Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 25-06-1996 ]

ΠΟΛ.1189/25.6.1996 Ορθή συμπλήρωση και έγκαιρη αποστολή των οριστικών δηλώσεων Φ.Μ.Υ. έτους 1994 στο ΚΕ.Π.Υ.Ο.

(Ορθή συμπλήρωση και έγκαιρη αποστολή των οριστικών δηλώσεων Φ.Μ.Υ. έτους 1994 στο ΚΕ.Π.Υ.Ο. )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

 Αθήνα 25 Ιουνίου 1996
Αρ. Πρωτ. : 1073204/1495/A0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π.
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α'

ΠΟΛ.: 1189

ΘΕΜΑ : Ορθή συμπλήρωση και έγκαιρη αποστολή των οριστικών δηλώσεων Φ.Μ.Υ. έτους 1994 στο ΚΕ.Π.Υ.Ο.

Σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:


1.- Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 59 του Ν.2238/1994, ορίζεται ότι εκτός από τις προσωρινές δηλώσεις απόδοσης φόρου μισθωτών υπηρεσιών, εκείνοι που έχουν υποχρέωση να παρακρατούν φόρο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 57 του ίδιου νόμου, οφείλουν να επιδίδουν μέσα στο μήνα Μάρτιο κάθε έτους στον προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας στην περιφέρεια της οποίας καταβλήθηκαν οι αμοιβές, από τις οποίες ενεργείται η παρακράτηση, οριστική δήλωση που περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση κατοικίας κάθε δικαιούχου, τον αριθμό φορολογικού μητρώου του, το ποσό των αμοιβών, το φόρο που παρακρατήθηκε από αυτές, για κάθε μισθωτό ή ημερομίσθιο ή συνταξιούχο, κατά περίπτωση.

2.- Ακόμα με την 1022210/333/Α0012/ΠΟΛ. 1043/16.2.1995 διαταγή μας παρασχέθηκαν οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των πιο πάνω διατάξεων.

3.- Επίσης, με την 1132752/2385/Α0012/ΠΟΛ. 1271/23.11.1994 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, σχετικά με τον τύπο και περιεχόμενο της οριστικής δήλωσης φόρου εισοδήματος μισθωτών υπηρεσιών, ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι η δήλωση αυτή υποβάλλεται στην αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία σε δύο (2) αντίτυπα, από τα οποία το ένα παραμένει σε αυτήν και το άλλο αποστέλλεται στο ΚΕ.Π.Υ.Ο., συνοδευόμενο κατά περίπτωση, είτε από το δεύτερο αντίτυπο των εκδοθεισών βεβαιώσεων αποδοχών ή συντάξεων, είτε από μαγνητικά μέσα τα οποία περιέχουν το σύνολο των στοιχείων που προβλέπονται να περιλαμβάνονται στις εκδιδόμενες βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων.

4.- Σας επισημαίνουμε ότι οι οριστικές δηλώσεις Φ.Μ.Υ. του έτους 1994 που έχουν αποσταλλεί στο ΚΕ.Π.Υ.Ο. μέχρι σήμερα παρουσιάζουν σοβαρά προβλήματα:

α) Ελλιπή συμπλήρωση του Α.Φ.Μ. και των λοιπών στοιχείων ταυτότητας της επιχείρησης.

β) Δεν περιγράφεται σωστά ή δεν αναγράφεται καθόλου η οικονομική δραστηριότητα της επιχείρησης.

γ) Δεν είναι δυνατός ο υπολογισμός της μηνιαίας απασχόλησης γιατί δεν καταχωρούνται σωστά τα ημερομίσθια (στήλη 9) και η πραγματική διάρκεια της εργασίας σε μήνες (στήλη 8).
Επιπλέον παρατηρείται αδιαφορία όχι μόνο όσον αφορά την ποιότητα των αναγραφόμενων στοιχείων, αλλά και ως προς την έγκαιρη αποστολή τους προς το ΚΕ.Π.Υ.Ο.
Επίσης διαπιστώθηκε ότι μεγάλος αριθμός Δ.Ο.Υ. δεν έχουν αποστείλλει ακόμη στο ΚΕ.Π.Υ.Ο. τις οριστικές δηλώσεις Φ.Μ.Υ. του έτους 1994, ενώ αρκετές Δ.Ο.Υ. έχουν στείλει μόνο ένα μέρος.

5.- Επειδή από τις ανωτέρω δηλώσεις αντλούνται στοιχεία πολύ σημαντικά για την άσκηση της οικονομικής πολιτικής και τη λήψη αναγκαίων αποφάσεων, παρακαλούμε εφεξής να στέλνετε τις οριστικές δηλώσεις Φ.Μ.Υ. στο ΚΕ.Π.Υ.Ο. ελεγμένες με προσοχή και έγκαιρα.
Επίσης, παρακαλούμε, όσες Δ.Ο.Υ. δεν έχουν αποστείλλει τις Οριστικές δηλώσεις Φ.Μ.Υ. του έτους 1994 στο ΚΕ.Π.Υ.Ο. ή έχουν αποστείλλει μόνο ένα μέρος αυτών να τις αποστείλουν άμεσα και κατ' εξαίρεση για αυτό το έτος στην κατάσταση που βρίσκονται. Η αποστολή των δηλώσεων αυτών πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι 15 Ιουλίου 1996.

6) Τέλος, οι κ.κ. Επιθεωρητές των Δ.Ο.Υ. στους οποίους κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλούνται όπως παρακολουθήσουν την εκτέλεση της διαταγής μας αυτής.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο