Δημοσιεύθηκε στις : [ 02-07-2010 ]

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 574/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Ιουνίου 2010 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) 1 και 7

(ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Ιουνίου 2010 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) 1 και 7)

Κατηγορία: Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 574/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Ιουνίου 2010 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) 1 και 7


(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,
Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου λίου και του Συμβουλίου, της 19ης Ιουλίου 2002, για την εφαρ μογή διεθνών λογιστικών προτύπων ( 1 ), και ιδίως το άρθρο 3 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 της Επιτροπής ( 2 ) υιοθετήθηκαν ορισμένα διεθνή πρότυπα και διερμηνείες που υφίσταντο στις 15 Οκτωβρίου 2008.

(2) Στις 28 Ιανουαρίου 2010, το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστι κών Προτύπων (IASB) δημοσίευσε τροποποίηση στο Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) 1 Περιο ρισμένη Εξαίρεση από τις Συγκριτικές Γνωστοποιήσεις βάσει του ΔΠΧΑ 7 για τους Υιοθετούντες για Πρώτη Φορά, εφεξής «τροποποίηση του ΔΠΧΑ 1». Επειδή έγινε αντιληπτό ότι, για τις οντότητες που εφαρμόζουν ΔΠΧΑ για πρώτη φορά, δεν προβλέπεται η απαλλαγή από την επαναδιατύπωση των συγκριτικών γνωστοποιήσεων βάσει του ΔΠΧΑ 7 όσον αφορά τις επιμετρήσεις της εύλογης αξίας και τον κίνδυνο ρευστότητας σε περίπτωση που οι εν λόγω συγκριτικές περίοδοι λήγουν πριν από την 31η Δεκεμβρίου 2009, σκοπός της τροποποίησης του ΔΠΧΑ 1 είναι η πρόβλεψη προαιρετικής απαλλαγής για τις εν λόγω οντότητες.

(3) Οι διαβουλεύσεις με την ομάδα τεχνικών εμπειρογνωμόνων (TEG) της συμβουλευτικής επιτροπής για τη χρηματοοικο νομική πληροφόρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EFRAG) επι βεβαιώνουν ότι η τροποποίηση του ΔΠΧΑ 1 πληροί τα τεχνικά κριτήρια έγκρισης που ορίζονται στο άρθρο 3 παρά γραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1606/2002. Σύμφωνα με την απόφαση 2006/505/ΕΚ της Επιτροπής, της 14ης Ιουλίου 2006, για τη σύσταση ομάδας εξέτασης γνωμών επί των λογιστικών προτύπων προκειμένου να συμβουλεύει την Επιτροπή σχετικά με την αντικειμενικότητα και την ουδε τερότητα των γνωμών της συμβουλευτικής επιτροπής για τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EFRAG) ( 3 ), η ομάδα εξέτασης γνωμών επί των λογιστικών προτύπων εξέτασε τη γνώμη της EFRAG σχετικά με την έγκριση και διαβίβασε στην Επιτροπή την άποψη ότι η γνώμη αυτή είναι εξισορροπημένη και αντικειμενική.

(4) Η έγκριση της τροποποίησης του ΔΠΧΑ 1 συνεπάγεται τροποποιήσεις του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) 7, προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνέ πεια μεταξύ των διεθνών λογιστικών προτύπων.

(5) Πρέπει, επομένως, να τροποποιηθεί αναλόγως ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1126/2008.

(6) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της κανονιστικής επιτροπής λογιστι κών θεμάτων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:


Άρθρο 1
Το παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 τροποποιεί ται ως εξής:
(1) Το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) 1 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονι σμού·
(2) το ΔΠΧΑ 7 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.
 

Άρθρο 2
Οι επιχειρήσεις εφαρμόζουν τις τροποποιήσεις του ΔΧΠΑ 1 και του ΔΧΠΑ 7, όπως ορίζεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού, το αργότερο από την ημερομηνία έναρξης του πρώτου οικονομικού τους έτους που αρχίζει μετά τις 30 Ιουνίου 2010.
 

Άρθρο 3
Ο παρών κανονισμός τίθεται σε ισχύ την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 30 Ιουνίου 2010.
 

Για την Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
José Manuel BARROSO
( 1 ) ΕΕ L 243 της 11.9.2002, σ. 1.
( 2 ) ΕΕ L 320 της 29.11.2008, σ. 1.
( 3 ) ΕΕ L 199 της 21.7.2006, σ. 33.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΠΧΑ 1
Τροποποίηση του ΔΠΧΑ 1 Περιορισμένη Εξαίρεση από τις Συγκριτικές Γνωστοποιήσεις βάσει του ΔΠΧΑ 7 για τους Υιοθετούντες για Πρώτη Φορά
 

ΔΠΧΑ 7
Τροποποίηση του ΔΠΧΑ 7 Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις

 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Δ.Π.Χ.Α. 7 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΕΣ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ
 

(Τροποποίηση στο Δ.Π.Χ.Α. 1)
 

Τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 1
Πρώτη εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

 

Προστίθεται η παράγραφος 39Γ.
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
39Γ Με την Περιορισμένη Εξαίρεση από τις Συγκριτικές Γνωστοποιήσεις βάσει του ΔΠΧΑ 7 για τους Υιοθετούντες για Πρώτη Φορά (τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 1), που εκδόθηκε τον Ιανουάριο του 2010, προστέθηκε η παράγραφος E3. Μια οικονομική οντότητα εφαρμόζει αυτή την τροποποίηση για τις ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την 1η Ιουλίου 2010 ή αργότερα. Επιτρέπεται η προγενέστερη εφαρμογή. Αν μια οικονομική οντότητα εφαρμόσει την τροποποίηση για προγενέ στερη περίοδο, γνωστοποιεί το γεγονός αυτό.
 

Προσάρτημα Ε
Βραχυπρόθεσμες εξαιρέσεις από ΔΠΧΑ
Προστίθενται μια επικεφαλίδα, η παράγραφος Ε3 και μια υποσημείωση.
 

Γνωστοποιήσεις για χρηματοπιστωτικά μέσα
 

E3 Ένας υιοθετών για πρώτη φορά μπορεί να εφαρμόσει τις μεταβατικές διατάξεις της παραγράφου 44Ζ του ΔΠΧΑ 7. (*)
__________
(*) Η παράγραφος E3 προστέθηκε ως επακόλουθο της Περιορισμένης Εξαίρεσης από τις Συγκριτικές Γνωστοποιήσεις βάσει του ΔΠΧΑ 7 για τους Υιοθετούντες για Πρώτη Φορά (τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 1) που εκδόθηκε τον Ιανουάριο του 2010. Προκειμένου να αποφευχθεί η ενδεχόμενη χρήση της αποκτώμενης εμπειρίας και να διασφαλιστεί ότι οι υιοθετούντες για πρώτη φορά δεν μειονεκτούν σε σχέση με τους όσους καταρτίζουν ήδη βάσει ΔΠΧΑ, το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων αποφάσισε ότι πρέπει να επιτραπεί στους υιοθετούντες για πρώτη φορά να χρησιμοποιούν τις ίδιες μεταβατικές διατάξεις που επιτρέπεται να χρησιμοποιούν όσοι καταρτίζουν ήδη οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ που περιλαμβάνονται στη Βελτίωση των Γνωστοποιήσεων σχετικά με τα Χρηματοοικονομικά Μέσα

 

(Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 7).


Προσάρτημα
Τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 7
Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις
 

Τροποποιείται η παράγραφος 44Ζ (το νέο κείμενο υπογραμμίζεται και διαγράφεται το κείμενο που έχει απαλειφθεί) και προστίθεται υποσημείωση.
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
44Ζ Με τη Βελτίωση των Γνωστοποιήσεων σχετικά με τα Χρηματοοικονομικά Μέσα (Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ7), που εκδόθηκε τον Μάρτιο του 2009, τροποποιήθηκαν οι παράγραφοι 27, 39 και Β11 και προστέθηκαν οι παράγραφοι 27Α, 27Β, Β10Α και Β11Α–Β11ΣΤ. Μια οικονομική οντότητα εφαρμόζει αυτές τις τροποποιήσεις για τις ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την 1η Ιανουαρίου 2009 ή αργότερα. Μια οντότητα δεν υποχρεούται να παρέχει τις γνωστοποιήσεις που απαιτούνται από τις τροποποιήσεις για:
α) οιαδήποτε ετήσια ή ενδιάμεση περίοδο, συμπεριλαμβανομένης οιασδήποτε κατάστασης οικονομικής θέσης, που παρουσιάζεται εντός ετήσιας συγκριτικής περιόδου η οποία λήγει πριν από την 31η Δεκεμβρίου 2009, ή
β) οιαδήποτε κατάσταση οικονομικής θέσης, ως έχει κατά την έναρξη της πρώτης συγκριτικής περιόδου και σε ημερο μηνία πριν από την 31η Δεκεμβρίου 2009.
Επιτρέπεται η εφαρμογή ενωρίτερα. Αν μια οικονομική οντότητα εφαρμόσει τις τροποποιήσεις αυτές για προγενέστερη περίοδο, γνωστοποιεί το γεγονός αυτό. (*)
 

___________
(*) Η παράγραφος 44Ζ τροποποιήθηκε με την έκδοση, τον Ιανουάριο του 2010, της Περιορισμένης Εξαίρεσης από τις Συγκριτικές Γνωστοποιήσεις βάσει του 7 για τους Υιοθετούντες για Πρώτη Φορά (τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 1). Το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων τροποποίησε την παράγραφο 44Ζ προκειμένου να αποσαφηνίσει τα συμπεράσματά του και την προβλεπόμενη μεταβατική περίοδο για τη Βελτίωση των Γνωστοποιήσεων σχετικά με τα Χρηματοοικονομικά Μέσα (τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 7).

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο