Δημοσιεύθηκε στις : [ 27-07-2010 ]

Αριθμ. Δ5 1085802/ΕΞ/29.6.2010 Ανάθεση είσπραξης « Έκτακτης Οικονομικής Εισφοράς στα φυσικά πρόσωπα με μεγάλο εισόδημα» βάσει του άρθρου 5 του ν. 3833/2010 (Α 40) στις Τράπεζες που συμμετέχουν στην εταιρεία Διατραπεζικά Συστήμα− τα Α.Ε. (ΔΙΑΣ Α.Ε.) και στα πιστωτικά ιδρύματα και καθορισμός διαδικασίας είσπραξης».

(Ανάθεση είσπραξης « Έκτακτης Οικονομικής Εισφοράς στα φυσικά πρόσωπα με μεγάλο εισόδημα» βάσει του άρθρου 5 του ν. 3833/2010 (Α 40) στις Τράπεζες που συμμετέχουν στην εταιρεία Διατραπεζικά Συστήμα− τα Α.Ε. (ΔΙΑΣ Α.Ε.) και στα πιστωτικά ιδρύματα και καθορισμός διαδικασίας είσπραξης».)

Κατηγορία: Είσπραξη δημοσίων Εσόδων

(ΦΕΚ Α1024/1.7.2010)

Αριθμ. Δ5 1085802/ΕΞ/29.6.2010

Ανάθεση είσπραξης «Έκτακτης Οικονομικής Εισφοράς στα φυσικά πρόσωπα με μεγάλο εισόδημα» βάσει του άρθρου 5 του ν.  3833/2010 (Α 40) στις Τράπεζες που συμμετέχουν στην εταιρεία Διατραπεζικά Συστήματα Α.Ε. (ΔΙΑΣ Α.Ε.) και στα πιστωτικά ιδρύματα και καθορισμός διαδικασίας είσπραξης».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το Π.Δ. 284/88 (Φ.Ε.Κ. 128Α/) «περί Οργανισμού του Υπουργείου Οικονομικών» όπως ισχύει.
2. Το Π.Δ. 185/6.10.2009 (ΦΕΚ Α 213/7.10.2009) «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών».
3. Το Π.Δ. 187/7.10.2009 (ΦΕΚ Α 214/7.10.2009) «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 1947/1991 (Φ.Ε.Κ. 70Α/91) «Απλούστευση φορολογικών διαδικασιών και άλλες ρυθμίσεις».
5. Τις διατάξεις του ν. 2362/1995 «περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».
6. Τις διατάξεις του δευτέρου εδαφίου, της παραγράφου 1, του άρθρου 2, του ν.δ. 356/1974 (ΚΕΔΕ), σύμφωνα με τις οποίες μπορεί να ανατεθεί κατ’ εξαίρεση η είσπραξη δημοσίων εσόδων στις Τράπεζες ή σε άλλους οργανισμούς κοινής ωφέλειας ή πιστωτικούς οργανισμούς ή στα Ελληνικά Ταχυδρομεία ή σε άλλες δημόσιες αρχές.
7. Τις διατάξεις του ν. 2472/1997 (Φ.Ε.Κ. 50Α/10.4.1997)
«περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και κυρίως το άρθρο 24 παρ. 4 του Ν. 3156/2003 (Φ.Ε.Κ. 157Α/25.6.2003).
8. Την Δ5 1049284 ΕΞ 2010 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη διαδικασία είσπραξης της «Έκτακτης Οικονομικής Εισφοράς στα φυσικά πρόσωπα με μεγάλο εισόδημα» βάσει του άρθρου 5 ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40Α/15.3.2010).
9. Την διαπίστωση ότι από την εφαρμογή της παρούσας θα προκληθεί δαπάνη που δεν μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια για την αμοιβή των υπηρεσιών της ΔΙΑΣ Α.Ε. και των Τραπεζών η οποία θα βαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:

1. α. Την ανάθεση είσπραξης της έκτακτης Οικονομικής Εισφοράς φυσικών προσώπων στις:

1. MILLENNIUM BANK
2. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.
3. ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ
4. ASPIS BANK
5. ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ
6. EMPORIKI BANK
7. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
8. ALPHA BANK
9. ATTICA BANK
10. EUROBANK EFG
11. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
12. ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
13. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
14. HSBC
15. FBB − ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.
16. PROBANK Α.Ε.
17. MARFIN
18. PROTON BANK
19. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ
20. CITIBANK
21. ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΑΧΑΪΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ)
καθώς και σε όσες τράπεζες ή πιστωτικά ιδρύματα εισέλθουν στο σύστημα που θεσπίζεται με την απόφαση αυτή και αποδεχθούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται από αυτήν.

β. Σε περίπτωση που οποιαδήποτε τράπεζα επιθυμεί την είσοδο της στο σύστημα που θεσπίζεται με την απόφαση αυτή, θα γνωστοποιεί εγγράφως την πρόθεση της αυτή στο Υπουργείο Οικονομικών και στη ΔΙΑΣ, τουλάχιστον πέντε εργάσιμες ημέρες πριν την επιθυμούμενη ημερομηνία εισόδου. Η είσοδος θα πραγματοποιείται με την υπογραφή δήλωσης εισόδου, με την οποία θα αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας απόφασης.

γ. Σε περίπτωση που οποιαδήποτε τράπεζα επιθυμεί την έξοδο της από το σύστημα, θα γνωστοποιεί εγγράφως την πρόθεση της αυτή στο Υπουργείο Οικονομικών και στη ΔΙΑΣ ένα μήνα πριν την επιθυμούμενη ημερομηνία διακοπής της συμμετοχής της στο σύστημα,
προκειμένου το Υπουργείο Οικονομικών να διαθέτει ικανό χρόνο για την ενημέρωση των φορολογουμένων, αναφορικά με τη μη συμμετοχή της τράπεζας στο σύστημα.

2. Η είσπραξη της Έκτακτης Οικονομικής Εισφοράς στα φυσικά πρόσωπα με μεγάλο εισόδημα μπορεί να γίνεται από οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. και από τις Τράπεζες μέσω των υπηρεσιών της εταιρείας Διατραπεζικά Συστήματα Α.Ε. (ΔΙΑΣ Α.Ε.).

3. Η ενημέρωση των φορολογουμένων για την πληρωμή της Έκτακτης Οικονομικής Εισφοράς στα φυσικά πρόσωπα με μεγάλο εισόδημα θα γίνεται με την αποστολή σ’ αυτούς του σχετικού εκκαθαριστικού σημειώματος από την Γ.Γ.Π.Σ. με αποδεικτικό είσπραξης Ε.Ο.Ε. ολικού ποσού ή δόσης.

4. Οι Τράπεζες στην περίπτωση πληρωμής της Έκτακτης Οικονομικής Εισφοράς με το προεκτυπωμένο αποδεικτικό είσπραξης, πρέπει να τηρούν στο αρχείο τους το αντίτυπο που προορίζεται γι’ αυτές για ένα έτος.
Η ΔΙΑΣ Α.Ε. σε περίπτωση απόρριψης εγγραφής, θα δίδει στην 16η Δ/νση Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων - Κλιμάκιο στη Γ.Γ.Π.Σ. πλήρη στοιχεία της πληρωμής για την τακτοποίησή της.

5. Η απόδοση των εισπραττομένων ποσών θα γίνεται με εντολή της ΔΙΑΣ Α.Ε. στην Τράπεζα της Ελλάδος προκειμένου να χρεωθούν οι τρεχούμενοι λογαριασμοί των Τραπεζών και να πιστωθεί με το συνολικό ποσό των εισπράξεων ο λογαριασμός 200/1/21010 Ελληνικό
Δημόσιο - Συγκέντρωση Εισπράξεων και Πληρωμών.
Για τις εισπράξεις αυτές θα αποστέλλεται από την Τράπεζα Ελλάδος στην Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού χωριστή απόδειξη κατάθεσης, η οποία θα εισάγεται στο ημερολόγιο πληρωμών όπως και οι υπόλοιπες αποδείξεις.

6. Η ΔΙΑΣ Α.Ε. αποστέλλει με FAX στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού ημερήσια συγκεντρωτική κατάσταση είσπραξης Έκτακτης Εισφοράς με ανάλυση κατά Τράπεζα, αριθμό έγκυρων συναλλαγών, ποσό, γενικό σύνολο και αντίτυπο της εντολής κατάθεσης του ποσού στην Τράπεζα της Ελλάδος στη 16η Δ/νση Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων - Κλιμάκιο στην Γ.Γ.Π.Σ. για τον έλεγχο της όλης διαδικασίας.
Η Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, θα εισάγει το γενικό σύνολο της κατάστασης στο ημερολόγιο εισπράξεων πιστώνοντας το λογαριασμό 111-753.

7. Επί πλέον η ΔΙΑΣ Α.Ε. αποστέλλει, στο τέλος κάθε μήνα είσπραξης της Έκτακτης Εισφοράς στην παραπάνω Δ.Ο.Υ., τις πρωτότυπες ημερήσιες καταστάσεις του μήνα σε δύο (2) αντίτυπα και την αντίστοιχη συγκεντρωτική κατάσταση για την λογιστική τακτοποίησή της.

8. Οι Τράπεζες θα έχουν στην διάθεσή τους τα ποσά της έκτακτης Εισφοράς που κατατίθενται σε αυτές δύο (2) εργάσιμες ημέρες και θα αποδίδονται στο Ελληνικό Δημόσιο την τρίτη εργάσιμη ημέρα από την είσπραξή τους.

9. Εφ’ όσον οι Τράπεζες καθυστερούν υπαιτίως την απόδοση των ποσών στο Ελληνικό Δημόσιο, η Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Επιθεώρησης θα καταλογίζει τόκους υπερημερίας επί των ποσών αυτών.
Εάν η καθυστέρηση οφείλεται σε υπαιτιότητα της ΔΙΑΣ Α.Ε., το Ελληνικό Δημόσιο θα λαμβάνει ως αποζημίωση ποσό ίσο με τον τόκο υπερημερίας, καταλογιζόμενο από την Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Επιθεώρησης.
Η πληροφόρηση τέτοιων καθυστερήσεων στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Επιθεώρησης θα γίνεται από την 16η Δ/νση Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων − Κλιμάκιο στην Γ.Γ.Π.Σ.

10. Η αμοιβή της ΔΙΑΣ Α.Ε. είναι 0,07 ευρώ ανά έγκυρη συναλλαγή πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α. Η αμοιβή των Τραπεζών είναι 0,40 ευρώ ανά έγκυρη συναλλαγή πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α.
Η αμοιβή καταβάλλεται συνολικά από το Ελληνικό  Δημόσιο στην ΔΙΑΣ Α.Ε. εκτός εάν ορίζεται άλλως.

11. Για την καταβολή της αμοιβής υποβάλλονται από την ΔΙΑΣ Α.Ε. α) κατάσταση εκκαθάρισης αμοιβών της ΔΙΑΣ Α.Ε. και β) κατάσταση εκκαθάρισης αμοιβών των Τραπεζών τον επόμενο μήνα της είσπραξης στην 16η Δ/νση Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων − Κλιμάκιο στη Γ.Γ.Π.Σ. για θεώρηση και στη συνέχεια προωθούνται στην 5η Δ/νση Οικονομικού μαζί με τα αντίστοιχα τιμολόγια
όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. για την εκκαθάριση της πληρωμής.

12. Η δαπάνη βαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό ΚΑΕ 0874, ειδικός φορέας 23 110 του Υπουργείου Οικονομικών.

13. Η απόφαση έχει ισχύ από 1.5.2010 έως 31.12.2010. Είναι δυνατή η παράταση ή ανανέωση της ισχύος της παρούσης με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Ιουνίου 2010
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο