Συνημμένα

Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-07-2010 ]

Αριθμ. Δ19/Φ11/οικ13098/1156 Κατηγορίες παραβάσεων του Ν. 3054/2002 (ΦΕΚ 230Α'), όρια προστίμου ανά κατηγορία και άλλα σχετικά ζητήματα. - Σφράγιση εγκαταστάσεων

(Κατηγορίες παραβάσεων του Ν. 3054/2002 (ΦΕΚ 230Α'), όρια προστίμου ανά κατηγορία και άλλα σχετικά ζητήματα. - Σφράγιση εγκαταστάσεων)

Κατηγορία: Ελεγχος - Πρόστιμα - ΣΔΟΕ

Αριθμ. Δ19/Φ11/οικ13098/1156

Κατηγορίες παραβάσεων του Ν. 3054/2002 (ΦΕΚ 230Α'), όρια προστίμου ανά κατηγορία και άλλα σχετικά ζητήματα. - Σφράγιση εγκαταστάσεων.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α. Του Νόμου 3054/2002 «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ 230 Α') όπως ισχύει και ειδικότερα του άρθρου 17 αυτού.
β. Του Νόμου 3335/2005 «Έλεγχος της διακίνησης και αποθήκευσης πετρελαιοειδών προϊόντων- Ρύθμιση Θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης», (ΦΕΚ 95Α').
γ. Του Νόμου 3423/2005 «Εισαγωγή στην Ελληνική αγορά Bιοκαυσίμων και άλλων Ανανεωσίμων Καυσίμων», (ΦΕΚ 304Α'), όπως ισχύει.
δ. Του Νόμου 3734/2009 «Προώθηση της συμπαραγωγής δύο ή περισσότερων χρήσιμων μορφών ενέργειας, ρύθμιση ζητημάτων σχετικών με το Υδροηλεκτρικό Έργο Μεσοχώρας και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ 8Α'), και ειδικότερα της παραγράφου 5.α του άρθρου 34 αυτού.
ε. Του Νόμου 3784/2009 «Αναθεώρηση διατάξεων του Ν.703/1977 περί Ανταγωνισμού και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 137Α') και ειδικότερα των άρθρων 30 και 31 αυτού.
στ. Του Π.Δ. 187/2009 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών», (ΦΕΚ 214Α'), του Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων», (ΦΕΚ 221Α'), του Π.Δ. 24/2010 «Ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του π.δ. 189/2009» (ΦΕΚ 56 Α'), της απόφασης του Πρωθυπουργού αριθ. 2876/7-10-09 «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων», (ΦΕΚ 2234B') και της απόφασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής αριθ. 52167/21-12-09 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής στους Υφυπουργούς Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής», (ΦΕΚ 2514B').
ζ. Του Π.Δ 27/1996 «Συγχώνευση του Υπουργείου Τουρισμού, Bιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και
Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης», (ΦΕΚ 19Α') όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ 122/2004 «Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού», (ΦΕΚ 85Α') και ισχύει.
η. Του Π.Δ 381/1989 «Οργανισμός του Υπουργείου Bιομηχανίας και Τεχνολογίας» (ΦΕΚ 168Α') όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 191/1996 (ΦΕΚ 154Α') και του Π.Δ. 134/2005 «Σύσταση Διεύθυνσης Ποιότητας και Αποδοτικότητας και Σύσταση Τμήματος Διευκόλυνσης Προσβασιμότητας Ατόμων με Αναπηρίες στο Υπουργείο Ανάπτυξης», (ΦΕΚ 193Α').
θ. Του Π.Δ 54/2006 «Διάρθρωση, αρμοδιότητες και στελέχωση της Διεύθυνσης Ελέγχου Διακίνησης και Αποθήκευσης Καυσίμων (ΔΕΔΑΚ) του Υπουργείου Ανάπτυξης», (ΦΕΚ 58Α').
ι. Του Νόμου 3325/2005, «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ 68Α'), όπως ισχύει.
ια. Του Π.Δ. 78/2006 «Διάρθρωση, στελέχωση και αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Ανάπτυξης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων», (ΦΕΚ 80Α').
ιβ. Του Νόμου 2465/1997 «Θέματα Αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών», (ΦΕΚ 28Α').
ιγ. Του Π.Δ. 118/2006 (ΦΕΚ 119Α') «Τροποποίηση του BA 465/1970 «Περί όρων και προϋποθέσεων εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων προ πρατηρίων κειμένων εκτός των εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων και κωμών ή εκτός κατοικημένων εν γένει περιοχών και περί κυκλοφοριακής συνδέσεως εγκαταστάσεων μετά των οδών» (ΦΕΚ 150 Α') και του Π.Δ. 1224/1981 «Περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων κειμένων εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων ή κωμών ή εγκεκριμένων οικισμών ή εν γένει κατοικημένων περιοχών» (ΦΕΚ 303Α'), όπως τροποποιήθηκαν με το Π.Δ. 509/1984 (ΦΕΚ 181Α'), το Π.Δ. 143/1989
«Τροποποίηση διατάξεων σχετικών με όρους και προυποθέσεις εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων και κυκλοφοριακής σύνδεσης εγκαταστάσεων μετά των οδών» (ΦΕΚ 69 Α'), το Π.Δ. 401/1993 (ΦΕΚ 170Α') και το Π.Δ. 125/1992 (ΦΕΚ 56Α') «Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 143/89 ( ΦΕΚ 69Α') και κατάργηση διατάξεων του Π.Δ. 327/1992 (ΦΕΚ 163Α')».
ιδ. Της Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης με αριθ. Φ15/οικ.7818/618/14-4-2005 (ΦΕΚ 542B') «Παραβάσεις που επισύρουν την επιβολή προστίμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3325/2005 (ΦΕΚ 68Α>.
ιε. Της Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης με αριθ. Δ2/16750/7-9-2005 «Κανονισμός Αδειών» (ΦΕΚ 1306B' ), όπως ισχύει.
ιστ. Της Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης με αριθ. ΔΙ/Τμήμα Β712565/12-6-2007 «Κανονισμός Τήρησης Αποθεμάτων Ασφαλείας» (ΦΕΚ 1015B').
ιζ. Της Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης με αριθμ. ΔΕΔΑΚ/14056/28.6.2007, «Κλιμάκια Ελέγχου Διακίνησης και Αποθήκευσης καυσίμων (ΚΕΔΑΚ) - Μητρώο Ελεγκτών», (ΦΕΚ 1199B').
ιη. Της Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης με αριθμ. ΔΕΔΑΚ/15930/25.7.2007, «Διαδικασία και χρόνος διεξαγωγής του ελέγχου των ΚΕΔΑΚ, τεχνικά και άλλα ζητήματα αυτού, διαδικασία σφράγισης των εγκαταστάσεων και επιβολής κυρώσεων», (ΦΕΚ 1345B').

2. Το έγγραφο του Υπουργού Ανάπτυξης με αριθ. Δ1/Α/οικ.9585/4-5-2009 «Ωράριο λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων - Διευκρινήσεις σχετικά με τα αυτόματα μηχανήματα πώλησης υγρών καυσίμων».

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε,

Άρθρο 1
Κατηγορίες Παραβάσεων

Ορίζουμε σε κατηγορίες τις παραβάσεις των διατάξεων του νόμου 3054/2002 «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, και καθορίζουμε τη διαδικασία επιβολής και τα όρια του προστίμου κάθε κατηγορίας ή και κάθε επιμέρους παράβασης εντός των ορίων του άρθρου 17 του ίδιου νόμου, όπως αυτός ισχύει, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια ως ακολούθως:

1. Έλλειψη άδειας εγκατάστασης, επέκτασης και λειτουργίας διυλιστηρίων, εγκαταστάσεων αποθήκευσης και διακίνησης υγρών καυσίμων, υγραερίων, ασφάλτου, αγωγών μεταφοράς αργού πετρελαίου και πετρελαιοειδών προϊόντων, εμφιάλωσης υγραερίων καθώς και Μονάδων Παραγωγής Βιοκαυσίμων.

2. Λειτουργία μετά τη λήξη της χρονικής ισχύος της άδειας λειτουργίας ή λειτουργία χωρίς άδεια για την οποία, όμως, έχει εκδοθεί άδεια εγκατάστασης ή επέκτασης.

3. Μη τήρηση των όρων και των προϋποθέσεων της άδειας εγκατάστασης, επέκτασης και λειτουργίας.
Σε περίπτωση που οι ανωτέρω παραβάσεις διαπιστώνονται από τα ΚΕΔΑΚ, το κλιμάκιο των ελεγκτών μπορεί, με αιτιολογημένη απόφαση που λαμβάνεται επί τόπου, να προβαίνει σε προσωρινή σφράγιση των εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών προϊόντων στις οποίες διεξάγει έλεγχο, όταν οι εγκαταστάσεις λειτουργούν χωρίς την απαιτούμενη άδεια, όπως περιγράφεται υπό τα ανωτέρω 1 και 2 στοιχεία, ή όταν από την παράβαση δημιουργείται κίνδυνος για το περιβάλλον ή την ασφάλεια της περιοχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 8 της Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης με αριθ. ΔΕΔΑΚ/15930/25-07-07 (ΦΕΚ 1345B') καθώς και στο άρθρο 2 της παρούσας.
Στις ανωτέρω περιπτώσεις παραβάσεων, η ΔΕΔΑΚ διαβιβάζει άμεσα το φάκελο με τις διαπιστωθείσες παραβάσεις στην αρμόδια Αδειοδοτούσα Αρχή, για τις ενέργειες της αρμοδιότητάς της και την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

4. Έλλειψη άδειας του Ν. 3054/2002, για την άσκηση των δραστηριοτήτων διύλισης, διάθεσης βιοκαυσίμων, εμπορίας και λιανικής εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων, μεταφοράς με αγωγό, απευθείας προμήθειας από τα διυλιστήρια ή από εισαγωγές και εμφιάλωσης υγραερίου
Κυρώσεις

4.1 Σε περίπτωση που οι ανωτέρω παραβάσεις διαπιστώνονται από τα ΚΕΔΑΚ, το κλιμάκιο των ελεγκτών, με αιτιολογημένη απόφαση που λαμβάνεται επί τόπου, προβαίνει σε προσωρινή σφράγιση των εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών προϊόντων, όταν από την παράβαση δημιουργείται σοβαρός κίνδυνος για το περιβάλλον ή την ασφάλεια της περιοχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 8 της Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης με αριθ. ΔΕΔΑΚ/15930/25-07-07(ΦΕΚ 1345B') καθώς και στο άρθρο 2 της παρούσας.

4.2 Σε περίπτωση που οι ανωτέρω παραβάσεις διαπιστώνονται από τα ΚΕΔΑΚ, η ΔΕΔΑΚ διαβιβάζει άμεσα το φάκελο με τη διαπιστωθείσα παράβαση στην αρμόδια Αδειοδοτούσα Αρχή, καθώς και στον αρμόδιο Εισαγγελέα, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 37 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (Κ.Π.Δ.), για την άσκηση ποινικής δίωξης για παράβαση του άρθρου 16 του Ν. 3054/2002 και κάθε άλλης αξιόποινης πράξης.

4.3 Με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ή του Νομάρχη, αν ο τελευταίος είναι αρμόδιος για την έκδοση της σχετικής άδειας, αφαιρείται προσωρινά ή οριστικά η σχετική άδεια και διακόπτεται η λειτουργία της εγκατάστασης με προσωρινή ή οριστική σφράγισή της αντίστοιχα, η οποία διενεργείται με τη συνδρομή της δικαστικής αρχής.
Η ανωτέρω απόφαση κοινοποιείται στο Συνήγορο του Καταναλωτή, στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή και στο Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτών, για την ενημέρωση των καταναλωτών με κατάλληλα μέσα.

4.4 Με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ή εφόσον αρμόδιος για την έκδοση της σχετικής άδειας είναι ο Νομάρχης, με αιτιολογημένη απόφαση του τελευταίου, επιβάλλονται τα κάτωθι πρόστιμα:


Άδεια Αδειοδοτούσα αρχή Πρόστιμο
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και   
Κλιματικής Αλλαγής ή Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση
κατά περίπτωση    
Άδεια Διύλισης   1.000.000 έως 1.500.000
Άδεια Εμπορίας   600.000 έως 1.000.000
Άδεια μεταφοράς με αγωγό 1.000.000 έως 1.500.000
Άδεια απευθείας προμήθειας 60.000 έως 100.000
από τα διυλιστήρια ή από   
εισαγωγές    
Άδεια διάθεσης Βιοκαυσίμων 100.000 έως 150.000
Άδεια λιανικής Εμπορίας  
Άδεια λειτουργίας πρατηρίου 15.000 έως 30.000
υγρών καυσίμων  
Άδεια λειτουργίας πρατηρίου πώλησης 15.000 έως 30.000
υγραερίων κίνησης  
Άδεια πωλητή πετρελαίου θέρμανσης 15.000 έως 30.000
Άδεια διανομής εμφιαλωμένου 15.000 έως 30.000
υγραερίου    
Άδεια εμφιάλωσης υγραερίων 20.000 έως 40.0004.5 Σε περίπτωση υποτροπής των παραβάσεων της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ή εφόσον αρμόδιος για την έκδοση της σχετικής άδειας είναι ο Νομάρχης, με αιτιολογημένη απόφαση του τελευταίου, διπλασιάζεται το επιβαλλόμενο κατά περίπτωση χρηματικό πρόστιμο κατά τα ανωτέρω και επί πλέον εφαρμόζεται η διάταξη της παραγράφου 4.3 του παρόντος. Σε περίπτωση διπλασιασμού του προστίμου, το ανώτατο όριο αυτού δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1.500.000 €.

5. Λειτουργία μετά τη λήξη της χρονικής ισχύος της άδειας του ν.3054/2002, για την άσκηση των δραστηριοτήτων διύλισης, διάθεσης βιοκαυσίμων, εμπορίας και λιανικής εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων, μεταφοράς με αγωγό, απευθείας προμήθειας από τα διυλιστήρια ή από εισαγωγές, και εμφιάλωσης υγραερίου.

Κυρώσεις
5.1 Σε περίπτωση που οι ανωτέρω παραβάσεις διαπιστώνονται από τα ΚΕΔΑΚ, το κλιμάκιο των ελεγκτών μπορεί, με αιτιολογημένη απόφαση που λαμβάνεται επί τόπου, να προβαίνει σε προσωρινή σφράγιση των εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών προϊόντων στις οποίες διεξάγει έλεγχο, όταν από την παράβαση δημιουργείται κίνδυνος για το περιβάλλον ή την ασφάλεια της περιοχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 8 της Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης με αριθ. ΔΕ-ΔΑΚ/15930/25-07-07 (ΦΕΚ 1345B') καθώς και στο άρθρο 2 της παρούσας. Στην περίπτωση αυτή, η ΔΕΔΑΚ διαβιβάζει άμεσα τον φάκελο με τη διαπιστωθείσα παράβαση στην αρμόδια Αδειοδοτούσα Αρχή, καθώς και στον αρμόδιο Εισαγγελέα, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 37 του Κ.Π.Δ., για την άσκηση ποινικής δίωξης για παράβαση του άρθρου 16 του Ν. 3054/2002 και κάθε άλλης αξιόποινης πράξης.

5.2 Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ή του Νομάρχη αν ο τελευταίος είναι αρμόδιος για την έκδοση της σχετικής άδειας, αφαιρείται προσωρινά ή οριστικά η σχετική άδεια και διακόπτεται η λειτουργία της εγκατάστασης με προσωρινή ή οριστική σφράγισή της αντίστοιχα, η οποία διενεργείται με τη συνδρομή της δικαστικής αρχής.
Η ανωτέρω απόφαση κοινοποιείται στο Συνήγορο του Καταναλωτή, στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή και στο Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτών, για την ενημέρωση των καταναλωτών με κατάλληλα μέσα.

5.3 Με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ή εφόσον αρμόδιος για την έκδοση της σχετικής άδειας είναι ο Νομάρχης, με αιτιολογημένη απόφαση του τελευταίου, επιβάλλονται τα κάτωθι πρόστιμα:


Άδεια Αδειοδοτούσα αρχή Πρόστιμο
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και   
Κλιματικής Αλλαγής ή Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση
κατά περίπτωση    
Άδεια Διύλισης   600.000 έως 1.000.000
Άδεια Εμπορίας   500.000 έως 800.000
Άδεια μεταφοράς με αγωγό 600.000 έως 1.000.000
Άδεια απευθείας προμήθειας 50.000 έως 80.000
από τα διυλιστήρια ή από   
εισαγωγές    
Άδεια διάθεσης Βιοκαυσίμων 60.000 έως 100.000
Άδεια λιανικής Εμπορίας  
Άδεια λειτουργίας πρατηρίου 10.000 έως 20.000
υγρών καυσίμων  
Άδεια λειτουργίας πρατηρίου πώλησης 10.000 έως 20.000
υγραερίων κίνησης  
Άδεια πωλητή πετρελαίου θέρμανσης 10.000 έως 20.000
Άδεια διανομής εμφιαλωμένου 10.000 έως 20.000
υγραερίου    
Άδεια εμφιάλωσης υγραερίων 15.000 έως 30.0005.4 Σε περίπτωση υποτροπής των παραβάσεων της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ή εφόσον αρμόδιος για την έκδοση της σχετικής άδειας είναι ο Νομάρχης, με αι¬τιολογημένη απόφαση του τελευταίου, διπλασιάζεται το επιβαλλόμενο κατά περίπτωση χρηματικό πρόστιμο κατά τα ανωτέρω και επί πλέον εφαρμόζεται η διάταξη της παραγράφου 5.2 του παρόντος. Σε περίπτωση διπλασιασμού του προστίμου, το ανώτατο όριο αυτού δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1.500.000 €.

5.5 Οι κυρώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου δεν επιβάλλονται σε περίπτωση που έχει υποβληθεί πριν τη λήξη της υφισταμένης άδειας αίτηση ανανέωσής της, συνοδευόμενη από τα προβλεπόμενα νόμιμα δικαιολογητικά, και δεν έχει εκδοθεί ακόμη απόφαση επ' αυτής από την Αδειοδοτούσα Αρχή.

6. Μη τήρηση των όρων και των προϋποθέσεων που προβλέπονται στην άδεια του Ν. 3054/2002, για την άσκηση της δραστηριότητας διύλισης, διάθεσης βιοκαυσίμων, εμπορίας και λιανικής εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων, μεταφοράς με αγωγό, απευθείας προμήθειας από τα διυλιστήρια ή από εισαγωγές και εμφιάλωσης υγραερίου.

Κυρώσεις
6.1 Σε περίπτωση που οι ανωτέρω παραβάσεις διαπιστώνονται από τα ΚΕΔΑΚ το κλιμάκιο των ελεγκτών μπορεί, με αιτιολογημένη απόφαση που λαμβάνεται επί τόπου, να προβαίνει σε προσωρινή σφράγιση των εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών προϊόντων στις οποίες διεξάγει έλεγχο, όταν από την παράβαση δημιουργείται κίνδυνος για το περιβάλλον ή την ασφάλεια της περιοχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 8 της Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης με αριθ. ΔΕΔΑΚ/15930/25-07-07 (ΦΕΚ 1345B') καθώς και στο άρθρο 2 της παρούσας.

6.2 Σε περίπτωση που οι ανωτέρω παραβάσεις διαπιστώνονται από τα ΚΕΔΑΚ, η ΔΕΔΑΚ διαβιβάζει άμεσα τον φάκελο με τη διαπιστωθείσα παράβαση στην αρμόδια Αδειοδοτούσα Αρχή καθώς και στον αρμόδιο Εισαγγελέα, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 37 του Κ.Π.Δ., για την άσκηση ποινικής δίωξης για τυχόν παράβαση του άρθρου 16 του Ν. 3054/2002 και κάθε άλλης αξιόποινης πράξης.

6.3 Σε περίπτωση που η μη τήρηση των όρων και προϋποθέσεων των αδειών σχετίζεται με την προστασία της εθνικής ασφάλειας, την ασφάλεια τροφοδοσίας της χώρας ή περιοχών της:
i. Με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ή εφόσον αρμόδιος για την έκδοση της σχετικής άδειας είναι ο Νομάρχης, με αιτιολογημένη απόφαση του τελευταίου, επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο από 1.200.000 έως
1.500.000 € και επί πλέον.
ii. Με αιτιολογημένη απόφαση της Αδειοδοτούσας Αρχής μπορεί να αφαιρείται προσωρινά ή οριστικά η σχετική άδεια και να διακόπτεται η λειτουργία της εγκατάστασης με προσωρινή ή οριστική σφράγισή της αντίστοιχα, η οποία διενεργείται με τη συνδρομή της δικαστικής αρχής.
Αν το ίδιο πρόσωπο έχει περισσότερες από μία άδειες, η ανάκληση της μίας από αυτές, για τους παραπάνω λόγους, συνιστά λόγο ανάκλησης και των άλλων.
Η απόφαση της προσωρινής ή οριστικής διακοπής της λειτουργίας της εγκατάστασης κοινοποιείται στο Συνήγορο του Καταναλωτή, στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή και στο Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτών, για την ενημέρωση των καταναλωτών με κατάλληλα μέσα.

6.4 Σε περίπτωση που κάτοχος άδειας διύλισης και υπόχρεος προς τήρηση αποθεμάτων ασφαλείας δεν τηρεί την υποχρέωσή του για μία ή περισσότερες κατηγορίες πετρελαιοειδών προϊόντων, επιβάλλεται με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής πρόστιμο από 100.000€ έως 1.500.000€ κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 25 του Κανονισμού Τήρησης Αποθεμάτων Ασφαλείας
Σε περίπτωση που κάτοχος άδειας εμπορίας και υπόχρεος προς τήρηση αποθεμάτων ασφαλείας δεν τηρεί την υποχρέωσή του για μία ή περισσότερες κατηγορίες πετρελαιοειδών προϊόντων, επιβάλλεται με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής πρόστιμο από 50.000€ έως 1.000.000€, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 25 του Κανονισμού Τήρησης Αποθεμάτων Ασφαλείας
Σε περίπτωση που κάτοχος άδειας λιανικής εμπορίας και υπόχρεος προς τήρηση αποθεμάτων ασφαλείας δεν τηρεί την υποχρέωσή του για μία ή περισσότερες κατηγορίες πετρελαιοειδών προϊόντων, επιβάλλεται με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής πρόστιμο από 20.000€ έως 500.000€, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 25 του Κανονισμού Τήρησης Αποθεμάτων Ασφαλείας
Σε περίπτωση υποτροπής των παραβάσεων της παραγράφου 6.4 του παρόντος άρθρου, με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, διπλασιάζεται το επιβαλλόμενο κατά περίπτωση χρηματικό πρόστιμο κατά τα ανωτέρω.

6.5 Σε περίπτωση μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής δελτίων συλλογής στοιχείων και πληροφοριών σχετικά με την α)άσκηση δραστηριότητας στον τομέα του πετρελαίου που είναι απαραίτητα για το στρατηγικό σχεδιασμό στον τομέα του πετρελαίου ή προβλέπονται από σχετικές διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας και β)περιοδική αναφορά Αποθεμάτων Ασφαλείας (μηνιαία και ετήσια), όπως προβλέπεται στα άρθρα 5 και 8 του Κανονισμού Τήρησης Αποθεμάτων Ασφαλείας, ισχύουν τα ακόλουθα:
Σε περίπτωση που κάτοχος άδειας διύλισης δεν υποβάλει ή υποβάλει εκπρόθεσμα τα παραπάνω δελτία συλλογής στοιχείων, επιβάλλεται με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής πρόστιμο 15.000€.
Σε περίπτωση που κάτοχος άδειας εμπορίας δεν υποβάλει ή υποβάλει εκπρόθεσμα τα παραπάνω δελτία συλλογής στοιχείων, επιβάλλεται με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής πρόστιμο 10.000€.
Σε περίπτωση που κάτοχος άδειας λιανικής εμπορίας δεν υποβάλει ή υποβάλει εκπρόθεσμα τα παραπάνω δελτία συλλογής στοιχείων, επιβάλλεται με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής πρόστιμο 5.000€.
Σε περίπτωση που οι ανωτέρω υπόχρεοι, παρά το επιβληθέν πρόστιμο, δε συμμορφώνονται και συνεχίζουν να μην αποστέλλουν τα δελτία συλλογής στοιχείων για προγενέστερες περιόδους, με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής επιβάλλεται πρόστιμο ποσού 5.000€ για κάθε μήνα παράβασης.
Σε περίπτωση υποτροπής των παραβάσεων της παραγράφου 6.5 του παρόντος άρθρου, με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, τα χρηματικά πρόστιμα διπλασιάζονται.

6.6    Σε περίπτωση μη τήρησης των ακολούθων όρων και προϋποθέσεων των αδειών, σχετικών με τη διαθεσιμότητα των αποθηκευτικών χώρων, των μεταφερομένων δοχείων και των μεταφορικών μέσων, καθώς και των άλλων απαιτήσεων που περιγράφονται κατωτέρω:
i. Με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ή του οικείου Νομάρχη, εφόσον ο τελευταίος είναι αρμόδιος για την έκδοση της σχετικής άδειας, επιβάλλονται χρηματικά πρόστιμα ως εξής:
α. Πρόστιμο 30.000 έως 150.000 € για κάθε μεταφορικό μέσο που δεν χρησιμοποιείται, σύμφωνα με τους όρους της αδείας του.
β. Πρόστιμο 5.000 € ανά κυβικό μέτρο αποθηκευτικών χώρων που δεν χρησιμοποιείται, σύμφωνα με τους όρους της αδείας του.
Σε περίπτωση που κατά τους ως άνω υπολογισμούς, προκύψει ποσό που υπερβαίνει τα 1.500.000 €, τότε επιβάλλεται το ανώτατο χρηματικό πρόστιμο των 1.500.000€.
γ. Πρόστιμο 50.000 έως 100.000 € στον κάτοχο άδειας εμπορίας υγραερίων (Κατηγορίας Γ') στην περίπτωση που διακινεί εμφιαλωμένο υγραέριο, χωρίς να διαθέτει τον αριθμό των 30.000 επαναπληρούμενων φιαλών σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 5, περίπτωση δ' του Ν. 3054/2002 όπως ισχύει.
δ. Πρόστιμο 10.000 έως 100.000 € για την έλλειψη από πλευράς εμφιαλωτηρίου υγραερίων, σύμβασης με αδειούχο εταιρεία εμπορίας υγραερίου, εφόσον εμφιαλώνεται υγραέριο κυριότητάς της.
ε. Πρόστιμο 30.000 έως 150.000 € σε κατόχους Άδειας Εμφιάλωσης Υγραερίου οι οποίοι εμφιαλώνουν ή διαθέτουν υγραέριο χύμα (μη συσκευασμένο) ή σε φιάλες, είτε για λογαριασμό τους, είτε για λογαριασμό τρίτων, οι οποίοι δεν έχουν Άδεια Εμπορίας Υγραερίων (άρθρο 9 παράγραφος 2 του ν. 3054/2002 όπως ισχύει).
στ. Πρόστιμο 30.000 έως 150.000 € σε κατόχους Άδειας Εμφιάλωσης Υγραερίου οι οποίοι διαθέτουν υγραέριο χύμα (μη συσκευασμένο) ή σε φιάλες σε τελικούς καταναλωτές.
ii. Με αιτιολογημένη απόφαση της Αδειοδοτούσας Αρχής μπορεί επί πλέον να αφαιρείται προσωρινά ή οριστικά η σχετική άδεια και να διακόπτεται η λειτουργία της εγκατάστασης με προσωρινή ή οριστική σφράγισή της αντίστοιχα, η οποία διενεργείται με τη συνδρομή της δικαστικής αρχής.
Αν το ίδιο πρόσωπο έχει περισσότερες από μία άδειες, η ανάκληση της μίας από αυτές, για τους παραπάνω λόγους, συνιστά λόγο ανάκλησης και των άλλων.
Η ανωτέρω απόφαση κοινοποιείται στο Συνήγορο του Καταναλωτή, στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή και στο Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτών, για την ενημέρωση των καταναλωτών με κατάλληλα μέσα.

6.7 Σε περίπτωση που ο κάτοχος άδειας δεν τηρεί, πλην των προαναφερθέντων στην παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου όρων και προϋποθέσεων, τους λοιπούς γενικούς ή ειδικούς όρους, προϋποθέσεις και περιορισμούς της αδείας του καθώς και τις υποχρεώσεις του, που είτε περιλαμβάνονται στην άδεια είτε η τήρησή τους προβλέπεται και επιβάλλεται βάσει των κείμενων διατάξεων, εξαιρουμένων των διατάξεων που προβλέπουν καθορισμό ανταποδοτικού τέλους για την έκδοση, τροποποίηση ή επέκταση των αδειών του άρθρου 4 του Ν. 3054/2002:
i. Με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ή εφόσον αρμόδιος για την έκδοση της σχετικής άδειας είναι ο Νομάρχης, με αιτιολογημένη απόφαση του τελευταίου, επιβάλλονται τα κάτωθι πρόστιμα:


Άδεια Κατώτατο όριο Ανώτατο όριο  
       
Άδεια Διύλισης 50.000 € 1.000.000
Άδεια Μεταφοράς με αγωγό 50.000 € 1.000.000
Άδεια Εμπορίας 30.000 € 700.000
Άδεια απευθείας προμήθειας 15.000 € 100.000
από τα διυλιστήρια ή από εισαγωγές      
       
Άδεια Διάθεσης Bιοκαυσίμων 15.000 € 100.000
Άδεια εμφιάλωσης υγραερίων 15.000 € 100.000
Άδεια Λιανικής Εμπορίας 15.000 € 100.000ii. Με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ή του οικείου Νομάρχη, αν ο τελευταίος είναι αρμόδιος για την έκδοση της σχετικής άδειας, αφαιρείται προσωρινά ή οριστικά η σχετική άδεια και διακόπτεται η λειτουργία της εγκατάστασης με προσωρινή ή οριστική σφράγισή της αντίστοιχα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Αν το ίδιο πρόσωπο έχει περισσότερες από μία άδειες, η ανάκληση της μίας από αυτές, για τους παραπάνω λόγους, συνιστά λόγο ανάκλησης και των άλλων.
Η ανωτέρω απόφαση κοινοποιείται στο Συνήγορο του Καταναλωτή, στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή και στο Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτών, για την ενημέρωση των καταναλωτών με κατάλληλα μέσα.

6.8 Σε περίπτωση υποτροπής των παραβάσεων της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου, με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ή εφόσον αρμόδιος για την έκδοση της σχετικής άδειας είναι ο Νομάρχης, με αιτιολογημένη απόφαση του τελευταίου, διπλασιάζεται το επιβαλλόμενο κατά περίπτωση χρηματικό πρόστιμο κατά τα ανωτέρω και επί πλέον εφαρμόζεται η διάταξη της παραγράφου 6.3., εδάφιο ii του παρόντος. Σε περίπτωση διπλασιασμού του προστίμου, το ανώτατο όριο αυτού δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1.500.000 €.

7. Μη επίδειξη των αδειών εγκατάστασης, λειτουργίας και άσκησης δραστηριότητας καθώς και κάθε άλλου πιστοποιητικού, εγγράφου και στοιχείου της παραγράφου  4 του άρθρου 3 του Ν. 3335/2005, όπως ισχύει.

Κυρώσεις
7.1 Σε περίπτωση που οι ανωτέρω παραβάσεις διαπιστώνονται από τα ΚΕΔΑΚ, το κλιμάκιο των ελεγκτών ζητεί από τον ελεγχόμενο ιδιοκτήτη / εκμεταλλευτή της εγκατάστασης ή ασκούντα την δραστηριότητα, την εντός τριών εργασίμων ημερών υποβολή των στοιχείων στη ΔΕΔΑΚ.

7.2 Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας, αν δεν προσκομισθούν τα στοιχεία αυτά, η ΔΕΔΑΚ διαβιβάζει άμεσα το φάκελο με τις διαπιστωθείσες παραβάσεις στην αρμόδια Αδειοδοτούσα Αρχή, για την επιβολή, κατά περίπτωση, των κυρώσεων των παραγράφων 1 έως 6 του παρόντος άρθρου, καθώς και στον αρμόδιο Εισαγγελέα, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 37 του Κ.Π.Δ., για την άσκηση ποινικής δίωξης για τυχόν παράβαση του άρθρου 16 του Ν. 3054/2002 και κάθε άλλης αξιόποινης πράξης.

7.3 Αν τα στοιχεία της προηγούμενης παραγράφου που δεν υποβάλλονται εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας αφορούν στις τιμές αγοράς και πώλησης ανά είδος προϊόντος καθώς και στις χορηγούμενες εκπτώσεις και στις συμφωνίες που συνάπτουν οι επιχειρήσεις λιανικής εμπορίας με τους προμηθευτές τους, σχετικά με τις προς αυτούς χορηγούμενες εκπτώσεις, με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής επιβάλλεται πρόστιμο 5.000 Ευρώ.
Σε περίπτωση που διαπιστωθούν λοιπές σχετικές παραβάσεις εκ μέρους του ελεγχομένου, η ΔΕΔΑΚ διαβιβάζει τον φάκελο στις αρμόδιες κατά περίπτωση Αρχές, ιδίως Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, Διεύθυνση Εμπορίου της Νομαρχίας.

8. Μη τήρηση του τύπου και της ποιότητας των πετρελαιοειδών προϊόντων.

Κυρώσεις.
8.1 Όταν τα δείγματα καυσίμων, που λαμβάνονται από τα ΚΕΔΑΚ κατά τους επιτόπιους ελέγχους αυτών, προκύπτουν από τον επίσημο φυσικοχημικό έλεγχο του Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.) μη κανονικά, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες αποφάσεις του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου (Α.Χ.Σ.), λόγω ανάμειξής τους με άλλα προϊόντα ή ουσίες, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής επιβάλλονται χρηματικά πρόστιμα ως εξής:


1.3.1.4.1.      Πίνακας 8.1α: Είδος Προϊόντων – Ποσοστό Ανάμειξης – Πρόστιμο

Είδος ελεγχομένου προϊόντος

Ανάμειξη με άλλο προϊόν:

Ποσοστό Ανάμειξης (%) κατ΄όγκον

Πρόστιμο σε ευρώ (€)

              

A. Πετρέλαιο κίνησης ή

Φωτιστικό πετρέλαιο

 

α. Πετρέλαιο θέρμανσης ή Κηροζίνη θέρμανσης

 Μέχρι και 0,50%

15.000 €

Άνω του 0,50% έως και 4,00%

Άνω των 15.000 € έως και 42.407 €

(βλπ παράρτημα Α, πίνακας Α.1)

Άνω του 4,00%

Ανώτατο Όριο

234.322 €

(βλπ παράρτημα Α, πίνακας Α.2)

β. Πετρέλαιο ναυτιλίας

 ή πετρέλαιο παράνομης διακίνησης (πετρέλαιο που έχει υποστεί κατεργασία καταστροφής χρώματος και

ιχνηθέτη, λαθραίας εισαγωγής κλπ)

 Μέχρι και 0,50%

30.000 €

Άνω του 0,50% έως και 4,00%

Άνω των 30.000 € έως και 84.814 €

(βλπ παράρτημα Α, πίνακας Α.3)

Άνω του 4,00%

Ανώτατο Όριο

613.589 €

(βλπ παράρτημα Α, πίνακας Α.4)

Β.Πετρέλαιο θέρμανσης

ή Κηροζίνη θέρμανσης

 

 α. Πετρέλαιο ναυτιλίας

 Μέχρι και 2,00%

20.000 €

Άνω του 2,00% έως και 10,00%

Άνω των 20.000 € έως και 64.682 €

(βλπ παράρτημα Α, πίνακας Α.5)

Άνω του 10,00%

Ανώτατο Όριο

429.723 €

(βλπ παράρτημα Α, πίνακας Α.6)

β. Πετρέλαιο παράνομης διακίνησης (πετρέλαιο που έχει υποστεί κατεργασία καταστροφής χρώματος και ιχνηθέτη,

λαθραίας εισαγωγής κ.λ.π)

 Μέχρι και 2,00%

40.000 €

 

Άνω του 2,00% έως και 10,00%

Άνω των 40.000 € έως και 117.246

(βλπ παράρτημα Α, πίνακας Α.7)

 

Άνω του 10,00%

Ανώτατο Όριο

685.419

(βλπ παράρτημα Α, πίνακας Α.8)

Γ.Βενζίνη οποιουδήποτε τύπου της αγοράς (αμόλυβδη βενζίνη 95 RON,  αμόλυβδη βενζίνη 98 RON και 100 RON, βενζίνη με υποκατάστατο μολύβδου [LRP])

α. Βενζίνη άλλου τύπου της αγοράς

 Μέχρι και 2,00%

15.000 €

Άνω του 2,00% έως και 10,00%

Άνω των 15.000 € έως και 25.038 €

(βλπ παράρτημα Α, πίνακας Α.9)

Άνω του 10,00%

Ανώτατο Όριο

159.243

(βλπ παράρτημα Α, πίνακας Α.10)

β. Βενζίνη παράνομης διακίνησης

 Μέχρι και 1,50%

25.000 €

Άνω του 1,50% έως και 10,00%

Άνω των 25.000 έως και 53.093 €

(βλπ παράρτημα Α, πίνακας Α.11)

Άνω του 10,00%

Ανώτατο Όριο

304.850

(βλπ παράρτημα Α, πίνακας Α.12)
Η κλιμάκωση των προστίμων και ο τρόπος υπολογισμού αυτών κατά περίπτωση παρατίθενται στο Παράρτημα Α.

1.3.1.4.2.      Πίνακας 8.1β: Είδος Προϊόντων –Ανάμειξη με άλλο προϊόν- Πρόστιμο

Είδος ελεγχόμενου προϊόντος

Ανάμειξη με άλλο προϊόν:

Πρόστιμο σε ευρώ (€)

(ανάλογα ιδίως με  τη βαρύτητα της παράβασης, τις συνέπειες που προκύπτουν από αυτή και το βαθμό υπαιτιότητας )

A. Πετρέλαιο κίνησης ή

Φωτιστικό πετρέλαιο

 

 

Β.Πετρέλαιο θέρμανσης

ή Κηροζίνη θέρμανσης

 

Γ.Βενζίνη οποιουδήποτε τύπου της αγοράς (αμόλυβδη βενζίνη 95 RON,  αμόλυβδη βενζίνη 98 RON και 100 RON,  βενζίνη με υποκατάστατο μολύβδου [LRP])

α. Νερό

5.000–100.000 €

β. Ελαφρύτερα πετρελαϊκά κλάσματα ή  διαλύτες, πλην των περιπτώσεων που ρητώς αναφέρονται στον πίνακα 8.1α.

100.000–500.000 €

γ. Βαρύτερα κλάσματα (π.χ λάδια κ.λ.π) ή άλλα προϊόντα ή ουσίες μη ρητά αναφερόμενα στις περιπτώσεις του πίνακα 8.1α και 8.1β .

30.000–200.000 €
i. Σε περίπτωση κατά την οποία προκύψει μη κανονικότητα του τύπου και της ποιότητας των προϊόντων με τα στοιχεία Α, Β, Γ που αναφέρονται στους ανωτέρω πίνακες λόγω ανάμειξής τους με συνδυασμό προϊόντων ή ουσιών από τα προαναφερόμενα στους πίνακες 8.1α και 8.1β τότε:
Με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, επιβάλλεται πρόστιμο για κάθε προϊόν ανάμειξης, υπολογιζόμενο βάσει των προαναφερομένων. Το συνολικό ύψος του προστίμου δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των
750.000 €.
ii. Σε περίπτωση που προκύψει μη κανονικότητα του τύπου και της ποιότητας των προϊόντων με τα στοιχεία Α, Β, Γ, και η γνωμάτευση του Γ.Χ.Κ. δεν προσδιορίζει προϊόν και ποσοστό ανάμειξης, αλλά αναφέρει τα στοιχεία απόκλισης του καυσίμου από τις επίσημες
προδιαγραφές του Κράτους, με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, επιβάλλεται πρόστιμο από 5.000 έως και 150.000 €, με κριτήρια, ιδίως, με τη βαρύτητα της παράβασης, τις συνέπειες που προκύπτουν από αυτήν και το βαθμό υπαιτιότητας του παραβάτη.
iii. Σε περίπτωση που προκύψει μη κανονικότητα του τύπου και της ποιότητας άλλων υγρών καυσίμων που διακινούνται στην αγορά όπως, κηροζίνης αεροπλάνων, πετρελαίου ναυτιλίας, μαζούτ, αυτούσιων βιοκαυσίμων ή άλλων ανανεωσίμων καυσίμων, μιγμάτων βιοκαυσίμων με προϊόντα διύλισης του αργού πετρελαίου με περιεκτικότητα σε βιοκαύσιμα πέραν του ορίου που καθορίζεται στις αποφάσεις του Α.Χ.Σ., με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής επιβάλλεται πρόστιμο από 40.000 έως και 150.000 €, με κριτήρια, ιδίως, με τη βαρύτητα της παράβασης, τις συνέπειες που προκύπτουν από αυτήν και το βαθμό υπαιτιότητας του παραβάτη.

8.2i. Τα εκάστοτε επιβαλλόμενα χρηματικά πρόστιμα των ανωτέρω περιπτώσεων, προσαυξάνονται κατά 100% όταν οι εγκαταστάσεις, από τις οποίες λαμβάνονται τα δείγματα, είναι εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διακίνησης Εταιρειών Εμπορίας Πετρελαιοειδών ή μονάδες παραγωγής βιοκαυσίμων.
ii. Τα εκάστοτε επιβαλλόμενα χρηματικά πρόστιμα των ανωτέρω περιπτώσεων, προσαυξάνονται κατά 200% όταν οι εγκαταστάσεις, από τις οποίες λαμβάνονται τα δείγματα, είναι εγκαταστάσεις Εταιρειών Διύλισης.
iii. Σε περίπτωση κατά την οποία προκύψει, λόγω προσαύξησης του προστίμου, ποσό που υπερβαίνει τα 1.500.000 €, τότε επιβάλλεται το ανώτατο χρηματικό πρόστιμο των 1.500.000 €.

8.3 Σε περίπτωση που η παράβαση κρίνεται σοβαρή, με αιτιολογημένη απόφαση της Αδειοδοτούσας Αρχής μπορεί επί πλέον να αφαιρείται προσωρινά ή οριστικά η σχετική άδεια και να διακόπτεται η λειτουργία της εγκατάστασης με προσωρινή ή οριστική σφράγισή της αντίστοιχα, η οποία διενεργείται με τη συνδρομή της δικαστικής αρχής.
Αν το ίδιο πρόσωπο έχει περισσότερες από μία άδειες, η ανάκληση της μίας από αυτές, για τους παραπάνω λόγους, συνιστά λόγο ανάκλησης και των άλλων.
Η ανωτέρω απόφαση κοινοποιείται στο Συνήγορο του Καταναλωτή, στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή και στο Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτών, για την ενημέρωση των καταναλωτών με κατάλληλα μέσα.

8.4 Τα ΚΕΔΑΚ μπορούν, με αιτιολογημένη απόφαση που λαμβάνεται επί τόπου, να προβαίνουν σε προσωρινή σφράγιση των εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών προϊόντων στις οποίες διεξάγουν έλεγχο, όταν από την παράβαση δημιουργείται κίνδυνος για το περιβάλλον ή την ασφάλεια της περιοχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 8 της Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης με αριθ. ΔΕΔΑΚ/15930/25-07-07 (ΦΕΚ 1345B') καθώς και στο άρθρο 2 της παρούσας.

8.5 Στην περίπτωση που οι έλεγχοι για την ποιότητα των πετρελαιοειδών προϊόντων πραγματοποιούνται σε βυτιοφόρα οχήματα και προκύψουν σοβαρές ενδείξεις επικινδυνότητας του αποθηκευμένου ή διακινουμένου προϊόντος, τότε ακολουθείται η διαδικασία της δειγματοληψίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης με αριθ. ΔΕΔΑΚ/15930/25-07-07 (ΦΕΚ 1345B'). Στο πρωτόκολλο δειγματοληψίας γίνεται μνεία κάθε σταδίου της διαδικασίας που ακολουθείται, ιδίως αποσφράγιση διαμερίσματος ή τμήματος βυτιοφόρου, λήψη δείγματος και επανασφράγιση από το κλιμάκιο. Περαιτέρω ακολουθείται η διαδικασία της παραγράφου 3 του άρθρου 2 «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» της παρούσας.

8.6 Τα ΚΕΔΑΚ μπορούν κατά τους επιτόπιους ελέγχους τους να λαμβάνουν δείγματα από αυτόματα μηχανήματα πώλησης υγρών καυσίμων. Τα δείγματα αυτά ελέγχονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, και επιβάλλονται κυρώσεις κατά τα προβλεπόμενα στην παρούσα παράγραφο. Για τη δειγματοληψία ακολουθείται η διαδικασία της απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης με αριθ. ΔΕΔΑΚ/15930/25-7-2007, πλην των προβλέψεων για την υπογραφή από τον ελεγχόμενο και για το δείγμα που παραδίδεται στον ελεγχόμενο. Στην περίπτωση αυτή, όπου απαιτείται βεβαίωση του σημείου εγκατάστασης καθώς και υπογραφή ελεγχομένου, και δεν παρίσταται ο ελεγχόμενος ή προστηθείς του, υπογράφει ο Επικεφαλής του κλιμακίου, και δεν λαμβάνεται δείγμα πρατηριούχου. Η βεβαίωση του σημείου εγκατάστασης αποδεικνύεται και από την απόδειξη αγοράς του καυσίμου.

8.7 Σε περίπτωση υποτροπής των παραβάσεων της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου:
i. Με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής τα χρηματικά πρόστιμα διπλασιάζονται.
Στις περιπτώσεις που ο διπλασιασμός του χρηματικού προστίμου υπερβαίνει το ποσό των 1.500.000 €, τότε επιβάλλεται το ανώτατο χρηματικό πρόστιμο των 1.500.000 €.
ii. α) Με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, τηρηθείσης της νόμιμης διαδικασίας, διατάσσεται η προσωρινή σφράγιση της εγκατάστασης για χρονικό διάστημα από μία (1) εβδομάδα έως και έξι (6) μήνες. Για τον καθορισμό της διάρκειας, λαμβάνονται υπόψη ιδίως, η συχνότητα και η βαρύτητα της παράβασης, οι συνέπειες που προκύπτουν από αυτή και ο βαθμός υπαιτιότητας του παραβάτη.
Η προαναφερόμενη σφράγιση λαμβάνει χώρα σύμφωνα με τα υποδείγματα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ B της παρούσας και διενεργείται από ΚΕΔΑΚ, που συγκροτείται προς τούτο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
β) Με αιτιολογημένη απόφαση της Αδειοδοτούσας Αρχής μπορεί να αφαιρείται προσωρινά ή οριστικά η σχετική άδεια και να διακόπτεται η λειτουργία της εγκατάστασης με προσωρινή ή οριστική σφράγισή της αντίστοιχα, η οποία διενεργείται με τη συνδρομή της δικαστικής αρχής.
Αν το ίδιο πρόσωπο έχει περισσότερες από μία άδειες, η ανάκληση της μίας από αυτές, για τους παραπάνω λόγους, συνιστά λόγο ανάκλησης και των άλλων.
Η απόφαση της προσωρινής ή οριστικής διακοπής της λειτουργίας της εγκατάστασης κοινοποιείται στο Συνήγορο του Καταναλωτή, στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή και στο Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτών, για την ενημέρωση των καταναλωτών με κατάλληλα μέσα.

8.8 Μετά την επιβεβαίωση από το Γ.Χ.Κ. της μη κανονικότητας της ποιότητας των πετρελαιοειδών προϊόντων, και την επιβολή των προβλεπομένων κυρώσεων, η ΔΕΔΑΚ κοινοποιεί το σχετικό φάκελο:
■    Στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.
■    Στην αρμόδια Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση.
■    Στην Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων (ΥΠΕΕ) του Υπουργείου Οικονομικών.
■    Στην Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή.

9. Παραβάσεις σχετικά με τη διακίνηση και μεταφορά προϊόντων και τα μέσα μεταφοράς.
Οι παραβάσεις αυτές αφορούν στον έλεγχο, σε χερσαία ή πλωτά μέσα μεταφοράς, των ακολούθων:
α. Τις άδειες βάσει των οποίων επιτρέπεται η διακίνηση και η μεταφορά των προϊόντων και αποδεικνύεται η νόμιμη κατοχή των μέσων μεταφοράς.
β. Τα σχετικά παραστατικά αγοράς ή παραγγελίας ή πώλησης της ποσότητας προϊόντος που διακινείται.
γ. Τη διαπίστωση ότι ο τύπος των διακινουμένων προϊόντων και ο τόπος προορισμού τους συμφωνούν με τα σχετικά συνοδευτικά έγγραφα.
δ. Την τήρηση των προδιαγραφών ασφαλείας που πρέπει να ισχύουν κατά τη μεταφορά επικίνδυνων υλικών.
ε. Τη σφράγιση των διαμερισμάτων των βυτιοφόρων.
στ. Την κατοχή της προβλεπόμενης άδειας οδηγού και του πιστοποιητικού επαγγελματικής κατάρτισης οδηγού οχημάτων για τη μεταφορά επικίνδυνων υλικών.
ζ. Τη βεβαίωση του Υπουργείου Εργασίας για τις περιπτώσεις όπου οι οδηγοί των μέσων μεταφοράς, δεν είναι και ιδιοκτήτες αυτών, από την οποία προκύπτει ότι εργάζονται ως οδηγοί με σχέση εξαρτημένης εργασίας στην επιχείρηση ιδιοκτήτη των μέσων μεταφοράς.
η. Την κίνηση των μέσων μεταφοράς με προορισμό αποθηκευτικούς χώρους ή την φόρτωση / εκφόρτωση σε χώρους, που είτε ανήκουν στους έχοντες τη νόμιμη άδεια εμπορίας είτε αποτελούν χώρους των πελατών τους.
θ. Το εμπορικό σήμα στα μεταφορικά μέσα του κατόχου της αδείας εμπορίας, ο οποίος τα χρησιμοποιεί κατά αποκλειστικότητα και τα ειδικά σήματα για τα μεταφορικά μέσα των εταιρειών εμπορίας αφορολόγητων ναυτιλιακών και αεροπορικών καυσίμων.
Σε περίπτωση που για τα ανωτέρω στοιχεία διαπιστωθεί παράβαση από τα ΚΕΔΑΚ, η ΔΕΔΑΚ διαβιβάζει άμεσα τον φάκελο στην υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης της περιοχής όπου έλαβε χώρα η παράβαση, καθώς και σε κάθε άλλη αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή όπως ΥΠ.Ε.Ε., Διεύθυνση Εμπορίου της οικείας Νομαρχίας κ.λ.π.

10. Μη τήρηση των υποχρεώσεων ανάρτησης εμπορικών σημάτων των πρατηρίων
Σε περίπτωση που οι ανωτέρω παραβάσεις διαπιστώνονται από τα ΚΕΔΑΚ, η ΔΕΔΑΚ διαβιβάζει το φάκελο στην αρμόδια υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης για την επιβολή κυρώσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας της αρμοδιότητάς της.

11. Μη τήρηση ωραρίου λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων

Κυρώσεις
Σε περίπτωση μη τήρησης του εκάστοτε ισχύοντος ωραρίου λειτουργίας των πρατηρίων υγρών καυσίμων, με εξαίρεση τα πρατήρια πώλησης με αυτόματα μηχανήματα, επιβάλλεται στους παραβάτες, με απόφαση του οικείου Νομάρχη πρόστιμο από 15.000 € έως 20.000 €. Το ως άνω πρόστιμο βεβαιώνεται από την αρμόδια υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΕΔΕ από τη ΔΟΥ του νομού όπου εδρεύει το νομικό ή φυσικό πρόσωπο στο οποίο επιβάλλεται.

12. Παρεμπόδιση του ελέγχου εκ μέρους του ελεγχόμενου ή οργάνων του.

Κυρώσεις
Στην περίπτωση αυτή επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο από 20.000 έως και 50.000€, με βάση τα κριτήρια της παρ.1.α. του άρθρου 17 του ν.3054/2002, και επί πλέον ο φάκελος διαβιβάζεται στον αρμόδιο Εισαγγελέα σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 37 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (Κ.Π.Δ.).

Άρθρο 2
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

1. Στην περίπτωση που τα ΚΕΔΑΚ διενεργούν επί τόπου προσωρινή σφράγιση των εγκαταστάσεων και στις εγκαταστάσεις υπάρχουν αποθηκευμένα πετρελαιοειδή προϊόντα, τα οποία πληρούν τις προδιαγραφές ποιότητας τότε:
α) Αν ο ιδιοκτήτης ή/και εκμεταλλευτής των εγκαταστάσεων εντός 25 ημερών:
-    προσκομίσει στη ΔΕΔΑΚ και την Αδειοδοτούσα Αρχή, την άδεια ή τα σχετικά δικαιολογητικά (περίπτωση έλλειψης ή λήξης της ισχύος της άδειας) ή
-    λάβει τα κατάλληλα μέτρα και προσκομίσει τα σχετικά αποδεικτικά παραστατικά (περίπτωση μη τήρησης των όρων των αδειών), τότε με βάση τα Υποδείγματα ΣΤ' και Ζ' του άρθρου 11 της απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης ΔΕΔΑΚ/15930/25-7-2007 (ΦΕΚ 1345B'), συγκροτείται ΚΕΔΑΚ, με έργο τη διενέργεια της αποσφράγισης των εγκαταστάσεων, και η ΔΕΔΑΚ ενημερώνει τον ιδιοκτήτη ή/και εκμεταλλευτή των εγκαταστάσεων για την ημερομηνία και ώρα που αυτή θα λάβει χώρα.
β) Άν ο ιδιοκτήτης ή/και ο εκμεταλλευτής των εγκαταστάσεων εντός 25 ημερών:
-    δεν προσκομίσει στη ΔΕΔΑΚ και την Αδειοδοτούσα Αρχή, την άδεια ή τα σχετικά δικαιολογητικά ( περίπτωση έλλειψης ή λήξης της ισχύος της άδειας) ή
-    δεν λάβει τα κατάλληλα μέτρα και δεν προσκομίσει τα σχετικά αποδεικτικά παραστατικά (περίπτωση μη τήρησης των όρων των αδειών), τότε ακολουθείται η εξής διαδικασία:
Κατά την εικοστή έκτη (26η) ημέρα μετά την επιβολή της σφράγισης, το κλιμάκιο που ορίζεται κατά τα ανωτέρω, μεταβαίνει στο χώρο της εγκατάστασης και αποσφραγίζει την εγκατάσταση και επιβλέπει τη διαδικασία απομάκρυνσης των αποθηκευμένων προϊόντων από το χώρο.
Στη συνέχεια μετά την ολοκλήρωση της απομάκρυνσης των προϊόντων, σφραγίζει εκ νέου τις εγκαταστάσεις έως ότου να εκλείψουν οι λόγοι που την επέβαλαν.
Κατά το χρονικό διάστημα που διαρκεί η σφράγιση, ο ιδιοκτήτης ή/και εκμεταλλευτής της εγκατάστασης υποχρεούται να μην διαθέτει τα προϊόντα που βρίσκονται εντός των σφραγισμένων εγκαταστάσεων προς κατανάλωση, και να εξασφαλίσει τη διατήρηση της ποιότητας των προϊόντων.
Σε οποιαδήποτε περίπτωση σφράγισης, αν κρίνεται αναγκαίο, καλείται για συνδρομή η οικεία Αστυνομική Αρχή.
Σε οποιαδήποτε περίπτωση σφράγισης, αν διαπιστωθεί ότι ο ιδιοκτήτης ή/και εκμεταλλευτής της εγκατάστασης, διαρρήξει ή βλάψει την σφραγίδα, τότε τιμωρείται βάσει των άρθρων 458 και 178 του Ποινικού Κώδικα.

2. Στην περίπτωση που τα ΚΕΔΑΚ διενεργούν επί τόπου προσωρινή σφράγιση των εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών προϊόντων, λόγω παραβάσεων που αφορούν στον τύπο και στην ποιότητα των διακινουμένων και αποθηκευμένων καυσίμων, ισχύουν τα εξής:
α) i. Ο ιδιοκτήτης ή/και εκμεταλλευτής της εγκατάστασης είναι υπεύθυνος για:
-    τη μη διάθεση του προϊόντος προς κατανάλωση και
-    τη μη αλλοίωση της ποιότητας του προϊόντος. Μετά την επιβεβαίωση των παραβάσεων από το Γ.Χ.Κ. ισχύουν όσα αναγράφονται στο Ν.Δ. 136/46, Κεφάλαιο Ζ, άρθρα 52-54, σχετικά με τον ορισμό των δαπανών μεταφοράς και φύλαξης, την κατάσχεση, εκποίηση ή δήμευση των προϊόντων με απόφαση του Εισαγγελέα.
ii. Στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης ή και εκμεταλλευτής της εγκατάστασης δεν αποδεχθεί ή παραιτηθεί από τις ευθύνες του, τότε παραδίδει το αποθετήριο έγγραφο ή και φορτωτική των προϊόντων και συμφωνεί στη μεταβίβαση της κυριότητας των προϊόντων υπέρ του Δημοσίου. Τα προϊόντα περιέρχονται στην κυριότητα του Δημοσίου και ορίζεται η ημερομηνία κατά την οποία θα πραγματοποιηθεί η απομάκρυνση των προϊόντων από την εγκατάσταση. Η απομάκρυνση των προϊόντων γίνεται παρουσία ΚΕΔΑΚ.
Τα προϊόντα μεταφέρονται και περιέρχονται στην ευθύνη της Τελωνειακής Αρχής της περιφέρειας στην οποία εντοπίσθηκε η παράβαση μέχρι την έκδοση των αποτελεσμάτων του Γ.Χ.Κ. και της απόφασης του Εισαγγελέα.
Μετά την οριστική διαπίστωση της παράβασης, τα προϊόντα μεταφέρονται με ευθύνη της Τελωνειακής Αρχής σε Διυλιστήριο για επαναδιύλιση και στην συνέχεια η Τελωνειακή Αρχή προβαίνει σε πλειστηριασμό αυτών, από δε το πλειστηριασμό καταβάλλεται η δαπάνη της επαναδιύλισης και το υπόλοιπο εισάγεται ως Δημόσιο Έσοδο στον Τακτικό Προϋπολογισμό.
β) Στις περιπτώσεις που δια των παραβάσεων που εντοπίζουν τα ΚΕΔΑΚ προκύπτουν υπόνοιες για λαθρε¬μπορία, η ΔΕΔΑΚ ειδοποιεί άμεσα την αρμόδια υπηρεσία της ΥΠΕΕ και την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή.
Στις περιπτώσεις όπου εντοπισθεί λαθρεμπορία, ακολουθείται η ισχύουσα, για την κατάσχεση, δήμευση και εκποίηση των προϊόντων που αποτελούν αντικείμενο λαθρεμπορίας, διαδικασία που αναφέρεται στον Ν. 2960/2001 (ΦΕΚ 265 Α' ) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» όπως ισχύει.

3. Στην περίπτωση της παραγράφου 8.5 της παρούσας, που τα ΚΕΔΑΚ διεξάγουν ελέγχους σε βυτιοφόρα οχήματα, και διαπιστωθεί η αποθήκευση ή διακίνηση πετρελαιοειδούς προϊόντος με σοβαρές ενδείξεις επικινδυνότητας, ισχύουν τα εξής:
α) Το προϊόν σφραγίζεται εντός του διαμερίσματος του βυτιοφόρου.
β) i. Ο ιδιοκτήτης του προϊόντος είναι υπεύθυνος για:
-    τη μη διάθεση του προϊόντος προς κατανάλωση και
-    τη μη αλλοίωση της ποιότητας του προϊόντος,
και το προϊόν μεταφέρεται στις εγκαταστάσεις του ιδιοκτήτη μέχρι την έκδοση των αποτελεσμάτων του Γ.Χ.Κ.
Μετά την επιβεβαίωση των παραβάσεων από το Γ.Χ.Κ. ισχύουν όσα αναγράφονται στο Ν.Δ. 136/46, Κεφάλαιο Ζ, άρθρα 52-54, σχετικά με τον ορισμό των δαπανών μεταφοράς και φύλαξης, την κατάσχεση, εκποίηση ή δήμευση των προϊόντων με απόφαση του Εισαγγελέα.
ii. Αν ο ιδιοκτήτης του προϊόντος δεν αποδεχθεί ή παραιτηθεί από τις ευθύνες του, τότε παραδίδει το αποθετήριο έγγραφο ή τη φορτωτική και συμφωνεί στη μεταβίβαση της κυριότητας του προϊόντος υπέρ του Δημοσίου, οπότε το προϊόν περιέρχεται στην κυριότητα του Δημοσίου και μετά την οριστική διαπίστωση της παράβασης από το Γ.Χ.Κ., το προϊόν μεταφέρεται με ευθύνη της Τελωνειακής Αρχής σε Διυλιστήριο για επαναδιύλιση και στη συνέχεια η Τελωνειακή Αρχή προβαίνει σε πλειστηριασμό αυτών, από δε το πλειστηρία-σμα καταβάλλεται η δαπάνη της επαναδιύλισης και το υπόλοιπο εισάγεται ως Δημόσιο Έσοδο στον Τακτικό Προϋπολογισμό.

Άρθρο 3

Επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπό¬σπαστο τμήμα αυτής τα παραρτήματα:

■    ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α (1-10): Κλιμάκωση των προστίμων και τρόπος υπολογισμού αυτών κατά περίπτωση.
■    ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Τα υποδείγματα:
(1)    : Απόφαση Υπουργού προσωρινής σφράγισης
(2)    : Πρακτικό ΚΕΔΑΚ προσωρινής σφράγισης
(3)    : Πρακτικό ΚΕΔΑΚ αποσφράγισης

Άρθρο 4

1. Ο έλεγχος για την άσκηση δραστηριότητας διάθεσης βιοκαυσίμων, που προβλέπεται στις παραγράφους 4,5 και 6 του άρθρου 1 της παρούσης, ασκείται με την επιφύλαξη της παρ.2 του άρθρου 8 του Ν. 3423/2005 (ΦΕΚ 304Α'), σχετικά με την άσκηση της εν λόγω δραστηριότητας.

2. Από τη δημοσίευση της παρούσας καταργείται η υπ' αριθμ. Δ2/Φ5/9477/3-6-2003 (ΦΕΚ 709Β') απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις υπ' αριθ. Δ2/Φ5/12909/11-7-2003 (ΦΕΚ 1058Β'), Δ2/Φ5/2363/10-2-2004 (ΦΕΚ 323Β') και Δ2/Φ5/1794/ 31-1-2005 (ΦΕΚ 218Β') αποφάσεις.


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 25 Ιουνίου 2010


Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

ΣυνημμέναΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο