Δημοσιεύθηκε στις : [ 17-07-2008 ]

Αριθ. Πρωτ.: 56641/7814/17.7.2008 Οδηγίες κρατήσεων και εργοδοτικών εισφορών υπέρ του ΤΣΑΥ από 1.1.2008

(Οδηγίες κρατήσεων και εργοδοτικών εισφορών υπέρ του ΤΣΑΥ από 1.1.2008)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αθήνα 17/7/08
Αριθ. Πρωτ. 56641/7814

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Τ Α Μ Ε Ι Ο ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΚΑΙ ΑΥΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΤΣΑΥ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΕΣΟΔΩΝ
Ταχ, Δ/νση: Αχαρνών 27 - 104 39 Αθήνα
Πληροφορίες:
Γρ. Εκκαθάρισης Τηλέφωνο: 210 8816911 - 17
FAX. ΤΣΑΥ: 210 8820264
 

Προς: Όλους τους Εργοδότες
 
ΘΕΜΑ: Οδηγίες κρατήσεων και εργοδοτικών εισφορών υπέρ του ΤΣΑΥ από 1.1.2008

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4, 7, 14 του N. 982/1979, των άρθρων 22, 35, 37, 44, 55 του N. 2084/1992, του εγγράφου του Υπουργείου Yγείας Πρόνοιας και Κοινων. Aσφαλίσεων αριθ. Φ42/490/31.3.93 και της Κοινής Aπόφασης Yπουργών Eθν. Oικονομίας, Oικονομικών και Yγείας Πρόνοιας και Κοινων. Aσφαλίσεων αριθ. Φ42/ΟΙΚ. 167/10.3.93, της απόφασης του Yπουργού Eργασίας και Κοινων. Aσφαλίσεων αριθ. Φ42/ΟΙΚ. 562/14.5.99 του Π .Δ. 126/12.4.93, του άρθρου 19 N. 2150/1993 και το έγγραφο του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινων. Προστασίας Φ.10042/ΟΙΚ15174/610/17-6-08 οι κρατήσεις και οι εργοδοτικές εισφορές από 1/1/2008 έχουν
ως εξής:

Α. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ Α1 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΜΕΧΡΙ 31.12.1992 (Π.Α)

1. Κρατήσεις Κλάδου Σύνταξης
Κάθε εργοδότης που απασχολεί υγειονομικούς με πάγια αντιμισθία ή εφημερία ή ως ωρομίσθιους ή ως επιστημονικά υπευθύνους με απόφαση Nομαρχίας σε ιδιωτικές κλινικές, διαγνωστικά κέντρα, πολυιατρεία κ.λ.π., για τους μετόχους που παρέχουν τις υπηρεσίες τους με αποδοχές σε εταιρία (ιατρική, φαρμακευτική, κτηνιατρική κ.λ.π. που έχει τη νομική μορφή της O.E., Ε.Ε., E.E., Μονοπρόσωπης E.E., Α.Ε.), κ.λ.π. πρέπει να διενεργεί κράτηση πάγιας μηνιαίας εισφοράς για τον Κλάδο Σύνταξης ως εξής: α. Για όσους έχουν συμπληρώσει πενταετία
στην ασφάλιση του TΣAY    από    1/1/2008   € 188,30
β. Για όσους δεν έχουν συμπληρώσει πενταετία
στην ασφάλιση του TΣAY    από    1/1/2008   € 113,00

2. Κρατήσεις Κλάδου Ασθενείας
Οι εργοδότες που απασχολούν υγειονομικούς ομοίως της ανωτέρω A1 κατηγορίας και ασφαλίζονται για ασθένεια στο TΣAY πρέπει να διενεργούν κράτηση για τον ανωτέρω Κλάδο:
α) σε ποσοστό 5% στο σύνολο των ακαθαρίστων αποδοχών (βασικός, επιδόματα, υπερωρίες, εφημερίες, ποσοστά θέσεων κ.λ.π.) και οι οποίες αποδοχές σύμφωνα με την Κοινή Aπόφαση των Yπουργών Eθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Yγείας, Πρόνοιας και Κοιν. Aσφαλίσεων αριθ. 42/ΟΙΚ. 167/10.3.93 δεν μπορεί να είναι κατώτερες του μέσου μηνιαίου κατά κεφαλήν Α.Ε.Π.,το οποίο διαμορφώνεται από 1/1/2008 σε € 679,75 και από 1/10/2008 σε 693,35.
Eιδικά για τους έμμισθους ασφαλισμένους στους οποίους απαγορεύεται από το Nόμο η άσκηση ελευθέρου επαγγέλματος, η κράτηση του Κλάδου Aσθενείας υπολογίζεται σε ποσοστό 2,15% στο σύνολο των ακαθαρίστων αποδοχών και μέχρι το ανώτερο όριο του IKA από 1/1/2008 σε € 2.384,50 και από 1/10/08 σε € 2.432,25 (ιατροί του EΣY, ειδικευόμενοι του EΣΥ, μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι υγειονομικοί, κ.λ.π.) και το οποίο δεν μπορεί να υπολογιστεί σε αποδοχές κατώτερες του μέσου μηνιαίου κατά κεφαλήν Α.Ε.Π., το οποίο διαμορφώνεται από 1/1/2008 σε € 679,75 και από 1/10/2008 σε 693,35. Η εν λόγω κράτηση πρέπει να διενεργείται και στο Δώρο Πάσχα, Δώρο Χριστουγέννων και Επίδομα Αδείας.
β) Κράτηση μηνιαίας εισφοράς για Στέγη Yγ/κών    €   2,00

3 . Κράτηση μηνιαίας εισφοράς Κλάδου Πρόνοιας    €   2,93
Σημειώσεις:
α) H ασφάλιση στον Κλάδο Πρόνοιας όλων των υγειονομικών είναι υποχρεωτική.
β) Οι κρατήσεις της μηνιαίας εισφοράς των ανωτέρω περιπτώσεων Κλάδου Σύνταξης, Στέγης Υγειονομικών και Κλάδου Πρόνοιας δεν διενεργούνται στα επιδόματα, Δ. Πάσχα, E. Aδείας και Δ. Χριστουγέννων.


Α2 ΓΙΑ Κ^Σ AΣΦAΛIZOMENOYΣ ΑΠΟ 1.1.1993 (N.A.)

1. Πατήσεις Κλάδου Σύνταξης
Κάθε εργοδότης που απασχολεί υγειονομικούς της ανωτέρω A2 Κατηγορίας, με πάγια αντιμισθία ή εφημερία ή ως ωρομίσθιους, ή ως επιστημονικά υπευθύνους με απόφαση Nομαρχίας σε ιδιωτικές κλινικές, διαγνωστικά κέντρα, πολυιατρεία κ.λ.π. ή για τους μετόχους που παρέχουν τις υπηρεσίες τους με αποδοχές σε εταιρία (Ιατρική, Φαρμακευτική, Κτηνιατρική, κ.λ.π. που έχει τη νομική μορφή της O.E., E.E., Ε.Π.Ε., Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. ή Α.Ε.) κ.λ.π. πρέπει να διενεργεί κράτηση επί των πάσης φύσεως ακαθαρίστων αποδοχών καθώς και στα επιδόματα, δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόματος αδείας (πλην των εκτάκτων παροχών λόγω γάμου, γεννήσεως τέκνων, ασθένειας ή θανάτου), για την πρώτη πενταετία ασφάλισης ποσοστού 4% (6,67% X 60% = 4%), σύμφωνα με το άρθρο 22 N. 2084/1992 και μετά την συμπλήρωση της πρώτης πενταετίας ποσοστού 6,67%.

2. Κρατήσεις Κλάδου Ασθένειας
Κάθε εργοδότης που απασχολεί υγειονομικούς ομοίως της ανωτέρω A2 Κατηγορίας και με την ανωτέρω εργασιακή σχέση (περίπτωση 1) πρέπει να διενεργεί κράτηση:
α) ποσοστού 2,55% επί των πάσης φύσεως αποδοχών, καθώς και στα Επιδόματα, Δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα και στο Επίδομα Αδείας πλην των εκτάκτων παροχών λόγω γάμου, γεννήσεως τέκνων, ασθενείας ή θανάτου. Eπισημαίνουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του N.2084/1992, παρ. 2 οι υγειονομικοί της κατηγορίας αυτής ασφαλίζονται υποχρεωτικά για ασθένεια στο TIAY.
β) Κράτηση μηνιαίας εισφοράς για τη Στέγη Yv/κών    € 2,00
H εν λόγω κράτηση δεν διενεργείται στα Επιδόματα, Δ. Πάσχα, Ε. Αδείας και Δ. Χριστουγέννων.

3. Κράτηση Κλάδου Πρόνοιας
α) η ασφάλιση στο Κλάδο Πρόνοιας όλων των υγειονομικών είναι υποχρεωτική και
β) η προβλεπόμενη από το άρθρο 37 του N. 2084/1992 εισφορά ποσοστού 4% πρέπει να παρακρατείται από τους Νέους Ασφαλισμένους (N.A.) και να υπολογίζεται επί των πάσης φύσεως ακαθαρίστων αποδοχών καθώς και στα επιδόματα, Δώρα Χριστουγέννων, Δ. Πάσχα και Επιδόματος Αδείας πλην των εκτάκτων παροχών λόγω γάμου, γεννήσεως τέκνων ασθενείας ή θανάτου.


B. ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ B1 ΓIA ΤΟΥΣ AΣΦAΛIΣMENOYΣ MEXPI 31.12.92 (Π.A.)

1. Eρvοδοτική εισφορά Κλάδου Σύνταξης
Κάθε εργοδότης, με εξαίρεση μόνο το Ελληνικό Δημόσιο, που απασχολεί υγειονομικούς εμμίσθους της ανωτέρω Α1 κατηγορίας, ή με ποσοστά ή κατά περίπτωση, ή χρονική μονάδα ή με οποιοδήποτε τρόπο αμειβόμενους, κ.λ.π. υποχρεούται να καταβάλει στο ΤΣΑΥ Εργοδοτική Εισφορά Κλάδου Σύνταξης σε ποσοστό 13,33% επί των πάσης φύσεως ακαθαρίστων αποδοχών και αμοιβών των υγειονομικών, καθώς και επί του Δ. Πάσχα, Δ. Χριστουγέννων και Επιδόματος Αδείας. Ειδικά για όσους ασφαλισμένους απαγορεύεται από το Nόμο η άσκηση ελευθέρου επαγγέλματος η εργοδοτική εισφορά 13,33% υπολογίζεται μέχρι το ανώτερο όριο του ΙΚΑ (από 1/1/2008 σε € 2.384,50 και από 1/10/2008 σε 2.432,25).Επίσης για τους υγειονομικούς που έχουν ενταχθεί στο ΕΣΥ με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση, η εργοδοτική εισφορά του Κλάδου Σύνταξης 13,33% θα υπολογίζεται στο βασικό μισθό πρώτου μισθολογικού κλιμακίου (καταληκτικού κατηγορίας ΠΕ) που διαμορφώνεται από 1/1/2008 σε € 1.634,00 και από 1/10/2008 σε € 1.666,00 (άρθ.3 N.2470/1997).

H εργοδοτική αυτή εισφορά για το Δ. Πάσχα, Επίδομα Αδείας και Δ. Χριστουγέννων των Υγειονομικών του ΕΣΥ, που καταβάλουν τα Nοσοκομεία, θα υπολογίζεται από 1/1/2008 μέχρι του ποσού των € 1.634,00 και από 1/10/2008 μέχρι του ποσού των € 1.666,00
και στις περιπτώσεις που το καταβαλλόμενο ποσό είναι κάτω των ανωτέρω ποσών στα αντίστοιχα χρονικά διαστήματα η εισφορά θα υπολογίζεται στο ποσό που θα καταβάλλεται.
Όσον αφορά τους γιατρούς μερικής απασχόλησης στα Nοσοκομεία, θα συνεχίσετε να παρακρατείτε και να αποδίδετε τις εισφορές των γιατρών πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, σύμφωνα με το έγγραφο του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοιν. Ασφαλίσεων αριθ. πρωτ. ΔΥΙγ/1207/2.3.93 και την απόφαση Δ.Σ. του ΤΣΑΥ αριθ. 290/6.4.93. Για τους ειδικευόμενους και τους αγροτικούς υγειονομικούς η Εργοδοτική Εισφορά 13,33% θα υπολογίζεται στο σύνολο των ακαθαρίστων αποδοχών και μέχρι το ανώτατο όριο του ΙΚΑ και όχι στο βασικό μισθό καταληκτικού κλιμακίου κατηγορίας ΠΕ. Επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με το έγγραφο αρ.πρωτ. Φ42/357/2.5.2002 του Υ.Ε.Κ.Α. οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις υποχρεούνται σε καταβολή Εργοδ. Εισφοράς Κλάδου Σύνταξης 13.33% στο ΤΣΑΥ για τους υγειονομικούς που απασχολούν.

2. Eρvοδοτική εισφορά Κλάδου Aσθένειας
Οι εργοδότες, που απασχολούν υγειονομικούς με πάγια αντιμισθία ή εφημερία ή ωρομίσθιους κ.λ.π. ή ως επιστημονικά υπεύθυνους με απόφαση Nομαρχίας σε ιδιωτικές κλινικές, διαγνωστικά κέντρα, πολυιατρεία κ.λ.π. ή για τους μετόχους που παρέχουν υπηρεσίες με αποδοχές σε εταιρία (Ιατρική, Φαρμακευτική, Κτηνιατρική κ.λ.π., που έχει την νομική μορφή της Ο.Ε., Ε.Ε., ΕΠΕ, Μονοπρόσωπης Ε.Π.Ε. και Α.Ε.), κ.λ.π. και ασφαλίζονται στον κλάδο Ασθενείας του ΤΣΑΥ, υποχρεούνται στην καταβολή Εργοδοτικής Εισφοράς για τον ανωτέρω Κλάδο, που υπολογίζεται σε ποσοστό 4,30% στο σύνολο των ακαθαρίστων αποδοχών των Υγειονομικών και οι οποίες αποδοχές δεν μπορεί να είναι μικρότερες του A.E.n. (από 1/1/2008 σε € 679,75 και από 1/10/2008 σε 693,35).
Για όσους υγειονομικούς απαγορεύεται από το νόμο η άσκηση ελευθέρου επαγγέλματος η Εργοδοτική Εισφορά 4,30% υπολογίζεται στο σύνολο των ακαθαρίστων αποδοχών και μέχρι το ανώτερο όριο του ΙΚΑ, το οποίο ανέρχεται από 1/1/2008 σε € 2.384,50 και από 1/10/2008 σε 2.432,25 (ιατροί ΕΣΥ, ειδικευόμενοι, μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι, φαρμακοποιοί που από το Νόμο τους απαγορεύεται η άσκηση ελευθέρου επαγγέλματος, κ.λ.π.), όχι όμως σε αποδοχές κατώτερες του Α.Ε.Π. (από 1/1/2008 σε € 679,75 και από 1/10/2008 σε € 693,35).

Η εν λόγω εισφορά αποδίδεται και για Δ. Πάσχα, Επίδομα Αδείας και Δώρο Χριστουγέννων.


B2 ΓIA AΣΦAΛIZOMENOYΣ AΠO 1.1.1993 (N.A.)

1. Eρvοδοτική εισφορά Κλάδου Σύνταξης
Κάθε εργοδότης, με εξαίρεση μόνο το Ελληνικό Δημόσιο, που απασχολεί υγειονομικούς ασφαλιζόμενους από 1/1/93 (Ν.Α.) με οποιαδήποτε σχέση, δηλαδή με πάγια αντιμισθία ή εφημερία ή ως ωρομίσθιους ή κατά περίπτωση ή ως επιστημονικά υπεύθυνους με απόφαση νομαρχίας σε ιδιωτικές κλινικές, διαγνωστικά κέντρα, πολυιατρεία κ.λ.π. ή για τους μετόχους που παρέχουν τις υπηρεσίες τους με αποδοχές σε εταιρία (Ιατρική, Φαρμακευτική , Κτηνιατρική, κ.λ.π. που έχει την νομική μορφή της Ο.Ε., Ε.Ε., ΕΠΕ, Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. και Α.Ε.), κ.λ.π. πρέπει να αποδίδει Εργοδοτική Εισφορά 13,33% επί των πάσης φύσεως αποδοχών και αμοιβών καθώς και επί των επιδομάτων, Δ. Χριστουγέννων, Δ. Πάσχα και Επιδόματος Αδείας, πλην των εκτάκτων παροχών λόγω γάμου, γεννήσεως τέκνων, θανάτου και ασθένειας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2β του άρθρου 22 N. 2084/1992. Το αυτό ισχύει και για τους γιατρούς του EΣY της κατηγορίας αυτής ως απόφαση Δ.Σ. 162/96 και έγγραφο Γ.Γ.ΚΑ αρ. πρωτ. Φ42/120/30.3.98, δηλαδή 13,33% επί των πάσης φύσεως αποδοχών και όχι στο βασικό μισθό του πρώτου μισθολογικού κλιμακίου (καταληκτικού της κατηγορίας ΠE). Επισημαίνεται ότι και οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις έχουν υποχρέωση να καταβάλουν εργοδοτική εισφορά Κλάδου Σύνταξης για τους υγειονομικούς που απασχολούν. 2. Εργοδοτική εισφορά Κλάδου Ασθένειας
Κάθε εργοδότης που απασχολεί υγειονομικούς ασφαλιζόμενους από 1/1/93 (N.A.) με πάγια αντιμισθία ή εφημερία ή ως ωρομίσθιους ή ως επιστημονικά υπεύθυνους με απόφαση Νομαρχίας σε ιδιωτικές κλινικές, διαγνωστικά κέντρα, πολυιατρεία, κ.λ.π. ή για τους μετόχους που παρέχουν τις υπηρεσίες τους με αμοιβή σε εταιρία (Ιατρική, Φαρμακευτική, Κτηνιατρική κ.λ.π., που έχει την νομική μορφή της Ο.Ε., Ε.Ε., ΕΠΕ, Μονοπρόσωπης Ε.Π.Ε. και Α.Ε.), κ.λ.π. πρέπει να αποδίδει Εργοδοτική Εισφορά σε ποσοστό 5,10% επί των πάσης φύσεως αποδοχών καθώς και στα Επιδόματα, Δ. Χριστουγέννων, Δ. Πάσχα και Επιδόματα Αδείας, πλην των εκτάκτων παροχών λόγω γάμου, γεννήσεων τέκνων, ασθένειας ή θανάτου που προβλέπουν οι διατάξεις της παρ. 2β του άρθρου 22 του N. 2084/1992.

Γ. ΠΛHPOΦOPIEΣ ΠEPIΘAΛΨHΣ

1. Οι υγειονομικοί που υπήχθησαν στην Κοιν. Aσφάλιση οποιουδήποτε φορέα πριν την 1.1.93 και ασφαλίζονται υποχρεωτικώς για περίθαλψη σε άλλο φορέα Κοιν. Aσφάλισης Δημοσίου Δικαίου με την ιδιότητα του υπαλλήλου του ή στο Δημόσιο, δύνανται να επιλέξουν με δήλωση που θα υποβάλλουν στον εργοδότη τους, την ασφάλιση του φορέα που υπάγονται ή την ασφάλιση του TΣAY.
2. Σύμφωνα με την υπ' αριθ. 933/13.11.97 απόφαση του Δ.Σ. του TΣAY οι υγειονομικοί που υπήχθησαν στην Κοιν. Aσφάλιση οποιουδήποτε φορέα πριν την 1.1.93 και ασφαλίζονταν μέχρι 31.12.96 για τον Κλάδο Περίθαλψης σε Tαμεία Ιδιωτικού Δικαίου από 1.1.97 υπάγονται υποχρεωτικά στην περίθαλψη του TΣAY.
3. Όλοι οι υγειονομικοί που ασφαλίζονται μετά την 1/1/93 (N.A.) υπάγονται υποχρεωτικά στην Περίθαλψη του TΣAY και δεν
δύνανται να επιλέξουν.
4. Εξαιρούνται της υποχρεωτικής ασφάλισης του TΣAY για περίθαλψη οι μόνιμοι στρατιωτικοί ιατροί.


Δ. ΠΛHPOΦOPIEΣ ΓΙΑ ΤΑ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΟΥ ΑΠΟΔΙΔΟΥΝ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΣ Ή Δ.Ο.Υ.

Σας ενημερώνουμε ότι τα νοσοκομεία, οι περιφέρειες και γενικότερα τα Ν.Π.Δ.Δ. και οι υπηρεσίες που εποπτεύονται από τα υπουργεία και αποδίδουν εισφορές μέσω ΔΙΑΣ ή Δ.Ο.Υ. θα πρέπει:
α) Να αποστέλλουν στο ταμείο μας τις καταστάσεις που πληρώνονται μέσω ΔΙΑΣ μαζί με διαβιβαστικό έγγραφο στο οποίο θα αναφέρουν τον τρόπο καταβολής, το μήνα που αφορούν και τον αριθμό των καταστάσεων (φύλλα).
β) Να προσκομίζουν στη ΔΟΥ τις αντίστοιχες αναλυτικές καταστάσεις εισφορών και συνεισφορών προκειμένου να μας αποσταλούν και σε περίπτωση αδυναμίας της ΔΟΥ να παραλάβει τις ανωτέρω καταστάσεις, θα πρέπει να τις αποστέλλουν οι ίδιοι οι εργοδότες μαζί με διαβιβαστικό στο οποίο θα αναφέρουν τον τρόπο καταβολής, το μήνα που αφορούν και τον αριθμό των καταστάσεων (φύλλα), ενώ υποχρεούνται να επισυνάπτουν το αντίγραφο του σχετικού διπλότυπου είσπραξης της αρμόδιας ΔΟΥ.


Ε. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΠΡΟΣΟΧΗ : Οι καταστάσεις εισφορών που συντάσσονται από τους εργοδότες θα πρέπει να είναι ανά κατηγορία ήτοι: χωριστές για τους ΝΕΟΥΣ ΑΣΦ/ΝΟΥΣ και χωριστές για τους ΠΑΛΑΙΟΥΣ ΑΣΦ/ΝΟΥΣ.

1. Οι κρατήσεις και εργοδοτικές εισφορές πρέπει να αποδίδονται στο TΣAY με ευθύνη των εργοδοτών μέσα στον επόμενο μήνα από τότε που έγιναν απαιτητές οι αντίστοιχες αποδοχές, με ονομαστική αναλυτική κατάσταση (σύμφωνα με το υπόδειγμα που τύπωσε η υπηρεσία μας και το οποίο μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Τ.Σ.Α.Υ. στο διαδίκτυο στην διεύθυνση www.tsay.gr ή στην Κεντρική Υπηρεσία και στις κατά τόπους διευθύνσεις και τμήματα) διαφορετικά αναπροσαρμόζονται και εξοφλούνται με ό,τι ισχύει την ημερομηνία εξόφλησης (άρθρο 12 NΔ 3348/1955, άρθρο 21 N. 1902/1990 και άρθρο 21 N. 1976/1991).
2. H πληρωμή των ασφαλιστικών εισφορών μπορεί να γίνει είτε στο Tαμείο μας , είτε στην Εθνική Τράπεζα Ελλάδος στον Λογαριασμό 545034-9. Σημειώνουμε ότι ο λογαριασμός διαχείρισης του Ταμείου μας που τηρείται στην Εθνική Τράπεζα Ελλάδος θα πρέπει να αναγράφεται σε μορφή ΙΒΑΝ που είναι GR51 0110 0400 0000 0405 4503 497. Aν ως τρόπος πληρωμής των εισφορών επιλεγεί η κατάθεση του ποσού στον λογαριασμό του TΣAY στην ETE έχετε αυτομάτως οι ίδιοι και την υποχρέωση αποστολής των καταστάσεων εισφορών και συνεισφορών στο Tαμείο μας Αχαρνών 27, 104 39 Aθήνα) μαζί με αντίγραφο απόδειξης είσπραξης της E.T.E. Απαγορεύεται ρητά η υποβολή των καταστάσεων στην Tράπεζα. Στα Γραμμάτια E.T.E. οι εργοδότες πρέπει να αναγράφουν τα πλήρη στοιχεία τους, A.M. Eργοδότη και A.Φ.M. Οι εργοδότες φορείς Δημοσίου που καταβάλουν τις εισφορές μέσω Δ.Ο.Υ. υποχρεούνται να προσκομίζουν στην Δ.Ο.Υ. αναλυτική κατάσταση εισφορών, προκειμένου να μας αποσταλεί.
3. Οι καθυστερούμενες εισφορές εκτός από τις αναπροσαρμογές επιβαρύνονται μετά την παρέλευση εξαμήνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ.3 N.1902/1990, άρθρο 21 παραγρ.8 N.1976/1991, αρθ. 56 N.2676/1999 και αρθ.14 Ν.2972/2001 και αρθ.9 Ν.3232/2004 με πρόσθετο τέλος σε ποσοστό 3% για τον πρώτο μήνα καθυστέρησης και στη συνέχεια για περαιτέρω καθυστέρηση 1% επί πλέον για κάθε επόμενο μήνα και μέχρι 120% κατά το ανώτατο όριο συνολικά, με τόκο 7% από την πρώτη του επομένου έτους που έγιναν απαιτητές οι εισφορές και με χαρτόσημο 3,60% επί των επιβαρύνσεων, υπέρ του Δημοσίου.
4. Στην περίπτωση που κάποιος υγειονομικός ασφαλισμένος μέχρι 31.12.92 ή μετά την 1/1/93 αλλά έχει χαρακτηρισθεί ως Παλαιός Ασφαλισμένος, κατέχει διπλή έμμισθη θέση, όλες οι κρατήσεις του Ασφαλισμένου αποδίδονται από την υπηρεσία με τις μεγαλύτερες αποδοχές, ενώ οι Εργοδοτικές αποδίδονται από όλους τους εργοδότες.
Στις περιπτώσεις αυτές πρέπει να αναφέρεται στη θέση των εισφορών Ασφαλισμένου ο φορέας (εργοδότης) από τον οποίο παρακρατούνται και αποδίδονται στο Tαμείο οι εισφορές ασφαλισμένου. Οι εργοδοτικές εισφορές του Κλάδου Περίθαλψης δεν θα πρέπει να υπολογίζονται σε αποδοχές κατώτερες του μέσου μηνιαίου κατά κεφαλή A.E. (από όλους τους εργοδότες).
Για τους ασφαλισμένους από 1/1/93 με χαρακτηρισμό Νέοι Ασφαλισμένοι, οι οποίοι απασχολούνται σε περισσότερους του ενός εργοδότες, οι κρατήσεις ασφαλισμένου και οι εργοδοτικές εισφορές θα γίνονται σε όλες τις αμοιβές και από όλους τους εργοδότες, πλην της κράτησης υπέρ της Στέγης Υγειονομικών, η οποία θα αποδίδεται από την υπηρεσία με τις μεγαλύτερες αμοιβές.
5. Oι έμμισθοι που κάθε φορά αλλάζουν εργοδότη υποχρεούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 NΔ 3348/1955 να ενημερώνουν το TΣAY το λιγότερο εντός ενός έτους για την εργασιακή τους σχέση προσκομίζοντας σχετική βεβαίωση.
6. Επισημαίνουμε ότι: οι προαναφερόμενες κρατήσεις και εργοδοτικές εισφορές ισχύουν από 1.1.2008 και θα πρέπει να καταβληθούν οι συμπληρωματικές διαφορές το συντομότερο δυνατόν.
7. Ασφαλιζόμενοι από 1/1/93 θεωρούνται αυτοί που δεν έχουν ασφαλιστεί πριν από την 1/1/93 σε οποιοδήποτε άλλο ασφαλιστικό φορέα και πρέπει να αναζητείται στο βιβλιάριό τους η ένδειξη NA (Νέος Ασφαλισμένος) ή Π.Α. (Παλαιός Ασφαλισμένος). Σε περίπτωση που δεν υπάρχει η ένδειξη NA ή Π.Α. να ενημερώνονται, ότι πρέπει να επισκεφθούν το Ταμείο τους για τη σχετική συμπλήρωση.
8. Ακόμη σας πληροφορούμε ότι ασφαλίζονται υποχρεωτικά στο ΤΣΑΥ και πρέπει να αποδίδονται εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότου:
α) Oι εν ενεργεία υγειονομικοί αξιωματικοί, οι οποίοι ενεγράφησαν στο ΤΣΑΥ και δεν επέλεξαν τη διαγραφή τους με τις διατάξεις του αρ.2 παρ. 9 του N. 2335/1995 καθώς και οι απόστρατοι υγειονομικοί που απασχολούνται σε οποιονδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε σχέση εργασίας.
β) Οι αλλοδαποί υγειονομικοί, εφόσον έχουν άδεια άσκησης υγειονομικού επαγγέλματος και είναι γραμμένοι στον οικείο Σύλλογο. Σημειώνουμε ότι εάν οι αλλοδαποί υπεράριθμοι υπότροφοι λαμβάνουν μόνο υποτροφία πρέπει τα Nοσηλευτικά !δρύματα να τους ενημερώσουν ότι οφείλουν να καταβάλουν μηνιαίως οι ίδιοι τις εισφορές τους στο ΤΣΑΥ.
γ) Οι μη ασκούντες το υγειονομικό επάγγελμα πτυχιούχοι υγειονομικοί, που απασχολούνται με οποιαδήποτε ιδιότητα, έπ' αμοιβή σε ιατρικές, φαρμακευτικές και χημικές εν γένει επιχειρήσεις σύμφωνα με το αρθρ. 2 του Ν.982/1979.
9. Τα νοσηλευτικά ιδρύματα που απασχολούν ειδικευόμενους ιατρούς (π.χ. δεύτερη ειδικότητα), που δεν λαμβάνουν τακτικές
αποδοχές και λαμβάνουν αμοιβές μόνο από εφημερίες οφείλουν να αποδίδουν γι' αυτούς όλες τις εισφορές εμμίσθου (εργοδότου
και ασφαλισμένου) στο ΤΣΑΥ.
10. Για τις επιχειρήσεις που απασχολούν ιατρούς εργασίας ισχύουν τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 18 του Ν.3232/2004.
11. Σύμφωνα με τη διάταξη του αρ. 13 του N. 2470/1997 «Αναμόρφωση Μισθολογίου Προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης» το κίνητρο απόδοσης δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές εισφορές (εργοδότου, ασφαλισμένου).
12. Για τους επιστημονικά υπεύθυνους τμημάτων και εργαστηρίων, Κλινικών, διαγνωστικών κέντρων πολυιατρείων, τους μετόχους εταιρειών και ταυτόχρονα υπεύθυνους που λαμβάνουν αμοιβές, κ.λ.π. οι εργοδότες υποχρεούνται σε καταβολή εισφορών εμμίσθου σύμφωνα με την υπ αριθ. 156/98 απόφαση του Δ.Σ. του ΤΣΑΥ οι δε αποδοχές επί των οποίων θα υπολογίζονται οι εισφορές δεν μπορεί να είναι μικρότερες των αποδοχών που προκύπτουν από τις ισχύουσες κατ' έτος Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας ιατρών.
Ειδικότερα για τους επιστημονικά υπεύθυνους των κλινικών ισχύει η απόφαση του Δ.Σ. του ΤΣΑΥ αριθ. 586/2006 που έχει γνωστοποιηθεί σε όλες τις κλινικές της χώρας με το έγγραφό μας αρ. πρωτ. ΤΣΑΥ 87805/12352/17-11-06.
Επίσης, οι αποδοχές των φαρμακοποιών και των κτηνιάτρων επί των οποίων υπολογίζονται οι κρατήσεις και οι εργοδοτικές εισφορές δεν μπορεί να είναι κατώτερες από τις ισχύουσες κάθε φορά συλλογικές συμβάσεις.
13. Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 4 του N.2320/1995 (ΦΕΚ 133Α') για τους υγειονομικούς, οι οποίοι λαμβάνουν ταυτόχρονα σύνταξη και αποδοχές από το Δημόσιο ή τον ευρύτερο Δημόσιο τομέα (παράλληλη λήψη μισθού και σύνταξης) όπως αυτός έχει οριοθετηθεί με το N. 1256/82, θα πρέπει να παρακρατούνται και να αποδίδονται στο Ταμείο μας οι προβλεπόμενες εισφορές ανεξάρτητα από το γεγονός ότι δεν μπορεί να αναγνωρισθεί ο χρόνος εργασίας τους ως συντάξιμος.
14. Για τις γυναίκες υγειονομικούς σε έμμισθη θέση ο αμισθί χρόνος άδειας κυήσεως και λοχείας από τον εργοδότη θεωρείται χρόνος συντάξιμος στο ΤΣΑΥ και καταβάλλεται από τις ίδιες η αντίστοιχη εισφορά του ελευθέρως ασκούντος το επάγγελμα υγειονομικού, σύμφωνα με την αριθ.101/7.2.95 απόφαση του Δ.Σ. του ΤΣΑΥ. Για το λόγο αυτό οι εργοδότες θα πρέπει να ενημερώνουν έγκαιρα τις ανωτέρω ασφαλισμένες και να χορηγούν σχετική βεβαίωση με το ακριβές χρονικό διάστημα, αδείας κυήσεως και λοχείας.
15. Για τους υγειονομικούς που απασχολούνται από φορείς Δημοσίου (Νομαρχίες, Ασφαλιστικά Ταμεία κ.λ.π.) ως Ελεγκτές αποδίδονται εισφορές εμμίσθου, σύμφωνα με τη νομοθεσία του ΤΣΑΥ και οι εργοδότες που τους απασχολούν οφείλουν να αποδίδουν γι' αυτούς στο Ταμείο μας όλες τις νόμιμες εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότου.
16. Στις περιπτώσεις των υγειονομικών Παλαιών Ασφαλισμένων που απασχολούνται ως εκπαιδευτικοί, αμειβόμενοι με ωριαία αντιμισθία και οι αποδοχές τους υπολείπονται του Α.Ε.Π., θα πρέπει ο μεν Εργοδότης να αποδίδει τις νόμιμες εργοδοτικές εισφορές όπως αυτές ορίζονται κάθε φορά, ο δε Ασφαλισμένος να καταβάλει τις εισφορές του ελευθέρως ασκούντος το επάγγελμα υγειονομικού (σχετικη απόφαση Δ.Σ. ΤΣΑΥ 303/2000).
17. Στις τρίμηνες αποδοχές που δικαιούνται οι υπάλληλοι του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. μετά την αποχώρησή τους από την υπηρεσία, δεν θα πρέπει να γίνονται κρατήσεις υπέρ του ΤΣΑΥ, σύμφωνα με την εγκύκλιο της Γ.Γ.Κ.Α. αριθ.Φ7/οικ.1816/18.10.94.
18. Στην περίπτωση που κάποιος Παλαιός Ασφαλισμένος Υγειονομικός έχει περίθαλψη άλλου φορέα και όχι ΤΣΑΥ, θα πρέπει να αναφέρεται στην κατάσταση Εισφορών ο φορέας Περίθαλψης αυτού.
19. Σύμφωνα με τη παρ. 4 του άρθρου 18 του Ν. 3232/2004 οι εταίροι Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Μονοπρόσωπης Ε.Π.Ε. και μέλη Δ.Σ. Α.Ε., με αντικείμενο ιατρικές, οδοντιατρικές, φαρμακευτικές, κτηνιατρικές και χημικές εργασίες καθώς και υγειονομικοί που είναι εταίροι ή μέτοχοι εταιρειών ιδιωτικών φορέων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας του Π.Δ. 84/01, εφόσον προσφέρουν τις υγειονομικές τους υπηρεσίες στο νομικό πρόσωπο της εταιρείας χωρίς αμοιβή και η παροχή των υγειονομικών τους υπηρεσιών αποδεικνύεται με βεβαίωση του νομικού προσώπου της εταιρείας, υποχρεούνται στην καταβολή των εισφορών του ελευθέρως ασκούντος το επάγγελμα υγειονομικού και για όλους τους Κλάδους Ασφάλισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 76 του Ν. 2676/1999.
20. Επισημαίνουμε ότι θα πρέπει να προσαρμόσετε το πρόγραμμα μηχανογράφησής σας σύμφωνα με το υπόδειγμα που αναφέρεται στην ανωτέρω παράγραφο 1. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη μηχανογράφηση του Ταμείου μας είναι η πλήρης συμπλήρωση των στοιχείων του ασφαλισμένου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο και κυρίως Αριθμό Μητρώου ΤΣΑΥ και χρονολογία Έναρξης Υποχρεώσεων ΤΣΑΥ), καθώς και του Αριθμού Μητρώου Εργοδότη στο ΤΣΑΥ και ΑΦΜ αυτού.
Σε περίπτωση δε που οι καταστάσεις εισφορών που προσκομίζετε στο Ταμείο μας δεν είναι πλήρως και ορθώς συμπληρωμένες θα επιστρέφονται.
21. ΠΡΟΣΟΧΗ! Όλοι οι εργοδότες που απασχολούν υγειονομικούς με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και δεν έχουν απογραφεί στο Μητρώο Εργοδοτών μέχρι σήμερα θα πρέπει να φροντίσουν άμεσα να απογραφούν επικοινωνώντας με την υπηρεσία μας προκειμένου να λάβουν οδηγίες για την απογραφή τους στα τηλ. 210 8816911-17 και 210 8832751 (Γραφείο Εκκαθάρισης).
22. Τονίζουμε την υποχρέωση που έχουν από το νόμο οι εργοδότες να αποδίδουν τις σωστές κρατήσεις αφού ελέγχουν τα Ασφαλιστικά Βιβλιάρια  TΣAY και από τα οποία προκύπτει αν οι υγειονομικοί είναι Παλαιοί ή νέοι Ασφαλισμένοι. Σε περίπτωση που επαναληφθεί το φαινόμενο να αποδίδονται λάθος κρατήσεις, την ευθύνη για τη διόρθωση του λάθους θα έχουν αποκλειστικά και μόνο οι εργοδότες και όχι το TΣAY και κατά συνέπεια οι υγειονομικοί που απευθύνονται στο TΣAY για τη διόρθωση των λανθασμένων κρατήσεων θα παραπέμπονται στους εργοδότες που είναι εκ του νόμου οι μόνοι υπεύθυνοι και υπόχρεοι για τη σωστή απόδοση των εισφορών. Στην περίπτωση δε απόδοσης επί πλέον εισφορών στο Ταμείο μας θα πρέπει οι ίδιοι οι εργοδότες να προβαίνουν στους κατάλληλους αντιλογισμούς - συμψηφισμούς με επόμενες αποδόσεις ενημερώνοντάς μας σχετικά.
23. Οι υγειονομικοί που απασχολούνται σε Ερευνητικά Προγράμματα, συμμετέχουν σε μεταπτυχιακές σπουδές, κάνουν πρακτική άσκηση χωρίς αμοιβή για λήψη άδειας άσκησης επαγγέλματος, απασχολούνται ως σύμβουλοι επιχειρήσεων ή οργανισμών σε θέματα ειδικότητάς τους εφόσον η σχέση τους δεν είναι εξαρτημένη, έχουν επιχειρήσεις εμπορίας ή εισαγωγής ειδών ή παροχής υπηρεσιών συναφών με το υγειονομικό επάγγελμα και τέλος όσοι απασχολούνται άνευ αμοιβής σε μη κυβερνητικές οργανώσεις, υποχρεούνται στην καταβολή των εισφορών του ελευθέρως ασκούντος το επάγγελμα υγειονομικού και για όλους τους κλάδους ασφάλισης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 18 του Ν. 3232/2004.
24. Για τους ασφαλισμένους στους φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης από 1/1/93 και εφεξής (Ν.Α.) οι εισφορές Κλάδου Σύνταξης και Περίθαλψης υπολογίζονται επί αποδοχών, οι οποίες κατά μήνα δεν μπορούν να υπερβαίνουν το οκταπλάσιο του κατ' έτος ισχύοντος ΑΕΠ. (άρθρο 13 του Ν. 3232/2004, δηλ. από 1 /1 /2008      € 5.437,96 και από 1 /10/2008 € 5.543,55).
25. Σημειώνουμε ότι δεν γίνεται καμία κράτηση υπέρ ΤΣΑΥ επί του ποσού των € 140,80 που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.3513/2006.
26. Σύμφωνα με το άρθρο 141 (παρ. 2) του Ν.3655/2008 (ΦΕΚ 58/3-4-08) οι εισφορές του Κλ. Σύνταξης, με τις οποίες βαρύνονται οι ασφαλισμένες στο Ταμείο μας, μειώνονται κατά 50% κατά το 12μηνο απασχόλησης που ακολουθεί το μήνα τοκετού. Σε περίπτωση λήψης επιδόματος λοχείας, η ανωτέρω μείωση των ασφαλιστικών εισφορών χωρεί κατά το 12μηνο που έπεται της λήξης της επιδότησης λόγω λοχείας. Σημειώνεται ότι όταν για τον Κλ. Σύνταξης προβλέπεται καταβολή μειωμένων εισφορών από άλλη αιτία (π.χ. για το χρονικό διάστημα μέχρι την συμπλήρωση 5ετίας στην ασφάλιση του ΤΣΑΥ) δεν επιτρέπεται η σώρευση μειώσεων αλλά ισχύει το μεγαλύτερο ποσοστό μείωσης. Διευκρινίζεται ότι για τις περιπτώσεις γυναικών που έχουν γεννήσει πριν τις 3/4/08 (ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου) η καταβολή των μειωμένων εισφορών γίνεται από τις 3/4/08 και για όσο χρονικό διάστημα υπολείπεται μέχρι την συμπλήρωση του 12μηνου μετά τον μήνα που έλαβε χώρα ο τοκετός ή μετά την λήξη της επιδότησης λόγω λοχείας. (Εγκύκλιος Γ.Γ.Κ.Α. 3655 Φ80000/Οικ11095/914/6-5-08).

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Στα πλαίσια αυτοματοποίησης των συναλλαγών οι καταστάσεις απόδοσης εισφορών δεν θα γίνονται δεκτές εάν δεν περιλαμβάνουν όλα τα στοιχεία συμπληρωμένα όπως αυτά προβλέπονται.


 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

 

 

Α. ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕΧΡΙ 31/12/1992

 

ΚΛΑΔΟΙ

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ

ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ

1.Σύνταξης

 

13,33% επί πάσης φύσεως αποδοχών

α. περίπτωση

€ 188,30   από 1/1/2008

 

β. περίπτωση

€ 113,00   από 1/1/2008

 

Στέγη Υγειονομικών

€   2,00   από 1/1/2008

 

 

 

 

2. Ασθένειας

 

 

α. περίπτωση

5% επί ακαθαρίστων αποδοχών

4,30% επί πάσης φύσεως αποδοχών

Β. περίπτωση

2,15% επί ακαθαρίστων αποδοχών

 

3. Πρόνοιας

€ 2,93 μηνιαίως

 

 

Β.     ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ από 1/1/1993

 

ΚΛΑΔΟΙ

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ

ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ

1. Σύνταξης

4% επί πάσης φύσεως αποδοχών (κάτω 5ετίας)

13,33% επί πάσης φύσεως αποδοχών

 

6,67% επί πάσης φύσεως αποδοχών (άνω 5ετίας)

 

2. Ασθένειας

2,55% επί πάσης φύσεως αποδοχών

5,10% επί πάσης φύσεως αποδοχών

3. Πρόνοια

4% επί πάσης φύσεως αποδοχών

 

Στέγη Υγειονομικών

€ 2,00    από 1/1/2008

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ
Παρακαλούμε για τις ανάγκες πληροφορικής του Ταμείου, να μας διαβιβάσετε ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή excel ή asci II, στο οποίο πρέπει να περιλαμβάνονται: ο αριθμός μητρώου, το ονοματεπώνυμο και η ειδικότητα των υγειονομικών που απασχολείτε (Ιατρών, Οδοντιάτρων, Φαρμακοποιών, Κτηνιάτρων).
Από τις καταστάσεις εισφορών και συνεισφορών που διαβιβάζονται στο Ταμείο μας από διάφορους εργοδότες διαπιστώθηκε ότι, μετά την συμπλήρωσή τους υπάρχουν παρεμβάσεις σ' αυτές (π.χ. διαγραφές, σβησίματα κλπ) χωρίς να διευκρινίζεται ποιο όργανο και για ποιο λόγο έχει παρέμβει σ' αυτές, με αποτέλεσμα τα στοιχεία τους να μην είναι επεξεργάσιμα από την υπηρεσία και να μην είναι δυνατόν τόσο να συνταχθούν ισολογισμοί και απολογισμοί όσο και να ενημερωθούν σωστά οι ατομικές μερίδες των ασφαλισμένων μας.
Πέραν αυτού παρατηρείται το φαινόμενο να μην έχουν συνταχθεί καταστάσεις εισφορών και συνεισφορών σύμφωνα με τις υποδείξεις του Ταμείου, αλλά να μας υποβάλλονται φωτοαντίγραφα μισθοδοτικών καταστάσεων, τα οποία περιέχουν και πληροφορίες που δεν χρειάζονται στο Ταμείο μας, ενώ δεν περιλαμβάνουν απαραίτητες πληροφορίες όπως π.χ. Αριθμός Μητρώου ΤΣΑΥ ασφαλισμένου.
Είναι σαφές ότι τα φωτοαντίγραφα μετά την πάροδο του χρόνου καταστρέφονται πράγμα που αντίκειται στη διάταξη νόμου που προβλέπει τη διατήρηση των καταστάσεων εισφορών στο διηνεκές.
Εκτός των ανωτέρω, παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες του Ταμείου, πολλοί εργοδότες εξακολουθούν να μην αναγράφουν τον Α.Μ. ΤΣΑΥ ενός εκάστου ασφαλισμένου, δυσχεραίνοντας τόσο το έργο της ταυτοποίησης αυτών όσο και της ενημέρωσης των ατομικών τους μερίδων.
Μετά τα ανωτέρω παρακαλούμε όπως για οποιαδήποτε παρέμβαση που διενεργείτε στις καταστάσεις εισφορών, προβαίνετε σε αναπαραγωγή σωστών καταστάσεων και όχι π.χ. διαγραφή ή διόρθωση των ήδη εκδοθέντων.
Τέλος σας ενημερώνουμε ότι θα πρέπει να μας αποστέλλετε καταστάσεις εισφορών ΤΣΑΥ με όλα τα απαραίτητα για το Ταμείο στοιχεία και όχι αντίγραφα μισθοδοσίας που περιλαμβάνουν και στοιχεία αδιάφορα για το Ταμείο. Σε περίπτωση που δεν εναρμονισθείτε με τα ανωτέρω, οι καταστάσεις θα σας επιστρέφονται ως ουδέποτε ληφθείσες με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την συνεργασία σας.


Η   Δ/ΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Μ. ΤΕΡΖΗ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο