Δημοσιεύθηκε στις : [ 03-08-2010 ]

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΑΕΕ Αρ.66/26.7.2010 Γνωστοποίηση των διατάξεων του Ν.3845/2010 σχετικά με τη χορήγηση δώρων και επιδομάτων σε συνταξιούχους του Οργανισμού

(Γνωστοποίηση των διατάξεων του Ν.3845/2010 σχετικά με τη χορήγηση δώρων και επιδομάτων σε συνταξιούχους του Οργανισμού)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αθήνα ,  26  / 07    /  2010                                  
Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ./Φ1 / 10 / 73733

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ &  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ              
Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών                    
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ                             
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ                    
ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ               

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 5              
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Ε. ΦΑΓΚΡΑ              
ΤΗΛ.: 210 5274375                                   
FAX: 210 5220504                  
   

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :   66

ΘΕΜΑ : «Γνωστοποίηση των διατάξεων του Ν.3845/2010 σχετικά με τη χορήγηση δώρων και επιδομάτων σε συνταξιούχους του Οργανισμού. »

       
Με τις διατάξεις των παρ. 10 – 15 του άρθρου 3 του Ν.3845/2010, στα πλαίσια λήψης μέτρων για τη μείωση των δημόσιων δαπανών, αποφασίστηκε για όλους τους φορείς κύριας ασφάλισης, εξαιρουμένου του ΟΓΑ, ότι τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα καθώς και το επίδομα αδείας που προβλέπονται από οποιαδήποτε γενική ή ειδική διάταξη νόμου ή κανονιστική πράξη για τους συνταξιούχους ή βοηθηματούχους των φορέων αυτών, θα χορηγούνται εφόσον ο δικαιούχος έχει υπερβεί το 60ο έτος της ηλικίας του.
   
Το ύψος των παραπάνω επιδομάτων – σύμφωνα με την παρ.10 του ανωτέρω νόμου – καθορίζεται ως εξής:

Α) το επίδομα εορτών Χριστουγέννων, στο ποσό των τετρακοσίων (400) ευρώ.

Β) το επίδομα εορτών Πάσχα, στο ποσό των διακοσίων (200) ευρώ.

Γ) το επίδομα αδείας στο ποσό των διακοσίων (200) ευρώ.

Από το ηλικιακό όριο που προαναφέρθηκε εξαιρούνται όσοι λαμβάνουν εξ΄ ιδίου δικαιώματος σύνταξης λόγω αναπηρίας καθώς και οι δικαιούχοι εκ μεταβιβάσεως εφόσον :

α) είναι δικαιούχοι λόγω θανάτου συζύγου

β) δεν έχουν υπερβεί το 18ο έτος της ηλικίας τους ή εάν σπουδάζουν το 24ο έτος

γ) είναι ανίκανα για άσκηση οποιουδήποτε βιοποριστικού επαγγέλματος σε ποσοστό μεγαλύτερο του 67%.

   
Στις ανωτέρω εξαιρέσεις αυτονόητο είναι ότι εμπίπτουν και όσοι λαμβάνουν σύνταξη λόγω γήρατος βάσει των διατάξεων του Ν.612/1977 όπως αυτός επεκτάθηκε και ισχύει σήμερα (τυφλοί, παραπληγικοί...), δεδομένου ότι η συνταξιοδότηση του είναι συνάρτηση του ποσοστού αναπηρίας – άνω του 67%- το οποίο φέρουν, καθώς και όσοι λαμβάνουν εξωιδρυματικό επίδομα.
   
Σε περίπτωση που στο ίδιο πρόσωπο καταβάλλονται δύο κύριες συντάξεις από οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα κύριας ασφάλισης τα επιδόματα καταβάλλονται μόνο από το φορέα που καταβάλλει τη μεγαλύτερη σύνταξη, ενώ σε περιπτώσεις που στη σύνταξη συντρέχουν περισσότεροι του ενός δικαιούχοι εκ μεταβιβάσεως, το ποσό των επιδομάτων επιμερίζεται αναλόγως στα συνδικαιούχα πρόσωπα.
   
Στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμο να διευκρινιστεί ότι στην προαναφερθείσα συρροή συντάξεων από φορεία κύριας ασφάλισης θα πρέπει να λογίζεται και το εξωιδρυματικό επίδομα, δεδομένου ότι αποτελεί παροχή « τύπου σύνταξης».
   
Τέλος, τα προαναφερθέντα επιδόματα δεν καταβάλλονται εφόσον οι καταβαλλόμενες συντάξεις, συμπεριλαμβανομένων και των επιδομάτων της παρ.10, υπολογιζόμενες σε δωδεκάμηνη βάση υπερβαίνουν κατά μήνα τα δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ. Αν με την καταβολή των επιδομάτων της παρ.10 οι καταβαλλόμενες συντάξεις υπερβαίνουν το ύψος αυτό, τότε τα επιδόματα καταβάλλονται μέχρι του ορίου των δύο χιλιάδων πεντακόσιων  (2.500) ευρώ, με ανάλογη μείωση τους.
 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΚΩΝ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ                          
                                                                        

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Ε.Κ.Α.Σ.

HTML clipboard
  ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ   7.750,42 ευρώ
  ΑΤΟΜΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ   9.042,16 ευρώ
  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ 14.070,73 ευρώ 


Τα παραπάνω ποσά αφορούν εισοδήματα που δηλώθηκαν με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2007 και αφορούν εισοδήματα έτους 2006.
   
Περαιτέρω, τα ποσά εισοδήματος των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παρ.5 του άρθρου 24 του Ν.2556/1997 για τη χορήγηση του ποσού Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.) αναπροσαρμόζονται ως ακολούθως:HTML clipboard
  ΠΟΣΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΟΣΟ Ε.Κ.Α.Σ.
  Από        0,00 μέχρι 7.058,41 ευρώ 230,00 ευρώ
  Από 7.058,42 μέχρι 7.335,25 ευρώ 172,50 ευρώ
  Από 7.335,26 μέχρι 7.519,74 ευρώ 115,00 ευρώ
  Από 7.519,75 μέχρι 7.750,42 ευρώ 57,50 ευρώ


Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι για τις υπόλοιπες προϋποθέσεις χορήγησης του Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.) εξακολουθούν να ισχύουν οι προηγούμενες εγκύκλιες οδηγίες.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο