Δημοσιεύθηκε στις : [ 12-07-2010 ]

Αριθμ.: ΔΕΦΚ.5025777ΕΞ2010/17.6.2010 Καθορισμός των στοιχείων που διαβιβάζονται από τους διανομείς ηλεκτρικής ενέργειας και το Διαχειριστή Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε. Α.Ε.), καθώς και της συχνότητας και του τρόπου διαβίβασής τους στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών, στο πλαίσιο επιβολής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) στην ηλεκτρική ενέργεια.

(Καθορισμός των στοιχείων που διαβιβάζονται από τους διανομείς ηλεκτρικής ενέργειας και το Διαχειριστή Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε. Α.Ε.), καθώς και της συχνότητας και του τρόπου διαβίβασής τους στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών, στο πλαίσιο επιβολής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) στην ηλεκτρική ενέργεια.)

Κατηγορία: Λοιπά

(ΦΕΚ Β'989/30.6.2010)


Αριθμ.: ΔΕΦΚ.5025777ΕΞ2010 

Καθορισμός των στοιχείων που διαβιβάζονται από τους διανομείς ηλεκτρικής ενέργειας και το Διαχειριστή Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε. Α.Ε.), καθώς και της συχνότητας και του τρόπου διαβίβασής τους στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών, στο πλαίσιο επιβολής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) στην ηλεκτρική ενέργεια.


ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 73, 74, 78 και 109 του N. 2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α΄) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», όπως ισχύουν και όπως τροποποιήθηκαν με τον ν. 3833/2010 (ΦΕΚ Α΄ 40) «Προστασία της εθνικής οικονομίας – Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης».

2. Τις διατάξεις του N. 2773/1999 (ΦΕΚ 286/Α΄) «Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας − Ρύθμιση θεμάτων ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις» όπως ισχύουν.

3. Τις διατάξεις του ν. 3426/2005 (ΦΕΚ Α΄ 309), «Επιτάχυνση της διαδικασίας για την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας» όπως ισχύουν.

4. Τις διατάξεις του ν. 3468/2006 (ΦΕΚ 129/Α΄) «Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις» όπως ισχύουν.

5. Τις διατάξεις του ν. 3734/2009 (ΦΕΚ 8/Α΄) «Προώθηση της συμπαραγωγής δύο ή περισσότερων χρήσιμων μορφών ενέργειας, ρύθμιση ζητημάτων σχετικών με το Υδροηλεκτρικό Έργο Μεσοχώρας και άλλες διατάξεις, όπως ισχύουν.

6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 328/2000 (ΦΕΚ 268/Α΄) «Σύσταση και καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρίας “Διαχειριστής Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.”».

7. Το Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/Α΄) και συγκεκριμένα το άρθρο πρώτο αυτού με το οποίο κυρώθηκαν οι διατάξεις του άρ. 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα.

8. Το Π.Δ. 187/2009 (ΦΕΚ/214/Α΄) «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών».

9. Την υπ’ αριθμ. 2876/7−10−2009 (ΦΕΚ 2234/Β΄) απόφαση του πρωθυπουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων».

10. Την υπ’ αριθμ. 2877/7−10−2009 (ΦΕΚ 2234/Β΄) απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός σειράς τάξης των Υπουργείων».

11. Τις διατάξεις του Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221/Α΄) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».

12. Τις διατάξεις του Π.Δ. 185/2009 (ΦΕΚ 213/Α΄) περί ανασύστασης του Υπουργείου Οικονομικών.

13. Το Π.Δ. 381/1989 «Οργανισμός του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας» (ΦΕΚ 168/Α΄), όπως ισχύει, σε συνδυασμό με το Π.Δ. 27/1996 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 19/Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 122/2004 Άνασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού» (ΦΕΚ 85/Α΄), καθώς και σε συνδυασμό με το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση .... και Νησιωτικής Πολιτικής» (ΦΕΚ 213/Α΄).

14. Την απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης της αρ. Δ5−ΗΛ/Β/Φ.1/οικ.17951/06−12−2000 (ΦΕΚ 1498/Β΄) «Κανονισμός Αδειών Παραγωγής και προμήθειας Ηλεκτρικής ενέργειας».

15. Την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών Φ.254/167/ 22−03−2001 (ΦΕΚ 356/Β΄) «Καθιέρωση εντύπου με την ονομασία Δήλωση Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και λοιπών φορολογιών».

16. Την αρ. ΔΕΦΚ.5025778ΕΞ2010/17−06−2010 ΑΥΟ «Όροι και διατυπώσεις που διέπουν τη διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης του Ε.Φ.Κ. και των λοιπών φορολογικών επιβαρύνσεων της ηλεκτρικής ενέργειας του κωδικού Σ.Ο. 2716 κατά την προμήθεια αυτής από το διανομέα προς κατανάλωση».

17. Την κατά τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001, όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 3833/10 εξουσιοδότηση προς τους Υπουργούς Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για την έκδοση κοινής απόφασης για τον καθορισμό των στοιχείων που διαβιβάζονται από τους διανομείς και τους Διαχειριστές ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και της συχνότητας και του τρόπου διαβίβασής τους στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών, στο πλαίσιο επιβολής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στην ηλεκτρική ενέργεια.

18. Την ανάγκη καθορισμού των διαβιβαζομένων στοιχείων καθώς και των όρων και διατυπώσεων που θα εφαρμοσθούν από το Υπουργείο Οικονομικών και από το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, καθώς και από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.), το Διαχειριστή Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε. Α.Ε.), το Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής και των Μη Διασυνδεδεμένων Νήσων κατά τα άρθρα 22α και 23α του ν. 2773/1999 και τους λοιπούς διανομείς και Διαχειριστές, για τη φορολογική μεταχείριση της ηλεκτρικής ενέργειας.

19. Ότι με τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

20. Την υπ’ αριθμ. 52167/21.12.2009 απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Π.Ε.Κ.Α.) περί «Ανάθεσης αρμοδιοτήτων της Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. στους Υφυπουργούς Π.Ε.Κ.Α.» (ΦΕΚ 2514/Β΄/22.12.2009), αποφασίζουμε: Καθορίζονται, κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 8 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001 όπως ισχύει, τα στοιχεία που διαβιβάζονται από τους διανομείς ηλεκτρικής ενέργειας και τους Διαχειριστές του Συστήματος και του Δικτύου Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και η συχνότητα και ο τρόπος διαβίβασής τους, στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών.


Άρθρο 1

Ορισμοί

Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των σχετικών νόμων που διαλαμβάνονται στο προοίμιο της παρούσης ορίζονται ως:

«Διανομέας ηλεκτρικής ενέργειας»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ασκεί τη δραστηριότητα της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 2, 24, 25, 26 και 27 του ν. 2773/1999.

«Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε. Α.Ε.»: Ο Διαχειριστής Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 14 έως και 17 του ν. 2773/1999. «Διαχειριστής Δικτύου Διανομής»: Ο Διαχειριστής του Δικτύου Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 22α του ν. 2773/1999.

«Διαχειριστής Μη Διασυνδεδεμένων Νήσων»: ο Διαχειριστής των Μη Διασυνδεδεμένων Νήσων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 23α του ν. 2773/1999.

«Διαχειριστής Δικτύου Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (Δ.Α.Α.)»: ο Διαχειριστής του Δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας του Δ.Α.Α. κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 29 του ν. 3426/2005.

«Σύστημα»: Το Σύστημα κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του ν. 2773/1999. «Δίκτυο»: το Δίκτυο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του ν. 2773/1999.

«Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά»: Τα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του ν. 2773/1999.

Για τις ανάγκες της εφαρμογής της παρούσας απόφασης ισχύουν οι ορισμοί των ν. 2773/1999, ν. 3426/2005, ν. 3468/2006 και 3734/2009.


Άρθρο 2

Υποχρεώσεις διανομέων ηλεκτρικής ενέργειας

1. Οι διανομείς και τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που παράγουν ηλεκτρική ενέργεια για ιδία χρήση, ήτοι καταναλώνουν απευθείας την παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια χωρίς να την εγχέουν στο Σύστημα ή το Δίκτυο (όπως οι αυτόνομοι παραγωγοί και αυτοπαραγωγοί κατά τις διατάξεις του ν. 3468/2006, άρ. 2, παρ. 4 και 6, αντίστοιχα), υποχρεούνται στην τήρηση των όρων και διατυπώσεων των νόμων 2960/2001 και 2093/1992, καθώς και της αρ. ΔΕΦΚ.5025778ΕΞ2010/17−06−2010 ΑΥΟ, αναφορικά με τους όρους και τις διατυπώσεις που διέπουν τη διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης του Ε.Φ.Κ. και λοιπών φορολογικών επιβαρύνσεων της ηλεκτρικής ενέργειας του κωδικού Σ.Ο. 2716 κατά την προμήθεια αυτής προς κατανάλωση.

2. Από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου εξαιρούνται τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που παράγουν ηλεκτρική ενέργεια για την ενέργεια που καταναλώνουν για ιδία χρήση, ήτοι την παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνουν απευθείας χωρίς να την εγχέουν στο Σύστημα ή το Δίκτυο, με σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με εγκατεστημένη ισχύ έως και είκοσι (20) kWe.


Άρθρο 3

Παροχή στοιχείων από τη Ρ.Α.Ε., τους Διαχειριστές και τους διανομείς ηλεκτρικής ενέργειας προς το Υπουργείο Οικονομικών

Οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Υ.Π.Ε.Κ.Α. και της Ρ.Α.Ε. κοινοποιούν τα στοιχεία των αδειών παραγωγής, εγκατάστασης, λειτουργίας και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελεγκτική Υπηρεσία Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.) Αττικής του Υπουργείου Οικονομικών και ειδικότερα την επωνυμία και τα στοιχεία της χορηγηθείσας άδειας, καθώς και οποιαδήποτε άλλη απόφαση τροποποίησης των ανωτέρω αδειών.

Ο Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε. Α.Ε., σε συνεργασία με τον Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής και το Διαχειριστή Δικτύου Δ.Α.Α. αποστέλλει στην Ελεγκτική Υπηρεσία Τελωνείων (ΕΛ. Υ.Τ.) Αττικής του Υπουργείου Οικονομικών, σε μηνιαία βάση, για το Σύστημα και το Δίκτυο:

α) Τα στοιχεία των ενεργών διανομέων και των λοιπών προσώπων που διαλαμβάνονται στο άρθρο 2 της παρούσας, συμπεριλαμβανομένου κατ’ ελάχιστον της επωνυμίας, του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και των στοιχείων επικοινωνίας αυτών.

β) Τα στοιχεία που αφορούν τις ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας που πωλούνται στους καταναλωτές ανά διανομέα.

γ) Τις ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας που παράγονται και καταναλώνονται για ιδία χρήση από τα λοιπά πρόσωπα κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2 της παρούσας.

δ) Τις ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας που παράγονται από αιολική, ηλιακή, γεωθερμική, παλιρροϊκή ενέργεια και ενέργεια κυμάτων και καταναλώνονται για ιδία χρήση, από τα λοιπά πρόσωπα κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2 της παρούσης.

Ο Διαχειριστής των μη Διασυνδεδεμένων Νήσων αποστέλλει στην Ελεγκτική Υπηρεσία Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.) Αττικής του Υπουργείου Οικονομικών, σε μηνιαία βάση, για τα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, κατ’ αντιστοιχία τα ως άνω στοιχεία.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.) Αττικής του Υπουργείου Οικονομικών τηρεί Μητρώο σε μορφή καρτελών με τις κατηγορίες ενεργών και μη ενεργών διανομέων και των λοιπών προσώπων του άρθρου 2 της παρούσης, βάσει των αποστελλομένων στοιχείων.

Τα στοιχεία που αναφέρονται στο παρόν άρθρο αποστέλλονται το πρώτο εικοσαήμερο κάθε μήνα και αφορούν στοιχεία του προηγούμενου μήνα.


Άρθρο 4

Τελικές Διατάξεις

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 2 Μαΐου 2010.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Αθήνα, 17 Ιουνίου 2010


ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΥΦΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                                          
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο