Δημοσιεύθηκε στις : [ 09-07-2010 ]

Απόφαση Υ.ΠΕ.Κ.Α Αριθ. Πρωτ.: 29754/7.7.2010 Διαδικασία είσπραξης και απόδοσης στο ΕΤΕΡΠΣ του ειδικού προστίμου του ν. 3843/10 « Ταυτότητα κτιρίων, υπερβάσεις δόμησης και αλλαγές χρήσης, μητροπολιτικές αναπλάσεις και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 62 Α728-4-2010)

(Διαδικασία είσπραξης και απόδοσης στο ΕΤΕΡΠΣ του ειδικού προστίμου του ν. 3843/10 « Ταυτότητα κτιρίων, υπερβάσεις δόμησης και αλλαγές χρήσης, μητροπολιτικές αναπλάσεις και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 62 Α728-4-2010))

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα 7 / 7 / 2010
Αρ. πρωτ. οικ : 29754

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛ/ΜΙΑΣ - Δ.Ο.Κ.Κ. Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ.

Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων & Τρικάλων 36
Ταχ. Κώδικας : 11526
 

ΑΠΟΦΑΣΗ
 
Θέμα: Διαδικασία είσπραξης και απόδοσης στο ΕΤΕΡΠΣ του ειδικού προστίμου του ν. 3843/10 «Ταυτότητα κτιρίων, υπερβάσεις δόμησης και αλλαγές χρήσης, μητροπολιτικές αναπλάσεις και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 62 Α728-4-2010).


Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Την παρ. 1, του άρθρου 7, του ν. 3843/2010 «Ταυτότητα κτιρίων, υπερβάσεις δόμησης και αλλαγές χρήσης, μητροπολιτικές αναπλάσεις και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 62 Α728-4-2010).

2. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 63 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» ( Φ.Ε.Κ. 98/Α/2005 ).

3. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 189 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 211/Α/2009), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ/γμα 24 (ΦΕΚ 56 Α715-4-2010).

4. Την Αριθμ. Πρωτ. 1355/10-6-2010 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην διαδικασία είσπραξης «Ειδικού προστίμου διατήρησης ρυθμιζόμενων χώρων» βάσει του άρθρου 7 του Ν. 3843/2010 (ΦΕΚ 62/Α/28-4-2010) και τις σχετικές εκδηλώσεις ενδιαφέροντος των Τραπεζών και ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ (ΕΛΤΑ) Α.Ε.

5. Την απόφαση του Δ.Σ. του ΕΤΕΡΠΣ, όπως διατυπώθηκε στο πρακτικό με αριθ. 8 / Συνεδρίαση 7-7-2010.

6. Το γεγονός ότι από της διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.


ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Άρθρο 1
Είσπραξη ειδικού προστίμου - Κωδικός πληρωμής

1. Η είσπραξη του ειδικού προστίμου του ν. 3843/2010 (ΦΕΚ 62 Α728-4-2010) γίνεται από τις κάτωθι τράπεζες και τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ (ΕΛΤΑ) Α.Ε. μέσω των υπηρεσιών της εταιρείας Διατραπεζικά Συστήματα Α.Ε. (ΔΙΑΣ Α.Ε.). αφού ο ενδιαφερόμενος προσκομίσει το έντυπο υπολογισμού του ειδικού προστίμου, που συμπληρώνεται από την πολεοδομική υπηρεσία και στο οποίο έχει επικολληθεί ο κωδικός πληρωμής.

1.    MILLENNIUM BANK
2.    ASPIS BANK
3.    ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ
4.    EMPORIKI BANK
5.    ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
6.    ALPHA BANK
7.    ATTICA BANK
8.    EFG EUROBANK
9.    ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
10.    ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
11.    ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
12.    HSBC
13.    PROBANK
14.    MARFIN- EGNATIA BANK
15.    PROTON BANK Α.Ε
16.    ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ
17.    CITIBANK
18.    ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΑΧΑΪΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
19.    ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ
20.    ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ (ΕΛΤΑ) Α.Ε.

2. α. Επίσης μπορούν να εισπράττουν το ειδικό πρόστιμο του ν. 3843/2010 (ΦΕΚ 62 Α') όσες τράπεζες ή πιστωτικά ιδρύματα γνωστοποιήσουν εγγράφως την πρόθεση τους αυτή στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και στη ΔΙΑΣ, τουλάχιστον πέντε εργάσιμες ημέρες πριν την επιθυμούμενη ημερομηνία εισόδου.

β. Η είσοδος θα πραγματοποιείται με την υπογραφή δήλωσης εισόδου, με την οποία θα αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας απόφασης.


Άρθρο 2
Κωδικός πληρωμής ειδικού προστίμου

1.α Ο κωδικός πληρωμής αποτελείται από δεκατέσσερα (14) ψηφία. Η δομή του έχει ως εξής: Τα πρώτα τέσσερα (4) ψηφία αντιστοιχούν στον κωδικό της πολεοδομικής υπηρεσίας, τα επόμενα πέντε (5) αποτελούν αύξουσα αρίθμηση εύρους από 00001-99.999, ακολουθούν τέσσερα (4) σταθερά ψηφία του Διατραπεζικού Συστήματος (8102) και άλλο ένα (1) ψηφίο ελέγχου της ορθότητας όλου του μήκους του κωδικού πληρωμής.

β. Οι κωδικοί πληρωμής θα τυπωθούν σε αυτοκόλλητα εις διπλούν και θα διανεμηθούν από τη ΔΙΑΣ στις πολεοδομικές υπηρεσίες της Επικράτειας. Για την ανανέωση των διαθέσιμων αυτοκόλλητων η ΔΙΑΣ πρέπει να ενημερώνεται από τις Πολεοδομικές Υπηρεσίες ένα (1) μήνα πριν την εξάντληση του αποθέματος.

2. Οι πολεοδομικές υπηρεσίες, αφού υπολογίσουν το ειδικό πρόστιμο από τα στοιχεία των σχετικών δικαιολογητικών, που έχουν κατατεθεί για κάθε αυτοτελή ιδιοκτησία επιλέγουν τον κωδικό πληρωμής που θα αφορά τη συγκεκριμένη αυτοτελή ιδιοκτησία.

3. Ο αύξων αριθμός που εμπεριέχεται στον κωδικό πληρωμής ταυτίζεται με τον αριθμό καταχώρησης του ειδικού προστίμου ως εξής :

α. Στην περίπτωση διατήρησης ειδικού βιβλίου αναγράφονται στο φύλλο καταχώρησης της συγκεκριμένης αυτόνομης ιδιοκτησίας, πάνω δεξιά, τα πέντε (5) ψηφία, που αποτελούν την αύξουσα αρίθμηση εύρους του κωδικού πληρωμής που έχει επιλεχθεί και επικολλούν από ένα αυτοκόλλητο του ίδιου κωδικού πληρωμής στην αίτηση και στο φύλλο υπολογισμού του ειδικού προστίμου, που χορηγούν στον ενδιαφερόμενο.

β. Στην περίπτωση ηλεκτρονικού αρχείου αναγράφονται τα πέντε (5) ψηφία, που αποτελούν την αύξουσα αρίθμηση εύρους του κωδικού πληρωμής που έχει επιλεχθεί στη στήλη παρατηρήσεις της εγγραφής της συγκεκριμένης αυτόνομης ιδιοκτησίας και επικολλούν από ένα αυτοκόλλητο του ίδιου κωδικού πληρωμής στην αίτηση και το φύλλο υπολογισμού του ειδικού προστίμου, που χορηγούν στον ενδιαφερόμενο.


Άρθρο 3


1. Τα εισπραττόμενα ποσά με εντολή της ΔΙΑΣ Α.Ε. αποδίδονται στην Τράπεζα της Ελλάδος και πιστώνονται υπέρ του ΕΤΕΡΠΣ σε ειδικό κωδικό με την επωνυμία «ΕΤΕΡΠΣ Ταμείο Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου».

2. Οι Τράπεζες και τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ (ΕΛΤΑ) Α.Ε. αποδίδουν την επομένη της ημερομηνίας πληρωμής τα ποσά του ειδικού προστίμου, μέσω της ΔΙΑΣ Α.Ε., σε απόδοση του υπό Κ.Α. 26133793 λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης (IBΑΝ λογ/σμού GR 54 010 0024 0000000026133793), που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος.

3. Οι ειδικότεροι όροι της συνεργασίας θα περιλαμβάνονται σε σύμβαση που θα υπογραφεί από εκπροσώπους της ΔΙΑΣ Α.Ε., των Τραπεζών, τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ (ΕΛΤΑ) Α.Ε. και του Προέδρου του ΕΤΕΡΠΣ, μετά από απόφαση του Δ.Σ.

4. Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο