Δημοσιεύθηκε στις : [ 21-07-2010 ]

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 633/2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 633/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Ιουλίου 2010 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 περί της υιοθέτησης ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη Διερμηνεία 14 της Επιτροπής Διερμηνειών των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΕΔΔΠΧΑ)

(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 633/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Ιουλίου 2010 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 περί της υιοθέτησης ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη Διερμηνεία 14 της Επιτροπής Διερμηνειών των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΕΔΔΠΧΑ))

Κατηγορία: Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 633/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Ιουλίου 2010 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 περί της υιοθέτησης ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη Διερμηνεία 14 της Επιτροπής Διερμηνειών των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΕΔΔΠΧΑ)


Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου­λίου και του Συμβουλίου, της 19ης Ιουλίου 2002, για την εφαρ­μογή διεθνών λογιστικών προτύπων και ιδίως το άρθρο 3 παράγραφος 1,


Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1) Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 της Επιτροπής (2) εγκρίθηκαν ορισμένα διεθνή λογιστικά πρότυπα και διερμη­νείες από τα υφιστάμενα στις 15 Οκτωβρίου 2008.
(2) Στις 15 Νοεμβρίου 2009, η Επιτροπή Διερμηνειών των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΕΔΔΠΧΑ) δημοσίευσε τροποποιήσεις στη Διερμηνεία 14 της ΕΔΔΠΧΑ Προπληρωμές απαίτησης ελάχιστης χρηματο­δότησης, εφεξής «τροποποιήσεις στην ΕΔΔΧΠΑ 14». Στόχος των τροποποιήσεων στην ΕΔΔΧΠΑ 14 είναι η εξάλειψη της ακούσιας επίπτωσης της ΕΔΔΧΠΑ 14 σε περιπτώσεις όπου μια οντότητα υποκείμενη σε απαίτηση ελάχιστης χρηματοδό­τησης πραγματοποιεί πρόωρη πληρωμή εισφορών, όταν κάτω από ορισμένες περιστάσεις η οντότητα που πραγματοποιεί την προπληρωμή υποχρεούται να αναγνωρίσει έξοδο. Στην περίπτωση κατά την οποία ένα πρόγραμμα καθορισμένων παροχών υπόκειται σε απαίτηση ελάχιστης χρηματοδότησης, η τροποποίηση στην ΕΔΔΠΧΑ 14 προβλέπει τον χειρισμό της εν λόγω προπληρωμής, όπως και κάθε άλλης προπλη­ρωμής, ως περιουσιακού στοιχείου.
(3) Η διαβούλευση με την ομάδα τεχνικών εμπειρογνωμόνων (TEG) της ευρωπαϊκής συμβουλευτικής επιτροπής για θέματα χρηματοοικονομικής αναφοράς (EFRAG) επιβεβαι­ώνουν ότι οι τροποποιήσεις της ΕΔΔΧΠΑ 14 ανταποκρίνο­νται στα τεχνικά κριτήρια έγκρισης που ορίζονται στο άρθρο
3 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1606/2002. Σύμφωνα με την απόφαση αριθ. 2006/505/ΕΚ της Επιτρο­πής, της 14ης Ιουλίου 2006, για τη σύσταση ομάδας εξέ­τασης γνωμών επί των λογιστικών προτύπων προκειμένου να συμβουλεύει την Επιτροπή σχετικά με την αντικειμενικότητα και την ουδετερότητα των γνωμών της ευρωπαϊκής συμβου­λευτικής επιτροπής για θέματα χρηματοοικονομικής αναφο­ράς (EFRAG) (3), η ομάδα εξέτασης γνωμών επί των λογι­στικών προτύπων εξέτασε τη γνώμη της EFRAG σχετικά με την έγκριση και διαβίβασε στην Επιτροπή την άποψη ότι η γνώμη αυτή είναι ισορροπημένη και αντικειμενική.
(4) Κατά συνέπεια, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.
(5) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Κανονιστικής Επιτροπής Λογιστι­κών Θεμάτων.
 

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:


Άρθρο 1
Στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 τροποποι­είται η Διερμηνεία 14 της Επιτροπής Διερμηνειών των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΕΔΔΠΧΑ), όπως ορίζε­ται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.
 

Άρθρο 2
Οι επιχειρήσεις εφαρμόζουν τις τροποποιήσεις της ΕΔΔΧΠΑ 14, όπως ορίζεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού, το αργό­τερο, από την ημερομηνία έναρξης του πρώτου οικονομικού τους έτους που αρχίζει μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2010.
 

Άρθρο 3
Ο παρών κανονισμός τίθεται σε ισχύ την τρίτη ημέρα μετά από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ενωσης.
 
Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.
 
 
Βρυξέλλες, 19 Ιουλίου 2010.
 
Για την Επιτροπή Ο Πρόεδρος Jose Manuel BARROSO


(1) ΕΕ L 243 της 11.9.2002, σ. 1.
(2) ΕΕ L 320 της 29.11.2008, σ. 1.
(3) ΕΕ L 199 της 21.07.2006, σ. 33.


 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
 
ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΔΔΠΧΑ 14
Τροποποιήσεις στη Διερμηνεία 14 της ΕΔΔΠΧΑ Προπληρωμές απαίτησης ελάχιστης χρηματοδότησης

 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΔΔΠΧΑ 14


Τροποποιούνται οι παράγραφοι 16-18 και 20-22. Προστίθενται οι παράγραφοι 3A, 27Β και 29
 


ΙΣΤΟΡΙΚΟ
3A Το Νοέμβριο του 2009, το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων τροποποίησε την ΕΔΔΠΧΑ 14 προκειμένου να εξαλείψει ακούσια επίπτωση που προέκυπτε από τον χειρισμό των προπληρωμών μελλοντικών εισφορών σε ορισμένες περιστάσεις όπου προβλέπεται ελάχιστη κεφαλαιακή υποχρέωση.
 
ΟΜΟΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ
Το οικονομικό όφελος με τη μορφή μείωσης της εισφοράς
16 Εάν δεν υπάρχει ελάχιστη κεφαλαιακή υποχρέωση για εισφορές που συνδέονται με μελλοντική υπηρεσία, το οικονομικό
όφελος που διατίθεται με τη μορφή μείωσης των μελλοντικών εισφορών είναι:
(α) [απαλείφθηκε]
 
(β) Το κόστος της μελλοντικής απασχόλησης για την οντότητα για κάθε περίοδο που ορίζεται ως η βραχύτερη μεταξύ της αναμενόμενης διάρκειας ισχύος του προγράμματος και της αναμενόμενης διάρκειας ζωής της οικονομικής οντότητας. Το κόστος της μελλοντικής απασχόλησης για την οντότητα δεν περιλαμβάνει ποσά που θα επιβαρύνουν τους εργα­ζόμενους.
 
17 Η οικονομική οντότητα προσδιορίζει το μελλοντικό κόστος απασχόλησης χρησιμοποιώντας παραδοχές που συνάδουν με
εκείνες που χρησιμοποιήθηκαν για τον προσδιορισμό της δέσμευσης καθορισμένης παροχής και με την κατάσταση που
επικρατεί κατά την λήξη της περιόδου αναφοράς, όπως προσδιορίζεται σύμφωνα με το ΔΛΠ 19. Συνεπώς, η οικονομική
οντότητα θα θεωρήσει ότι δεν υπάρχει αλλαγή των παροχών που προβλέπονται από ένα πρόγραμμα μελλοντικά, έως ότου
τροποποιηθεί το πρόγραμμα, και θα υποθέσει ότι ο αριθμός των εργαζομένων θα παραμείνει σταθερός στο μέλλον, εκτός
εάν, στο τέλος της περιόδου αναφοράς, η οντότητα έχει αποδεδειγμένα δεσμευθεί να μειώσει τον αριθμό των εργαζομένων
που καλύπτονται από το πρόγραμμα. Στην τελευταία περίπτωση, η παραδοχή σχετικά με τον μελλοντικό αριθμό τον
εργαζομένων θα περιλαμβάνει τη μείωση.
 
Η επίδραση της ελάχιστης κεφαλαιακής υποχρέωσης στο οικονομικό όφελος που διατίθεται με τη μορφή μείωσης των μελλοντικών εισφορών
 

18 Η οικονομική οντότητα θα αναλύει οποιαδήποτε ελάχιστη κεφαλαιακή υποχρέωση σε μια δεδομένη ημερομηνία σε εισφορές
που απαιτούνται για την κάλυψη (α) τυχόν ελλειμμάτων που αφορούν προηγούμενη υπηρεσία σε σχέση με την ελάχιστη
κεφαλαιακή υποχρέωση και (β) της μελλοντικής υπηρεσίας.
 
20 Εάν υπάρχει ελάχιστη κεφαλαιακή υποχρέωση για εισφορές που συνδέονται με μελλοντική υπηρεσία, το διαθέσιμο οικο-
νομικό όφελος με τη μορφή μείωσης των μελλοντικών εισφορών είναι το άθροισμα:
(α) οιουδήποτε ποσού που μειώνει τις μελλοντικές εισφορές στο πλαίσιο της ελάχιστης κεφαλαιακής υποχρέωσης για μελλοντική υπηρεσία, επειδή η οντότητα πραγματοποίησε προπληρωμή (δηλαδή κατέβαλε το ποσό προτού καταστεί απαιτητό)· και
 
(β) του εκτιμώμενου μελλοντικού κόστους απασχόλησης κάθε περιόδου σύμφωνα με τις παραγράφους 16 και 17, μείον τις εκτιμώμενες εισφορές στο πλαίσιο της ελάχιστης κεφαλαιακής υποχρέωσης που απαιτούνται για μελλοντικές υπηρεσίες κατά τις εν λόγω περιόδους εάν δεν είχαν πραγματοποιηθεί προπληρωμές σύμφωνα με το σημείο (α).
 

21 Οι οικονομικές οντότητες εκτιμούν τις μελλοντικές ελάχιστες κεφαλαιακές εισφορές για μελλοντική υπηρεσία, λαμβάνοντας υπόψη την επίδραση τυχόν υφιστάμενου πλεονάσματος που προσδιορίζεται βάσει της ελάχιστης κεφαλαιακής υποχρέωσης, εξαιρουμένης όμως της προπληρωμής που περιγράφεται στην παράγραφο 20(α). Η οικονομική οντότητα χρησιμοποιεί παραδοχές που συνάδουν με την βάση της ελάχιστης χρηματοδότησης και, για οποιαδήποτε στοιχεία που δεν καθορίζονται στη βάση αυτή, θα χρησιμοποιούνται παραδοχές που συνάδουν με εκείνες που χρησιμοποιήθηκαν για τον προσδιορισμό της δέσμευσης καθορισμένων παροχών και με την κατάσταση που υφίσταται στο τέλος της περιόδου αναφοράς, όπως προβλέπεται στο ΔΛΠ 19. Η εκτίμηση περιλαμβάνει τυχόν αλλαγές που αναμένονται λόγω της καταβολής από την οικονομική οντότητα των ελάχιστων εισφορών που οφείλονται. Ωστόσο, η εκτίμηση δεν περιλαμβάνει την επίδραση των αναμενόμενων αλλαγών στους όρους και τις προϋποθέσεις της ελάχιστης κεφαλαιουχικής υποχρέωσης που δεν έχουν ουσιωδώς θεσπιστεί ή συμβατικώς συμφωνηθεί, στη λήξη της περιόδου αναφοράς.
 

22 Όταν μια οικονομική οντότητα προσδιορίζει το ποσό που περιγράφεται στην παράγραφο 20(β), εάν οι μελλοντικές εισφορές βάσει της υποχρέωσης ελάχιστης χρηματοδότησης για μελλοντική υπηρεσία υπερβαίνουν το μελλοντικό κόστος απασχόλησης βάσει του ΔΛΠ 19 σε οιαδήποτε περίοδο, το πλεόνασμα αυτό αφαιρείται από το ποσό του διαθέσιμου οικονομικού οφέλους ως μείωση των μελλοντικών εισφορών. Ωστόσο, το ποσό που περιγράφεται στην παράγραφο 20(β) δεν μπορεί να είναι μικρότερο από μηδέν.
 

ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
 

27B Οι Προπληρωμές Ελάχιστης Κεφαλαιακής Υποχρέωσης προσθέτουν την παράγραφο 3Α και τροποποιούν τις παραγράφους 16-18 και 20-22. Οι οικονομικές οντότητες εφαρμόζουν τις τροποποιήσεις αυτές για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την 1η Ιανουαρίου 2011 ή αργότερα. Επιτρέπεται η προγενέστερη εφαρμογή. Αν η οικονομική οντότητα εφαρμόσει τις τροποποιήσεις αυτές για προγενέστερη περίοδο, γνωστοποιεί το γεγονός αυτό.
 
ΜΕΤΑΒΑΣΗ
29 Οι οντότητες εφαρμόζουν τις τροποποιήσεις στις παραγράφους 3Α, 16-18 και 20-22 από την έναρξη της πρώτης συγκριτικής περιόδου που παρουσιάζεται στις πρώτες οικονομικές καταστάσεις στις οποίες η οντότητα εφαρμόζει την παρούσα Διερμηνεία. Εάν η οντότητα είχε προηγουμένως εφαρμόσει την παρούσα Διερμηνεία προτού εφαρμόσει τις τροποποιήσεις, αναγνωρίζει την προσαρμογή που προκύπτει από την εφαρμογή των τροποποιήσεων στα μη διανεμόμενα κέρδη στην αρχή της πρώτης συγκριτικής περιόδου που παρουσιάζεται.
 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο