Δημοσιεύθηκε στις : [ 03-07-2010 ]

Αριθμ. Πρωτ.: Α23/269/48/2.7.2010 Συμπληρωματικές οδηγίες για την εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 141 του ν.3655/2008, που αφορά στην μείωση κατά 50% των εισφορών του κλάδου κύριας Σύνταξης, με τις οποίες βαρύνονται οι μητέρες ασφαλισμένες του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. κατά το δωδεκάμηνο απασχόλησης μετά τον τοκετό.

(Συμπληρωματικές οδηγίες για την εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 141 του ν.3655/2008, που αφορά στην μείωση κατά 50% των εισφορών του κλάδου κύριας Σύνταξης, με τις οποίες βαρύνονται οι μητέρες ασφαλισμένες του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. κατά το δωδεκάμηνο απασχόλησης μετά τον τοκετό.)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αθήνα, 02/07/2010
Αριθμ. Πρωτ.: Α23/269/48

Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ -ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
- ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8
10241 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Δ. Παπαχρήστου
Κ. Ανδρεόπουλος
Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 248
210 52 15 242
FAX : 210 52 23 228
E – mail : [email protected]

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.:48

ΘΕΜΑ : 1. Συμπληρωματικές οδηγίες για την εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 141 του ν.3655/2008, που αφορά στην μείωση κατά 50% των εισφορών του κλάδου κύριας Σύνταξης, με τις οποίες βαρύνονται οι μητέρες ασφαλισμένες του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. κατά το δωδεκάμηνο απασχόλησης μετά τον τοκετό. 2. Δήλωση Ασφαλιστικών Στοιχείων – Υποβολή Α.Π.Δ.

ΣΧΕΤ. : Η υπ’ αριθμ. : εγκύκλιο 15/10 Διοίκησης του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.

Με την ανωτέρω σχετική, σας κοινοποιήθηκε η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 141 του ν.3655/2008 και παρασχέθηκαν οδηγίες για την εφαρμογή τους.

Ειδικότερα, με την εν λόγω Εγκύκλιο καθορίστηκαν, η ημερομηνία έναρξης ισχύος της διάταξης που κοινοποιήθηκε, η έκταση και το πεδίο εφαρμογής, τα δικαιούχα πρόσωπα, η διαδικασία επιστροφής των επί πλέον εισφορών που έχουν παρακρατηθεί από μητέρες ασφαλισμένες για τις περιόδους απασχόλησης από 3/4/2008 μέχρι 31/3/2010, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και το αρμόδιο Υποκατάστημα έκδοσης της σχετικής απόφασης Διευθυντή.

Από την παρακολούθηση της πορείας εφαρμογής των ανωτέρω οδηγιών αλλά και από αναφορές Υποκαταστημάτων και ενδιαφερομένων, διαπιστώθηκαν προβλήματα τα οποία καθιστούν δυσχερή την διαχείριση των αιτημάτων και ως εκ τούτου, μη προσήκουσα την εξυπηρέτηση των συναλλασσομένων μητέρων.

Πέραν αυτών, παρατηρείται σημαντική επιβάρυνση των εργασιών των Υπηρεσιών Εσόδων των Υποκαταστημάτων.

Με σκοπό συνεπώς την αντιμετώπιση των ανωτέρω θεμάτων, παρέχονται με την παρούσα συμπληρωματική εγκύκλιο, οι ακόλουθες διευκρινίσεις:

Α. ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ.

Όπως αναφέρεται και στην υπόψη σχετική, η ρύθμιση καταλαμβάνει τις εργαζόμενες μητέρες που απέκτησαν ή θα αποκτήσουν παιδί, μετά την ημερομηνία ισχύος των διατάξεων του ν.3655/08, δηλαδή μετά την 3/4/2008, καθώς και όσες είχαν τεκνοποιήσει και πριν από την ημερομηνία αυτή, με την επισήμανση ότι στην τελευταία αυτή περίπτωση, η μείωση κατά 50% των εισφορών του κλάδου Κύριας Σύνταξης, λαμβάνει χώρα από 3/4/08 και για όσο διάστημα απομένει μέχρι την συμπλήρωση δώδεκα (12) μηνών, από την ημέρα που έληξε η επιδότηση λόγω λοχείας, ή από τον επόμενο του τοκετού μήνα, εφόσον η δικαιούχος μητέρα δεν έχει επιδοτηθεί.

Συνεπώς, ασφαλισμένες του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. που έχουν τεκνοποιήσει πριν την 3/02/2007, αποκλείονται από το πεδίο εφαρμογής των διατάξεων ακόμη και εάν δεν έτυχαν επιδότησης λόγω λοχείας.

Β. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ.

Με την σχετική εγκύκλιό μας, χαρακτηρίστηκαν ως δικαιούχα πρόσωπα και οι εργαζόμενες μητέρες που απασχολούνται στο Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α. και ασφαλίζονται στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. με τις διατάξεις του Ειδικού Συνταξιοδοτικού καθεστώτος του ν.3163/1955.

Σύμφωνα, ωστόσο με την Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 141 του ν.3655/2008, καταλαμβάνει τις ασφαλισμένες οι οποίες υπάγονται στην κύρια ασφάλιση του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. και εργάζονται με σχέση εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου και όχι τις μητέρες οι οποίες υπάγονται για κύρια ασφάλιση στο Δημόσιο. Επειδή συνεπώς το Ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς του ν.3163/55, προσομοιάζει με αυτό του Δημοσίου, οι υπαγόμενες στο καθεστώς αυτό, αποκλείονται από το πεδίο εφαρμογής των διατάξεων.

Επειδή, η διευκρίνιση αυτή αφορά και στις μητέρες εργαζόμενες στο Ίδρυμα και υπαγόμενες στην ασφάλιση του Ειδικού Συνταξιοδοτικού καθεστώτος του ν.3163/55, τυχόν αιτήσεις που έχουν υποβληθεί από ενδιαφερόμενες, θα πρέπει να τεθούν στο Αρχείο χωρίς σχετικές ενέργειες, ενώ στις περιπτώσεις όπου έχει χωρήσει επιστροφή εισφορών, αυτές δεν θα αναζητηθούν.


Γ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ

Από την γραμματική διατύπωση της σχολιαζόμενης διάταξης προκύπτει ότι η καταβολή μειωμένων εισφορών αφορά σε χρονικό διάστημα απασχόλησης της ασφαλισμένης, δηλαδή ενεργού παρουσίας στο χώρο εργασίας της .

Το χρονικό διάστημα των 12 μηνών υπολογίζεται :

α. Για τις μητέρες που έτυχαν επιδότησης λόγω λοχείας, από την λήξη της επιδότησης αυτής, δηλαδή από την επόμενη ημέρα της λήξης της επιδότησης των εξηντατριών (63) ημερών, που λαμβάνουν οι ασφαλισμένες στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, (εγκ.: 15/01).

Στις περιπτώσεις μεταφοράς του χρόνου επιδότησης λόγω κυοφορίας σε χρόνο που έπεται της ημερομηνίας τοκετού, τότε το χρονικό διάστημα των δώδεκα (12) μηνών, υπολογίζεται από την επόμενη της λήξης του συνολικού χρόνου κυοφορίας – λοχείας.

β. Για τις μητέρες που δεν έτυχαν επιδότησης λόγω λοχείας το κρίσιμο 12μηνο υπολογίζεται από την πρώτη του επομένου μήνα του τοκετού.

Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι το χρονικό διάστημα καταβολής των μειωμένων εισφορών, επεκτείνεται μετά τον μήνα που ακολουθεί τον τοκετό, μόνο σε περίπτωση λήξης της επιδότησης λόγω λοχείας και ότι η καταβολή μειωμένων εισφορών αφορά σε χρονικό διάστημα πραγματικής απασχόλησης της ασφαλισμένης.

Για κάθε άλλο διάστημα απουσίας από την εργασία της δικαιούχου μητέρας, για οποιοδήποτε λόγο, (κανονική άδεια, άδεια άνευ αποδοχών, εξαμηνιαία ειδική άδεια μητρότητας, ισόχρονη προς το μειωμένο ωράριο άδεια φροντίδας παιδιού), δεν καταβάλλονται μειωμένες εισφορές.


Δ. ΑΡΜΟΔΙΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

Για λόγους καλύτερης εξυπηρέτησης των δικαιούχων μητέρων αλλά και αποσυμφόρησης των εργασιών των Υπηρεσιών Εσόδων των Υποκαταστημάτων, ορίζεται ότι, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 119 του Κανονισμού Ασφάλισης του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. όπως ισχύει, αρμόδιο Υποκατάστημα για διεκπεραίωση των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί και εκκρεμούν ή πρόκειται να υποβληθούν και αφορούν στις μισθολογικές περιόδους μέχρι 31/3/2010, είναι το Υποκατάστημα ή Παράρτημα του τόπου απασχόλησης της ενδιαφερομένης, το Υποκατάστημα δηλαδή που εντάσσεται η έδρα ή το παράρτημα της επιχείρησης όπου έλαβε χώρα η απασχόλησή της.

Αιτήσεις που έχουν υποβληθεί ή διαβιβασθεί στα Υποκαταστήματα που υπάγεται η έδρα των εργοδοτών και δεν έχουν διεκπεραιωθεί ή στα Υποκαταστήματα του τόπου κατοικίας των ενδιαφερομένων, θα πρέπει να διαβιβασθούν αρμοδίως.


Ε. ΔΗΛΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Α.Π.Δ.

Σχετικά με την απεικόνιση της ασφάλισης στην Α.Π.Δ., από 1/4/2010 και εφεξής ο υπόχρεος εργοδότης θα καταχωρεί στο πεδίο 45 την μείωση του ποσού.

Ειδικότερα στην Α.Π.Δ. θα καταχωρείται το ποσό που αντιστοιχεί στο γινόμενο των αποδοχών του πεδίου 39 επί του ποσοστού των εργατικών εισφορών του κλάδου σύνταξης 3,335 % ποσοστό για το οποίο σύμφωνα με τα παραπάνω απαλλάσσεται της Εργατικής Εισφοράς του κλάδου Σύνταξης.

Στο πεδίο 46 καταβλητέες εισφορές θα καταχωρείται το αποτέλεσμα που προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσού της μείωσης από το ποσό των συνολικών εισφορών του πεδίου 42.

ο εργοδότης είναι υπόχρεος καταβολής εισφορών. Επισημαίνεται ότι το πεδίο 44 δεν θα συμπληρώνεται και η μείωση των εργατικών ασφαλιστικών εισφορών του κλάδου σύνταξης του (20%) ισχύει για κάθε τύπο αποδοχών (τακτικές, ασθένειας, bonus κ.λ.π.).

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δικαιούχων μητέρων αλλά και την υποβοήθηση του έργου των Υπηρεσιών Εσόδων, διευκρινίζονται περαιτέρω τα ακόλουθα:

α.Ο χρόνος παραγραφής της αξίωσης των ασφαλισμένων για επιστροφή των επί πλέον παρακρατηθεισών εισφορών, ορίζεται, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 40 του Α.Ν.1846/1951, σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία καταβολής των.

β.Αντίγραφο της απόφασης Δ/ντού περί επιστροφής των εισφορών, θα κοινοποιείται στο Υποκατάστημα της έδρας του εργοδότη (εφ’ όσον δεν είναι αρμόδιο), προκειμένου να γίνει ειδική σημείωση στο Β.Ε.Ε.

γ.Στην περίπτωση απασχόλησης της δικαιούχου σε περισσότερους του ενός εργοδότες εντός του 12μήνου, υποβάλλονται ξεχωριστές αιτήσεις.

δ.Εισφορές που αντιστοιχούν στα Δώρα Εορτών και το επίδομα Αδείας θα επιστρέφονται μόνο εάν η αντίστοιχη καταβολή των αποδοχών, άρα και η παρακράτηση των εισφορών, έλαβε χώρα εντός του κρίσιμου δωδεκαμήνου.

ε.Με την ένδειξη (συντ/φία) Α.Α.Λ.Α. (σχετ. εγκύκλιο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. 15/10), χαρακτηρίζονται τα Αποσπάσματα Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης.

στ.Στο σχετικό υπόδειγμα «Απόφασης Διευθυντή» που έχει κοινοποιηθεί συν/να στην αρχική εγκύκλιο μας, θα πρέπει να επέλθει η σχετική διόρθωση στο εδάφιο που αναφέρεται στο χρονικό διάστημα για το οποίο πρέπει να χωρήσει η μείωση με την διαγραφή της ένδειξης (περίοδος επιστροφής στην εργασία».

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι οδηγίες της υπ’ αριθμ.: εγκυκλίου 15/10 μας.ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
α/α
ΓΡ. ΑΞΙΩΤΑΚΗ


Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο