Δημοσιεύθηκε στις : [ 30-06-2010 ]

IKA Αριθ. Πρωτ. Γ55/780/28.6.2010 Μη αποζημίωση φαρμάκων εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων, όπως αυτές ορίζονται στην εκδοθείσα από τον ΕΟΦ Περίληψη Χαρακτηριστικών του Φαρμακευτικού Προϊόντος, από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

(Μη αποζημίωση φαρμάκων εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων, όπως αυτές ορίζονται στην εκδοθείσα από τον ΕΟΦ Περίληψη Χαρακτηριστικών του Φαρμακευτικού Προϊόντος, από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ
Αριθ. Πρωτ. Γ55/780
Αθήνα, 28 Ιουνίου 2010
 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 16, 10241-ΑΘΗΝΑ
Αριθ. Τηλ.: 210-5221605
Αριθ. FAX: 210-5221649

ΘΕΜΑ: «Μη αποζημίωση φαρμάκων εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων, όπως αυτές ορίζονται στην εκδοθείσα από τον ΕΟΦ Περίληψη Χαρακτηριστικών του Φαρμακευτικού Προϊόντος, από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ»
Σχετικά:

1. Νόμος 3816/26.01.2010 (ΦΕΚ Α' 6) άρθρο 12 με τίτλο «επαναεισαγωγή καταλόγου συνταγογραφούμενων φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων και εξορθολογισμός πλαισίου χορήγησης ιδιοσκευασμάτων για σοβαρές ασθένειες»
2.Το Γ55/737/16.02.2010 έγγραφο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με τίτλο: «Συνταγογράφηση φαρμάκων εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων» (αντικαθίσταται)
3.    Το Γ55/640/24.07.2008 έγγραφο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με τίτλο: «Ενδείξεις για τις οποίες η δαπάνη φαρμάκων δεν καλύπτεται από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς»
4.    Το Γ55/645/02.09.2008 έγγραφο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με τίτλο: «Ενδείξεις για τις οποίες η δαπάνη φαρμάκων δεν καλύπτεται από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς»
5. Το Γ55/719/21.09.2009 έγγραφο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με τίτλο: «Σχετικά με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τα Φαρμακευτικά Ιδιοσκευάσματα που εξετάζονται από την Ειδική Επιτροπή φαρμάκων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ» (τροποποιείται)
6.Το Γ55/619/22.04.2008 έγγραφο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με τίτλο: «Σχετικά με τη χορήγηση του θεραπευτικού ραδιοφαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος Octreoscan» (αντικαθίσταται)

Σύμφωνα με την παρ.1α του αρ.12 του Ν.3816/26.01.2010 (ΦΕΚ Α' 6) αναφέρεται ότι: «Το Δημόσιο, οι οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης και κάθε φορέας και κλάδος ασφάλισης δικαιούχων περίθαλψης εγκρίνουν και εξοφλούν ιατρικές συνταγές μόνο εφόσον αυτές περιλαμβάνουν φάρμακα που περιέχονται σε κατάλογο συνταγογραφούμενων φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων και μόνο για τις εγκεκριμένες ενδείξεις, όπως αυτές καθορίζονται στην περίληψη χαρακτηριστικών του φαρμακευτικού προϊόντος».
Περαιτέρω το αρ.8 παρ.4. του Ν.3457/2006 (ΦΕΚ Α'93) ρητά ορίζει ότι «Απαγορεύεται, με ευθύνη του θεράποντος ιατρού, η συνταγογράφηση φαρμάκων εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων και δοσολογίας, όπως αυτά καθορίζονται στην Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος». Συνεπώς, για τη συνταγογράφηση, ουσιώδης είναι εκ μέρους του θεράποντος ιατρού, η γνώση της εγκεκριμένης «Περίληψης Χαρακτηριστικών του Προϊόντος».
Κατά συνέπεια το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ δεν αποζημιώνει πλέον συνταγές που περιέχουν φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων, όπως αυτές καθορίζονται στην Περίληψη Χαρακτηριστικών του φαρμακευτικού Προϊόντος που εκδίδεται από τον Ε.Ο.Φ. Εξυπακούεται ότι δεν συνταγογραφούνται φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα βάση βιβλιογραφικών αναφορών.
Διευκρινίζεται ότι το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ δεν θα αποζημιώνει συνταγές για φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων ακόμα και εάν συνοδεύονται από έγκριση ατομικής παρηγορητικής θεραπείας Ε.Ο.Φ.
Το Ίδρυμα θα προβεί σε επιβολή των αντιστοίχων πειθαρχικών κυρώσεων και καταλογισμών σε ιατρούς του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που θα εκδώσουν συνταγή με φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων ΕΟΦ.
Η Ειδική Επιτροπή φαρμάκων θα δέχεται δικαιολογητικά για εγκεκριμένες ενδείξεις για τα φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα που αναφέρονται στα Γ55/703/24.06.2010 και Γ55/702/18.06.2009 έγγραφα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Σημειώνεται ότι η μη χορήγηση φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων αφορά και σε νοσηλευόμενους ασθενείς.
Με ευθύνη των Διευθυντών των Μ.Υ. και Π.Υ.Υ. να δοθεί από ένα αντίγραφο του εγγράφου αυτού στους ιατρούς της μονάδας τους, που συνταγογραφούν, καθώς και από ένα αντίγραφο στους ιατρούς των Κ.Υ. και Π.Ι. της ασφαλιστικής τους περιοχής, εφόσον εκδίδουν συνταγές ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, οι οποίοι θα το παραλάβουν ενυπόγραφα. Τα Υποκαταστήματα να επιδώσουν το παρόν έγγραφο με απόδειξη παραλαβής στους συνεργαζόμενους φαρμακοποιούς.
 
Ε. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ


ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Γ.ΑΞΙΩΤΑΚΗ
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο