Δημοσιεύθηκε στις : [ 16-07-2010 ]

Αριθμ. YA Α3-1814/18.6.2010 Ρυθμίσεις σχετικά με τον τρόπο επιβολής Διοικητικών Κυρώσεων σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15 παρ. 1 του Ν. 3557/007 (Α' 100), στους παραβάτες του άρθρου 82 του Κεφαλαίου 4 της Α.Δ. 7/2009 Α.Δ (Β' 1388).

(Ρυθμίσεις σχετικά με τον τρόπο επιβολής Διοικητικών Κυρώσεων σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15 παρ. 1 του Ν. 3557/007 (Α' 100), στους παραβάτες του άρθρου 82 του Κεφαλαίου 4 της Α.Δ. 7/2009 Α.Δ (Β' 1388).)

Κατηγορία: Λοιπά

(ΦΕΚ 975/Β/ 30.6.2010)


Αριθμ. YA Α3-1814
Ρυθμίσεις σχετικά με τον τρόπο επιβολής Διοικητικών Κυρώσεων σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15 παρ. 1 του Ν. 3557/007 (Α' 100), στους παραβάτες του άρθρου 82 του Κεφαλαίου 4 της Α.Δ. 7/2009 Α.Δ (Β' 1388).


Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το π.δ. 63/2005 «Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυ­βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (Α98)».

2. Το Π.Δ. 397/88 «Οργανισμός του Υπουργείου Εμπο­ρίου» (ΦΕΚ 185/4/1988),όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Το ΝΔ. 136/46 «Περί Αγορανομικού Κώδικα» (ΦΕΚ 298/Α/1946), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικό­τερα το άρθρο 1 αυτού.

4. Την παρ. 5 του άρθρου 29 του Ν. 3377/2005 (ΦΕΚ 202/ Α/05) «Αρχές και Κανόνες για την εξυγίανση της λει­τουργίας και την ανάπτυξη βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς-Θέματα Υπουργείου Ανάπτυξης», όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 15 του Ν. 3557/2007 (ΦΕΚ 100/Α/14-05-2007) «Τροποποίηση του Π.Δ. 237/1986 (ΦΕΚ 110/Α') με το οποίο κωδικοποιήθηκε ο Ν. 489/1976 «Περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» (ΦΕΚ 331/Α') και άλλες διατάξεις».

5. Το Ν. 3852/2010 (Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρό­γραμμα Καλλικράτης».

6. Το Π.Δ. 185/09 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικο­νομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορι­κής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε Υπουργείο Οικονομίας Ανταγωνι­στικότητας και Ναυτιλίας, μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας - Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών και Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας - Θράκης και της Γε­νικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (A' 213/A/2009).

7. Το Π.Δ. 187/09 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουρ­γών» (ΦΕΚ 214/Α/2009).

8. Το Π.Δ. 189/09 «Καθορισμός και κατανομή αρμοδι­οτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221/Α/2009).

9. Το άρθρο 22 του Ν. 3728/2008 (Α' 258) «Υπηρεσία Εποπτείας Αγοράς και άλλες διατάξεις».

10. Το άρθρο 82 της 7/09 Α.Δ «Τροποποίηση και νέα κωδικοποίηση Αγορανομικών Διατάξεων, εκδοθεισών μέχρι και 14-05-09 (Β' 1388) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

11. Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προ-υπολογισμού, αποφασίζουμε:


Άρθρο 1
Φορείς επιβολής των Διοικητικών κυρώσεων
 

Σε όσους παραβαίνουν το άρθρο 82 του Κεφαλαίου 4 της 7/2009 (Β' 1388) Αγορανομικής Διάταξης, επιβάλλο­νται τα χρηματικά πρόστιμα του άρθρου 5 της παρού­σας, σε εφαρμογή του άρθρου 15 παρ. 1 του Ν. 3557/2007 (Α' 100), με απόφαση:

1. του Ειδικού Γραμματέα της Υπηρεσίας Εποπτείας Αγοράς (ΥΠ.Ε.Α) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΥΠ.ΟΙ.Α.Ν), για παραβάσεις οι οποίες δια­πιστώνονται από τα ελεγκτικά όργανα της Υπηρεσίας Εποπτείας Αγοράς,

2. και του οικείου Γραμματέα της Περιφέρειας και από 1/1/2011 του Γραμματέα της συνιστώμενης με τις διατά­ξεις του άρθρου 6 του Ν. 3852/2010. Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην περιφέρεια του οποίου διαπιστώθηκε η παράβαση».

 

Άρθρο 2
Αρμόδιες Υπηρεσίες - Ελεγκτικά όργανα
Αρμόδιες ελεγκτικές Υπηρεσίες.

1. Αρμόδιες Υπηρεσίες για την εφαρμογή της παρούσας είναι:

1.1. Η Διεύθυνση Ελέγχων της Υπηρεσία Εποπτείας Αγοράς (ΥΠ.Ε.Α) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΥΠ.ΟΙ.Α.Ν).
 

1.2. Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της χώρας και από 1/1/2011 οι συνιστώμενες με το άρθρο 3 του Ν. 3852/2010 περιφερειακές αυτοδιοικήσεις, με τις Υπηρεσίες με αρ­μοδιότητα σε θέματα Εμπορίου.

2. Αρμόδια ελεγκτικά όργανα είναι οι εντεταλμένοι υπάλληλοι των υπηρεσιών της παραγράφου (1) του πα­ρόντος άρθρου.


Άρθρο 3
Υποχρεώσεις Υπηρεσιών

1) Να συγκροτούν κλιμάκια ελέγχου αποτελούμενα τουλάχιστον από δύο υπαλλήλους.

2) Να εφοδιάζουν τα κλιμάκια ελέγχου με το έντυπο «ΕΝΤΟΛΗ ΕΛΕΓΧΟΥ», υπόδειγμα του οποίου επισυνάπτε­ται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Στην εντολή ελέγχου θα αναγράφονται:
1) Ο τίτλος της Υπηρεσίας
2) Η ημερομηνία έκδοσης και αριθ. Πρωτοκόλλου.
3) Το επώνυμο και το όνομα του κάθε ελεγκτή Υπαλ­λήλου.
4) Το αντικείμενο ελέγχου «Η διενέργεια ελέγχου προς διαπίστωση εφαρμογής των οριζομένων στο άρθρο 82 του Κεφαλαίου 4 της κωδικοποιημένης Α.Δ. 7/2009, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».
 

Η εντολή ελέγχου υπογράφεται από τον προϊστάμενο ή τον νόμιμο  αναπληρωτή του, της υπηρεσίας που την εκδίδει.

3) Να εφοδιάζουν τα κλιμάκια ελέγχου με το έντυπο «ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ», υπόδειγμα του οποίου επισυνάπτε­ται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Η «ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ», προκειμένου να αιτιολογείται το επιβαλλόμενο χρηματικό πρόστιμο, συντάσσεται κατά τρόπο ώστε να είναι ορθά συμπληρωμένη και τεκμηρι­ωμένη ως προς την/ις διαπιστωθείσα/ες παράβαση/εις. Διορθώσεις, διαγραφές στο έντυπο της «ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ» και εκ των υστέρων συμπληρώσεις δεν επιτρέπονται.

4. Να μεριμνούν για την επίδοση των αποφάσεων «επι­βολής χρηματικών προστίμων» της παρ.2 του άρθρου 6 της παρούσας.

Άρθρο 4
Υποχρεώσεις των ελεγκτικών οργάνων

1. Οι εντεταλμένοι υπάλληλοι της παραγράφου 2 του άρθρου 2 της παρούσας, υποχρεούνται όπως:
1.1 επιδεικνύουν στον ελεγχόμενο την «ΕΝΤΟΛΗ ΕΛΕΓ­ΧΟΥ».
1.2 Συντάσσουν και συμπληρώνουν όλα τα πεδία του εντύπου «ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ» η οποία με την ολοκλή­ρωση του ελέγχου, υπογράφεται, εκτός από τους ιδίους τους υπαλλήλους και από τον Φορέα της επιχείρησης ή από υπάλληλο που την εκπροσωπεί, κατά περίπτωση.

Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής συμπληρώνουν την ένδειξη «ΑΡΝΗΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ» και στη θέση του υπογράφουν οι ελεγκτές μνημονεύοντας το ονοματε­πώνυμο τους.

2. Η «ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ» συντάσσεται σε δύο αντίτυ­πα εκ των οποίων το πρωτότυπο με ευθύνη των ελε­γκτικών οργάνων πρωτοκολλείται στην Υπηρεσία τους το αργότερο την επόμενη του ελέγχου εργάσιμη ημέρα, το δε άλλο παραδίδεται στον ελεγχόμενο.


Άρθρο 5
Κυρώσεις (Διοικητικές-Ποινικές)

Α. Καθορίζουμε για τους παραβάτες του άρθρου 82 της 7/2009 Α.Δ το ύψος του επιβαλλομένου χρηματικού προστίμου ως εξής:

1. Χρηματικό πρόστιμο δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ, για μη καταχώριση των στοιχείων του πρατηρί­ου (Επωνυμία, Δ/νση κ.τ.λ), στον δικτυακό τόπο www. fuelprices.gr.

2. Χρηματικό πρόστιμο χιλίων (1000) ευρώ για κάθε είδος υγρού καυσίμου, για μη καταχώρηση οποιασδή­ποτε αλλαγής της/ων τιμής/ων λιανικής πώλησης στον δικτυακό τόπο www.fuelprices.gr.

3. Χρηματικό πρόστιμο χιλίων (1000) ευρώ, για μη ανα­γραφή κατά την προβλεπομένη σειρά στην αναρτημένη πινακίδα των ειδών υγρών καυσίμων.

4. Χρηματικό πρόστιμο χιλίων (1000) ευρώ, για ύπαρξη και αναγραφή σε άλλη/ες πινακίδα/ες διαφορετικών τιμών λιανικής πώλησης των ειδών των υγρών καυσίμων.

Β. Πέραν των προβλεπόμενων χρηματικών προστίμων, επιβάλλονται και οι ποινικές κυρώσεις, που προβλέπο­νται από την παρ. 15 του άρθρου 30 του Αγορανομικού Κώδικα.

 

Άρθρο 6
Έκδοση απόφασης επιβολής χρηματικών προστίμων

1. Οι υπηρεσίες της παρ. 1 του άρθρου 2 της παρούσης, το αργότερο μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία διαπίστωσης της/ων παράβασης/εων του άρθρου 5, υποβάλλουν έγγραφη εισήγηση με το ιστορικό της υπόθεσης και σχέδιο Απόφασης με το αναλογούν πρόστιμο σε σχέση με την/ις βεβαιωθείσα/ες με την «ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ» παράβαση/εις, στον Ειδικό Γραμματέα της ΥΠ.Ε.Α ή του οικείου Γραμματέα της Περιφέρειας και από 1/1/2011 του Γραμματέα της συνιστώμενης με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3852/2010. Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην περιφέ­ρεια του οποίου διαπιστώθηκε η παράβαση.

2. Η απόφαση «Επιβολή χρηματικού προστίμου» του Ειδικού Γραμματέα της ΥΠ.Ε.Α ή του οικείου Γραμμα­τέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, κατά περίπτωση, εκδίδεται το αργότερο μέσα σε δέκα πέντε (15) εργά­σιμες ημέρες από την ημερομηνία διαπίστωσης της/ων παράβασης/εων.

3. Οι ανωτέρω αποφάσεις επιδίδονται στον ενδιαφε­ρόμενο σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (άρθρο 155).


Άρθρο 7
Άσκηση ενδίκων μέσων, υποχρεώσεις ελεγχόμενου
 

1. Κατά της απόφασης του Ειδικού Γραμματέα της ΥΠ.Ε.Α. ή του οικείου Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, κατά περίπτωση, χωρεί προσφυγή ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Δικαστηρίου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

2. Για το παραδεκτό άσκηση της προσφυγής ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Δικαστηρίου απαιτείται, από τον ενδιαφερόμενο, προκαταβολή ποσού ίσου με το 20% του εκάστοτε επιβαλλομένου χρηματικού προστί­μου, το οποίο σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των χιλίων (1000) ευρώ.

Μετά την άσκηση της προσφυγής, ο ενδιαφερόμε­νος υποχρεούται όπως, το αργότερο μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία κατάθεσης της, στο αρμόδιο Διοικητικό Δικαστήριο, υποβάλλει στις Υπηρεσίες της παρ. 1 του άρθρου 2 της παρούσης, κατά περίπτωση, αντίγραφο της προσφυγής και επίση­μη πιστοποίηση του Δικαστηρίου για την εμπρόθεσμη κατάθεση αυτής.

3. Τα στοιχεία της παρ 2 του παρόντος άρθρου, υπο­βάλλονται στις υπηρεσίες της παρ.1 του άρθρου 2, είτε απ ευθείας στο πρωτόκολλο των Υπηρεσιών, είτε μέσω τηλεομοιοτυπίας (ΦΑΞ) με επιβεβαίωση της λήψης από την υπηρεσία και ταυτόχρονη γνωστοποίηση, στον εν­διαφερόμενο, του αριθμού πρωτοκόλλου.

Άρθρο 8
Διαδικασίες για βεβαίωση του προστίμου από τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ.


1. Στην περίπτωση που δεν έχει κατατεθεί, από τον ενδιαφερόμενο στο αρμόδιο Διοικητικό Δικαστήριο, προσφυγή ή η προσφυγή δεν είναι παραδεκτή ή η προσφυγή δεν έχει κατατεθεί εμπρόθεσμα ή όταν ο ενδιαφερόμενος δεν τηρήσει την υποχρέωση που απορ­ρέει από το εδάφιο β της παραγράφου 2 του άρθρου 7 της παρούσας, οι αρμόδιες Υπηρεσίες του άρθρου 2 κινούν, κατά περίπτωση, τις διαδικασίες για βεβαίωση ολοκλήρου του επιβληθέντος χρηματικού προστίμου προς την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
 

2. Τα χρηματικά πρόστιμα, που ορίζονται στο άρθρο 5 της παρούσας, εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. (Ν.Δ. 356/1974 Α' 90) και αποδίδονται στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Άρθρο 9

Η απόφαση αυτή τίθεται σε ισχύ από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Η απόφαση αυτή να ανακοινωθεί στον ημερήσιο τύπο και να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο