφάλιση από 1.1.1993 και εφεξής) π.χ. στο (πρώην ) ΤΑΠ-ΟΤΕ μπορεί να συνυπολογίσει για τη συμπλήρωση των 40 ετών χρόνο σε οποιονδήποτε άλλο φορέα κύριας ασφάλισης μισθωτών (π.χ. χρόνο ασφάλισης στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ).

Επιπλέον , όσοι ασφαλισμένοι από 1.1.1983-31.12.1992 στα (πρώην) Ειδικά  Ταμεία συμπληρώνουν μέχρι 31.12.2010 37 έτη υποχρεωτικής ασφάλισης, όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 2 παρ. 2 του ν. 3029/2002,  θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.

Η δυνατότητα αυτή καταργείται από 1.1.2011 .

ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Σημειώνεται ότι για συνταξιοδοτικά δικαιώματα που έχουν θεμελιωθεί ή θεμελιώνονται μέχρι 31.12.2010 από ασφαλισμένους των πρώην Ειδικών Ταμείων που έχουν ενταχθεί στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ , δεν θίγονται από την παραμονή στην υπηρεσία μετά την ανωτέρω ημερομηνία και  συνταξιοδοτικές μεταβολές που επιφέρει ο νόμος αυτός  δεν επηρεάζει τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης ούτε τον τρόπο υπολογισμού της σύνταξής τους. (παρ. 7 άρθρου μόνου του ν. 3847/2010 – ΦΕΚ Α67)   

Παρ. 15 : Με τις διατάξεις της παρ. αυτής το όριο ηλικίας των 60 ετών ή μικρότερο αυτού που προβλέπεται από γενικές ή καταστατικές διατάξεις για την πλήρη συνταξιοδότηση λόγω γήρατος ασφαλισμένων των φορέων κύριας ασφάλισης αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης αυξάνεται κατά 1 έτος κάθε χρόνο από 1.1.2011 και μέχρι τη συμπλήρωση του 65ου έτους  της ηλικίας με την επιφύλαξη –μεταξύ άλλων – ειδικών διατάξεων  για εργαζόμενους σε ΒΑΕ.

Επιπλέον , όπου προβλέπεται χορήγηση μειωμένης σύνταξης σε γυναίκες ασφαλισμένες σε όριο ηλικίας μικρότερο του 60ού , το όριο αυτό αυξάνεται κατά 1 έτος από 1.1.2011 και για κάθε επόμενο έτος μέχρι τη συμπλήρωση του 60ού.

Από τη διατύπωση της διάταξης , αυτή αφορά όλους τους ασφαλισμένους ανεξαρτήτως χρόνου υπαγωγής στην ασφάλιση και εφόσον βέβαια δεν θεμελιώνουν δικαίωμα μέχρι 31.12.2010 (εξαιρούνται βέβαια από τη διάταξη οι εργαζόμενοι – υπαγόμενοι σε ΒΑΕ).

Παρατίθενται πίνακες :


ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Α. Πλήρης σύνταξη = χωρίς μείωση (υπαγωγή στην ασφάλιση μέχρι 31.12.1992 που δεν θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι 31.12.2010 )

                                Παράγραφος15    
  ΕΤΟΣ ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
  2010 15 60
  2011 15 61
  2012 15 62
  2013 15 63
  2014 15 64
  2015 15 65Β. (υπαγωγή στην ασφάλιση μέχρι 31.12.1992 που δεν θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι 31.12.2010 )


  Παράγραφος 15      
  ΕΤΟΣ ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
  ΠΛΗΡΗΣ  ΜΕΙΩΜΕΝΗ
             (γυναίκες)
  2010 25 60 55
  2011 25 61 56
  2012 25 62 57
  2013 25 63 58
  2014 25 64 59
  2015 25 65 60Σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 15 του ίδιου άρθρου,  κατά το μεταβατικό διάστημα σταδιακής αύξησης του ορίου ηλικίας της παραγράφου αυτής  ,ήτοι κατά τα έτη 2011-2014, οι ασφαλισμένες δικαιούνται σύνταξης στο όριο ηλικίας όπως διαμορφώνεται κατά το έτος συμπλήρωσης του προβλεπόμενου , κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, ορίου ηλικίας για πλήρη ή μειωμένη σύνταξη.

Παράδειγμα: έστω ασφαλισμένη  που το έτος 2013 συμπληρώνει το 60ό έτος της ηλικίας της  → κατοχυρώνει ως όριο ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης το όριο ηλικίας που απαιτείται το 2013 για πλήρη συνταξιοδότηση , ήτοι το 63ο .

Αν δεν υπήρχε η πρόβλεψη αυτή , η  συγκεκριμένη  ασφαλισμένη  θα  δικαιούτο πλήρη  σύνταξη στο 65ο έτος της ηλικίας της. 


ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Σημειώνεται ότι για συνταξιοδοτικά δικαιώματα που έχουν θεμελιωθεί ή θεμελιώνονται μέχρι 31.12.2010 από ασφαλισμένους των πρώην Ειδικών Ταμείων που έχουν ενταχθεί στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ , δεν θίγονται από την παραμονή στην υπηρεσία μετά την ανωτέρω ημερομηνία και  συνταξιοδοτικές μεταβολές που επιφέρει ο νόμος αυτός  δεν επηρεάζει τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης ούτε τον τρόπο υπολογισμού της σύνταξής τους. (παρ. 7 άρθρου μόνου του ν. 3847/2010 – ΦΕΚ Α67).   

Θεμελιωμένο συνταξιοδοτικό δικαίωμα έχουν και οι ασφαλισμένοι/ες που μέχρι 31/12/2010 συμπληρώνουν το χρόνο ασφάλισης με προσμέτρηση χρόνων που προβλέπονται στο άρθρο 40 του ν. 2084/1992 , εφόσον η σχετική αίτηση αναγνώρισης υποβληθεί μέχρι 31.12.2013 (παρ. 18 του άρθρου 10) . Οι ασφαλισμένοι αυτοί συνταξιοδοτούνται με το όριο ηλικίας που ισχύει κατά το έτος 2010 (παρ. 18 του άρθρου 10).

Παράδειγμα : ασφαλισμένη που το έτος 2010 έχει 14 έτη ασφάλισης και το 2013 υποβάλει αίτηση αναγνώρισης 1 έτος  κατά το οποίο έλαβε σύνταξη λόγω αναπηρίας (παρατήρηση : το χρονικό διάστημα  κατά το οποίο έλαβε σύνταξη αναπηρίας πρέπει να έχει διανυθεί μέχρι 31/12/2010) → θα συνταξιοδοτηθεί όταν συμπληρώσει την ηλικία που προβλέπεται το έτος 2010 , δηλαδή στο 60ό  έτος της ηλικίας της.

Παρ. 17 α : Με τις διατάξεις της παρ. αυτής ορίζεται ότι το όριο ηλικίας που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 144 του  ν. 3655/2008 για τη συνταξιοδότηση μητέρων με ανήλικα παιδιά , ήτοι ασφαλισμένων από 1.1.1983 -31.12.1992 των Φορέων και Κλάδων που εντάχθηκαν στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με τα άρθρα 1 και 3 του ν. 3655/2008 καθώς και των ασφαλισμένων των ενταχθέντων στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ  Κλάδων  Σύνταξης του ΤΑΠ-ΙΛΤ, ΤΣΠ-ΑΤΕ και ΤΣΕΑΠΓΣΟ ανακαθορίζεται όπως εμφαίνεται στον παρακάτω πίνακα: 


ΜΗΤΕΡΕΣ ΜΕ ΑΝΗΛΙΚΑ ΠΑΙΔΙΑ

Υπαγωγή στην ασφάλιση 1.1.1983-31.12.1992


  Παράγραφος 17α      
  ΕΤΟΣ ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
  ΠΛΗΡΗΣ ΜΕΙΩΜΕΝΗ
  2010 25 50  
  2011 25 52 50
  2012 25 55 53
  2013 25 65 60Σύμφωνα με το τρίτο εδάφιο της παρ. 17ε, στις ανωτέρω περιπτώσεις σταδιακής αύξησης του ορίου ηλικίας , ήτοι κατά τα έτη 2011-2012, η ασφαλισμένη μητέρα ανήλικων παιδιών ακολουθεί το όριο ηλικίας όπως διαμορφώνεται σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα και ισχύει κατά τη συμπλήρωση του απαιτούμενου συντάξιμου χρόνου , εφόσον συντρέχει και η ανηλικότητα του παιδιού.

Οι διατάξεις της παρ. αυτής εφαρμόζονται και στους χήρους πατέρες ανηλίκων παιδιών.

Για τους χήρους πατέρες αναπήρων παιδιών έχουν εφαρμογή οι αντίστοιχες διατάξεις που ισχύουν για τις μητέρες ανίκανων για κάθε βιοποριστική εργασία παιδιών.

Παράδειγμα : μητέρα που το 2012 συμπληρώνει 25 έτη υπηρεσίας, είναι 52 ετών και έχει ανήλικο παιδί → θα πάρει πλήρη σύνταξη όταν συμπληρώσει το όριο ηλικίας που απαιτείται για πλήρη συνταξιοδότηση μητέρων το έτος  2012, δηλαδή όταν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας.

Αν δεν υπήρχε η πρόβλεψη αυτή , η συγκεκριμένη μητέρα θα έπαιρνε πλήρη σύνταξη στο 65ο έτος της ηλικίας .

Θεμελιωμένο συνταξιοδοτικό δικαίωμα έχουν και οι ασφαλισμένοι/ες που μέχρι 31/12/2010 συμπληρώνουν το χρόνο ασφάλισης με προσμέτρηση χρόνων που προβλέπονται στο άρθρο 40 του ν. 2084/1992 , εφόσον η σχετική αίτηση αναγνώρισης υποβληθεί μέχρι 31.12.2013 (παρ. 18 του άρθρου 10) . Οι ασφαλισμένοι αυτοί συνταξιοδοτούνται με το όριο ηλικίας που ισχύει κατά το έτος 2010 (παρ. 18 του άρθρου 10).

Παράδειγμα : μητέρα ασφαλισμένη που το έτος 2010 έχει 24 έτη ασφάλισης και το 2011 υποβάλει αίτηση αναγνώρισης 1 έτους  κατά το οποίο έλαβε σύνταξη λόγω αναπηρίας (παρατήρηση : το χρονικό διάστημα  κατά το οποίο έλαβε σύνταξη αναπηρίας πρέπει να έχει διανυθεί μέχρι 31/12/2010) → θα συνταξιοδοτηθεί με πλήρη σύνταξη όταν συμπληρώσει την ηλικία που προβλέπεται το έτος 2010 , δηλαδή στο 50ό  έτος της ηλικίας της.


Παρ. 17ε και 17 στ : Με τις διατάξεις των  περιπτώσεων αυτών ορίζεται ότι το όριο ηλικίας που προβλέπεται για τη συνταξιοδότηση μητέρων με ανήλικα τέκνα – ασφαλισμένων σε οποιονδήποτε φορέα κύρια ασφάλισης από 1.1.1993 και εφεξής ανακαθορίζεται ως εμφαίνεται στον κατωτέρω πίνακα, καταργουμένων των διατάξεων της παρ. 7 του άρ. 24 του ν. 2084/1992 και της περ. β΄ της παρ. 7 του άρθρου 144 του ν. 3655/2008 :

ΜΗΤΕΡΕΣ ΜΕ ΑΝΗΛΙΚΑ ΠΑΙΔΙΑ

υπαχθείσες στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα από 1.1.1993 και μετά


  Παράγραφος 17ε      
  ΕΤΟΣ ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
          ΠΛΗΡΗΣ ΜΕΙΩΜΕΝΗ
  2010 20 55 50
  2011 20 55 50
  2012 20 55 50
  2013 20 65 60Γενική Παρατήρηση:
- Οι προβλέψεις για τις μητέρες ανηλίκων εφαρμόζονται και στους χήρους πατέρες ανήλικων παιδιών.
- Για τους χήρους πατέρες αναπήρων παιδιών εφαρμόζονται οι προβλέψεις που ισχύουν για τις μητέρες αναπήρων για κάθε βιοποριστική εργασία παιδιών

Παρ. 17ζ : Με τις διατάξεις της περίπτωσης αυτής ανακαθορίζεται  το όριο ηλικίας που προβλέπεται για τη συνταξιοδότηση γυναικών ασφαλισμένων μέχρι 31.12.1992 των Φορέων και Κλάδων που εντάχθηκαν στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με τα άρθρα 1 και 3 του ν. 3655/2008 καθώς και των γυναικών - ασφαλισμένων των ενταχθέντων στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ  Κλάδων  Σύνταξης του ΤΑΠ-ΙΛΤ, ΤΣΠ-ΑΤΕ και ΤΣΕΑΠΓΣΟ , οι οποίες έχουν τρία (3) τουλάχιστον παιδιά και ανδρών ασφαλισμένων ομοίως, οι οποίοι έχουν τρία (3) τουλάχιστον παιδιά και είναι χήροι ή διαζευγμένοι και οι τελευταίοι έχουν την επιμέλεια των ανήλικων ή ανίκανων παιδιών με δικαστική απόφαση.

Παρατίθεται πίνακας :

ΓΥΝΑΙΚΕΣ με 3 (τουλάχιστον) παιδιά  – ΑΝΔΡΕΣ με 3 (τουλάχιστον) παιδιά που είναι χήροι ή διαζευγμένοι  και έχουν την επιμέλεια των ανήλικων ή ανίκανων παιδιών με δικαστική απόφαση
(ασφαλισμένοι –ασφαλισμένες μέχρι 31.12.1992)
       
  Παράγραφος 17ζ    
  ΕΤΟΣ ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
  2010 20 ΑΟΗ
  2011 20 52
  2012 20 55
  2013 20 65
  2014 20 65
  2015 20 65


Σημειώνεται ότι για συνταξιοδοτικά δικαιώματα που έχουν θεμελιωθεί ή θεμελιώνονται μέχρι 31.12.2010 από ασφαλισμένους των πρώην Ειδικών Ταμείων που έχουν ενταχθεί στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ , δεν θίγονται από την παραμονή στην υπηρεσία μετά την ανωτέρω ημερομηνία και  συνταξιοδοτικές μεταβολές που επιφέρει ο νόμος αυτός  δεν επηρεάζει τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης ούτε τον τρόπο υπολογισμού της σύνταξής τους. (παρ. 7 άρθρου μόνου του ν. 3847/2010 – ΦΕΚ Α67).   

Θεμελιωμένο συνταξιοδοτικό δικαίωμα έχουν και οι ασφαλισμένοι/ες που μέχρι 31/12/2010 συμπληρώνουν το χρόνο ασφάλισης με προσμέτρηση χρόνων που προβλέπονται στο άρθρο 40 του ν. 2084/1992 , εφόσον η σχετική αίτηση αναγνώρισης υποβληθεί μέχρι 31.12.2013 (παρ. 18 του άρθρου 10)


Παρ. 20 :
Με τη διάταξη της  παρ. αυτής δίνεται η δυνατότητα στους εργαζόμενους του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός έχει οριοθετηθεί με τις διατάξεις του ν. 1256/1982, να παραμείνουν στην υπηρεσία τους, μετά από αίτησή τους που γίνεται υποχρεωτικά αποδεκτή από τον εργοδότη (σε αντίθεση με την παρ. 4 του άρ. 147 του ν. 3655/2008 που έθετε ως προϋπόθεση παραμονής την αποδοχή της αίτησης από τον εργοδότη), ανεξάρτητα από την ύπαρξη διατάξεων σε Κανονισμούς Εργασίας ή σε Επιχειρησιακές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας που προβλέπουν αυτοδίκαιη και υποχρεωτική αποχώρηση με τη συμπλήρωση είτε του οριζόμενου σε αυτές χρόνου υπηρεσίας και ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας, είτε του ορίου ηλικίας που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις για συνταξιοδότηση λόγω γήρατος. Το χρονικό διάστημα παραμονής δεν μπορεί να υπερβεί τα 3 έτη, εκτός και αν με τα τρία αυτά επιπλέον έτη παραμονής δεν θεμελιώνει ο εργαζόμενος δικαίωμα για συνταξιοδότηση με πλήρη σύνταξη. Ως επιχειρήσεις που υπάγονται στη διάταξη αυτή αναφέρονται ενδεικτικά η ΔΕΗ, ο ΟΤΕ, η Τράπεζα της Ελλάδος, η Εθνική Τράπεζα, η Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής Ανάπτυξης (ΕΤΒΑ) και η Εμπορική Τράπεζα.


Άρθρο 26

Tα τελευταία χρόνια η Πολιτεία στο πλαίσιο πελατειακών  εξυπηρετήσεων  σε επιχειρήσεις και προκειμένου να κάνει ελκυστικότερες τις μετοχές τους στο Χρηματιστήριο ή για να διευκολύνει  την ιδιωτικοποίησή τους, προέβη σε μια σειρά νομοθετικών παρεμβάσεων που θεσμοθέτησαν προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης – συνταξιοδότησης του προσωπικού των επιχειρήσεων αυτών.

Έτσι, για παράδειγμα με τους ν.  3371/2005 και 3762/2009 αποχώρησαν από τον ΟΤΕ περίπου 5.500 εργαζόμενοι και με το ν. 3717/2008  μεγάλος αριθμός υπαλλήλων από την Ολυμπιακή Αεροπορία. Σημειωτέον, ότι οι ηλικίες αποχώρησης όλων αυτών των εργαζόμενων ήταν ιδιαίτερα μικρές (από 35 -55 ετών), τα δε ποσά συντάξεων που δικαιώθηκαν ήταν ιδιαίτερα υψηλά.

Αποτέλεσμα όλων αυτών των παρεμβάσεων είναι από τη μια μεριά η διαμόρφωση αισθήματος κοινωνικής αδικίας, αφού οι εργαζόμενοι αυτοί δικαιώθηκαν σύνταξης σε ηλικία πολύ μικρότερη από την αντίστοιχη όλων των άλλων εργαζόμενων της χώρας , οι οποίοι επιβαρύνονται με το οικονομικό κόστος κάλυψης των συντάξεων τους για τα επόμενα κατά μέσο όρο 30  χρόνια, η αποχώρηση έμπειρων και ικανών εργαζόμενων από τον παραγωγικό ιστό της χώρας αλλά και η τεράστια οικονομική επιβάρυνση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και γενικά του ασφαλιστικού συστήματος της χώρας με δυσβάστακτα αναλογιστικά ελλείμματα  για πολλά χρόνια.
 
Mε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου αυτού απαγορεύεται ρητά η συμμετοχή των φορέων κοινωνικής ασφάλισης σε προγράμματα  εθελούσιας–πρόωρης αποχώρησης προσωπικού των επιχειρήσεων του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα , όπως αυτός έχει οριοθετηθεί με την παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 , που καταρτίζονται από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού και εφεξής. Προηγούμενα του νόμου αυτού προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης προσωπικού των ανωτέρω επιχειρήσεων , στα οποία βάσει ψηφισθέντων πριν την ισχύ του ν. 3863/2010 νόμων συμμετέχουν οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης  με αναγνώριση πλασματικού χρόνου στους αποχωρούντες υπαλλήλους προκειμένου να θεμελιώσουν δικαίωμα συνταξιοδότησης ή για να προσαυξηθεί η σύνταξή τους συνεχίζουν να λειτουργούν και οι ασφαλιστικοί φορείς οφείλουν να ανταποκρίνονται στις από τους σχετικούς νόμους απορρέουσες υποχρεώσεις τους.

Επιπλέον (παρ. 2) , σε περίπτωση που κάποια από τις ανωτέρω επιχειρήσεις του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα  μετά την ισχύ του ν. 3863/2010 (δηλαδή από 15/7/2010 και εφεξής) καταρτίσει  , τυπικά ή άτυπα,  προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης υπαλλήλων τους ,που έχουν συμπληρώσει ή συμπληρώνουν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης ,  ανεξαρτήτως της θεσμοθετούμενης με το άρθρο αυτό μη συμμετοχής πια της Κοινωνικής Ασφάλισης σε αυτά τα προγράμματα, χορηγώντας οικονομικά κίνητρα πάσης φύσεως σε αυτούς τους υπαλλήλους , υποχρεούται η επιχείρηση να  γνωστοποιήσει τούτο στην αρμόδια ΔΟΥ του αποχωρούντος υπαλλήλου της εντός 15 ημερών από την ημερομηνία καταβολής του οικονομικού κινήτρου. Το οικονομικό αυτό κίνητρο υπάγεται στην περίπτωση 8 παρ. 14 του ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58Α) και συνεπώς φορολογούνται με τον τρόπο που στη διάταξη αυτή ορίζεται. 

 
Παρακαλούμε για την άμεση γνωστοποίηση των κοινοποιούμενων  διατάξεων στα υποκαταστήματα του Ιδρύματος , ούτως ώστε να είναι εφικτή εκ μέρους των Υπηρεσιών σας η πλήρης ενημέρωση των ασφαλισμένων αναφορικά με τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης τους και την κατοχύρωση των συνταξιοδοτικών τους δικαιωμάτων .  

Επιπλέον , παρακαλούμε μέσω των αρμόδιων υποκαταστημάτων σας να ενημερωθούν και οι εργοδότες – επιχειρήσεις του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, όπως αυτός έχει οριοθετηθεί με την παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982, για τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με το άρθρο 26 του νόμου αυτού  


                                        

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
Γ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο