Δημοσιεύθηκε στις : [ 06-07-2010 ]

Αρ. Πρωτ: ΔΕΦΚ/5018832/ΕΞ2010/30.4.2010 Κοινοποίηση διατάξεων του Ν. 3842/2010 «Αποκατάσταση Φορολογικής Δικαιοσύνης, Αντιμετώπιση της Φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 58) -Παροχή διευκρινήσεων για το φόρο πολυτελείας

(Κοινοποίηση διατάξεων του Ν. 3842/2010 «Αποκατάσταση Φορολογικής Δικαιοσύνης, Αντιμετώπιση της Φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 58) -Παροχή διευκρινήσεων για το φόρο πολυτελείας)

Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

Αθήνα, 30/04/2010
Αρ. Πρωτ: ΔΕΦΚ 5018832 ΕΞ2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                   
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                                             
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ
1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Δ'
2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 17η ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄ & Ε΄
3. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 18η ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α' & Β'

Ταχ. Δ/νση: Λ. Αμαλίας 40
Ταχ. Κώδικας: 105 58 Αθήνα
Πληροφορίες: Ε. Μιχαηλίδου
:Ε. Μπιρμπιλα
:Α. Κούκουνα
:Χ. Γεώργα,
Τηλέφωνο:210-33.12.459
: 210-32.20.784
Fax:210-32 45 411,412
: 210-32 45 593


ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων του Ν. 3842/2010 «Αποκατάσταση Φορολογικής Δικαιοσύνης, Αντιμετώπιση της Φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 58) -Παροχή διευκρινήσεων για το φόρο πολυτελείας

ΣΧΕΤ.: α) Η υπ' αρμ. ΔΕΦΚ 5009320ΕΞ2010/05.03.2010 ΕΔΥΟ.
β) Η υπ' αριθμ. ΔΕΦΚ 5011692ΕΞ 2010/17.03.2010 ΕΔΥΟ.

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, με τις οποίες κοινοποιήθηκαν αντίστοιχα το σ/ν και ο Ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής οικονομίας -Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης», (ΦΕΚ Α΄ 40/15.3.2010), κοινοποιείται το άρθρο 87 (παράγραφοι 1 έως 4 και 6) του Ν. 3842/2010 (ΦΕΚ Α΄ 58/23.4.2010), με τις διατάξεις του οποίου τροποποιείται το αρθρ. 17 του Ν. 3833/2010 για την επιβολή φόρου σε είδη πολυτελείας. Επίσης, κοινοποιείται το αρθρ. 92 του ν. 3842/2010, οι διατάξεις του οποίου ρυθμίζουν, κατά περίπτωση, την έναρξη ισχύος του άρθρου 87 και παράλληλα παρέχονται διευκρινήσεις για την επιβολή του φόρου πολυτελείας. Ειδικότερα, με τις ανωτέρω διατάξεις του ν. 3842/2010, επέρχονται οι ακόλουθες ρυθμίσεις:

Α. Ειδικός φόρος πολυτελείας επιβατικών αυτοκινήτων και μεταφορικών μέσων των περιπτώσεων ιβ) και ιγ) του πίνακα της παραγράφου 4 του άρθρου 17 του ν. 3833/2010.

1) Άρθρο 87 παράγραφος 1

α) Με τις διατάξεις της περίπτωσης α) της παραγράφου 1 καθορίζεται ο τρόπος διαμόρφωσης της φορολογητέας αξίας για την επιλογή του ποσοστού και την επιβολή του φόρου πολυτελείας στις περιπτώσεις διασκευών στη χώρα μας άλλων οχημάτων σε επιβατικά.

β) Με τις διατάξεις της περίπτωσης β) αντικαθίσταται η παράγραφος 3 του άρθρου 17 του ν. 3833/2010 και προστίθενται επιπλέον κατηγορίες οχημάτων στις προβλεπόμενες από το φόρο πολυτελείας εξαιρέσεις, ήτοι εκτός από τα δημοσίας χρήσης και τα αυτοκινούμενα τροχόσπιτα προστίθενται και τα ασθενοφόρα, οι νεκροφόρες, τα οχήματα μεταφοράς κρατουμένων και συγκεκριμένες κατηγορίες οχημάτων πολλαπλών χρήσεων (διπλοκάμπινα) της Δασμολογικής Κλάσης 87.03, των δύο πρώτων υποπεριπτώσεων της περίπτωσης ε) της παραγράφου 1 του άρθρου 123 του ν. 2960/2001, δηλαδή, αυτά που υπάγονται σε τέλος ταξινόμησης με συντελεστές 7% και 14%. Επισημαίνεται ότι σε φόρο πολυτελείας υπάγονται όλες οι υπόλοιπες κατηγορίες επιβατικών αυτοκίνητων που κατατάσσονται στη Δ.Κ. 87.03 οι οποίες δεν εξαιρούνται, όπως υβριδικά, ηλεκτροκίνητα, καθώς και τα διπλοκάμπινα της τρίτης υποπερίπτωσης της περίπτωσης ε) της παραγράφου 1 του άρθρου 123 του ν. 2960/2001.

Στις περιπτώσεις επιβατικών αυτοκινήτων που προορίζονται να κυκλοφορήσουν, μετά από μετατροπή στη χώρα μας, ως οχήματα που εξαιρούνται από το φόρο πολυτελείας, όπως νεκροφόρες οχήματα μεταφοράς κρατουμένων (κλούβες) κ.α. θα κατατίθεται το κατά περίπτωση παραστατικό για τη βεβαίωση και είσπραξη των αναλογουσών φορολογικών επιβαρύνσεων εκτός του φόρου πολυτελείας, για τον οποίο θα κατατίθεται παρακαταθήκη, η εκκαθάριση της οποίας θα ενεργείται μετά την ολοκλήρωση της μετατροπής. Ευνόητο είναι ότι, η αρμόδια τελωνειακή αρχή θα εγκρίνει τη μετατροπή, μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου και θα ορίζει εύλογο χρονικό διάστημα για την ολοκλήρωσή της.

Τα αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης, για τα οποία κατατέθηκαν παραστατικά καταβολής των επιβαρύνσεων από 04/03/10 και αποχαρακτηρίζονται για να τεθούν σε κυκλοφορία ως Ι.Χ. πριν από την παρέλευση πενταετίας, επιβαρύνονται, με φόρο πολυτελείας, εφόσον η τιμή χονδρικής πώλησης όπως διαμορφώνεται κατά το χρόνο θέσης σε κυκλοφορία, εμπίπτει στην κλίμακα της παραγράφου 2 του άρθρου 17 του ν. 3833/2010.

Διευκρινίζεται ότι, ο φόρος πολυτελείας για τα αυτοκίνητα του άρθρου 133 του ν. 2960/2001 και του άρθρου 11 του ν 1477/1984 που παραλαμβάνονται για εκθεσιακές ανάγκες βεβαιώνεται και εισπράττεται μαζί με τις λοιπές κατά περίπτωση επιβαρύνσεις (δασμός, Φ.Π.Α.), σύμφωνα με το άρθρο 4 της αρ. πρωτ: Φ.53/19/2000 ΑΥΟ (ΦΕΚ 246/Β΄/2-03-00).

γ) Επιπλέον με τις διατάξεις της περίπτωσης β) της παραγράφου 1 του ως άνω άρθρου εξαιρούνται από το φόρο πολυτελείας τα επιβατικά αυτοκίνητα ανεξαρτήτως κυβισμού τα οποία παραλαμβάνονται από παραπληγικούς αναπήρους, αναπήρους με πλήρη παράλυση των κάτω άκρων με ποσοστό αναπηρίας 80% ή 100% και αναπήρους με αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό των κάτω άκρων, οι οποίοι, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και λόγω της φύσης της αναπηρίας τους, δικαιούνται να παραλαμβάνουν με απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης επιβατικό αυτοκίνητο κυλινδρισμού κινητήρα άνω των 1650 κυβ. εκατοστών.

Επίσης σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της ιδίας περίπτωσης, για τα επιβατικά αυτοκίνητα που έχουν παραληφθεί από 04/03/2010 και εξής με απαλλαγή από το φόρο πολυτελείας και αποδεσμεύονται είτε από τους δικαιούχους αναπήρους είτε από τους κληρονόμους αυτών, πριν από την παρέλευση του κατά περίπτωση ισχύοντος ως προς το τέλος ταξινόμησης περιοριστικού διαστήματος, εισπράττεται στο ακέραιο ο φόρος πολυτελείας που αναλογεί.

Επισημαίνεται ότι κατά την εφαρμογή των Υποσυστημάτων Εισαγωγών-Εξαγωγών και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης και ειδικότερα ως προς τους κωδικούς απαλλαγών που χρησιμοποιούνται στη θέση 44 του ΕΔΕ κα. 37β της ΔΕΦΚ, θα συμπληρώνονται οι κάτωθι κωδικοί:


A/A ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ
1. Ξ 23 Ανάπηροι: Καταβολή δασμών και Φ.Π.Α.

Απαλλαγή από το Τέλος Ταξινόμησης και το Φόρο Πολυτελείας

ΕΔΕ, ΔΕΦΚ
2. Ξ 24 Ανάπηροι: Απαλλαγή από το Τέλος Ταξινόμησης και το Φόρο Πολυτελείας.

Για μεταχειρισμένα επιβατικά αυτοκίνητα από άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. για τα οποία ο Φ.Π.Α. δεν οφείλεται και συνεπώς δεν υπολογίζεται.

ΔΕΦΚ
3. Ξ 25 Ανάπηροι: Καταβολή δασμών και Φ.Π.Α.

Απαλλαγή σε ποσοστό 42% από το Τέλος Ταξινόμησης.

Απαλλαγή από το Φόρο Πολυτελείας.

ΕΔΕ, ΔΕΦΚ
4. Ξ 26 Ανάπηροι: Απαλλαγή σε ποσοστό 42% από το Τέλος Ταξινόμησης.

Απαλλαγή από το Φόρο Πολυτελείας.

Για μεταχειρισμένα επιβατικά αυτοκίνητα από άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. για τα οποία ο Φ.Π.Α. δεν οφείλεται και συνεπώς δεν υπολογίζεται.

ΔΕΦΚΟ φόρος πολυτελείας δεν οφείλεται για επιβατικά αυτοκίνητα, τα οποία έχουν παραληφθεί από πρόσωπα δικαιούχα απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης πριν από την έναρξη ισχύος των διατάξεων επιβολής του φόρου πολυτελείας (04/03/2010) και μεταβιβάζονται πριν ή μετά από την παρέλευση του κατά περίπτωση ισχύοντος περιοριστικού διαστήματος σε πρόσωπα δικαιούχα ή μη απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης.

δ) Με τις διατάξεις της περίπτωσης γ) αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 17 του ν 3833/2010 και ο φόρος πολυτελείας των επιβατικών αυτοκινήτων και των μεταφορικών μέσων των περιπτώσεων ιβ) και ιγ) του πίνακα της παραγράφου 4 του άρθρου 17 (αεροπλάνα, υδροπλάνα ελικόπτερα ιδιωτικής χρήσης, πλοία πλοιάρια και άλλα σκάφη που προορίζονται για αναψυχή), ανεξάρτητα από τη χώρα προέλευσης, βεβαιώνεται και εισπράττεται από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές παράλληλα με τη βεβαίωση και είσπραξη των οφειλόμενων φορολογικών επιβαρύνσεων. Ως προς τις κυρώσεις εφαρμογή έχουν οι διατάξεις των άρθρων 142 και επόμενα του ν. 2960/2001.

ε) Με τις διατάξεις της περίπτωσης β), στην παράγραφο 3 του άρθρου 17 του ν. 3833/2010 προστίθεται περίπτωση γ) με τις διατάξεις της οποίας τα επαγγελματικά σκάφη αναψυχής, όπως ορίζονται, από το ν. 2743/1999, εξαιρούνται από το φόρο πολυτελείας.

Η είσπραξη του φόρου πολυτελείας που αναλογεί στα ιδιωτικά σκάφη αναψυχής θα ενεργείται επί του παραστατικού που κατατίθεται για τη θέση αυτών σε ανάλωση.

Ειδικότερα:

- Για τα προερχόμενα από τρίτες προς την Ευρωπαϊκή Ένωση χώρες, ο φόρος πολυτελείας θα βεβαιώνεται και θα εισπράττεται με τη διασάφηση εισαγωγής (ΕΔΕ) που κατατίθεται για τη θέση αυτών σε ελεύθερη κυκλοφορία και ανάλωση.

- Για τα προερχόμενα από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο φόρος πολυτελείας για τα καινούργια ιδιωτικά σκάφη αναψυχής, θα βεβαιώνεται και θα εισπράττεται, με την οριζόμενη στην αρ. πρωτ. Δ.759/440/29-5-2003 Α.Υ.Ο. διαδικασία, επί της Δήλωσης Καινούργιου Θαλάσσιου Μεταφορικού Μέσου, ενώ για τα αντίστοιχα μεταχειρισμένα θα κατατίθεται Δήλωση Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης κα. Λοιπών Φορολογιών (ΔΕΦΚ) Η Δήλωση θα κατατίθεται, σε κάθε περίπτωση, πριν από την εγγραφή του σκάφους αναψυχής στα ελληνικά μητρώα ή νηολόγια, όπως αυτά τηρούνται από τις αρμόδιες Λιμενικές Υπηρεσίες και για την εγγραφή αυτή θα χορηγείται βεβαίωση καταβολής του φόρου πολυτελείας.

Επισημαίνεται ότι για την απαλλαγή των επαγγελματικών σκαφών κατά την εφαρμογή των Υποσυστημάτων Εισαγωγών-Εξαγωγών και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης και ειδικότερα ως προς τους κωδικούς απαλλαγών που χρησιμοποιούνται στη θέση 44 του ΕΔΕ και 37β της ΔΕΦΚ, θα συμπληρώνονται κατά περίπτωση οι γενικοί κωδικοί έκτασης/ύψους απαλλαγών του τομέα Ο: Λοιπές φορολογικές απαλλαγές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις αρ πρωτ Φ.523/367/28-6-2002 και αρ. πρωτ. Τ.2556/80/Α0019/24-5-2007 ΔΥΟΟ, ενώ επί της Δήλωσης Καινούργιου Θαλάσσιου Μεταφορικού Μέσου θα συμπληρώνοντα, κατά περίπτωση ο. κωδικοί που έχουν οριστεί με την αρ. πρωτ. Δ. 1575/909/14-11-2003 ΔΥΟΟ.

2) Άρθρο 92 παράγραφος 1

Με τις διατάξεις της περίπτωσης ιθ) ορίζεται ότι οι ως άνω ρυθμίσεις ισχύουν αναδρομικά από 04/03/2010.

3) Διευκρινίσεις επί της παραγράφου 2 του άρθρου 17 του ν. 3833/2010.

Με αφορμή ερωτήματα τελωνειακών αρχών, αναφορικά με την παράγραφο 2 του άρθρου 17 του ν. 3833/2010, διευκρινίζεται ότι για την επιλογή του συντελεστή του ειδικού φόρου πολυτελείας στα μεταχειρισμένα επιβατικά αυτοκίνητα, θα λαμβάνεται υπόψη η τιμή χονδρικής πώλησης του αντίστοιχου επιβατικού αυτοκινήτου, σύμφωνα με τα λοιπά οριζόμενα στην περίπτωση α) της παραγράφου 1 του άρθρου 126 του ν. 2960/2001, δηλαδή αφού αυτή μειωθεί λόγω παλαιότητας και διανυθέντων χιλιομέτρων.

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, ο φόρος πολυτελείας επιβάλλεται επί της φορολογητέας αξίας, όπως αυτή τελικά διαμορφώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης β) της παραγράφου 1 του ως άνω άρθρου, με την προσθήκη εξόδων ασφάλισης και μεταφοράς στην ως άνω τιμή χονδρικής πώλησης, η οποία σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερη της πράγματι πληρωθείσας ή πληρωτέας αξίας.

Β. Ειδικός φόρος πολυτελείας στα είδη της παραγράφου 4 του άρθρου 17 του ν. 3833/2010

1) Άρθρο 87 παράγραφοι 2, 3, 4

Διευκρινίζουμε τα ακόλουθα όσον αφορά στον πίνακα της παρ. 4 του άρθρου 17 ν. 3833/2010:

α) Στην περίπτωση α) του προαναφερόμενου πίνακα, προστίθενται ορισμένες δασμολογικές διακρίσεις που καλύπτουν τα είδη των δερμάτων που απαριθμούνται στην εν λόγω περίπτωση, και ειδικότερα οι διακρίσεις: 4103.20, ΕΧ 4103.90, ΕΧ 4106.91, ΕΧ 4106.92.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τη διατύπωση της προαναφερόμενης περίπτωσης α), στο φόρο πολυτελείας υπόκεινται αποκλειστικά τα συγκεκριμένα είδη των δερμάτων που απαριθμούνται στην περίπτωση αυτή, και ειδικότερα τα δέρματα από: ερπετά, κροκόδειλους σαυροειδή και άγρια ζώα γενικά, πτηνά, ψάρια και θαλάσσια ζώα.

Κατά συνέπεια δέρματα από ζώα άλλα από αυτά που κατονομάζονται σαφώς ανωτέρω, όπως είναι πχ τα δέρματα βοοειδών, αιγοειδών, χοιροειδών ή προβατοειδών, δεν επιβαρύνονται, με φόρο πολυτελείας:

β) Στην περίπτωση β) του πίνακα του άρθρου 17 ν. 3833/2010, επισημαίνουμε ότι αντί της δασμολογικής διάκρισης 4203 30 30 που αναγράφεται σε αυτή, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η ορθή δασμολογική διάκριση 4203 30 00.

γ) Επιπλέον διευκρινίζουμε ότι, σύμφωνα με τη διατύπωση της περίπτωσης β) του άρθρου 17 ν 3833/2010 στο φόρο πολυτελείας υπάγονται μόνο τα τεχνουργήματα από τα δέρματα εκείνα που κατονομάζονται στην περίπτωση α) του πίνακα αυτού.

Κατά συνέπεια είναι σαφές ότι ο φόρος πολυτελείας δεν επιβάλλεται σε όλα ανεξαιρέτως τα δερμάτινα είδη και τεχνουργήματα των δασμολογικών διακρίσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β) του πίνακα αλλά μόνο στα είδη εκείνα που αποτελούνται από τα συγκεκριμένα δέρματα ζώων που απαριθμούνται στην περίπτωση α).

Έτσι για παράδειγμα τα σακίδια χεριού της δασμολογικής διάκρισης 4202 21 00 που αποτελούνται από δέρμα βοοειδών, αιγοειδών, χοιροειδών ή προβατοειδών δεν επιβαρύνονται με φόρο πολυτελείας, επειδή τα εν λόγω δέρματα δεν κατονομάζονται στην περίπτωση α) του πίνακα. Αντίθετα, στα σακίδια χεριού από δέρμα ερπετού, τα οποία υπάγονται στην ίδια δασμολογική διάκριση (4202 21 00), επιβάλλεται φόρος πολυτελείας 10%, καθώς τα δέρματα ερπετών κατονομάζονται στην περίπτωση α).

Ανάλογα ισχύουν και για τις λοιπές, δασμολογικές διακρίσεις που αναγράφονται στην περίπτωση β) (4202 31 00 και 4203 30 00).

δ) Ανάλογα ισχύουν επίσης, και για την περίπτωση γ) του πίνακα του άρθρου 17 ν. 3833/2010 που αναφέρεται στα υποδήματα από δέρμα της δασμολογικής κλάσης 6403. Έτσι, υπάγονται στο φόρο πολυτελείας μόνο τα υποδήματα εκείνα της κλάσης 6403, των οποίων το πάνω μέρος αποτελείται, από τα δέρματα των ζώων που κατονομάζονται σαφώς στην περίπτωση α) του πίνακα.

ε) Στην περίπτωση στ) του πίνακα της παρ. 4 του άρθρου 17 ν. 3833/2010, προστίθεται η αναφορά στα «Διαμάντια έστω και κατεργασμένα» της δασμολογικής κλάσης 7102.

στ) Επιπλέον στον προναφερόμενο πίνακα προστίθενται ορισμένες νέες περιπτώσεις ειδών τα οποία υπάγονται σε φόρο πολυτελείας 10%, κα. ειδικότερα:

- ρολόγια από πολύτιμα μέταλλα ή επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα της δασμολογικής κλάσης 9101 (νέα περίπτωση ιδ).

-Κάσες (κελύφη) ρολογιών, από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα της δασμολογικής διάκρισης 9111.10 (νέα περίπτωση ιε).

- Μπρασελέ ρολογιών από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα της δασμολογικής διάκρισης 9113.10 (νέα περίπτωση ιστ).

ζ) Εξαιρούνται από την επιβολή του φόρου πολυτελείας τα είδη των περιπτώσεων η), θ), ι) και ια) του πίνακα της παρ 4 του άρθρου 17 ν. 3833/2010 (δασμολογικές κλάσεις 7113, 7114, 7115 και 7116), των οποίων η φορολογητέα αξία επιβολής του φόρου αυτού είναι μικρότερη των χιλίων (1.000) ευρώ ανά τεμάχιο.

η) Επίσης εξαιρούνται από το φόρο πολυτελείας τα είδη από άργυρο των δασμολογικών κλάσεων ΕΧ 7113 7114 και 7115 που απαριθμούνται στις περιπτώσεις η), θ) και ι) του πίνακα της παρ 4 του άρθρου 17 ν. 3833/2010 (νέα περίπτωση ιζ).

Εξυπακούεται ότι η ανωτέρω εξαίρεση αφορά αποκλειστικά τα είδη των προαναφερόμενων δασμολογικών κλάσεων που αποτελούντα, από άργυρο και όχι τα είδη των κλάσεων αυτών που αποτελούνται από οποιαδήποτε άλλα πολύτιμα μέταλλα, τα οποία και εξακολουθούν να υπάγονται στο φόρο πολυτελείας υπό τις προϋποθέσεις του ανωτέρω σημείου ζ.

θ) Αναφορικά με το πεδίο εφαρμογής των δασμολογικών κλάσεων 7113, 7114 και 7115, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κοινού Δασμολογίου της Ε.Ε. (καν. (ΕΚ 2658/87 του Συμβουλίου όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον καν. (ΕΚ) 948/2009 της Επιτροπής), και ειδικότερα τις σημειώσεις 2 Α), 4, 7, 9 και 10 του κεφαλαίου 71, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

- Με τον όρο «πολύτιμα μέταλλα» εννοούνται ο άργυρος, ο χρυσός και η πλατίνα.

Ο όρος «πλατίνα» καλύπτει την πλατίνα, το ιρίδιο, το όσμιο, το παλλάδιο, το ρόδιο και το ρουθήνιο.

- Με τον όρο «επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα» εννοούνται τα είδη που αποτελούνται από υπόθεμα μετάλλου και στα οποία μία ή περισσότερες πλευρές έχουν επικάλυψη από πολύτιμα μέταλλα με συγκόλληση, ελασματοποίηση σε θερμή κατάσταση ή με παρόμοια μηχανική μέθοδο. Τα είδη από κοινά μέταλλα που έχουν ενθέματα από πολύτιμα μέταλλα θεωρούντο, ως επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα.

- Σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 7113, με τον όρο «κοσμήματα από πολύτιμα μέταλλα» θεωρούνται:

1) τα μικροαντικείμενα που χρησιμεύουν για τον ατομικό στολισμό (π.χ. δαχτυλίδια, βραχιόλια, περιδέραια, καρφίτσες, σκουλαρίκια, αλυσίδες ρολογιών, κρεμαστά μικροκοσμήματα (μπρελόκ), κρεμαστά επιστήθια κοσμήματα, καρφίτσες γραβατών, μανικετόκουμπα, επιστήθια κουμπιά, θρησκευτικά ή άλλα μετάλλια ή σύμβολα κλπ).

2) τα είδη για ατομική χρήση, που προορίζονται να τα φέρουν επάνω τους τα άτομα, καθώς και τα είδη τσέπης ή τσάντας (π.χ. θήκες πούρων ή τσιγαροθήκες, καπνοθήκες, πουδριέρες, πορτοφολάκια από αλυσιδωτό πλέγμα, κομπολόγιο).

Τα προαναφερόμενα είδη μπορούν να φέρουν π.χ: μαργαριτάρια φυσικά, από καλλιέργεια, ή απομιμήσεις αυτών, πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες ή απομιμήσεις αυτών, ή πέτρες συνθετικές ή ανασχηματισμένες ή και μέρη από χελωνόστρακο, μαργαροκόγχη, ελεφαντόδοντο, ήλεκτρο φυσικό ή ανασχηματισμένο, γαγάτη ή κοράλλι.

- Σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 7114, με τον όρο «είδη χρυσοχοΐας» εννοούνται είδη όπως επιτραπέζια σκεύη, είδη καλλωπιστηρίου, είδη γραφείου, είδη εξυπηρέτησης καπνιστών, είδη εσωτερικού στολισμού δωματίων, είδη για την άσκηση της θρησκευτικής λατρείας.

- Οι κλάσεις 7113, 7114, 7115 δεν περιλαμβάνουν τα είδη στα οποία τα πολύτιμα μέταλλα ή τα μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα δεν είναι παρά απλά εξαρτήματα ή διακοσμήσεις με ελάχιστη σπουδαιότητα (π.χ. αρχικά ψηφία, μονογράμματα, μικροί κρίκοι, παρυφές).

ι) Τέλος, διευκρινίζουμε ότι οι τετραψήφιοι, εξαψήφιοι και οκταψήφιοι κωδικοί που αναγράφονται στον πίνακα, είναι οι κωδικοί εμπορευμάτων του Κοινού Δασμολογίου της E.E. (Συνδυασμένη Ονοματολογία της Ε.Ε., καν. 2658/87 του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον καν. 948/2009 της Επιτροπής). Το εν λόγω Κοινό Δασμολόγιο μπορεί να αναζητηθεί στην ιστοσελίδα http://eur-lex/europa.eu, επιλογή «Επίσημη Εφημερίδα», τεύχος L 287/31.10.2009.

2) Άρθρο 92 παράγραφος 1

Με τις διατάξεις της περίπτωσης ιθ) ορίζεται ότι οι διατάξεις της παραγράφου 2, με την οποία συμπληρώνεται η περίπτωση στ' του πίνακα της παραγράφου 4 του άρθρου 17 με «Διαμάντια έστω και κατεργασμένα» ισχύουν από 4/03/2010, ενώ οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4, με τις οποίες συμπληρώνεται αφενός η περίπτωση α του πίνακα της παραγράφου 4 και αφετέρου στον πίνακα αυτό προστίθενται νέες περιπτώσεις ως ιδ), ιε), ιστ) & ιζ) ισχύουν από τη δημοσίευση του σχετικού νόμου στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Γ. Διαμόρφωση φορολογητέας αξίας για την επιβολή του ΦΠΑ:

Σύμφωνα με τα άρθρα 19 παρ 4 περ. β και 20 παρ. 1 περ. β του Ν. 2859/2000 "Κύρωση Κώδικα ΦΠΑ" η φορολογητέα αξία για την επιβολή του ΦΠΑ διαμορφώνεται, μεταξύ άλλων από τους κάθε είδους φόρους που εισπράττονται υπέρ του Δημοσίου.

Κατά συνέπεια σε περιπτώσεις φορολογητέων πράξεων για τις οποίες οφείλεται ΦΠΑ στη χώρα μας ο φόρος πολυτελείας που επιβάλλεται με το άρθρο 17 του Ν. 3833/2010, αποτελεί διαμορφωτικό στοιχείο της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του ΦΠΑ. Αντίθετα σε περιπτώσεις όπου ο ΦΠΑ δεν οφείλεται στη χώρα μας, δεν θα εισπράττεται ΦΠΑ επί του φόρου πολυτελείας για παράδειγμα απόκτηση μεταχειρισμένων αυτοκινήτων με το ειδικό καθεστώς Φορολογίας περιθωρίου κέρδους, απόκτησης μεταχειρισμένων αυτοκινήτων από μη υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα (ιδιώτες).Είναι ευνόητο ότι η απαλλαγή από το φόρο προστιθέμενης αξίας δεν σημαίνει και απαλλαγή από τον ειδικό φόρο πολυτελείας, καθώς ο φόρος προστιθεμένης αξίας και ο φόρος πολυτελείας αποτελούν διαφορετικές φορολογικές επιβαρύνσεις και διέπονται από διαφορετικό νομικό πλαίσιο.


Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Δ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ
ΓΙΑΝΝΟΥΣΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο