Δημοσιεύθηκε στις : [ 15-07-2010 ]

ΙΚΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.49/6.7.2010 Διευκρινίσεις σχετικά με την παροχή στοιχείων Διαδοχικής Ασφάλισης όταν το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ είναι συμμετέχων οργανισμός με χρόνο ασφάλισης ενταχθέντος στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Ταμείου

(Διευκρινίσεις σχετικά με την παροχή στοιχείων Διαδοχικής Ασφάλισης όταν το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ είναι συμμετέχων οργανισμός με χρόνο ασφάλισης ενταχθέντος στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Ταμείου)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αθήνα 6/7/2010
Αριθμ. Πρωτ. Τ01/674/14

ΙΔΡΥΜΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ, ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΥΓΧ/ΝΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ & ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ,
ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ,
ΜΗΤΡΩΟΥ & ΒΑΡΕΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 (10241)
Αριθ. τηλεφώνου : 2105215195-198
2105215280-281
2105215240-241
FAX : 210 5228747, 2105238041
E – mail : [email protected]
[email protected]


ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ: 49

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με την παροχή στοιχείων Διαδοχικής Ασφάλισης όταν το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ είναι συμμετέχων οργανισμός με χρόνο ασφάλισης ενταχθέντος στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Ταμείου »
Σχετ.: Η με αρ. 64/08 εγκύκλιος

Όπως ήδη σας έχουμε γνωρίσει στον κλάδο σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ εντάχθηκαν ο κλάδος σύνταξης του ΤΑΠΙΛΤ από 1-6-04, ο κλάδος σύνταξης του ΤΣΠ-ΑΤΕ από 1-1-07, ο κλάδος κύριας σύνταξης του ΤΣΕΑΠΓΣΟ από 1-8-07, τα Ταμεία ΤΣΠ-ΕΤΕ, ΤΣΠ-ΤΕ και ΤΣΠ-ΗΣΑΠ και οι κλάδοι σύνταξης των Ταμείων ΤΑΠ-ΟΤΕ, ΤΑΠ-ΕΤΒΑ και ΤΑΠΑΕ-Ε από 1-8-08.

Από τις διατάξεις των νόμων της ένταξης των ανωτέρω φορέων, στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, προβλέπεται ότι, οι ασφαλισμένοι σε οποιοδήποτε φορέα ασφάλισης μέχρι 31-12-92, οι οποίοι κατά την ημερομηνία της ένταξης των ανωτέρω ταμείων και κλάδων στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ήταν ασφ/νοι σε αυτούς και συνεχίζουν να ασφαλίζονται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και μετά την ένταξη για την ίδια απασχόληση, εξακολουθούν να διέπονται ως προς τις προϋποθέσεις και τον τρόπο υπολογισμού του ποσού της σύνταξης από διατάξεις της νομοθεσίας των εντασσομένων ταμείων και κλάδων, όπως ισχύουν.

Περαιτέρω με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 2 του ν.3655/2008 ορίζεται ότι:" χρόνος ασφάλισης που έχει διανυθεί σε άλλο φορέα κύριας ασφάλισης πλην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ συνυπολογίζεται στο χρόνο ασφάλισης του εντασσόμενου ταμείου κατά τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης. Στην περίπτωση που ο φορέας αυτός είναι το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ο ανωτέρω διανυθείς χρόνος λογίζεται ως ενιαίος"

Επομένως σύμφωνα με τα ανωτέρω για περιπτώσεις ασφαλισμένων των ανωτέρω ενταχθέντων φορέων που διέκοψαν την απασχόληση τους για την οποία ασφαλίζονταν στο φορέα πριν την ένταξη αυτού στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ δεν ισχύουν οι διατάξεις της νομοθεσίας των τ. ταμείων και κλάδων αλλά η νομοθεσία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ δεδομένου ότι ο χρόνος ασφάλισης τους θεωρείται μετά την ένταξη χρόνος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. (βλέπε σχετική εγκύκλιο και ΤΟ1/648/567/7-8-09 Γ.Ε.)

Ακόμη σε περίπτωση που ασφαλισμένος των ανωτέρω ενταχθέντων Ταμείων στραφεί μετά την ένταξη του Ταμείου σε άλλο επάγγελμα ασφαλιστέο στον ΟΑΕΕ, ΕΤΑΠ- ΜΜΕ ή ΟΓΑ αφενός εφαρμόζονται οι διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης, ως προς τον αρμόδιο φορέα, βάσει της νομοθεσίας που θα κριθεί το συνταξιοδοτικό δικαίωμα αφετέρου δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της νομοθεσίας του ενταχθέντος Ταμείου, αλλά εφαρμόζεται η νομοθεσία του Ιδρύματος.

Για την εφαρμογή της νομοθεσίας των ανωτέρω ταμείων και κλάδων (απονομές, πληρωμές, ανακεφαλαίωση χρόνου ασφάλισης και μετατροπή αυτού σε χρόνο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και αναγνώριση ορισμένων χρόνων ασφάλισης όταν το αίτημα αναφέρεται στην αίτηση
συνταξιοδότησης) συστάθηκαν και λειτουργούν τρία (3) Τοπικά Υποκ/τα με αντίστοιχα τμήματα και αρμοδιότητα για όλη την Ελληνική Επικράτεια.

Με την εγκύκλιο 60/08 της Δ/νσης Οργάνωσης και Απλούστευσης Διαδικασιών σας έχουν κοινοποιηθεί οι διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 1 του ν. 3655/2008 όπου αναλυτικά αναφέρονται οι αρμοδιότητες των τμημάτων των Τοπικών Υποκ/των των Εντασσόμενων Ταμείων και κλάδων.

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι σε περιπτώσεις εφαρμογής της Διαδοχικής Ασφάλισης τα τμήματα απονομής συντάξεων α) του Τοπικού Υποκ/τος Ασφ/νων του Εντασσόμενου Κλάδου Σύνταξης του ΤΑΠ-ΟΤΕ, β) του Τοπικού Υποκ/τος Ασφ/νων των Εντασσομένων Ταμείων και κλάδων ΤΣΠ-ΑΤΕ, ΤΣΠ-ΕΤΕ, ΤΣΠ-ΤΕ, ΤΑΠ-ΕΤΒΑ και ΤΑΠΑΕ-Ε και γ) του Τοπικού Υποκ/τος Ασφ/νων του Εντασσόμενου ΤΣΠ-ΗΣΑΠ και του Εντασσόμενου Κλάδου Σύνταξης ΤΣΕΑΠΓΣΟ έχουν την αρμοδιότητα μόνο του χειρισμού των θεμάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή της νομοθεσίας των ενταχθέντων φορέων σε συνδυασμό με αυτές της διαδοχικής ασφάλισης. Δηλαδή το συνυπολογισμό του χρόνου διαδοχικής ασφάλισης που έχει διανυθεί σε άλλο φορέα κύριας ασφάλισης πλην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σε πρόσωπα που διέπονται ως προς τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης και τον τρόπο υπολογισμού του ποσού της σύνταξης τους από τη νομοθεσία του ταμείου τους.
Στις περιπτώσεις εφαρμογής των διατάξεων της διαδοχικής ασφάλισης και ειδικότερα όταν το ίδρυμα είναι συμμετέχων οργανισμός με χρόνους ασφάλισης των ενταχθέντων στο ΙΚΑ ταμείων, αρμόδιο για την ανακεφαλαίωση του μεν χρόνου ασφάλισης στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ θα είναι το μητρώο αρχικής απογραφής (όπως ισχύει για την ανακεφαλαίωση χρόνου κύριας ασφάλισης) του δε χρόνου ασφάλισης στο ενταχθέν ταμείο το κατά περίπτωση αρμόδιο τοπικό υποκατάστημα εντασσομένων ταμείων και η γνωστοποίηση στον απονέμοντα φορέα των ασφαλιστικών στοιχείων βάσει του άρθρου 1 του Ν. 3232/2004 θα γίνεται από το Περ/κό Υποκ/μα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στην περιφέρεια του οποίου είναι η μόνιμη κατοικία του ασφαλισμένου.

Σας κοινοποιούμε πίνακα στον οποίο φαίνονται τα τρία (3) Τοπικά Υποκ/τα των Εντασσόμενων Ταμείων και κλάδων στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και παρακαλούμε όπως στο εξής:

Η αλληλογραφία σας για γνωστοποίηση των ασφαλιστικών στοιχείων βάσει του άρθρου 1 του Ν. 3232/2004 στις περιπτώσεις που συνυπολογίζεται με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης χρόνος ασφάλισης Ταμείου Ενταχθέντος στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ να αποστέλλεται ταυτόχρονα στο Υποκατάστημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αρχικής απογραφής για χρόνους ασφάλισης στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ καθώς και στο Υποκ/μα του Εντασσόμενου Ταμείου και Κλάδου για χρόνους ασφάλισης σε αυτό, προκειμένου τα ανωτέρω αφού προβούν σε ενέργειες αρμοδιότητας τους, να διαβιβάζουν στο Περ/κό Υποκ/μα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του τόπου κατοικίας του ασφαλισμένου, τους ανακεφαλαιωμένους χρόνους ώστε αυτό να γνωστοποιεί στους άλλους ασφ/κούς οργανισμούς τα ασφ/κά στοιχεία βάσει του άρθρου 1 του Ν. 3232/2004.

Τέλος τονίζουμε ότι τα ανωτέρω δεν εφαρμόζονται για τους ασφαλισμένους του ενταχθέντα κλάδου σύνταξης του Τομέα Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ (ΤΑΠ-ΔΕΗ), ο οποίος θεωρείται οργανισμός κύριας ασφάλισης που εντάχθηκε στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ έχοντας οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια και διατηρώντας το σύνολο των καταστατικών του διατάξεων.

Επομένως στις περιπτώσεις των ασφαλισμένων του Τομέα οι οποίοι έχουν πραγματοποιήσει χρόνο ασφάλισης στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή στα ανωτέρω ενταχθέντα Ταμεία έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης.ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΥΠΟΚ/ΤΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ & ΚΛΑΔΩΝ ΣΤΟ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

  1. ΤΟΠΙΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΤΑΠ-ΟΤΕ 
  Αποστόλου Παύλου 12,151 23 Μαρούσι
  2. ΤΟΠΙΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ & ΚΛΑΔΩΝ
   ΤΣΠ-ΑΤΕ, ΤΣΠ- ΕΤΕ, ΤΣΠ-ΤΕ, ΤΑΠ-ΕΤΒΑ, & ΤΑΠΑΕ-ΕΘΝΙΚΗ (καθώς και τ. ΤΑΠΙΛΤ)
  Μαυροκορδάτου 1-3,106 78 Αθήνα
  3. ΤΟΠΙΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΤΣΠ-ΗΣΑΠ & 
  ΤΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΣΕΑΠΓΣΟ
  Τσόχα 22 & Σούτσου, 115 21 Αθήνα
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ


ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ
ΓΡΑΜ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο