Δημοσιεύθηκε στις : [ 02-07-2010 ]

Αριθμ. Α2-1225/07.06.2010 Αριθμ. Α2-1225 «Αντικατάσταση του άρθρου 8 (καταστάσεις ενδοομιλικών συναλλαγών) της με αρ. πρωτοκόλλου Α2-8092/31.12.2008 απόφασης (Φ.Ε.Κ. 2709/Β/31.12.2008) περί «ειδικότερων ρυθμίσεων σχετικά με την επιβολή Κανόνων Τεκμηρίωσης Τιμών Ενδοομιλικών συναλλαγών, σύμφωνα με τον ν. 3728/2008 (Φ.Ε.Κ. A΄ 258 )».

(Αριθμ. Α2-1225 «Αντικατάσταση του άρθρου 8 (καταστάσεις ενδοομιλικών συναλλαγών) της με αρ. πρωτοκόλλου Α2-8092/31.12.2008 απόφασης (Φ.Ε.Κ. 2709/Β/31.12.2008) περί «ειδικότερων ρυθμίσεων σχετικά με την επιβολή Κανόνων Τεκμηρίωσης Τιμών Ενδοομιλικών συναλλαγών, σύμφωνα με τον ν. 3728/2008 (Φ.Ε.Κ. A΄ 258 )».)

Κατηγορία: Λοιπά

(ΦΕΚ Β' 936/28.6.2010)
Αρ. Φύλλου 936


Αριθμ. Α2-1225 

«Αντικατάσταση του άρθρου 8 (καταστάσεις ενδοομιλικών συναλλαγών) της με αρ. πρωτοκόλλου Α2-8092/31.12.2008 απόφασης (Φ.Ε.Κ. 2709/Β/31.12.2008) περί «ειδικότερων ρυθμίσεων σχετικά με την επιβολή Κανόνων Τεκμηρίωσης Τιμών Ενδοομιλικών συναλλαγών, σύμφωνα με τον ν. 3728/2008 (Φ.Ε.Κ. A΄ 258 )».

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» ( Φ.Ε.Κ. Α΄ 98/2005) .

2. Το Π.Δ. 397/1988 «Οργανισμός τού Υπουργείου Εμπορίου» (Φ.Ε.Κ. 185/Α/1988) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Το Ν.Δ. 136/1946 «Περί Αγορανομικού Κωδικός» (Φ.Ε.Κ. 298/Α/1946), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τον Ν.3668/2008 (Φ.Ε.Κ. 115/Α/08) «Αναθεώρηση των διατάξεων περί κυρώσεων του Ν.Δ. 136/1946 «Περί Αγορανομικού Κωδικός και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα τις διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρ. 30 του Αγορανομικού Κώδικα όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ανωτέρω νόμου και του άρθρου 11 του ιδίου νόμου.

5. Την με αριθμό πρωτ. Α2−5900/4.9.2008 Απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης (Φ.Ε.Κ. 1857/Β/12−09−2008) «Ρυθμίσεις ειδικότερων λεπτομερειών σχετικά με τον τρόπο επιβολής των χρηματικών προστίμων, που επιβάλλονται από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, κατά τη διαπίστωση της παράβασης, κατά τις επιταγές του ν. 3668/2008».

6. Το Π.Δ 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας−Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας−Οράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας−Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (Φ.Ε.Κ.213/Α/2009).

7. Το Π.Δ 187/2009 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών» (Φ.Ε.Κ. 214/Α/2009).

8. Το Π.Δ 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Φ.Ε.Κ.221/Α/2009).

9. Τον Ν. 3728/2008 «Υπηρεσία Εποπτείας Αγοράς και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 258/Α/08) και ειδικότερα τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 26.

10. Την με αριθμό πρωτ. Α2-8092/31.12.2008 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης (Φ.Ε.Κ. 2709/Β/31−12−2008) περί «ειδικότερων ρυθμίσεων σχετικά με την επιβολή Κανόνων Τεκμηρίωσης Τιμών Ενδοομιλικών συναλλαγών, σύμφωνα με τον Ν.3728/2008 (Φ.Ε.Κ. 258 A΄)».

11. Την με αριθμό πρωτ. Β1/4733/9.7.2009 διαπιστωτική πράξη (Φ.Ε.Κ. 1463/Β/20−07−2009) περί Έναρξη λειτουργίας της Υπηρεσίας Εποπτείας Αγοράς σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3728/2008 (Φ.Ε.Κ. 258 A΄).

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκύπτει δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Το άρθρο 8 της με αριθμ. πρωτ. Α2-8092/31.12.2008 απόφασης (Φ.Ε.Κ. 2709/Β/31.12.2008), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Άρθρο 8»

Καταστάσεις ενδοομιλικών συναλλαγών

Οι υπόχρεες εταιρίες της παραγράφου 1 του άρθρου 1, υποχρεούνται να υποβάλλουν στην Δ/νση Κοστολόγησης και Έρευνας Αγοράς της Υπηρεσίας Εποπτείας Αγοράς της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου «Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλιάς», εντός 4 μηνών και 15 ημερών από τη λήξη της διαχειριστικής τους χρήσης, κατάσταση στην οποία εμφανίζονται τα στοιχεία κάθε μίας από τις ενδοομιλικές συναλλαγές τους, τις οποίες πραγματοποίησαν μέσα στη χρήση και πιο συγκεκριμένα:

α. Το αντικείμενο κάθε συμφωνίας (π.χ. πώληση αγαθών, παροχή υπηρεσιών, δάνειο, παραχώρηση χρήσης δικαιωμάτων κ.λπ.).

β. Τα στοιχεία του αντισυμβαλλόμενου (επωνυμία, έδρα, αριθμός φορολογικού μητρώου).

γ. Ο τρόπος (ιδιωτικό έγγραφο, συμβολαιογραφικό, προφορική συμφωνία) και η ημερομηνία κατάρτισης κάθε συμφωνίας.

δ. Η αξία (ύψος) της συναλλαγής.

ε. Όλες οι ενδοομιλικές παραδόσεις αγαθών που τιμολογούνται από τρίτα μέρη (τριγωνικές συναλλαγές). Υπόδειγμα κατάστασης ενδοομιλικών συναλλαγών παρατίθεται στο Παράρτημα II της με αριθμ. πρωτ. Α2-8092/31.12.2008 απόφασης»

Άρθρο 2

Η απόφαση αυτή τίθεται σε ισχύ σε όλη τη Χώρα από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 7 Ιουνίου 2010

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΛΟΥΚΙΑ − ΤΑΡΣΙΤΣΑ ΚΑΤΣΕΛΗ
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο