Συνημμένα

Δημοσιεύθηκε στις : [ 14-07-2010 ]

Αρ.Πρωτ.: Δ2Α1085195 ΕΞ.2010/25.6.2010 Στελέχωση Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος και υποβολή σχετικών αιτήσεων επιθυμίας

(Στελέχωση Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος και υποβολή σχετικών αιτήσεων επιθυμίας)

Κατηγορία: Ελεγχος - Πρόστιμα - ΣΔΟΕ

Αθήνα 25 Ιουνίου 2010                                                                                 
Αρ.Πρωτ.:Δ2Α1085195 ΕΞ. 2010

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ             
& ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ           
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ                                
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Δ.Ο.Υ. (Δ. 2)
ΤΜΗΜΑ Α΄                                                                          

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10                                                
Τ.Κ Τ.Κ. 101 84, Αθήνα                            
Πληροφορίες:                                      
Τηλέφωνο: 210-33 75 415                       
Fax:  210-33 75 049                                                     


ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ:«Στελέχωση Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος και υποβολή σχετικών αιτήσεων επιθυμίας»

ΣΧΕΤ: α) Άρθρο 30 του ν. 3296/2004 (ΦΕΚ Α΄253/14-12-2004), «Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών προσώπων, φορολογικοί έλεγχοι και άλλες διατάξεις»
β) Άρθρα 25, 26 και 27 του Π.Δ. 85/2005 (ΦΕΚ Α΄122/25-5-2005) « Οργάνωση της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών»
γ) Άρθρο 88 του ν. 3842/2010 (ΦΕΚ Α΄58/23-4-2010) « Αποκατάσταση Φορολογικής Δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της Φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις»
δ) Η με αριθμ. Δ6 1070443 ΕΞ Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Β΄830/ 16-6-2010) « Τροποποίηση και συμπλήρωση των Υπουργικών αποφάσεων α)1065455/898/0006Β/4-7-2005 (Β΄967),  β) 1062564/1167/Α0006/8.7.2002 (Β969) γ) Τ. 2201/4620/0003/11.5.2007 (Β΄748)
   

1.Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με το β΄σχετ. και ειδικότερα τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 27 του π.δ. 85/2005, οι υπηρεσίες του Σ.Δ.Ο.Ε. (πρώην Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων) στελεχώνονται τουλάχιστον κατά 70% του συνόλου των προβλεπόμενων οργανικών θέσεων, από υπαλλήλους των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ, του κλάδου Εφοριακών, Τελωνειακών και Πληροφορικής.
   
2. Περαιτέρω με τις διατάξεις της παρ. 3 του ιδίου άρθρου ορίζεται ότι κατά ποσοστό 70 έως 80% μετατίθενται ή αποσπώνται στο ΣΔΟΕ υπάλληλοι με επαγγελματική επάρκεια και λοιπά προσόντα του κλάδου Εφοριακών ή Τελωνειακών εκ των εχόντων πραγματική υπηρεσία 3 έως 17 ετών και πάντως, όχι πέραν των 25 ετών συνολικά.   

3. Ακολούθως με την παράγραφο 4 τίθεται χρονικός περιορισμός για τους υπαλλήλους που τοποθετούνται, μετατίθενται ή αποσπώνται σε υπηρεσίες του ΣΔΟΕ και η παραμονή τους στο Σώμα δεν μπορεί να υπερβαίνει την τετραετία και μετά τη συμπλήρωσή της (συνεχόμενα ή τμηματικά), πρέπει να μετακινούνται από την υπηρεσία αυτή σε άλλες οργανικές μονάδες ή αυτοτελείς υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών.
   
4. Από τις ανωτέρω διατάξεις του χρονικού περιορισμού παραμονής στο ΣΔΟΕ εξαιρούνται:
α. Προϊστάμενοι ή αναπληρωτές Προϊστάμενοι Διευθύνσεων, Προϊστάμενοι τμημάτων,
β. Οι υπάλληλοι με κύριο αντικείμενο εργασίας τη δίωξη ναρκωτικών και όπλων.
γ. Οι υπάλληλοι των τμημάτων Γραμματείας, Δικαστικού, Προγραμματισμού και Πληροφορικής.
δ. Οι νεοδιόριστοι υπάλληλοι (της περ. α΄της παρ. 3 του αρθ. 27 του π.δ. 85/2005), οι οποίοι μπορούν να υπηρετούν και δεύτερη τετραετία, μετά από εισήγηση της Επιτροπής των παρ. 7 και 8 του άρθρου αυτού.
ε. Από του υπολοίπους υπαλλήλους των Περιφερειακών Διευθύνσεων του ΣΔΟΕ ή των Επιχειρησιακών Διευθύνσεων Ειδικών Υποθέσεων Αθηνών (ΕΔΕΥΑ) και Θεσ/νίκης (ΕΔΕΥΘ)  οι οποίοι εμπίπτουν στο χρονικό περιορισμό, μόνο ποσοστό 15% μπορούν να υπηρετούν και δεύτερη τετραετία, μετά από εισήγηση της ως άνω Επιτροπής.
   
5. Κατόπιν τούτων, οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι του κλάδου Εφοριακών (ΠΕ,ΤΕ, και ΔΕ) που πληρούν τα προβλεπόμενα κριτήρια για μετάθεση σε κενές οργανικές θέσεις του ΣΔΟΕ, να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους με fax (210 3375049) ή ηλεκτρονικά (http://10.16.2.53/personnel), ως συνημμένο υπόδειγμα Α΄ στη Διεύθυνση Προσωπικού Δ.Ο.Υ. (Δ2), μέχρι την Παρασκευή 02/07/2010.

   
6. Όσοι από τους ήδη υπηρετούντες Εφοριακούς υπαλλήλους στις Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΣΔΟΕ, την ΕΔΕΥΑ ή την ΕΔΕΥΘ  έχουν συμπληρώσει την προβλεπόμενη εκ του νόμου τετραετία ( του α΄ εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 27 του π.δ. 85/2005), με την επιφύλαξη της περ. ε΄ της παραγράφου αυτής να συμπληρώσουν – σε συνεννόηση με τα οικεία Τμήματα Διοικητικής Υποστήριξης και τη Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης της Κ.Υ. του ΣΔΟΕ - το συνημμένο υπόδειγμα  Β΄ αίτησης – δήλωσης επιθυμίας μετάθεσης, προκειμένου να μετατεθούν κατά το δυνατόν σε άλλες υπηρεσίες ή οργανικές μονάδες του Υπουργείου Οικονομικών και να τις αποστείλουν στη Διεύθυνση Προσωπικού Δ.Ο.Υ. μέχρι και 02/07/2010, ώστε να υλοποιηθεί εγκαίρως η ανανέωση του στελεχιακού δυναμικού του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος.

Οι προϊστάμενοι των υπηρεσιών  στις οποίες κοινοποιείται η παρούσα, να φροντίσουν με προσωπική τους ευθύνη , να λάβουν γνώση ενυπόγραφα όλοι οι υπάλληλοι της υπηρεσίας τους .           
Ακριβές Αντίγραφο                
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας         


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

ΣυνημμέναΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο