Σχόλια

Όπου αναφέρεται στην παρούσα εγκύκλιο δελτίο αποστολής ή δελτίο ποσοτικής παραλαβής, από 1.1.2014, νοείται το έγγραφο μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων της ΠΟΛ.1286/31.12.2013, σύμφωνα με το έγγραφο Δ15Β 1096610 ΕΞ 30.6.2014.

Δημοσιεύθηκε στις : [ 02-07-2010 ]

ΠΟΛ.1106/29.06.2010 Απλοποίηση στη διαδικασία έκδοσης φορολογικών στοιχείων στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές. – Τροποποίηση - αντικατάσταση των διατάξεων της Α.Υ.Ο. 1041614/324/0015/ΠΟΛ. 1100/4.4.1995 (ΦΕΚ Β΄ 305)

(Απλοποίηση στη διαδικασία έκδοσης φορολογικών στοιχείων στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές. – Τροποποίηση - αντικατάσταση των διατάξεων της Α.Υ.Ο. 1041614/324/0015/ΠΟΛ. 1100/4.4.1995 (ΦΕΚ Β΄ 305))

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αθήνα, 29 Ιουνίου 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
& ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η)
ΤΜΗΜΑ:Β΄

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Ελ. Φραγκούλη
Τηλέφωνο : 210 3610065
FΑΧ : 210 3615052


ΠΟΛ 1106


ΘEMA: « Απλοποίηση στη διαδικασία έκδοσης φορολογικών στοιχείων στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές. – Τροποποίηση - αντικατάσταση των διατάξεων της Α.Υ.Ο. 1041614/324/0015/ΠΟΛ.1100/4.4.1995 (ΦΕΚ Β΄ 305) ».

                                                                          
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
 
Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των υποπεριπτώσεων γε΄, και γη΄ της περίπτωσης γ΄ και της περίπτωσης ζ΄, του άρθρου 38 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992 - ΦΕΚ Α΄84), όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις της Α.Υ.Ο. 1041614/324/0015/ΠΟΛ.1100/4.4.1995 (ΦΕΚ Β΄ 305), «Υποχρέωση τήρησης βιβλίου προσωρινής εναπόθεσης αγαθών από τις επιχειρήσεις που  πραγματοποιούν μεταφορές αγαθών από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τη χώρα μας με χερσαία, εναέρια και θαλάσσια μέσα, και τα εναποθέτουν σε χώρους που ανήκουν σ’ αυτές ή εκμεταλλεύονται από αυτές. Διακίνηση αγαθών από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τη χώρα μας».

3.Τις διατάξεις του π. δ/τος 185/2009 (ΦΕΚ 213 Α΄) «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία
του σε «Υπουργείο Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας - Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας – Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας – Θράκης και
της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής».

4. Τις διατάξεις του π. δ/τος 187/2009 (ΦΕΚ 214 Α΄) «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών».

5. Τις διατάξεις του π. δ/τος 189/2009 (ΦΕΚ 221 Α΄) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».

6. Την ανάγκη διευκόλυνσης των συναλλαγών που αφορούν τα διακινούμενα αγαθά από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τη χώρα μας.

7. Ότι από την Απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.


Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε


Οι διατάξεις της Α.Υ.Ο. 1041614/324/0015/ΠΟΛ.1100/4.4.1995 (ΦΕΚ Β΄ 305), τροποποιούνται ως ακολούθως:

1. Οι διατάξεις της περίπτωσης β’ της παραγράφου 3 της Α.Υ.Ο. 1041614/324/0015/ΠΟΛ.1100/4.4.1995 (ΦΕΚ Β΄ 305), αντικαθίσταται ως ακολούθως :

« 3. β) Επί αποστολής σε οποιονδήποτε τρίτο κατ’ εντολή και για λογαριασμό του παραλήπτη εισαγωγέα, εκδίδεται δελτίο αποστολής στο οποίο επίσης μπορεί να αναγράφεται το είδος και η ποσότητα της συσκευασίας καθώς και ο αριθμός και η ημερομηνία του συνοδευτικού στοιχείου του αλλοδαπού – αποστολέα, τηρουμένων αναλόγως των όσων αναφέρονται ανωτέρω στην προηγούμενη περίπτωση α΄ της παραγράφου αυτής και στην εγκύκλιό μας Σ. 384/17/ΠΟΛ.31/30.1.1987..».

2. Οι διατάξεις της παραγράφου 5 της Α.Υ.Ο. 1041614/324/0015/ΠΟΛ.1100/4.4.1995 (ΦΕΚ Β΄ 305), αντικαθίσταται ως ακολούθως :

«5. Για τη διακίνηση εντός της Ελληνικής Επικράτειας αγαθών αποσταλέντων λόγω πώλησης, από επιχείρηση εγκατεστημένη σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία τελικά θα παραδοθούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό του πελάτη (αρχικού «εισαγωγέα»)
σε τρίτο πρόσωπο εντός της Ελλάδας, συνοδευτικά στοιχεία αποτελούν διαζευκτικά:
α) Το δελτίο αποστολής του αρχικού εισαγωγέα προς τον τελικό παραλήπτη, το οποίο εκδίδεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 11 του Κ.Β.Σ. και καλύπτει τη διακίνηση από το σημείο εισόδου στη χώρα μας μέχρι το σημείο παράδοσης.
β) Το δελτίο αποστολής της μεταφορικής ή διαμεταφορικής επιχείρησης, το οποίο εκδίδεται, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του αρχικού «εισαγωγέα», σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εγκύκλιό μας Σ. 384/17/ΠΟΛ.31/30.1.1987. Στο δελτίο αποστολής των παραπάνω περιπτώσεων α΄ και β΄ αντί της αναλυτικής περιγραφής του είδους και της ποσότητας των αγαθών, μπορεί να αναγράφεται το είδος και η ποσότητα της συσκευασίας, εφόσον από τα συνοδευτικά παραστατικά του αλλοδαπού – αποστολέα, προκύπτει η ανάλυση του είδους και της ποσότητας. Με βάση τα δελτία αυτά, εκδίδεται τιμολόγιο (όχι τιμολόγιο – δελτίο αποστολής), από τον αρχικό «εισαγωγέα», στον πελάτη του (παραλήπτη – τρίτο), μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ.
γ) Το συνοδευτικό παραστατικό του αλλοδαπού αποστολέα (π.χ. τιμολόγιο κ.λπ.), εφόσον προκύπτει η ανάλυση του είδους και η ποσότητα των αγαθών, καθώς και τα στοιχεία του τελικού παραλήπτη – τρίτου (ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, επάγγελμα και
διεύθυνση). Στην περίπτωση αυτή ο παραλήπτης – τρίτος, υποχρεούται, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, να ενημερώσει τον αρχικό εισαγωγέα για την παραλαβή, προκειμένου ο τελευταίος να εκδώσει (στην περίπτωση πώλησης), τιμολόγιο – δελτίο αποστολής, εντός της προβλεπόμενης από τον Κ.Β.Σ. προθεσμίας. Στην περίπτωση που παραλαμβάνονται αγαθά από τρίτο για αγορά ή πώληση για
λογαριασμό του «εισαγωγέα» ή άλλου τρίτου, εφόσον από το συνοδευτικό παραστατικό του αλλοδαπού - αποστολέα, δεν προκύπτει η ανάλυση του είδους και η ποσότητα των αγαθών, ο παραλήπτης – τρίτος, κατά την παραλαβή των αγαθών, εκδίδει δελτίο ποσοτικής παραλαβής, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 10 (παρ.1) του Κ.Β.Σ., αντίτυπο του οποίου αποστέλλεται στον προμηθευτή (αρχικό «εισαγωγέα»),προκειμένου να εκδώσει στην περίπτωση πώλησης τιμολόγιο (όχι τιμολόγιο – δελτίο αποστολής), μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ.».

3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

                                                                                                        


Ακριβές Αντίγραφo                                                                           
Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο