Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-07-2010 ]

ΙΚΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αρ. 54/22.7.2010 Ενιαίο πάγιο σύστημα ρύθμισης οφειλών προς το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.

(Ενιαίο πάγιο σύστημα ρύθμισης οφειλών προς το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αθήνα 22/7/2010
Αριθμ. Πρωτ.Ε33/370

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ :ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ
:ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
:ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 265, 264 & 269
: 210 52 15 242, 244 - 246
: 210 52 15 258, 256 & 259
FAX : 210 52 23 228
E – mail : [email protected]

ΙΔΡΥΜΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 54

ΘΕΜΑ : «Ενιαίο πάγιο σύστημα ρύθμισης οφειλών προς το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.».

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις των άρθρων 53-62 του ν. 3863/2010 (ΦΕΚ.115/τ.Α΄/15-07-2010), «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις», σύμφωνα με τις οποίες θεσπίζεται ενιαίο πάγιο σύστημα ρύθμισης οφειλών όλων των Ασφαλιστικών Οργανισμών αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, γνωρίζοντάς σας τα ακόλουθα για την εφαρμογή τους.

1. ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΟΝΤΑΙ

Με τις προαναφερόμενες διατάξεις ρυθμίζονται οι καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές προς το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. μετά των αναλογούντων προσθέτων τελών, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων, προστίμων και λοιπών εξόδων αναγκαστικών μέτρων. Στις οφειλόμενες εισφορές συμπεριλαμβάνονται και οι εισφορές που εισπράττονται ή συνεισπράττονται από το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. για λογαριασμό τρίτων φορέων κοινωνικής πολιτικής ως και το αγγελιόσημο.
Στη παρούσα δεν υπάγονται οι οφειλές από προαιρετική ασφάλιση.

2. ΑΡΜΟΔΙΟ ΟΡΓΑΝΟ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

1. Αρμόδιο όργανο για την έκδοση απόφασης τμηματικής καταβολής σε μηνιαίες δόσεις ή την εφάπαξ εξόφληση των καθυστερούμενων οφειλών προς το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. είναι:

α) Ο διευθυντής του οικείου Περιφερειακού ή Τοπικού Υποκαταστήματος Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. ή ο διευθυντής του οικείου Ταμείου, προκειμένου για Περιφερειακά και Τοπικά Υποκαταστήματα στην περιοχή των οποίων λειτουργούν Ταμεία Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., όταν το ποσό της συνολικής οφειλής δεν υπερβαίνει τις τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (300.000,00 €).
β) Η Ειδική Επιτροπή Εσόδων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, όταν το ποσό της συνολικής οφειλής υπερβαίνει τις τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (300.000,00 €).

2. Τα πιο πάνω όργανα κρίνουν, για κάθε περίπτωση και αποφασίζουν για τον καθορισμό της τμηματικής εξόφλησης των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών μετά των αναλογούντων προσθέτων τελών, προστίμων και λοιπών προσαυξήσεων, εκτός από τις περιπτώσεις θεομηνιών, που η ρύθμιση των οφειλών γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.2 του άρθρου 4 του ν.2556/1997 (ΦΕΚ. 270 τ. Α΄), όπως ισχύει (σχετ. Ε33/76/6-5-98).

3. Στα πιο πάνω όργανα ανήκει και η αρμοδιότητα για τις παρακάτω ενέργειες:

α) την αναστολή επισπευδόμενης αναγκαστικής εκτέλεσης κατά των οφειλετών του Ιδρύματος και των περιουσιακών στοιχείων αυτών.

β) την επιβολή ποσού ή ποσοστού παρακράτησης στα χορηγούμενα, σύμφωνα με τις κοινοποιούμενες διατάξεις, αποδεικτικά ασφαλιστικής ενημερότητας.

γ) τη λήψη κάθε νόμιμου μέτρου προς εξασφάλιση των απαιτήσεων του Ιδρύματος.

3. ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΣΟΔΩΝ

1. Στη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων συστήνεται Ειδική Επιτροπή Εσόδων, η οποία απαρτίζεται από:

α) Τον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων με αναπληρωτή του το Νομικό Σύμβουλο του Κράτους που υπηρετεί στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

β) Τον Διοικητή του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., με αναπληρωτή του ένα Υποδιοικητή του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.

γ) Τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Κοινωνικής Ασφάλισης της Γ.Γ.Κ.Α. του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, αναπληρούμενο από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών της Γ.Γ.Κ.Α.

δ) Έναν (1) εκπρόσωπο των ασφαλισμένων με τον αναπληρωτή του, που υποδεικνύονται από τη Γ.Σ.Ε.Ε.

ε) Έναν εκπρόσωπο των εργοδοτών, με τον αναπληρωτή του, που υποδεικνύονται από το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.), τη Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.) και την Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.), που θα συμμετέχει από κάθε οργάνωση.

Ως εκπρόσωπος των εργοδοτών συμμετέχει κάθε φορά, ανάλογα με το είδος της επιχείρησης, ο εκπρόσωπος της αντίστοιχης εργοδοτικής οργάνωσης.

Χρέη εισηγητού της Επιτροπής εκτελεί ο Προϊστάμενος του τμήματος Αναγκαστικών Μέτρων ή Εσόδων της αντίστοιχης Διεύθυνσης Εσόδων του Ασφαλιστικού Φορέα στον οποίο υπάγεται ο αιτών τη ρύθμιση των εισφορών οφειλέτης, χρέη δε γραμματέα ένας υπάλληλος της Γ.Γ.Κ.Α. Η θητεία της Επιτροπής ορίζεται σε ενάμιση (1,5) έτος.

2. Σκοπός της Επιτροπής είναι η ρύθμιση των συνολικών οφειλών άνω των τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000,00 € ). Επίσης μετά από αίτημα του οφειλέτη και ανεξαρτήτως ποσού οφειλής, εφόσον αυτός είναι συνεπής με τους όρους της απόφασης ρύθμισης (καταβολή δόσεων και απαιτητών τρεχουσών εισφορών), μπορεί να αποφασίζει αιτιολογημένα τη χορήγηση βεβαιώσεων ασφαλιστικής ενημερότητας για οποιαδήποτε αιτία, εκτιμώντας ελεύθερα το ύψος του παρακρατούμενου ποσού ή ποσοστού, χωρίς περιορισμό.

Εξαίρεση από την ανωτέρω αρμοδιότητα της Επιτροπής αποτελεί η χορήγηση βεβαιώσεων ασφαλιστικής ενημερότητας στους εργοδότες του άρθρου 8 παρ. 5 εδάφιο ε΄, του α.ν. 1846/1951 (εργολάβοι δημοσίων έργων). Επιπλέον ανεξαρτήτως ποσού οφειλής η ανωτέρω Επιτροπή μπορεί να αποφασίζει την επαναφορά στη ρύθμιση, σε περίπτωση μη τήρησης των όρων της απόφασης για λόγους ανωτέρας βίας, κατόπιν σχετικών αιτημάτων των εργοδοτών – οφειλετών.

Στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της κρίσης της Επιτροπής είναι το μέγεθος του κινδύνου για την βιωσιμότητα της
επιχείρησης, ο αριθμός των απασχολουμένων και η συνέπεια που έχει επιδείξει ο οφειλέτης στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών του μέχρι την υποβολή της αίτησης για έλεγχο και την εν συνεχεία ρύθμιση των οφειλών του.

4. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Ο εργοδότης υποβάλλει στο αρμόδιο Υποκατάστημα/Παράρτημα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. σχετική αίτηση (συν/νο υπόδειγμα), η οποία πρωτοκολλείται αμέσως και του χορηγείται αντίστοιχο αποδεικτικό.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται:

•Για οφειλές Κοινής Επιχείρησης (έδρας και παραρτημάτων της) καθώς και για οφειλές από οικοδομικά και τεχνικά έργα (δημόσια ή ιδιωτικά), που εκτελεί το ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στο Τμήμα Εσόδων του Υποκαταστήματος ή Παραρτήματος Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. που υπάγεται η έδρα της Επιχείρησης.

•Για οφειλές προερχόμενες μόνο από έργα (δημόσια ή ιδιωτικά), που εκτελούνται από το ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο παράλληλα ασκεί επαγγελματική ή επιχειρηματική δραστηριότητα και είναι απογεγραμμένο ως κοινή επιχείρηση, έστω και αν δεν απασχολεί προσωπικό τη δεδομένη στιγμή και δεν οφείλει εισφορές ως κοινή επιχείρηση, στο Τμήμα Εσόδων του Υποκαταστήματος ή Παραρτήματος Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. που υπάγεται η έδρα της Επιχείρησης.

Στην περίπτωση αναπόγραφης κοινής επιχείρησης, στο Τμήμα Οικοδομών ενός από τα Υποκαταστήματα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., που είναι απογεγραμμένο ένα από τα έργα αυτά.

•Για οφειλές οικοδομικοτεχνικού έργου, που εκτελείται από φυσικό ή φυσικά πρόσωπα (συνιδιοκτήτες) στο Τμήμα Οικοδομών του Υποκαταστήματος ή Παραρτήματος Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., που είναι απογεγραμμένο το έργο.

•Για οφειλές που προέρχονται από περισσότερα του ενός οικοδομικοτεχνικά έργα, που εκτελούνται από το αυτό φυσικό ή αυτά φυσικά
πρόσωπα (από ίδιους συνιδιοκτήτες), στο Τμήμα Οικοδομών ενός από τα Υποκαταστήματα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., που είναι απογεγραμμένο ένα από τα έργα αυτά.

•Για οφειλές που προέρχονται από ιδιωτικά οικοδομικά έργα, τα οποία αναγείρονται με το σύστημα της αντιπαροχής ή ιδιωτικά τεχνικά έργα που εκτελούνται με ανάθεση ή εργολαβία, στο Τμήμα Οικοδομών του Υποκαταστήματος ή Παραρτήματος Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., που είναι απογεγραμμένο το κάθε έργο.

•Για οφειλές της έδρας της επιχείρησης του εργολάβου αντιπαροχής ή εργολάβου ιδιωτικού τεχνικού έργου και για οφειλές από τυχόν άλλα έργα που εκτελούν ως ίδια και αυτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, στο Τμήμα Εσόδων του Υποκαταστήματος ή Παραρτήματος του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., της έδρας.

5. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟ Ο.Π.Σ/Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.

1. Η αίτηση καταχωρείται άμεσα στο μηχανογραφικό σύστημα (στην οθόνη «Διαχείριση Εισερχομένων» του Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., με κωδικό 001 – Αίτηση ρύθμισης οφειλών) και χρεώνεται από τον Προϊστάμενο Εσόδων στον αρμόδιο υπάλληλο, προκειμένου να διενεργήσει έλεγχο και να καταλογισθούν σε βάρος του εργοδότη οι οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές προερχόμενες, αποκλειστικά σε πρώτη φάση, από τον έλεγχο Δηλωθέντων – Καταβληθέντων καθώς και τυχόν άλλα πρόστιμα και προσαυξήσεις.

Ο καταλογισμός εισφορών μηνών (μισθολογικών περιόδων) για τους οποίους, κατά το χρόνο διενέργειας του ελέγχου «Δηλωθέντων – Καταβληθέντων», δεν έχει παρέλθει η προθεσμία υποβολής της αντίστοιχης Α.Π.Δ., θα γίνεται με τη σύνταξη χειρόγραφης Π.Ε.Ε., βάσει Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/98 του εργοδότη, στην οποία θα αναφέρει «…… οι εισφορές μηνός/ων ………………………………. της επιχείρησης με την επωνυμία …………………………… ΑΜΕ/ΑΜΟΕ …………….…… ανέρχονται σε ………… .....................................................................(...............,.....) ευρώ ».

Η εν λόγω Π.Ε.Ε. θα καταχωρείται στο σύστημα μέσω της οθόνης «Λοιπές χρεωστικές κινήσεις οφειλέτη» με τύπο κίνησης 231.

Σε καμία περίπτωση δεν θα ζητείται, προκειμένου να διενεργηθεί ο έλεγχος, η υποβολή Κανονικής (01) ΑΠΔ, ενώ δεν έχει παρέλθει η προθεσμία υποβολής της.

Σας υπενθυμίζουμε ότι σε καμία περίπτωση δεν θα συντάσσεται εις βάρος του εργοδότη Πράξη Επιβολής Εισφορών (Π.Ε.Ε.) που θα περιλαμβάνει ασφαλιστικές εισφορές μη απαιτητών μισθολογικών περιόδων. (Γεν. Έγγραφο Ε10/6-5-2010).

Μετά την υποβολή της Κανονικής (01) ΑΠΔ του αντίστοιχου τριμήνου θα διενεργείται μηχανογραφικός έλεγχος και η τυχόν προκύπτουσα αυτόματη μηχανογραφική Α/ΠΕΕ θα μειώνεται ή θα ακυρώνεται οίκοθεν ανάλογα με το ποσό της ήδη χειρόγραφης
συνταχθείσας Π.Ε.Ε.

Στις περιπτώσεις που ήδη έχει υποβληθεί Α.Π.Δ. μετά τη λήξη των μισθολογικών περιόδων αναφοράς της, η οποία έχει οριστικοποιηθεί, τότε θα συντάσσεται Α/ΠΕΕ για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές των αντίστοιχων μισθολογικών περιόδων που περιέχονται σε αυτή.

2. Μετά την ολοκλήρωση του ανωτέρω ελέγχου (Δηλωθέντων – Καταβληθέντων) θα επιδίδονται στον εργοδότη οι τυχόν καταλογιστικές πράξεις που έχουν συνταχθεί εις βάρος του, καθώς και φωτοαντίγραφο της αίτησής του προκειμένου να τα προσκομίσει στο Διευθυντή της Ταμειακής Υπηρεσίας του Υποκ/τος ή του αρμοδίου Ταμείου Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., ο οποίος αφού λάβει υπόψη του το σύνολο της οφειλής κρίνει επί του αιτήματος ή διαβιβάζει την αίτηση στην Ειδική Επιτροπή Εσόδων.

ΠΡΟΣΟΧΗ : Οι αιτήσεις θα πρέπει οπωσδήποτε και χωρίς καθυστέρηση να «αποχρεώνονται», μετά την διεκπεραίωσή τους (δηλ. την ημερομηνία ολοκλήρωσης ελέγχου Δηλωθέντων – Καταβληθέντων) μέσω του μηχανογραφικού συστήματος, ώστε να είναι ανά πάσα στιγμή δυνατό να διαπιστωθεί, σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, η πορεία διεκπεραίωσης των αιτήσεων, μέσω σχετικής εκτύπωσης του συστήματος που διαθέτει η Διοίκηση.

Εξυπακούεται ότι, σε εύλογο χρόνο και αμέσως μετά την διεκπεραίωση των αιτήσεων των εργοδοτών για ρύθμιση των οφειλών τους, θα ακολουθήσει η διενέργεια ουσιαστικού ελέγχου σ΄αυτούς.

3. Σε περίπτωση που η επιχείρηση, φυσικό ή νομικό πρόσωπο διατηρεί παραρτήματά ή αν είναι υπόχρεο καταβολής εισφορών οικοδομικοτεχνικού έργου / ων στην ίδια ή και σε άλλες ασφαλιστικές περιοχές εκτός από την έδρα του, αφού προσδιορισθούν οι οφειλές του, το αίτημα του οφειλέτη για ρύθμιση της συνολικής πλέον οφειλής του, κρίνεται από τον αρμόδιο Διευθυντή της έδρας ή την Ειδική Επιτροπή Εσόδων, αναλόγως του ύψους της οφειλής (έκδοση ενιαίας απόφασης ρύθμισης).

4. Η αίτηση για ρύθμιση οφειλής εξετάζεται από το αρμόδιο όργανο εφόσον έχει καταβληθεί παράβολο υπέρ του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. και έχει επισυναφθεί το γραμμάτιο είσπραξής του.

Το ποσό του παραβόλου που πρέπει να καταβληθεί είναι ίσο:

α. Με πενήντα (50) ευρώ για οφειλή μέχρι πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ.

β. Με εκατό (100) ευρώ για οφειλή από πενήντα χιλιάδες ένα (50.001) ευρώ μέχρι εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ

γ. Με εκατόν πενήντα (150) ευρώ για οφειλή από εκατό χιλιάδες ένα (100.001) ευρώ μέχρι εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ.

δ. Με διακόσια (200) ευρώ για οφειλή από εκατόν πενήντα χιλιάδες ένα (150.001) ευρώ μέχρι διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ.

ε. Με διακόσια πενήντα (250) ευρώ για οφειλή από διακόσιες χιλιάδες ένα (200.001) ευρώ μέχρι διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000)

στ. Με τριακόσια (300) ευρώ για οφειλή από διακόσιες πενήντα χιλιάδες ένα (250.001) ευρώ μέχρι τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ.

ζ. Με τετρακόσια (400) ευρώ για οφειλή από τριακόσιες χιλιάδες ένα (300.001) ευρώ και άνω.

5. Οι αιτήσεις που διαβιβάζονται στα αρμόδια για τη ρύθμιση όργανα κατά τα προαναφερόμενα, θα πρέπει να συνοδεύονται:

α. Από Πληροφοριακό Δελτίο περί του ποσού της συνολικής οφειλής, των ληφθέντων αναγκαστικών και άλλων μέτρων, τις κατά καιρούς προηγούμενες αποφάσεις ρύθμισης και την τήρησή τους ή μη, την απρόσκοπτη αναγγελία ασφάλισης του προσωπικού, την ύπαρξη καταγγελιών ή ευρημάτων ελέγχου περί ανασφάλιστου προσωπικού και κάθε άλλου στοιχείου απαραίτητου για την μόρφωση γνώμης (αριθμός εργαζομένων, κατάσταση που βρίσκεται η επιχείρηση όπως πτωχή, υπό εκκαθάριση, εποχική κ.α.).

β. Την εισήγηση του Προϊσταμένου Διεύθυνσης (για την Ειδική Επιτροπή Εσόδων) ή του Προϊσταμένου του τμήματος Εσόδων της αρμοδίας υπηρεσίας για το υποβληθέν αίτημα.

γ. Οικονομικά στοιχεία προσκομισθέντα από την επιχείρηση, όπως Ισοζύγιο Αναλυτικού Καθολικού τελευταίου μήνα με ανάλυση του λογαριασμού πελάτες (Ισοζύγιο πελατών), Ισολογισμό τελευταίου έτους, αντίγραφο φορολογικών δηλώσεων και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο διευκολύνει τη μόρφωση γνώμης των οργάνων.


6. ΤΡΟΠΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

α) Εφάπαξ εξόφληση των ληξιπρόθεσμων απαιτητών εισφορών (κατά το μήνα έκδοσης της απόφασης ρύθμισης), με έκπτωση 80% επί των προσθέτων τελών (αυτοτελών και οίκοθεν), εφόσον υποβληθεί η συνημμένη αίτηση μέχρι την 15/10/2010 σύμφωνα με τις κοινοποιούμενες διατάξεις.

β) Ρύθμιση με τμηματική καταβολή των ληξιπρόθεσμων απαιτητών εισφορών (κατά το μήνα έκδοσης της απόφασης ρύθμισης), μέχρι 36 ισόποσες μηνιαίες δόσεις με απόφαση Διευθυντή Υποκαταστήματος ή Ταμείου Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. (για ποσό συνολικής οφειλής αρμοδιότητάς τους), με έκπτωση 60% επί των προσθέτων τελών (αυτοτελών και οίκοθεν), εφόσον υποβληθεί η συνημμένη αίτηση μέχρι την 15/10/2010, σύμφωνα με τις κοινοποιούμενες διατάξεις.

Εάν ο οφειλέτης αδυνατεί να καταβάλει τις οριζόμενες με την απόφαση ρύθμισης δόσεις μέχρι και τεσσάρων (4) συνεχόμενων, μπορεί να συνεχίσει κανονικά την καταβολή των επόμενων δόσεων. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται μέχρι και τρεις (3) φορές κατά τη διάρκεια της ρύθμισης, με την προϋπόθεση ότι καταβάλλονται εμπρόθεσμα οι δόσεις για οκτώ (8) συνεχόμενους μήνες κάθε φορά.
Στην περίπτωση αυτή η ρύθμιση παρατείνεται τόσους μήνες όσοι είναι οι μήνες της μη καταβολής των δόσεων (με ανώτατο αριθμό δόσεων τις 48).

Εντός κάθε οκταμήνου είναι δυνατή η εκπρόθεσμη καταβολή δόσης έως το τέλος του επόμενου μήνα από αυτόν που είναι απαιτητή. Η παραπάνω εκπρόθεσμη καταβολή επιτρέπεται για μία (1) δόση σε κάθε οκτάμηνο.

Τα ανωτέρω τυγχάνουν εφαρμογής και στις περιπτώσεις των οφειλετών που είχαν υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 19 του ν.3833/2010 και τηρούν τους όρους της απόφασης ρύθμισης (καταβολή τρεχουσών εισφορών και δόσεων).

Στην περίπτωση αυτή, θα παρέχεται οίκοθεν (χωρίς να απαιτείται η υποβολή αίτησης από τον εργοδότη- οφειλέτη) η προβλεπόμενη εκ των ανωτέρω διατάξεων έκπτωση του 60% επί των προσθέτων τελών (οίκοθεν και αυτοτελών) στο ανεξόφλητο ποσό της οφειλής.

Για όσες εκ των περιπτώσεων των εργοδοτών είχε υποβληθεί αίτηση για έλεγχο και υπαγωγή σε ρύθμιση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν.3833/2010 πριν την έναρξη εφαρμογής των διατάξεων της παρούσας, τα αρμόδια όργανα θα προβαίνουν στην έκδοση αποφάσεων σύμφωνα με τις κοινοποιούμενες με την παρούσα, διατάξεις.

γ) Ρύθμιση με τμηματική καταβολή των ληξιπρόθεσμων απαιτητών εισφορών (κατά το μήνα έκδοσης της απόφασης ρύθμισης), σε 48 ισόποσες μηνιαίες δόσεις με απόφαση της Ειδικής Επιτροπής Εσόδων (για ποσό συνολικής οφειλής αρμοδιότητάς της), με έκπτωση 60% επί των προσθέτων τελών (αυτοτελών και οίκοθεν), εφόσον υποβληθεί αίτηση για έλεγχο και ρύθμιση των οφειλών σύμφωνα με τις κοινοποιούμενες διατάξεις μέχρι την 15-10-2010.

Επειδή στις κοινοποιούμενες διατάξεις και συγκεκριμένα στα οριζόμενα του εδαφ. γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 54 και σε αυτά της παραγράφου 1 του άρθρου 62, προβλέπεται έκδοση Υπουργικής Απόφασης με την οποία θα ρυθμίζονται τα θέματα λειτουργίας της, και ο διορισμός των μελών της, θα σας ενημερώσουμε με νεότερο έγγραφό μας , μετά την έκδοση της ανωτέρω απόφασης, για τις περαιτέρω λεπτομέρειες.

Μέχρι την έναρξή της κατά τα προαναφερόμενα, τα αιτήματα των οφειλετών για ρύθμιση των οφειλών τους μέχρι 48 ισόποσες μηνιαίες δόσεις (για συνολική οφειλή άνω των 300.000,00 €), θα εξετάζονται από τους Διευθυντές των Ταμειακών Υπηρεσιών των Υποκαταστημάτων ή των Ταμείων Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., οι οποίοι θα κρίνουν και θα αποφασίζουν την υπαγωγή τους σε
ρύθμιση.

Τονίζεται ότι, εφόσον στις αποφάσεις ρύθμισης για τις ανωτέρω περιπτώσεις, προβλέπεται αριθμός δόσεων άνω των 36 και μέχρι 48, η απόφαση θα διαβιβάζεται στη Διεύθυνσή μας με συνημμένη πλήρη αιτιολογική έκθεση περί των κριτηρίων που ελήφθησαν υπόψη για τον καθορισμό του αριθμού των δόσεων.

Εάν ο οφειλέτης αδυνατεί να καταβάλει τις οριζόμενες με την απόφαση ρύθμισης δόσεις μέχρι και τεσσάρων (4) συνεχόμενων μηνών, μπορεί να συνεχίσει κανονικά την καταβολή των επόμενων δόσεων. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται μέχρι και τρεις (3) φορές κατά τη διάρκεια της ρύθμισης, με την προϋπόθεση ότι καταβάλλονται εμπρόθεσμα οι δόσεις για οκτώ (8) συνεχόμενους μήνες κάθε φορά.
Στην περίπτωση αυτή η ρύθμιση παρατείνεται τόσους μήνες όσοι είναι οι μήνες της μη καταβολής των δόσεων (με ανώτατο αριθμό δόσεων τις 60).

Εντός κάθε οκταμήνου είναι δυνατή η εκπρόθεσμη καταβολή δόσης έως το τέλος του επόμενου μήνα από αυτόν που είναι απαιτητή. Η παραπάνω εκπρόθεσμη καταβολή επιτρέπεται για μία (1) δόση σε κάθε οκτάμηνο .

Τα ανωτέρω τυγχάνουν εφαρμογής και στις περιπτώσεις των οφειλετών που είχαν υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 19 του ν.3833/2010 και τηρούν τους όρους της απόφασης ρύθμισης (καταβολή τρεχουσών εισφορών και δόσεων).

Και στη περίπτωση αυτή μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Ειδικής Επιτροπής, τα αιτήματα των περιπτώσεων αυτών θα εξετάζονται από τους Διευθυντές των Ταμειακών Υπηρεσιών των Υποκαταστημάτων ή των Ταμείων Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., οι οποίοι θα αποφασίζουν κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα.

Στις παραπάνω εκπτώσεις δεν περιλαμβάνονται οι προσαυξήσεις και λοιπές επιβαρύνσεις ( Π.Ε.Π.Ε.Ε., Π.Ε.Π.Α.Ε., Π.Ε.Α.Π κ.τ.λ.).

Το ποσό μείωσης των πρoσθέτων τελών στην περίπτωση τμηματικής καταβολής επιμερίζεται ισόποσα σε όλες τις δόσεις.

Τα ποσά που θα προέλθουν από τη μείωση (έκπτωση) των προσθέτων τελών θα αφαιρούνται πάντα από τις τελευταίες δόσεις.

Επισημαίνεται ότι εφόσον η οφειλή εξοφληθεί εφάπαξ από παρακρατήσεις χρηματικών ποσών (Τραπεζών, Πιστωτικών Ιδρυμάτων, Δημοσίου κ.λ.π.), θα παρέχεται η αντίστοιχη έκπτωση κατά τα προαναφερόμενα στα πρόσθετα τέλη (οίκοθεν και αυτοτελή), με την προϋπόθεση ότι έχει προηγηθεί η υποβολή σχετικού αιτήματος περί εφάπαξ εξόφλησης κατά τα προαναφερόμενα (διαδικασία υποβολής αίτησης), από τον εργοδότη.

Η μηνιαία δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ποσού των 200 ευρώ. Για την υπαγωγή στη ρύθμιση απαιτείται η καταβολή της πρώτης δόσης. Σε κάθε περίπτωση, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η καταβολή από τον οφειλέτη των τρεχουσών εισφορών, από την έναρξη της ρύθμισης.

Εξυπακούεται ότι, προκειμένου ο εργοδότης να ασκήσει το παρεχόμενο εκ των ανωτέρω διατάξεων ευεργέτημα (της μη καταβολής δόσης μέχρι τεσσάρων συνεχόμενων μηνών), απαιτείται η τήρηση των όρων της απόφασης ρύθμισης (καταβολή δόσης και
τρεχουσών εισφορών) από την έναρξη αυτής και για οκτώ (8) συνεχόμενους μήνες.

Εφόσον η αίτηση για έλεγχο και ρύθμιση των οφειλών υποβληθεί από τους εργοδότες μετά την 15-10-2010, τα προαναφερόμενα ποσοστά των εκπτώσεων καθορίζονται σε 40% και 20% αντίστοιχα για τις ανωτέρω περιπτώσεις.

Προς αποφυγή προβλημάτων στην εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων, θα πρέπει οι Διευθυντές των αρμοδίων υπηρεσιών, με ευθύνη τους, στις αποφάσεις ρύθμισης που θα εκδίδονται, να επισυνάπτουν το συνημμένο στην παρούσα έντυπο «ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ», αντίγραφο των οποίων θα αρχειοθετείται (μετά από την υπογραφή τους από τον εργοδότη), μαζί με την απόφαση ρύθμισης.

Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της ρύθμισης προκύψει οφειλή από οποιαδήποτε αιτία, αναγόμενη σε χρονική περίοδο της ρύθμισης, είναι δυνατή είτε η εξόφλησή της, είτε η ένταξή της στην τρέχουσα ρύθμιση (χωρίς αίτηση του εργοδότη) με ανακαθορισμό οίκοθεν του ποσού των υπολειπομένων δόσεων.

Αντίθετα, εάν κατά τη διάρκεια της ρύθμισης προκύψει οφειλή από οποιαδήποτε αιτία αναγόμενη σε περιόδους απασχόλησης μεταγενέστερους από αυτούς της υπαγωγής στη ρύθμιση, θα πρέπει προκειμένου να παραμείνει σε ισχύ η ρύθμιση, να εξοφληθεί εφάπαξ.

Οφειλέτης που δεν τήρησε τους όρους της ρύθμισης στο σύνολο ή σε μέρος αυτής (δηλ. μη καταβολή δόσεων, ή απαιτητών τρεχουσών εισφορών), μπορεί να ζητήσει από το αρμόδιο όργανο νέα ρύθμιση μετά από ένα (1) χρόνο από την έκδοση της πρώτης απόφασης ρύθμισης [ως έναρξη του δωδεκάμηνου (έτους) λογίζεται ο μήνας καταβολής της πρώτης δόσης].

Κατ΄εξαίρεση μπορεί να εκδοθεί νέα απόφαση ρύθμισης πριν την παρέλευση του δωδεκαμήνου, οποτεδήποτε, εφόσον ο οφειλέτης καταβάλει το ποσό των τριών (3) δόσεων, όπως αυτές διαμορφώνονται στον «υπολογισμό στοιχείων της νέας ρύθμισης», η μία από τις οποίες θα συμψηφίζεται με το ποσό της πρώτης δόσης και οι υπόλοιπες με τις τελευταίες δόσεις της νέας ρύθμισης.

Σε περίπτωση επίσπευσης προγράμματος πλειστηριασμού από το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. πριν την παρέλευση ενός (1) έτους από την έκδοση της απόφασης ρύθμισης, είναι δυνατή η αναστολή του, εφόσον καταβληθεί το 1/5 της συνολικής οφειλής πλέον των εξόδων εκτέλεσής του και ρυθμισθεί το υπόλοιπο της οφειλής σύμφωνα με τις κοινοποιούμενες διατάξεις.

Στη ρύθμιση αυτή παρέχεται δυνατότητα υπαγωγής:

α) όσων έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους με άλλες διατάξεις νόμων για το μέρος της οφειλής που δεν έχει εισπραχθεί, αφού υποβληθεί αίτηση στο αρμόδιο Υποκατάστημα/Παράρτημα της έδρας της επιχείρησης. Τα αρμόδια για τη ρύθμιση όργανα (Διευθυντής Ταμειακής Υπηρεσίας Υποκαταστήματος, Ταμείου Είσπραξης Εσόδων ή η Ειδική Επιτροπή Εσόδων), θα εκδίδουν αποφάσεις ρύθμισης σύμφωνα με τις κοινοποιούμενες διατάξεις.

β) των επιχειρήσεων που βρίσκονται στο στάδιο της εκκαθάρισης ή που έχουν κηρυχθεί σε πτώχευση (έκδοση Απόφασης Πολυμελούς Πρωτοδικείου της έδρας της επιχείρησης), των οποίων η κύρια οφειλή έχει επιβαρυνθεί με το ανώτατο ποσοστό των προσαυξήσεων, ακόμα και αν δεν έχουν αποδώσει όλα τα αναγκαστικά ή άλλα μέτρα είσπραξης που ισχύουν. Τα αρμόδια για τη ρύθμιση όργανα στις περιπτώσεις αυτών των επιχειρήσεων, είναι δυνατόν να αποφασίζουν τη ρύθμιση σε εξήντα (60) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με την προϋπόθεση καταβολής προκαταβολής ποσού ίσου με το 2% της συνολικής οφειλής.

γ) των εποχικών επιχειρήσεων, όπως αυτές ορίζονται στις συνημμένες διατάξεις του άρθρου 24 του ν.1836/1989 (ΦΕΚ. 79/τ.Α΄/14-3-89) των οποίων η εποχικότητα θα αποδεικνύεται με την προσκόμιση της «Δήλωσης Έναρξης ή Δήλωσης Μεταβολής» που έχει υποβληθεί στην αρμοδία Δ.Ο.Υ., κατά τα αναφερόμενα στην παρ.5 του άρθρου 5 της με αριθμ. 1070576/2627/ΔΜ (ΦΕΚ. 1062/τ.Β΄/27-7-2005) Απόφασης Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.

Στις ανωτέρω εποχικές επιχειρήσεις, τα αρμόδια όργανα θα αποφασίζουν τη ρύθμιση των οφειλών τους σε μηνιαίες δόσεις, σύμφωνα με τα ανωτέρω, με τη δυνατότητα ορισμού αυξημένου ποσού μηνιαίας δόσης, κατά τη διάρκεια λειτουργίας αυτής και μειωμένου ποσού μηνιαίας δόσης κατά 30% όταν αυτές δεν λειτουργούν (ο αριθμός των μειωμένων ή αυξημένων δόσεων αντίστοιχα, δεν θα πρέπει να ξεπερνά τους έξι (6) μήνες).

Εφόσον διαπιστώνεται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες ότι δεν τηρούνται οι όροι των αποφάσεων ρύθμισης (μη καταβολή δόσης ή των απαιτητών τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών), τότε αμέσως θα επισπεύδεται η διαδικασία κήρυξης της επιχ/σης σε πτώχευση, αφού προηγουμένως έχουν ληφθεί όλα τα αναγκαστικά και άλλα μέτρα είσπραξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 356/1974 – ΚΕΔΕ και άλλους νόμους, και δεν έχει καταστεί δυνατή η είσπραξη της οφειλής. Η ανωτέρω διαδικασία αναστέλλεται με την καταβολή του 30% της συνολικής οφειλής και τη ρύθμιση του υπολοίπου, από το αρμόδιο για το σκοπό αυτό όργανο, σύμφωνα με τις κοινοποιούμενες διατάξεις.

Σας επισυνάπτουμε Δελτίο Τύπου προκειμένου να αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Υποκ/τος ή του Ταμείου Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. και να δημοσιευθεί σε Μ.Μ.Ε., Τύπο κ.λ.π. της περιοχής σας, όπως επίσης και να αποσταλεί στα Επιμελητήρια, τις Εργοδοτικές Ενώσεις κ.λ.π.


7. ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ


Στα πλαίσια της εν λόγω ρύθμισης, προβλέπεται παρακράτηση, για τη χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, στις παρακάτω περιπτώσεις:

α) για τη δανειοδότηση από Τράπεζες ή Πιστωτικά Ιδρύματα, ελάχιστο ποσοστό παρακράτησης 2%.

β) για εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη όλων των εκκαθαρισμένων απαιτήσεων των επιχειρήσεων από το Δημόσιο, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμίδας, δημόσιες, δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις, δημόσιας ή κοινής ωφέλειας και γενικά επιχειρήσεις και οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός καθορίζεται από την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία, καθώς και από αυτούς που ενεργούν πληρωμές με εντολή ή εξουσιοδότηση των πιο πάνω, εφόσον το ποσό του κάθε τίτλου ή της εκκαθαρισμένης απαίτησης υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ, παρακράτηση ίση με το διπλάσιο ποσό μιας δόσης, που δεν θα συμψηφίζεται με τις τρέχουσες δόσεις, αλλά θα αφαιρείται από τα ποσά των τελευταίων δόσεων.

Σε περίπτωση κατά την οποία ο εργοδότης βρίσκεται σε οικονομική αδυναμία καταβολής της α΄ δόσης (για την υπαγωγή στη ρύθμιση) και πρόκειται να εισπράξει, κατά το μήνα υπαγωγής του στη ρύθμιση, εκκαθαρισμένες απαιτήσεις ή τίτλους πληρωμής από το Δημόσιο, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμίδας, δημόσιες, δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις, δημόσιας ή κοινής ωφέλειας και γενικά επιχειρήσεις και οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός καθορίζεται από την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία, καθώς και από αυτούς που ενεργούν πληρωμές με εντολή ή εξουσιοδότηση των πιο πάνω, θα του χορηγείται από τις Ταμειακές Υπηρεσίες των Υποκαταστημάτων ή τα Ταμεία Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., Βεβαίωση Οφειλής (συνημμένο υπόδειγμα) με διάρκεια ισχύος μέχρι το τέλος του μήνα έκδοσής της, με παρακράτηση και απόδοση ποσού εκτός αυτού της α΄ δόσης και μιάς (1) επιπλέον (που θα συμψηφίζονται τόσο με την α΄ δόση όσο και με την τελευταία δόση), όπως ορίζεται στην απόφαση ρύθμισης του αρμόδιου οργάνου.

Σε περίπτωση που δεν θα εισπραχθούν τα ποσά αυτά από τις ανωτέρω υπηρεσίες μέχρι το τέλος του μήνα έκδοσης της απόφασης ρύθμισης, ο εργοδότης δεν θα θεωρείται ενήμερος με τη ρύθμιση.

Επίσης, ακόμα στην περίπτωση κατά την οποία ο εργοδότης βρίσκεται σε οικονομική αδυναμία καταβολής της α΄ δόσης (για την υπαγωγή στη ρύθμιση) ή απαιτητής δόσης (κατά τη διάρκεια της ρύθμισης) και πρόκειται να δανειοδοτηθεί από Τράπεζα, κατά τον μήνα υπαγωγής στη ρύθμιση ή και κατά τη διάρκεια αυτής, θα χορηγείται από τις Ταμειακές Υπηρεσίες των Υποκαταστημάτων ή τα Ταμεία Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., χειρόγραφη Βεβαίωση Οφειλής (συνημμένο υπόδειγμα) με διάρκεια ισχύος μέχρι το τέλος του μήνα έκδοσής της, με παρακράτηση και απόδοση εκτός του οριζόμενου ποσοστού παρακράτησης και του ποσού της α΄ δόσης ή οποιασδήποτε επόμενης απαιτητής, που θα συμψηφίζεται με αυτή, όπως αυτές ορίζονται στην απόφαση ρύθμισης του αρμόδιου οργάνου.

Εφόσον προσκομισθεί επιταγή της Τράπεζας, τότε μόνο ο εργοδότης θα θεωρείται ενήμερος.

Κατά τα λοιπά στους εργοδότες που είναι ενήμεροι με τους όρους της ρύθμισης θα χορηγούνται βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας σύμφωνα με τις εγκύκλιες διαταγές 45/01 και 81/03 της Διεύθυνσής μας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Με την παραγράφο 7 του άρθρου 58 των κοινοποιούμενων διατάξεων, που αναφέρονται στην χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας, ορίζεται ότι, εξακολουθούν (και για τη ρύθμιση αυτή) να ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 5 εδάφιο ε΄του α.ν. 1846/1951.

Συνεπώς, σε εργοδότες που εκτελούν έργα κατά την έννοια των διατάξεων αυτών (ανάδοχοι δημοσίων έργων), κατά τη χορήγηση βεβαίωσης για είσπραξη λογαριασμού δημοσίου έργου, ακόμη και αν έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους με τις εν λόγω διατάξεις και τηρούν τους όρους της ρύθμισης, χορηγείται βεβαίωση οφειλής με το σύνολο του υπολοίπου οφειλόμενου ποσού.


8. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ


Είναι δυνατή η τροποποίηση της απόφασης στους ενήμερους με ρύθμιση εργοδότες μετά τρίμηνο από την έκδοση της προηγούμενης
απόφασης για μείωση του ποσοστού παρακράτησης (και μέχρι 2% κατ’ ελάχιστο όριο) από τις χορηγούμενες βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας για είσπραξη χρημάτων από Τράπεζες ή Πιστωτικά Ιδρύματα, με την προϋπόθεση ότι τα μηνιαία ποσά που προέρχονται από παρακρατήσεις, είναι μεγαλύτερα του ποσού του 50% της μηνιαίας δόσης, όπως αυτή καθορίζεται στην απόφαση ρύθμισης της οφειλής.

Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να υποβληθεί σχετικό αίτημα από τον οφειλέτη στο αρμόδιο όργανο που εξέδωσε την προηγούμενη απόφαση, προκειμένου να εκδοθεί νέα απόφαση από αυτό.

9. ΑΠΩΛΕΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Η μη εμπρόθεσμη καταβολή των δόσεων (με εξαίρεση την εκπρόθεσμη καταβολή μιας (1) δόσης σε κάθε οκτάμηνο και το διάστημα άσκησης του ευεργετήματος της μη καταβολής δόσης μέχρι τεσσάρων συνεχόμενων μηνών), καθώς και η μη καταβολή των τρεχουσών εισφορών συνεπάγεται την έκπτωση από το δικαίωμα της τμηματικής εξόφλησης των οφειλόμενων εισφορών και καθιστά άμεσα απαιτητό το σύνολο του οφειλόμενου ποσού.

10. ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ – ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ

Το αρμόδιο όργανο του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. παρά τη συμμόρφωση του οφειλέτη στους όρους της ρύθμισης, έχει το δικαίωμα :

α) Να διατηρεί τις υποβληθείσες κατασχέσεις και τις εγγραφείσες υποθήκες σε περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη, των συνυπόχρεων ή των εγγυητών, προκειμένου να διασφαλίσει την οφειλή.

β) Να δίνει εντολή παρακράτησης μέρους ή του συνόλου της χρηματικής απαίτησης του οφειλέτη κατά τρίτων προσώπων, για την είσπραξη της οποίας ζητείται αποδεικτικό ενημερότητας.

γ) Να προβαίνει σε συμψηφισμό των χρηματικών απαιτήσεων του οφειλέτη κατά του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. και μέχρι του ύψους των ληξιπρόθεσμων οφειλών του.

Μετά την έκδοση απόφασης ρύθμισης της οφειλής:

α) Οι επιβληθείσες κατασχέσεις εις χείρας τρίτων δεν αίρονται και τα ποσά που αποδίδονται από τις κατασχέσεις αυτές λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη δόσης ή δόσεων, εφόσον δεν πιστώνονται με άλλες οφειλές που δημιουργήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα ισχύος της ρύθμισης.

β) Αναστέλλεται η ποινική δίωξη για παραβάσεις του Α.Ν. 86/1967, εξαλείφεται το αξιόποινο σε περίπτωση ολοσχερούς εξόφλησης και, αναβάλλεται η εκτέλεση της καταγνωσθείσας ποινής ή διακόπτεται η αρξαμένη εκτέλεση αυτής, η οποία τελικά εξαλείφεται σε περίπτωση ολοσχερούς εξόφλησης.

γ) Αναστέλλεται ο χρόνος παραγραφής των οφειλών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθ.87 του ν. 2362/1995, οι οποίες αναλογικά εφαρμόζονται και στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., κατά τις διατάξεις της παρ.8 του άρθ. 2 του ν. 2556/1997.

Επειδή στις κοινοποιούμενες διατάξεις δεν προβλέπεται η λήψη αναγκαστικών και άλλων μέτρων είσπραξης μετά την υπαγωγή σε καθεστώς ρύθμισης, θα πρέπει οι Δ/ντές των αρμοδίων υπηρεσιών να προβαίνουν στη λήψη αυτών κατά τα αναφερόμενα στο Γεν. Έγγραφο μας Ε33/160/22-4-2010, αμέσως μετά την βεβαίωση των οφειλών και πριν την έκδοση αποφάσεων ρύθμισης.


11. ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΕΙΣ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ


1. Οφειλές επιχείρησης που αφορούν την έδρα, τα παραρτήματα καθώς και τα εκτελούμενα από αυτή οικοδομικοτεχνικά έργα (ιδιωτικά ή δημόσια), τα οποία βρίσκονται σε διαφορετικά Υποκαταστήματα/Παραρτήματα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., αντιμετωπίζονται στο σύνολό τους με έκδοση ενιαίας απόφασης ρύθμισης από την Ταμειακή Υπηρεσία του Υποκαταστήματος ή το αρμόδιο Ταμείο Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., της έδρας της επιχείρησης (εγκ. 52/99 & 20/2004).

Περιλαμβάνονται και οι περιπτώσεις που η απογεγραμμένη κοινή επιχείρηση έχει οφειλές μόνο από έργα.

2. Οφειλές ιδιωτικού έργου που αναγείρεται με το σύστημα της αντιπαροχής ή ιδιωτικού τεχνικού έργου που εκτελείται με ανάθεση ή εργολαβία, για τα οποία έχουμε συνυπεύθυνους για την καταβολή των εισφορών τους κυρίους των έργων και τους εργολάβους, αντιμετωπίζονται με ξεχωριστή ρύθμιση (η αίτηση υποβάλλεται από τον υπόχρεο εργοδότη στο Τμήμα Οικοδομών του Υποκαταστήματος ή Παραρτήματος του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., απογραφής του έργου).

3. Οφειλές της έδρας της επιχείρησης του εργολάβου αντιπαροχής ή εργολάβου ιδιωτικού τεχνικού έργου και για οφειλές από τυχόν άλλα έργα που εκτελούν ως ίδια και αυτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, αντιμετωπίζονται με ξεχωριστή ρύθμιση (η αίτηση υποβάλλεται στο Τμήμα Εσόδων του Υποκαταστήματος ή Παραρτήματος του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., της έδρας).

4. Η καταβολή δόσεων ρυθμισμένων οφειλών και έναντι καταβολών πραγματοποιείται μόνο στα αρμόδια Υποκαταστήματα/Παραρτήματα Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. της έδρας των επιχειρήσεων, στα Ταμεία Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. Αθηνών, Πειραιά και Θεσσαλονίκης καθώς και σε οποιαδήποτε Ταμειακή Υπηρεσία των Τοπικών και Περιφερειακών Υποκαταστημάτων του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., ανά την επικράτεια.

Σε εξαιρετικές μόνο περιπτώσεις, με ευθύνη των Διευθυντών και για λόγους ανωτέρας βίας η καταβολή των δόσεων δύναται να γίνει με Ταχυδρομική ή Τραπεζική επιταγή.

Τονίζεται ότι η ημερομηνία καταβολής θεωρείται η ημερομηνία κατάθεσης του ποσού στα ΕΛΤΑ ή στην Τράπεζα και όχι η ημερομηνία είσπραξης αυτού από το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.

5. Τέλος, σας υπενθυμίζουμε ότι θα πρέπει να εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο με αριθμ. Πρωτ. Γεν. Έγγραφο Ε33/463/4-8-2009, αναφορικά με την αποστολή Ενημερωτικών Επιστολών για την ενημέρωση των εργοδοτών, στις περιπτώσεις της εκπρόθεσμης καταβολής μιας (1) δόσης ανά οκτάμηνο.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ &
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
α. α.
ΓΡ. ΑΞΙΩΤΑΚΗ


Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο