Δημοσιεύθηκε στις : [ 24-07-2010 ]

Αριθμ. Φ80000/14254/1097/6.7.2010 Ρύθμιση των προϋποθέσεων, του τρόπου και χρόνου καταβολής από τους οργανισμούς κύριας ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, πλην ΟΓΑ, των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων - Πάσχα και επιδόματος αδείας.

(Ρύθμιση των προϋποθέσεων, του τρόπου και χρόνου καταβολής από τους οργανισμούς κύριας ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, πλην ΟΓΑ, των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων - Πάσχα και επιδόματος αδείας.)

Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

(ΦΕΚ Β 1033/7.7.2010)

Αριθμ. Φ80000/14254/1097/6.7.2010

Ρύθμιση των προϋποθέσεων, του τρόπου και χρόνου καταβολής από τους οργανισμούς κύριας ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, πλην ΟΓΑ, των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων - Πάσχα και επιδόματος αδείας.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -  ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

 Εχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 15 του άρθρου τρίτου του ν. 3845/2010 (Α' 65).

 2. Τις διατάξεις των άρθρων 48, 52 και 90 του π.δ. 63/2005 (Α' 98).

 3. Τις διατάξεις του π.δ. 185/2009 (Α' 213) "Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε "Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας", μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας - Θράκης σε Γενική Γραμματεία
Μακεδονίας - Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας - Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής".

 4. Τις διατάξεις του π.δ. 187/2009 (Α' 214) "Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών".

 5. Τις διατάξεις της αριθ. 2876/7-10-2009 (Β' 2234) απόφασης του Πρωθυπουργού "Αλλαγή τίτλου Υπουργείων".

 6. Τις διατάξεις της αριθ. 2672/3-12-2009 (Β' 2408) απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών "Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη".

 7. Τις διατάξεις των αριθ. οικ.34819/49/10.12.2009 (Β' 2441) και οικ.935/2/15.1.2010 κοινών αποφάσεων του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης "Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης".

 8. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος των προϋπολογισμών των ασφαλιστικών οργανισμών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Ε.Τ.Α.Α, Ο.Α.Ε.Ε. και Ε.Τ.Α.Π. - Μ.Μ.Ε. (Ν.Π.Δ.Δ.) αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Αντίθετα προκύπτει ετήσιο όφελος ύψους επτακοσίων εβδομήντα έξι εκατομμυρίων τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (776.300.000,00) ευρώ περίπου για το τρέχον έτος και ενός δισεκατομμυρίου τριακοσίων πενήντα εκατομμυρίων (1.350.000.000,00) ευρώ περίπου για κάθε ένα από τα επόμενα έτη,

αποφασίζουμε:

1. Τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, καθώς και το επίδομα αδείας που προβλέπονται από οποιαδήποτε γενική ή ειδική διάταξη νόμου ή κανονιστική πράξη χορηγούνται εφεξής, κατά το ύψος που προβλέπεται στην παρ. 2 της παρούσας, στους συνταξιούχους και βοηθηματούχους των φορέων κύριας ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν υπερβεί το 60ό έτος της ηλικίας τους.

 Από τον ανωτέρω ηλικιακό περιορισμό εξαιρούνται, α) όσοι λαμβάνουν εξ ιδίου δικαιώματος σύνταξη λόγω αναπηρίας καθώς και οι συνταξιοδοτούμενοι είτε με βάση τις διατάξεις του ν. 612/1977 είτε με διατάξεις που παραπέμπτουν σε αυτές (άρθρο 40 παρ. 8 ν. 1902/1990 (Α' 138), 16 παρ. 3 ν. 2227/1994 (Α' 129), άρθρο 2 παρ. 2 ν. 3075/2002 (Α' 297), όπως ισχύει, άρθρο 5 παρ. 3 ν.
3232/2004 (Α' 48), άρθρο 61 παρ. 4 ν. 3518/2006 (Α' 272), β) οι συνταξιοδοτούμενοι με το καθεστώς βαρέων και ανθυγιεινών ή οικοδομικών επαγγελμάτων, γ) οι συνταξιοδοτούμενοι επιζώντες σύζυγοι, δ) τα συνταξιοδοτούμενα λόγω θανάτου του γονέα τέκνα ή τα λοιπά δικαιοδόχα πρόσωπα, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις, εφόσον δεν έχουν υπερβεί το 18ο έτος ή αν σπουδάζουν το 24° έτος της ηλικίας τους, εκτός και αν είναι ανίκανα για την άσκηση οποιουδήποτε επαγγέλματος σε ποσοστό άνω του 67%.

2. Το ύψος των εν λόγω επιδομάτων καθορίζεται στο ποσό των τετρακοσίων (400,00) ευρώ για το επίδομα εορτών Χριστουγέννων και στο ποσό των διακοσίων (200,00) ευρώ τόσο για το επίδομα εορτών Πάσχα, όσο και για το επίδομα αδείας. Τα ανωτέρω ποσά χορηγούνται στους συνταξιούχους των οποίων η καταβαλλόμενη σύνταξη, στην οποία συνυπολογίζονται οι προσαυξήσεις λόγω
οικογενειακών βαρών, το επίδομα απολύτου αναπηρίας και τα επιδόματα Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας, υπολογιζόμενη σε δωδεκάμηνη βάση, δεν υπερβαίνει μηνιαίως το ποσό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500,00) ευρώ. Σε περίπτωση υπέρβασης του ποσού αυτού, τα επιδόματα μειώνονται αναλόγως, έτσι ώστε το εξαγόμενο ποσό, στο οποίο συνυπολογίζονται και τα προαναφερόμενα
επιδόματα να μην υπερβαίνει το ανωτέρω όριο.

Στις περιπτώσεις συνδικαιούχων σύνταξης λόγω θανάτου, τα ποσά των επιδομάτων επιμερίζονται κατά το ίδιο ποσοστό επιμερισμού της σύνταξης που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Στους συνταξιούχους που λαμβάνουν μειωμένη σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας ή σύνταξη λόγω θανάτου, το ποσό της οποίας είναι μικρότερο των 400,00 ευρώ, τα επιδόματα Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας δεν μπορεί να είναι μικρότερα των ποσών που ελάμβαναν με βάση τις προϊσχύουσες του ν.3 845/2010 διατάξεις. Στην περίπτωση συνδικαιούχων σύνταξης λόγω θανάτου, για τον προσδιορισμό του ύψους των αναφερόμενων επιδομάτων, λαμβάνεται το άθροισμα των επί μέρους ποσών σύνταξης των συνδικαιούχων.

3. Στους συνταξιούχους στους οποίους χορηγούνται περισσότερες της μιας συντάξεις ή βοήθημα τύπου σύνταξης (εξωιδρυματικό επίδομα) από ένα φορέα κύριας ασφάλισης καθώς και σε όσους λαμβάνουν περισσότερες της μιας κύριες συντάξεις από διαφορετικούς ασφαλιστικούς φορείς ή το Δημόσιο ή το NAT, τα αντί στοιχα επιδόματα καταβάλλονται μόνο για τη μεγαλύτερη σύνταξη.

 Οι συνταξιούχοι της ανωτέρω κατηγορίας υποχρεούνται στην υποβολή υπεύθυνης δήλωσης προς τον αρμόδιο φορέα, όπου δηλώνουν τόσο τα σχετικά ποσά σύνταξης όσο και τους λοιπούς ασφαλιστικούς φορείς ή το Δημόσιο από τους οποίους λαμβάνουν σύνταξη ή εξωιδρυματικό επίδομα. Ο αρμόδιος φορέας ενημερώνει τους λοιπούς φορείς για την καταβολή των εν λόγω επιδομάτων στους συνταξιούχους αυτούς. Στο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης ο συνταξιούχος υποχρεούται επιπροσθέτως να δηλώνει ότι δεν έχει εισπράξει ούτε θα εισπράξει στο μέλλον από άλλο ασφαλιστικό φορέα ή το Δημόσιο, τα σχετικά επιδόματα. Σε περίπτωση διαπίστωσης διπλής ή και πολλαπλής καταβολής επιδόματος, τα σχετικά ποσά καταλογίζονται σε βάρος του συνταξιούχου και αναζητούνται ως αχρεωστήτως
καταβληθέντα συμψηφιζόμενα με τα χορηγούμενα ποσά σύνταξης σε τρεις (3) μηνιαίες δόσεις.

4. Ως χρόνος πληρωμής των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα ορίζεται η 16η Δεκεμβρίου και η δέκατη ημέρα πριν το Πάσχα αντίστοιχα. Δικαιούχοι είναι όσοι συνταξιοδοτούνται ή η έναρξη συνταξιοδότησης τους εμπίπτει στην 1η Δεκεμβρίου ή την πρώτη του μήνα που εορτάζεται το Πάσχα. Οι συνταξιούχοι των οποίων το συνταξιοδοτικό δικαίωμα αρχίζει ή λήγει μετά τις προαναφερόμενες
ημερομηνίες και εντός του μήνα Δεκεμβρίου ή του μήνα που εορτάζεται το Πάσχα, δικαιούνται αναλογία επιδόματος για τόσα τριακοστά των ποσών της παρ. 2, όσες και οι ημέρες συνταξιοδότησης τους.

Ως χρόνος πληρωμής του επιδόματος αδείας ορίζεται η ημερομηνία καταβολής της σύνταξης μηνός Αυγούστου. Οι συνταξιούχοι, των οποίων έληξε η συνταξιοδότηση ή ανεστάλη η καταβολή της σύνταξης πριν τον Αύγουστο μήνα, δικαιούνται μέρος του επιδόματος αδείας, ίσο με το 1/12 του ποσού αυτού για κάθε μήνα πραγματικής καταβολής της σύνταξης κατά το τελευταίο προ του μηνός Αυγούστου δωδεκάμηνο.

5. Οι διατάξεις που ρυθμίζουν την χορήγηση των εν λόγω επιδομάτων στους επιδοτούμενους λόγω ασθένειας από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς καθώς και στους συνταξιούχους των φορέων επικουρικής ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και του ΟΓΑ εξακολουθούν να ισχύουν.

 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 6 Ιουλίου 2010

 ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

                                  ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                    ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ              ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο