Δημοσιεύθηκε στις : [ 03-08-2010 ]

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΑΕΕ Αρ.63/22.7.2010 Οι συντάξεις σύμφωνα με τον Κανονισμό Ε.Κ. 883/2004 και τον Κανονισμό Εφαρμογής Ε.Κ. 987/2009

(Οι συντάξεις σύμφωνα με τον Κανονισμό Ε.Κ. 883/2004 και τον Κανονισμό Εφαρμογής Ε.Κ. 987/2009)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

ΑΘΗΝΑ,   22/7/2010
Αριθ. πρωτ.  ΔΙ.Π.ΣΥΝ/Φ1/9/72994   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ &  ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ                
Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών           
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΠΑΡΟΧΩΝ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ       
ΤΜΗΜΑ: ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 5                                    
ΠΛΗΡ.:Π.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ                                                        
ΤΗΛ.: 210.52.74.374                                               
FAX: 210-5229190        

Εγκύκλιος  63

ΘΕΜΑ: Οι συντάξεις σύμφωνα με τον  Κανονισμό Ε.Κ. 883/2004 και τον Κανονισμό Εφαρμογής Ε.Κ.  987/2009    
 
Από 1/5/2010,δηλαδή από την ημερομηνία ισχύος του εφαρμοστικού κανονισμού Ε.Κ. 987/2009 τέθηκε σε ισχύ και ο νέος κανονισμός Ε.Κ. 883/2004 για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας.
        
Ο παραπάνω κανονισμός τροποποιήθηκε στη συνέχεια με τον Ε.Κ. 988/2009.        

Οι Νέοι Κανονισμοί έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΕ και είναι στην διάθεση σας για την ενημέρωσή σας και την ορθή χρήση των νέων διατάξεων.

Οι ΚΚ 1408/71 και 574/72 συνεχίζουν να εφαρμόζονται στα κράτη του ΕΟΧ (Λιχτενστάιν, Ισλανδία, Νορβηγία) την Ελβετία και τους υπηκόους τρίτων χωρών (Καν.859/03) (Άρθρο  90,  Ε.Κ. 883/2004).
 
Έμφαση δίνεται στον νέο κανονισμό , στην υποχρέωση των αρμοδίων αρχών ασφαλιστικών φορέων και υπηρεσιών σύνδεσης των κρατών-μελών να συνεργάζονται μεταξύ τους να ενημερώνονται και να επιλύουν προβλήματα ερμηνείας ή εφαρμογής των κανονισμών, ώστε τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα να τύχουν ταχύτερης διεκπεραίωσης των υποθέσεων τους.

Παράλληλα επιβάλλει υποχρεώσεις στους ενδιαφερόμενους να ενημερώνουν τους φορείς του αρμόδιου κράτους-μέλους και του κράτους- μέλους κατοικίας τους σχετικά με κάθε αλλαγή στην προσωπική ή οικογενειακή κατάσταση τους, η οποία έχει επιπτώσεις στα δικαιώματα τους επί των παροχών σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και συμπεριλαμβάνει, στις περιπτώσεις αυτές, και την λήψη μέτρων σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο (Άρθρο 76 , Ε.Κ. 883/2004)

Προκειμένου να επιταχύνει την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ φορέων κρατών-μελών, καθιερώνει τα ηλεκτρονικά έγγραφα , την ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων και πληροφοριών (αρθρ.78, Ε.Κ. 883/2004)

Στην πράξη τα ηλεκτρονικά έντυπα ΔΟΜΗΜΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ (STRUCTURED ELECTRONIC DOCUMENTS) SED’S  θα είναι υποχρεωτικά από 1/5/2012 (αρθρ. 95, Ε.Κ.  987/2009) στις χώρες που ισχύει ο νέος κανονισμός ,ενώ μέχρι την παραπάνω ημερομηνία τα έντυπα της σειράς Ε200 καθώς και τα SED’S σε μορφή χαρτιού θα γίνονται δεκτά.

Ο ΟΑΕΕ κατά την μεταβατική περίοδο θα συμπληρώνει τα έντυπα της σειράς Ε200, στα οποία θα τίθεται σφραγίδα με την ένδειξη <<ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ε.Κ. 883/04 >> .

Τα άρθρα του νέου κανονισμού αντικαθιστούν όλα τα άρθρα των κανονισμών 1408/71 και 574/72, χωρίς όμως να μεταβάλλουν τις βασικές αρχές της θεμελίωσης δικαιώματος για σύνταξη και του υπολογισμού του ποσού της σύνταξης .Στο νέο απλουστευμένο κείμενο έχει ενσωματωθεί η νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, καθώς και οι αποφάσεις της Διοικητικής Επιτροπής.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ:

Άρθρο 5  Εξομοίωση παροχών, εισοδημάτων, γεγονότων ή καταστάσεων

Η εφαρμογή της αρχής αυτής δεν μπορεί να οδηγήσει σε αλλαγή των κανόνων της εφαρμοστέας νομοθεσίας , δηλαδή καταστάσεις ή γεγονότα που συμβαίνουν σε κράτος – μέλος να καθιστούν  αρμόδιο άλλο κράτος –μέλος(βλ. αιτιολογικές σκέψεις 11,12).
      
Για την εκτίμηση των γεγονότων ή καταστάσεων το κράτος-μέλος θα πρέπει να εφαρμόσει ,τηρουμένων των αναλογιών, τα κριτήρια που ορίζονται από την εθνική νομοθεσία του. Παράδειγμα αποτελεί η αναγνώριση χρόνου στρατιωτικής θητείας όπου κατά την νομοθεσία μας τίθεται η προϋπόθεση της ύπαρξης χρόνου ασφάλισης στον ΟΑΕΕ.

Η ασφάλιση σε άλλο κράτος –μέλος, όταν δεν υπάρχει χρόνος ασφάλισης στον ΟΑΕΕ,   δεν δύναται να εξομοιωθεί με ασφάλιση στον οργανισμό μας.
Ανάλογη λογική εφαρμόζεται και στην υπαγωγή στην προαιρετική ασφάλιση.
 
Άρθρο 6  Συνυπολογισμός περιόδων 
(Ε.Κ.  883/04)

Ο νέος Κανονισμός καθιερώνει την αρχή του συνυπολογισμού στο άρθρο 6, ως οριζόντια διάταξη , για την επίτευξη του στόχου της θεμελίωσης και διατήρησης του δικαιώματος σε παροχές , τον υπολογισμό του ποσού  , την χορήγηση παροχών για κάθε κατηγορία προσώπου που καλύπτεται από τους νέους Κανονισμούς καθώς και την προαιρετική ασφάλιση.

Έτσι όταν ο ενδιαφερόμενος έχει πραγματοποιήσει χρόνο ασφάλισης στον ΟΑΕΕ και σε άλλο κράτος-μέλος , βάσει της αρχής της εξομοίωσης του δίνεται η δυνατότητα  να κάνει χρήση της σχετικής διάταξης για την αναγνώριση της στρατιωτικής θητείας και με την αρχή του συνυπολογισμού να συμπληρώσει τις χρονικές προϋποθέσεις των 3600 ημερομισθίων για συντάξεις γήρατος ή 900 ημερομισθίων σε αναπηρίας ή θανάτου.

Επειδή η απόκτηση δικαιώματος παροχής σε σύνταξη σύμφωνα με τη νομοθεσία μας εξαρτάται   και από την συμπλήρωση περιόδων ασφάλισης πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι περίοδοι ασφάλισης  που πραγματοποιήθηκαν σε άλλα  κράτη-μέλη σαν να επρόκειτο για περιόδους που έχουν πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία που εφαρμόζουμε.

Η αρχή της εξομοίωσης γεγονότων (αρθρ 5, Ε.Κ. 883/2004) δεν μπορεί να οδηγήσει σε αμφισβήτηση της αξίας των περιόδων ασφάλισης  (σε σχέση με άλλες περιόδους πχ κατοικίας ) οι οποίες κοινοποιούνται ως τέτοιες από το κράτος-μέλος που πραγματοποιήθηκαν , και δεν πρέπει να συγχέεται με την αρχή του συνυπολογισμού περιόδων ασφάλισης , απασχόλησης , αυτοτελούς απασχόλησης ή κατοικίας που έχουν πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός άλλου κράτους-μέλους  με αυτές που έχουν πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την νομοθεσία του αρμόδιου κράτους -μέλους  ( βλ. αιτιολογική σκέψη 10)
         
Άρθρο 11  Στοιχεία για τον προσδιορισμό της κατοικίας
Ε.Κ. 987/09

            
Το παραπάνω άρθρο είναι σημαντικό όσον αφορά τις συντάξεις καθώς σε πολλές περιπτώσεις  όπου θα πρέπει να τεκμηριωθεί το στοιχείο της μόνιμης κατοικίας για την χορήγηση ή μη συμπληρώματος δίνεται  η δυνατότητα αναζήτησης πρόσθετων στοιχείων από τα οποία να προκύπτει ο βαθμός μονιμότητας του δικαιούχου (πχ. Φορολογική δήλωση ή εκκαθαριστικό αρμόδιας ΔΟΥ, μισθωτήριο συμβόλαιο κατοικίας, λογαριασμός ΔΕΗ  κ.α.)

Άρθρο 13  Κανόνες μετατροπής περιόδων
Ε.Κ. 987/09
     
Αλλαγή στην μετατροπή των περιόδων ασφάλισης προκύπτει όσον αφορά μέγιστο αριθμό ημερών ασφάλισης ανά έτος που γίνεται από 365 σε 360. Επίσης στην παράγραφο 2 καθορίζεται ότι κατά την διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους δεν πρέπει να προκύπτει χρόνος ασφάλισης μεγαλύτερος αυτού που καθορίζεται βάσει του συστήματος ασφάλισης που εφαρμόζει ο κάθε φορέας ,δηλαδή για συστήματα ασφάλισης 5,6 και 7 ημερών μεγαλύτερος των 264, 312 ή 360 ημερών αντίστοιχα ή 52 εβδομάδων, 12 μηνών ή τεσσάρων τριμήνων .
 
Θα λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος ασφάλισης ,που εμπίπτει στην συγκεκριμένη χρονική περίοδο όπως αυτή αναφέρεται στο έντυπο Ε205 ή σε άλλο αντίστοιχο που μπορεί να παραλάβετε κατά την μεταβατική περίοδο . Επιπλέον  χρόνοι , μέσα στη ίδια χρονική περίοδο οι οποίοι  σχετίζονται με   ιδιαιτερότητες κάποιας εθνικής νομοθεσίας δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

Άρθρο 72 Παροχές που έχουν χορηγηθεί αχρεωστήτως  (Συμψηφισμός)
Ε.Κ.  987/2009
       
Στην παράγραφο 2 του εν λόγω άρθρου ορίζεται προθεσμία δύο μηνών προκειμένου ο φορέας που κατέβαλε αχρεωστήτως συντάξεις να ενημερώσει τους λοιπούς απονέμοντες φορείς για το ποσό της αξίωσής του . Εάν εκπνεύσει η παραπάνω προθεσμία οι φορείς καταβάλουν  τα παρακρατηθέντα ποσά στον ενδιαφερόμενο.
       
Σε περίπτωση που υπάρχει αξίωση από άλλο φορέα αλλά δεν καταβάλλεται παροχή από τον φορέα του κράτους–μέλους κατοικίας δίνεται η δυνατότητα είσπραξης των αχρεωστήτως καταβληθέντων  ποσών με εκτελεστό τίτλο είσπραξης  (άρθρα 75-85 Ε.Κ. 987/2009)

Ε.Κ. 883/2004

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4  ΑΝΑΠΗΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
Άρθρα 44-48

Στο άρθρο 44 του κανονισμού Ε.Κ. 883/2004 γίνεται διαχωρισμός μεταξύ των νομοθεσιών κρατών μελών  τύπων Α και Β.

Ουσιαστικά πρόκειται για το Κεφάλαιο 2 του 1408/71 που αφορούσε τις συντάξεις αναπηρίας.

Νομοθεσία τύπου Α , θεωρείται αυτή βάση της οποίας το ποσό των παροχών αναπηρίας είναι ανεξάρτητο από την διάρκεια των περιόδων ασφάλισης ή κατοικίας ενώ κάθε άλλη Νομοθεσία θεωρείται τύπου Β, μεταξύ αυτών συμπεριλαμβάνεται και ΟΑΕΕ.
Νομοθεσίες φορέων κρατών μελών που έχουν καταχωρηθεί στο παράρτημα VI του κανονισμού θεωρούνται τύπου Α (Στην Ελλάδα ΟΓΑ Ν. 4169/61)

Πρόσωπα που έχουν υπαχθεί στην νομοθεσία ενός ή περισσοτέρων κρατών μελών τύπου Α αποκλειστικά , διαδοχικά ή κατά περιόδους δικαιούνται σύνταξη από τον φορέα που εφαρμοζόταν κατά την στιγμή της επέλευσης της ανικανότητας προς εργασία με επακόλουθο την αναπηρία αφού ληφθεί υπόψη εφόσον είναι απαραίτητο με συνυπολογισμό ο χρόνος ασφάλισης ή κατοικίας.
 
Εφόσον το παραπάνω πρόσωπο δεν δικαιούται παροχές από τον τελευταίο αυτό φορέα λαμβάνει τις παροχές που δικαιούται δυνάμει της νομοθεσίας άλλου κράτους μέλους (που εφαρμόζει τύπου Α νομοθεσία).

Πρόσωπο το οποίο έχει υπαχθεί διαδοχικά σε νομοθεσία τύπου Α και Β δικαιούται παροχές σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου 5 το οποίο εφαρμόζεται  τηρουμένων των αναλογιών και εφόσον  μεταξύ των άλλων έχει και τις απαιτούμενες προϋποθέσεις που τίθενται από τον φορέα, όσον αφορά τον βαθμό αναπηρίας  , σύμφωνα με την  νομοθεσία του .


ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ            

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5  ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΓΗΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΖΩΝΤΩΝ
Άρθρο 50 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Οι γενικές διατάξεις που αφορούν τον νέο Κανονισμό δεν έχουν απόκλιση από τις διατάξεις του Κανονισμού 1408/71 καθώς:

«1. Όλοι οι αρμόδιοι φορείς προβαίνουν στη διαδικασία εκκαθάρισης των παροχών, στο πλαίσιο όλων των νομοθεσιών των κρατών μελών, στις οποίες έχει υπαχθεί ο ενδιαφερόμενος, από τη στιγμή κατά την οποία έχει υποβληθεί αίτηση εκκαθάρισης, εκτός εάν ο ενδιαφερόμενος ζητήσει ρητά την αναβολή της εκκαθάρισης των παροχών γήρατος δυνάμει της νομοθεσίας ενός ή περισσοτέρων κρατών μελών.
2. Εάν, σε μία δεδομένη στιγμή, ο ενδιαφερόμενος δεν πληροί ή δεν πληροί πλέον τους όρους, που ορίζουν όλες οι νομοθεσίες των κρατών μελών στις οποίες είχε υπαχθεί, οι φορείς οι οποίοι εφαρμόζουν νομοθεσία της οποίας οι όροι πληρούνται δεν λαμβάνουν υπόψη, όταν προβαίνουν στον υπολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 52, παράγραφος 1, στοιχείο α) ή β), τις περιόδους οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί δυνάμει νομοθεσιών των οποίων οι όροι δεν πληρούνται ή δεν πληρούνται πλέον, εφόσον τούτο έχει ως αποτέλεσμα ένα χαμηλότερο ποσό παροχής.
3. Η παράγραφος 2 εφαρμόζεται, mutatis mutandis, εφόσον ο ενδιαφερόμενος έχει ζητήσει ρητά την αναβολή της εκκαθάρισης μιας ή περισσοτέρων παροχών γήρατος.
4. Νέος υπολογισμός πραγματοποιείται αυτεπάγγελτα, από τη στιγμή κατά την οποία
πληρούνται οι όροι οι οποίοι απαιτούνται στο πλαίσιο άλλων νομοθεσιών, ή εφόσον ο
ενδιαφερόμενος ζητεί την εκκαθάριση παροχής γήρατος η οποία έχει αναβληθεί σύμφωνα με την παράγραφο 1, εκτός εάν οι περίοδοι οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί υπό άλλες νομοθεσίες έχουν ήδη ληφθεί υπόψη σύμφωνα με την παράγραφο 2 ή 3.»

Ο αιτών υποβάλλει αίτηση στο φορέα του τόπου κατοικίας του ή στο φορέα του τελευταίου κράτους μέλους του οποίου ήταν εφαρμοστέα η νομοθεσία .

Εάν ο ενδιαφερόμενος δεν είχε υπαχθεί ποτέ στη νομοθεσία την οποία εφαρμόζει ο φορέας του τόπου κατοικίας, ο εν λόγω φορέας διαβιβάζει την αίτηση στο φορέα του τελευταίου κράτους μέλους του οποίου ήταν εφαρμοστέα η νομοθεσία.(αρθρ 45, Ε.Κ. 987/2009).Αν και η παράγραφος 5 αναφέρει ότι η ημερομηνία υποβολής της αίτησης ισχύει έναντι όλων των σχετικών φορέων  η αμέσως επομένη  αναφέρει ότι σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν γνωστοποιήσει ότι είχε απασχοληθεί ή κατοικήσει σε άλλο κράτος–μέλος η ημερομηνία που γνωστοποιεί τις ελλείπουσες περιόδους θεωρείται ως ημερομηνία υποβολής της αίτησης για τον φορέα , ο οποίος εφαρμόζει την εν λόγω νομοθεσία. Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι αν ο ενδιαφερόμενος δεν έχει δηλώσει στην αρχική αίτηση του χρόνο ασφάλισης ή κατοικίας σε κράτος -μέλος τα οικονομικά αποτελέσματα, για το συγκεκριμένο κράτος-μέλος, θα ξεκινούν από την ημερομηνία που μας το δηλώνει και όχι από την αρχική αίτηση.
 
Ο ‘’φορέας επαφής”  που είναι ο φορέας του τόπου κατοικίας ή ο φορέας του τελευταίου κράτους-μέλους που είχε υπαχθεί ο ενδιαφερόμενος έχει υποχρέωση την προώθηση της αίτησης  στους σχετικούς φορείς (πχ έντυπα ,ιατρικές εξετάσεις ,στοιχεία εργασίας), ανταλλαγής δεδομένων , την κοινοποίηση αποφάσεων και την πραγματοποίηση γενικά των ενεργειών που απαιτούνται για την εξέταση  και ενημέρωση των σχετικών φορέων ( αρθρ. 47, Ε.Κ. 987/09).
 
Η κοινοποίηση των αποφάσεων (αρθρ 48, Ε.Κ. 987/2009) γίνεται από κάθε σχετικό φορέα στον ενδιαφερόμενο καθώς και στον φορέα επαφής ο οποίος εκδίδει σύνοψη που θα αποστέλλεται στον ενδιαφερόμενο καθώς και στους άλλους σχετικούς φορείς.
  
Ο ενδιαφερόμενος στην συνέχεια έχει δικαίωμα προσφυγής σε ένδικα μέσα μετά τη λήψη της απόφασης του κάθε φορέα αλλά και μετά τη λήψη της σύνοψης εντός των προθεσμιών που θέτουν οι αντίστοιχες εθνικές νομοθεσίες .
  
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων θα συντελέσει στην ταχύτερη συλλογή στοιχείων υποχρεώνονται οι φορείς σε έκδοση προσωρινής απόφασης όταν υπάρχει αυτοτελές δικαίωμα ή προκαταβολής με συνυπολογισμό χρόνου το ύψος της οποίας είναι όσο το δυνατόν πλησιέστερο στο δικαιούμενο ποσό (άρθρο 50, Ε.Κ. 987/2009).

Τα παραπάνω ισχύουν και για τις συντάξεις αναπηρίας τύπου Β.

Άρθρο 51 ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΠΕΡΙΟΔΩΝ
(πρώην άρθρο 45 1408/71)

Η ειδική αυτή διάταξη δίνει την δυνατότητα συνυπολογισμού χρόνου ασφάλισης που πραγματοποιήθηκε σε φορέα άλλου Κράτους Μέλους όπου το επάγγελμα η μισθωτή ή μη μισθωτή δραστηριότητα είναι καθοριστικό όσον αφορά την θεμελίωση δικαιώματος συνταξιοδότησης βάση ειδικών διατάξεων( πχ 37 έτη χωρίς όριο ηλικίας αυτοτελώς απασχολούμενος ).
Στις περιπτώσεις αυτές η ιδιότητα του ασφαλισμένου (αυτοτελώς  ή μισθωτός απασχόλούμενος)  θα πρέπει να καθορίζεται και να είναι σαφής .

Άρθρο 52 ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ
Ισχύει ως το άρθρο 46 του 1408/71


Άρθρο 53, 54,55 ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΤΙΣΩΡΕΥΣΗΣ

Ο κανονισμός 1408/71 στα άρθρα (46α, 46β,46γ) θέτει προϋποθέσεις οι οποίες πρέπει να πληρούνται προκειμένου να επιτρέψει την εφαρμογή των διατάξεων αντισώρευσης  εθνικών νομοθεσιών , αλλά και να προστατεύσει τον ενδιαφερόμενο από την υπερκάλυψη αυτών των νομοθεσιών.

Ο κανονισμός Ε.Κ. 883/2004 εφαρμόζει την ίδια λογική πλην όμως υιοθετεί νέο κανόνα αντισώρευσης μέσω του άρθρου 55(1,α) όπου το εισόδημα  ή η παροχή που εμπίπτει στους εθνικούς κανόνες αντισώρευσης  δύο ή περισσοτέρων κρατών-μελών  διαιρείται δια του αριθμού  αυτών . Το ποσό που προκύπτει είναι το ανώτατο επιτρεπόμενο ποσό μείωσης ανά παροχή.


Άρθρο 56 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ
Εφαρμογή του άρθρ. 47 Καν. Ε.Κ. 1408/71 ως είχε.


Άρθρο 57 ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ή ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΤΩΤΕΡΕΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ
( άρθρο 48 Καν. Εκ 1408/71 )
        
Περίοδος ασφάλισης ή εξομοιούμενος χρόνος είτε συνυπάρχουν στο έτος είτε υπάρχουν ξεχωριστά λαμβάνονται υπόψη για παροχή εφόσον υπερβαίνουν το έτος σε άλλη περίπτωση προσμετρώνται αποκλειστικά δυνάμει της νομοθεσίας του τελευταίου Κράτους Μέλους της οποίας πληρούνται οι προϋποθέσεις .

Άρθρο 58 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ

Πρόκειται για το άρθρο 50 του Καν. 1408/71 και της χορήγησης συμπληρωματικής παροχής μέχρι του ποσού της ελάχιστης σύνταξης μας η οποία προκύπτει όταν αυτό υπολογίζεται με βάση τους ελληνικούς χρόνους και τους κοινοτικούς χρόνους ασφάλισης .

Άρθρο 59 ΝΕΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ
( άρθρο, 51 1408/71)

Σε περίπτωση που υπάρξει σημαντική αλλαγή στην προσωπική κατάσταση ενδιαφερομένου ή αλλάξει ο τρόπος καθορισμού της παροχής ή οι κανόνες υπολογισμού αυτής, πραγματοποιείται νέος υπολογισμός της σύνταξης σύμφωνα με το άρθρο 52 (πχ χορήγηση-διακοπή συμπληρώματος)

Σε άλλες περιπτώσεις όπως όταν  προκύπτουν μεταβολές του εισοδήματος λόγω αύξησης του κόστους ζωής η μεταβολή του ύψους εισοδήματος ή για άλλους λόγους που επιβάλουν προσαρμογή ή τροποποιηθούν οι παροχές ενδιαφερομένων κρατών- μελών κατά ένα ποσοστό ή εφάπαξ ποσό εφαρμόζεται απευθείας στις παροχές που καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 52  χωρίς να χρειάζεται νέος υπολογισμός

Άρθρο 69 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

παρ. 2. «Οι συνταξιοδοτικού τύπου παροχές ή τα συμπληρώματα συντάξεων χορηγούνται και υπολογίζονται σύμφωνα με το Κεφάλαιο  5.»

Σύμφωνα με τις διατάξεις του προηγούμενου κανονισμού (1408/71) οι ορφανικές συντάξεις ήταν εξαίρεση στην αρχή της αναλογικής παροχής . Στην περίπτωση των ορφανικών συντάξεων υπήρχε ένα κράτος μέλος που χορηγούσε σύνταξη στα ορφανά για λογαριασμό όλων των άλλων σχετικών κρατών μελών (κεφάλαιο 8).
 
Στην περίπτωση αυτή ο  αρμόδιος φορέας άθροιζε όλους τους χρόνους ασφάλισης του θανόντος και κατέβαλε σύνταξη βάση του συνολικού χρόνου . Κατά κανόνα το αρμόδιο κράτος μέλος ήταν ο τόπος κατοικίας των ορφανών. Τα λοιπά κράτη μέλη, δεν χορηγούσαν σύνταξη  αλλά εξέταζαν το ενδεχόμενο χορήγησης συμπληρώματος στο ποσό της σύνταξης που ελάμβαναν τα ορφανά .
Εάν ο ασφαλισμένος είχε αποβιώσει πριν την 1/09/1999 τα παραπάνω ίσχυαν για όλα τα κράτη μέλη . Εάν υπήρχε χρόνος σε Βέλγιο, Γαλλία, Δανία, Ηνωμένο Βασίλειο και Ιρλανδία ίσχυαν και μετά την 1/09/1999 (στις άλλες περιπτώσεις ίσχυε το κεφάλαιο 3).
 
Με το νέο κανονισμό οι ορφανικές συντάξεις θα υπολογίζονται βάσει του ελληνικού χρόνου ασφάλισης ακόμη και αν ο θανών είχε χρόνο σε Βέλγιο, Γαλλία, Δανία, Ηνωμένο Βασίλειο και Ιρλανδία (κεφ.5) και δεν θα λαμβάνεται υπόψη το στοιχείο της κατοικίας.

Το αυτό θα ισχύει και για τα επιδόματα τέκνων για όσους επιλέγουν να συνταξιοδοτηθούν με τις διατάξεις του πρώην ΤΣΑ.

Στη μεταβατική περίοδο για αιτήματα που δεν έχουν κριθεί μέχρι την 1/5/2010 θα γίνονται δύο υπολογισμοί .Ο πρώτος θα γίνεται μέχρι 30/4/2010 σύμφωνα με τις διατάξεις των ΚΚ1408/71 και από 1/5/2010 σύμφωνα τον νέο κανονισμό .Το ποσό που θα χορηγηθεί θα είναι το συμφερότερο λαμβάνοντας υπόψη και τα ποσά των συναρμοδίων φορέων των λοιπών κρατών –μελών. (άρθρο 94 Ε.Κ. 987/09)

Μεταβατικές διατάξεις    

Το άρθρο 87 του Ε.Κ. 883/04 όπως τροποποιήθηκε με τον ΕΚ 988/09 αναφέρεται στις γενικές ρυθμίσεις της μεταβατικής διετούς περιόδου μέσα στην οποία μπορούν να υποβληθούν αιτήματα για αναθεώρηση της σύνταξης με ημερομηνία ισχύος 1/05/2010 . Το ποσό που θα χορηγηθεί θα είναι  το συμφερότερο λαμβάνοντας υπόψη τα ποσά όλων των σχετικών φορέων κρατών μελών πριν και μετά την 1/05/2010 .

        
Η εφαρμογή των νέων κανονισμών στην πράξη θα οδηγήσει σε αρκετές περιπτώσεις στην δημιουργία ερωτημάτων τα οποία μέσω των οδηγιών της παρούσης εγκυκλίου υπάρχει το ενδεχόμενο να μην απαντηθούν.

Οι εγκύκλιοι που έχουν σταλεί μέχρι σήμερα όσον αφορά την εφαρμογή των Κ. Καν.1408/71 και 574/72 στις συντάξεις αποτελούν μια συμπληρωματική βάση ενημέρωσης για την εφαρμογή των νέων κανονισμών .
 
Ωστόσο για θέματα που θα προκύψουν στην εφαρμογή των νέων κανονισμών θα πρέπει να απευθύνεστε στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων προκειμένου να επιβεβαιωθεί η σωστή ερμηνεία τους.

                                                                                                       
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  
Κ.ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο