Δημοσιεύθηκε στις : [ 28-06-2010 ]

ΠΟΛ.1102/25.6.2010 Οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης Φόρου Ακίνητης Περιουσίας Νομικών Προσώπων.

(Οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης Φόρου Ακίνητης Περιουσίας Νομικών Προσώπων.)

Κατηγορία: Φορολογία Κεφαλαίου

Αθήνα, 25-6-2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
& ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π.

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 10166 Αθήνα
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο: 210 3375 360
E-mail: [email protected]
[email protected]


ΠΟΛ 1102

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης Φόρου Ακίνητης Περιουσίας Νομικών Προσώπων

ΓΕΝΙΚΑ

Με τις διατάξεις των άρθρων 27 έως 50 του ν. 3842/2010 από το έτος 2010 και για κάθε επόμενο, επιβάλλεται φόρος στην ακίνητη περιουσία των νομικών προσώπων. Στην έννοια της ακίνητης περιουσίας περιλαμβάνονται το δικαίωμα της πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας ή οίκησης επί ακινήτων καθώς και το δικαίωμα της αποκλειστικής χρήσης θέσεων στάθμευσης, βοηθητικών χώρων και κολυμβητικών δεξαμενών που βρίσκονται σε κοινόκτητο τμήμα υπογείου, πυλωτής, δώματος ή ακαλύπτου χώρου οικοδομής των πιο πάνω ακινήτων.

Αναλυτικές οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών παρασχέθηκαν με την ΠΟΛ.1094/14.6.2010 εγκύκλιο.


Τρόπος συμπλήρωσης της δήλωσης Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (Φ.Α.Π.) νομικών προσώπων.


Α. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ Φ.Α.Π.

* Προς τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ.: Αναγράφεται η αρμόδια Δ.Ο.Υ. στην οποία υποβάλλεται η δήλωση Φ.Α.Π.
* Η δήλωση του προηγούμενου έτους υποβλήθηκε στον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ.: Αναγράφεται η Δ.Ο.Υ. που υπεβλήθη η δήλωση το προηγούμενο έτος. Ειδικά για το έτος 2010 αναγράφεται η λέξη «ΠΡΩΤΗ».
* Είδος Δήλωσης: Σημειώνεται (Χ) στην ένδειξη ΑΡΧΙΚΗ, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ, ΑΝΑΚΛΗΤΙΚΗ, ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ, ανάλογα με το είδος της δήλωσης. Σημειώνεται (Χ) στην ένδειξη ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ όταν συμπεριλαμβάνεται στη δήλωση ρητή και αιτιολογημένη η επιφύλαξη του φορολογούμενου. Τονίζεται ότι κάθε γενική και αόριστη επιφύλαξη θεωρείται ανύπαρκτη και δεν επιφέρει κανένα αποτέλεσμα.
* Πίνακας Α. Στοιχεία Υποχρέου: Συμπληρώνονται με ΚΕΦΑΛΑΙΑ όλα τα στοιχεία του φορολογούμενου νομικού προσώπου.
* Πίνακας Β. Στοιχεία νομίμου εκπροσώπου ή αντικλήτου: Συμπληρώνονται με ΚΕΦΑΛΑΙΑ όλα τα στοιχεία του νομίμου εκπροσώπου, αντικλήτου, προσωρινού διαχειριστή κ.λπ.
* Πίνακας Γ. Υπολογισμός Φόρου Ακίνητης Περιουσίας. Στον πίνακα αυτό προσδιορίζεται το συνολικό ποσό του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας, όπως προκύπτει από τις διατάξεις των άρθρων 27 έως και 50 του ν. 3842/2010. Ειδικότερα:

1. Υπολογισμός φόρου που αντιστοιχεί στα γήπεδα:

Στον πίνακα αυτό υπολογίζεται ο φόρος που αντιστοιχεί στην αξία των γηπέδων (οικόπεδα – αγροτεμάχια). Συγκεκριμένα στους κωδικούς 101, 102, 103 και 105 αναγράφεται η φορολογητέα αξία των γηπέδων ή των εμπραγμάτων δικαιωμάτων σε αυτά, την 1η Ιανουαρίου του έτους φορολογίας. Τα αριθμητικά ποσά μεταφέρονται από τους αντίστοιχους κωδικούς του εσωτερικού του εντύπου στους ίδιους κωδικούς της πρώτης σελίδας του εντύπου και στη συνέχεια πολλαπλασιάζονται με τον αντίστοιχο συντελεστή (6‰, 3‰, 1‰ και 0,33‰).

Στους κωδικούς 111, 112, 113 και 115 αναγράφεται το αποτέλεσμα του γινομένου αυτών.

Στον κωδικό 114 αναγράφεται το συνολικό αριθμητικό αποτέλεσμα που προκύπτει από το άθροισμα των κωδικών 111, 112, 113 και 115.

2. Υπολογισμός φόρου που αντιστοιχεί στα ημιτελή κτίσματα, στα γεωργικά & κτηνοτροφικά κτίσματα όλων των νομικών προσώπων καθώς και στα ιδιοχρησιμοποιούμενα κτίσματα των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων:

Στον πίνακα αυτό υπολογίζεται ο φόρος που αντιστοιχεί στην αξία των ημιτελών κτισμάτων, των γεωργικών και κτηνοτροφικών κτισμάτων καθώς και των ιδιοχρησιμοποιούμενων κτισμάτων των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα στους κωδικούς 201, 202, 203 και 305 αναγράφεται η φορολογητέα αξία των κτισμάτων της κατηγορίας αυτής κατά την 1η Ιανουαρίου του έτους φορολογίας. Τα αριθμητικά ποσά μεταφέρονται από τους αντίστοιχους κωδικούς του εσωτερικού του εντύπου στους ίδιους κωδικούς της πρώτης σελίδας του εντύπου και στη συνέχεια πολλαπλασιάζονται με τον αντίστοιχο συντελεστή (6‰, 3‰, 1‰ και 0,33‰).

Στους κωδικούς 211, 212, 213 και 315 αναγράφεται το αποτέλεσμα του γινομένου αυτών.

Στον κωδικό 214 αναγράφεται το συνολικό αριθμητικό αποτέλεσμα που προκύπτει από το άθροισμα των κωδικών 211, 212, 213 και 315.

3. Υπολογισμός φόρου που αντιστοιχεί στα λοιπά κτίσματα του νομικού προσώπου.

Στον πίνακα αυτό υπολογίζεται ο φόρος που αντιστοιχεί στα λοιπά κτίσματα (πλην των κτισμάτων που αναφέρονται στην ανωτέρω περίπτωση 2). Συγκεκριμένα στους κωδικούς 301, 302, και 303 αναγράφεται η φορολογητέα αξία των κτισμάτων της κατηγορίας αυτής, κατά την 1η Ιανουαρίου του έτους φορολογίας. Τα αριθμητικά ποσά μεταφέρονται από τους αντίστοιχους κωδικούς του εσωτερικού του εντύπου στους ίδιους κωδικούς της πρώτης σελίδας του εντύπου και στη συνέχεια πολλαπλασιάζονται με τον αντίστοιχο συντελεστή (6‰, 3‰ και 1‰).

Στους κωδικούς 311, 312 και 313 αναγράφεται το αποτέλεσμα του γινομένου αυτών.

Στον κωδικό 314 αναγράφεται το αριθμητικό αποτέλεσμα που προκύπτει από το άθροισμα των κωδικών 311, 312 & 313.

4. Φόρος Ακίνητης Περιουσίας που αντιστοιχεί στα κτίσματα βάσει της επιφανείας τους (επιφάνεια σε τετραγωνικά μέτρα Χ 1 ευρώ):

Στον κωδικό 404 αναγράφεται το άθροισμα των τετραγωνικών μέτρων κυρίων και βοηθητικών χώρων των κτισμάτων που εντάσσονται στον υπολογισμό του 1 €/τ.μ. . Ο αριθμός μεταφέρεται από τον αντίστοιχο κωδικό (404) του εσωτερικού του εντύπου στον οποίο αναγράφεται το άθροισμα της επιφανείας των τετραγωνικών μέτρων των κτισμάτων τόσο των κυρίων χώρων (στήλη 10) όσο και των βοηθητικών χώρων (στήλη 11).

Στον κωδικό 414 αναγράφεται ο φόρος που αντιστοιχεί στα κτίσματα αυτά, δηλαδή το γινόμενο της συνολικής επιφανείας των κτισμάτων (κωδικός 404) επί ένα (1) Ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο κτισμάτων.

* Αναγράψτε το μεγαλύτερο ποσό φόρου μεταξύ των κωδικών 314 & 414.

Στον κωδικό 514 αναγράφεται το μεγαλύτερο αριθμητικό ποσό μεταξύ των κωδικών 314 (περίπτωση 3 Πίνακας Γ) και 414 (περίπτωση 4 Πίνακας Γ).

Τονίζεται ότι για την υπαγωγή των ακινήτων των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων στο συντελεστή φορολόγησης 0,33‰ πρέπει:

α) να υπάρχει άδεια λειτουργίας ξενοδοχειακής επιχείρησης και

β) τα ακίνητα να ιδιοχρησιμοποιούνται από την ξενοδοχειακή επιχείρηση.

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα είναι εκείνα που ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα ή επικαρπία στην επιχείρηση και χρησιμοποιούνται για την εκπλήρωση των λειτουργικών αναγκών της ξενοδοχειακής επιχείρησης.

Επισημαίνεται πως γεωργικά θεωρούνται τα κτήρια στα οποία φυλάσσονται ζωοτροφές, σπόροι, γεωργικά εργαλεία και μηχανήματα. Κτηνοτροφικά θεωρούνται τα κτήρια που στεγάζουν ζώα, στα οποία εκτελούνται απλές εργασίες εκτροφής και γενικά φροντίδα ζώων.

Δεν εντάσσονται στις ανωτέρω κατηγορίες κτήρια μαζικής διαλογής, συσκευασίας ή μεταποίησης αγροτικών ή κτηνοτροφικών προϊόντων, τα σφαγεία, τα εργαστήρια κατασκευής ή επισκευής αγροτικών μηχανημάτων και οι χώροι στους οποίους ψύχονται τα αποθηκευμένα προϊόντα. Η αξία των ανωτέρω κτισμάτων προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του αντικειμενικού προσδιορισμού αξίας ακινήτων.

* Πίνακας Δ. Εκκαθάριση Φόρου:

Στον πίνακα αυτό αναγράφεται το συνολικό ποσό του προς βεβαίωση Φόρου Ακίνητης Περιουσίας. Συγκεκριμένα:

- στον κωδικό 614 αναγράφεται το άθροισμα των αριθμητικών ποσών των κωδικών 114, 214 και 514 της πρώτης σελίδας του εντύπου.

- στον κωδικό 624 αναγράφεται το ποσό του πρόσθετου φόρου σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής της αρχικής δήλωσης. Στο κενό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ των λέξεων «Πρόσθετος Φόρος» και «% λόγω εκπροθέσμου» αναγράφεται αριθμητικώς το ποσοστό επί τοις εκατό, λόγω της εκπρόθεσμης υποβολής της δήλωσης.

- Στον κωδικό 634 αναγράφεται το άθροισμα των αριθμητικών ποσών των κωδικών 614 και 624.

* Επιπρόσθετα διαγραμμίζεται:

- η ένδειξη ΝΑΙ στον κωδικό 955, όταν στη δήλωση Φόρου Ακίνητης Περιουσίας αναγράφονται μόνο απαλλασσόμενα ακίνητα,

- η ένδειξη ΝΑΙ στον κωδικό 617, όταν υπεβλήθη στη Δ.Ο.Υ. δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) το αντίστοιχο έτος.

Η δήλωση Φόρου Ακίνητης Περιουσίας υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου και από τον προϊστάμενο του λογιστηρίου του νομικού προσώπου, ο οποίος αναγράφει τα πλήρη στοιχεία του όπως αναφέρονται στην πρώτη σελίδα του εντύπου της δήλωσης.

Τρόπος συμπλήρωσης των πινάκων Γ και Δ της δήλωσης στις περιπτώσεις υποβολής συμπληρωματικών – τροποποιητικών ή ανακλητικών δηλώσεων

Στην περίπτωση τροποποιητικής – συμπληρωματικής ή ανακλητικής δήλωσης στους κωδικούς 101, 102, 103, 105, 201, 202, 203, 305, 301, 302, 303 και 404 αναγράφεται η συνολική αξία όλων των ακινήτων του νομικού προσώπου όπως αυτή διαμορφώνεται τελικά με βάση όλες τις υποβληθείσες δηλώσεις (αρχικές, συμπληρωματικές κ.λπ.).

Με βάση τις νέες αξίες της ακίνητης περιουσίας γίνεται επανυπολογισμός του φόρου και το τελικό ποσό αναγράφεται στην ένδειξη «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ή ΑΝΑΚΛΗΤΙΚΗ» του Πίνακα Δ του εντύπου.

Ο κωδικός 614 συμπληρώνεται με το ποσό του φόρου που προέκυψε από την αρχική ή την προηγούμενη δήλωση. Οι κωδικοί 624 & 634 δεν συμπληρώνονται.

Στη συνέχεια και στη στήλη με την ένδειξη «ΔΙΑΦΟΡΑ (ΓΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ Ή ΕΚΠΤΩΣΗ)» προσδιορίζεται το τελικό ποσό φόρου που προκύπτει ως διαφορά μεταξύ της συμπληρωματικής – τροποποιητικής ή ανακλητικής δήλωσης και της τελευταίας υποβληθείσας δήλωσης για βεβαίωση ή έκπτωση, το οποίο αναγράφεται στον κωδικό 714.

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής συμπληρώνεται ο κωδικός 724 με το ποσό του εκπρόθεσμού φόρου και στον κωδικό 734 το ποσό του φόρου για βεβαίωση ή επιστροφή κατά περίπτωση.

Σε περίπτωση που καταχωρείται αρνητικός αριθμός τότε σημειώνεται το πρόσημο «μείον» (-) μπροστά από τον αρνητικό αριθμό.

Β. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

(ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ)

Το εσωτερικό του εντύπου της δήλωσης χωρίζεται σε δύο πίνακες. Στον πρώτο πίνακα αναγράφονται τα ακίνητα που φορολογούνται και στον δεύτερο πίνακα αναγράφονται τα απαλλασσόμενα ακίνητα.

Β1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Στον πίνακα αυτό αναγράφονται τα περιγραφικά στοιχεία των ακινήτων που υπάγονται σε φόρο καθώς και η φορολογητέα τους αξία. Για το λόγο αυτό ο πίνακας χωρίζεται σε στήλες με ενδεικτικούς αριθμούς 1 έως και 30 και συμπληρώνεται από το φορολογούμενο με ευανάγνωστα ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ, ως ακολούθως:

Α/Α
(ΣΤΗΛΗ 1)
Αναγράφεται ο αύξων αριθμός κάθε ακινήτου. Η αρίθμηση της στήλης 1 είναι συνεχής (1, 2, 3, κ.λπ.)
Ξεχωριστή σειρά και α/α καταλαμβάνει κάθε ακίνητο που για τον προσδιορισμό της αξίας του απαιτείται η συμπλήρωση χωριστού φύλλου εντύπου προσδιορισμού αξίας ή η αξία του υπολογίζεται με συγκριτικά στοιχεία.
Όταν υποβάλλεται συμπληρωματική ή ανακλητική δήλωση :
Στις περιπτώσεις που προστίθεται – εισάγεται ένα νέο εμπράγματο δικαίωμα που δεν είχε δηλωθεί στην αρχική δήλωση Φ.Α.Π., ως Α/Α αναγράφεται ο επόμενος αριθμός που ακολουθεί τον τελευταίο αύξοντα αριθμό της αρχικής ή προηγούμενης δήλωσης.
Στις περιπτώσεις που μεταβάλλονται στοιχεία ακινήτου ή διαγράφεται ακίνητο ως Α/Α χρησιμοποιείται αυτός της πρώτης αναγραφής του ακινήτου.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
(ΣΤΗΛΗ 2)
Η στήλη αυτή συμπληρώνεται όταν η συνολική αξία του ακινήτου προσδιορίζεται με περισσότερα του ενός φύλλα υπολογισμού (π.χ. πολυώροφο κτίσμα χωρίς σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας, θέση στάθμευσης ή αποθήκη η οποία αποτελεί παρακολούθημα μιας οριζόντιας ιδιοκτησίας κ.λπ.).
Στις περιπτώσεις αυτές, ως αριθμός σύνδεσης των γραμμών που ακολουθούν χρησιμοποιείται ο αύξων αριθμός της πρώτης γραμμής καταχώρησης του ακινήτου. Για παράδειγμα:
Με Α/Α 1 (στήλη 1) αναγράφεται επαγγελματική στέγη & με Α/Α 2 θέση στάθμευσης η οποία αποτελεί παρακολούθημα αυτής.
Στην περίπτωση αυτή στη στήλη ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ (στήλη 2) της σειράς που απεικονίζεται η θέση στάθμευσης συμπληρώνεται ο αριθμ. 1 (δηλαδή ο Α/Α της επαγγελματικής στέγης του οποίου αποτελεί παρακολούθημα).
Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
1 2
1 ΕΠΑΓ/ΤΙΚΗ
ΣΤΕΓΗ
2 1 ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
Με Α/Α 1 (στήλη 1) αναγράφεται επαγγελματική στέγη & με Α/Α 2 θέση στάθμευσης η οποία αποτελεί παρακολούθημα αυτής.
Στην περίπτωση αυτή στη στήλη ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ (στήλη 2) της σειράς που απεικονίζεται η θέση στάθμευσης συμπληρώνεται ο αριθμ. 1 (δηλαδή ο Α/Α της επαγγελματικής στέγης του οποίου αποτελεί παρακολούθημα).
Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
1 2
14 ΒΙΟΜΗΧ/ΣΙΟ
15 14 ΑΠΟΘΗΚΗ
16 14 ΑΓΡ/ΧΙΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ
(ΣΤΗΛΗ 3)
Στη στήλη αυτή αναγράφεται ο κωδικός του εντύπου με το οποίο προσδιορίζεται η αξία του ακινήτου ως ακολούθως:
ΚΩΔ
Α1 Φύλλο υπολογισμού αξίας Κατοικίας ή Διαμερίσματος σε οικόπεδο εντός σχεδίου ή οικισμού (Έντυπο 1)
Α2 Φύλλο υπολογισμού αξίας Επαγγελματικής στέγης στο ισόγειο ή υπόγειο και σε όροφο κτηρίου που σύμφωνα με την οικοδομική άδεια είναι κτήριο Γραφείων ή Γραφείων – Καταστημάτων (Έντυπο 2)
Α3 Φύλλο υπολογισμού αξίας Οικοπέδου εντός σχεδίου ή σε οικισμό (Έντυπο 3)
Α4 Φύλλο υπολογισμού αξίας Αποθήκης σε οικόπεδο εντός σχεδίου ή σε οικισμό (Έντυπο 4)
Α5 Φύλλο υπολογισμού αξίας Θέσης στάθμευσης αυτοκινήτου σε οικόπεδο εντός σχεδίου ή σε οικισμό (Έντυπο 5)
Κ1 Φύλλο υπολογισμού αξίας κτίσματος Κατοικίας πλην μονοκατοικίας σε περιοχές όπου ισχύει το μικτό σύστημα προσδιορισμού αξίας ακινήτων (έντυπο Κ1)
Κ2 Φύλλο υπολογισμού αξίας κτίσματος Μονοκατοικίας σε περιοχές όπου ισχύει το μικτό σύστημα προσδιορισμού αξίας ακινήτων (έντυπο Κ2)
Κ3 Φύλλο υπολογισμού αξίας κτίσματος Επαγγελματικής στέγης σε περιοχές όπου ισχύει το μικτό σύστημα προσδιορισμού αξίας ακινήτων (έντυπο Κ3)
Κ4 Φύλλο υπολογισμού αξίας κτίσματος Σταθμού Αυτοκινήτων – Βιομηχανικού και Βιοτεχνικού κτηρίου (έντυπο Κ4)
Κ5 Φύλλο υπολογισμού αξίας κτίσματος Γεωργικών και Κτηνοτροφικών κτιρίων – Αποθηκών (έντυπο Κ5)
Κ6 Φύλλο υπολογισμού αξίας κτίσματος Ξενοδοχείων και τουριστικών εγκαταστάσεων γενικά καθώς και νοσηλευτηρίων και ευαγών ιδρυμάτων (έντυπο Κ6)
Κ7 Φύλλο υπολογισμού αξίας κτίσματος Εκπαιδευτηρίων (έντυπο Κ7)
Κ8 Φύλλο υπολογισμού αξίας κτισμάτων και εγκαταστάσεων Αθλητικών Εγκαταστάσεων (έντυπο Κ8)
Κ9 Φύλλο υπολογισμού αξίας κτισμάτων που δεν εντάσσονται στις κατηγορίες Κ1 έως Κ8 (έντυπο Κ9)
ΑΓ Φύλλο υπολογισμού αξίας αγροτεμαχίου (έντυπο Α.Α. ΓΗΣ)
ΣΚ Όταν χρησιμοποιούνται συγκριτικά στοιχεία για τον προσδιορισμό αξίας οικοπέδου
ΝΟΜΟΣ
(ΣΤΗΛΗ 4)
Αναγράφεται ο νομός στον οποίο βρίσκεται το ακίνητο.
ΔΗΜΟΣ
ή ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
(ΣΤΗΛΗ 5)
Αναγράφεται ο Δήμος ή η Κοινότητα που βρίσκεται το ακίνητο.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ή ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
(ΣΤΗΛΗ 6)
Αναγράφεται το Δημοτικό ή Κοινοτικό Διαμέρισμα στο οποίο βρίσκεται το ακίνητο.
ΟΔΟΣ - ΑΡΙΘΜΟΣ ή ΟΙΚΙΣΜΟΣ ή ΘΕΣΗ
(ΣΤΗΛΗ 7)
Αναγράφεται η οδός και ο αριθμός ή ο οικισμός ή η θέση που βρίσκεται το ακίνητο.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
(ΣΤΗΛΗ 8)
Αναγράφεται ο κωδικός κατηγορίας ακινήτου σύμφωνα με τα εξής:
1 Κατοικία ή Διαμέρισμα
2 Μονοκατοικία
3 Επαγγελματική Στέγη
4 Οικόπεδο
5 Αποθήκες
51 Γεωργικά ή Κτηνοτροφικά κτίρια
6 Θέση στάθμευσης
7 Σταθμοί Αυτοκινήτων
8 Βιομηχανικά και Βιοτεχνικά κτήρια
9 Ξενοδοχεία, Τουριστικές εγκαταστάσεις
10 Εκπαιδευτήρια
11 Αθλητικές Εγκαταστάσεις
12 Κτίρια που δεν μπορούν να υπαχθούν στις πιο πάνω κατηγορίες
14 Νοσηλευτήρια και Ευαγή Ιδρύματα
15 Αγροτεμάχιο
ΟΡΟΦΟΣ
(ΣΤΗΛΗ 9)
Αναγράφεται ο κωδικός ορόφου του ακινήτου σύμφωνα με τα εξής:
ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΡΟΦΟΣ
Υ Υπόγειο.
Αν υπάρχουν περισσότεροι του ενός Υπόγειοι όροφοι, τότε αναγράφουμε Υ1 για το 1ο υπόγειο, Υ2 για το 2ο υπόγειο κ.ο.κ.
0 Ισόγειο ή ημιυπόγειο
1 1ος όροφος ή ημιόροφος
2 2ος όροφος
3 3ος όροφος
4 4ος όροφος
5 κ.ο.κ 5ος κ.ο.κ. όροφος
98 Ειδικά κτίρια (σχετικά: Έντυπα Κ4, Κ5, Κ6, Κ7, Κ8, Κ9)

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΣΕ Τ.Μ. ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΜΗ ΗΜΙΤΕΛΩΝ
(ΣΤΗΛΕΣ 10 & 11)

ΣΤΗΛΗ ΚΩΔΙΚΟΣ
10
Κύριοι Χώροι
Αναγράφεται σε τετραγωνικά μέτρα η επιφάνεια των κυρίων χώρων των κτισμάτων πλην των ημιτελών κτισμάτων καθώς και των κτισμάτων που αναγράφονται στη στήλη 12.
11
Βοηθητικοί Χώροι
Αναγράφεται σε τετραγωνικά μέτρα η επιφάνεια των βοηθητικών χώρων των κτισμάτων πλην των ημιτελών κτισμάτων καθώς και των κτισμάτων που αναγράφονται στη στήλη 13.
404 Αναγράφεται το άθροισμά των τετραγωνικών μέτρων, κυρίων και βοηθητικών χώρων, των κτισμάτων που εντάσσονται στον υπολογισμό του 1€/τ.μ.

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΣΕ Τ.Μ. ΗΜΙΤΕΛΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ – ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟ-ΦΙΚΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ – & ΙΔΙΟΧΡΗΣΙΜΟ-ΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ-ΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
(ΣΤΗΛΕΣ 12 & 13)

ΣΤΗΛΗ ΚΩΔΙΚΟΣ
10
Κύριοι Χώροι
Αναγράφεται σε τετραγωνικά μέτρα η επιφάνεια των κυρίων χώρων των ημιτελών, των γεωργικών & κτηνοτροφικών κτισμάτων όλων των νομικών προσώπων καθώς και των ιδιοχρησιμοποιούμενων κτισμάτων των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων
11
Βοηθητικοί Χώροι
Αναγράφεται σε τετραγωνικά μέτρα η επιφάνεια των βοηθητικών χώρων των ημιτελών, των γεωργικών & κτηνοτροφικών κτισμάτων όλων των νομικών προσώπων καθώς και των ιδιοχρησιμοποιούμενων κτισμάτων των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΣΕ Τ.Μ. ΓΗΠΕΔΩΝ
(ΣΤΗΛΗ 14)
Αναγράφεται η επιφάνεια γηπέδων (οικοπέδων ή αγροτεμαχίων) σε τετραγωνικά μέτρα
ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Αναγράφεται με τετραψήφιο αριθμό το έτος έκδοσης της οικοδομικής άδειας ή της τελευταίας ουσιαστικής αναθεώρησής της.

(ΣΤΗΛΗ 15)

ΕΙΔΟΣ
ΕΜΠΡΑΓΜΑ-ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑ-ΤΟΣ
(ΣΤΗΛΗ 16)
Αναγράφεται ο κωδικός του είδους εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο ως εξής:
ΚΩΔ
1 Πλήρης Κυριότητα
2 Ψιλή Κυριότητα
3 Επικαρπία
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΝ/ΣΙΑΣ
(ΣΤΗΛΗ 17)
Αναγράφεται το ποσοστό συνιδιοκτησίας επί τοις εκατό (%) και μέχρι πέντε δεκαδικά ψηφία.
ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΕΠΙΚΑΡΠΩΤΗ
(ΣΤΗΛΗ 18)
Αναγράφεται το έτος γέννησης του επικαρπωτή. Η στήλη αυτή συμπληρώνεται υποχρεωτικά σε περίπτωση που δηλώνεται ψιλή κυριότητα ή επικαρπία.

ΑΞΙΑ ΓΗΠΕΔΩΝ ΠΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥ-ΝΤΑΙ ΜΕ:
(ΣΤΗΛΕΣ 19 - 22)

ΣΤΗΛΗ ΚΩΔΙΚΟΣ
19 Αναγράφεται η αξία των γηπέδων που φορολογούνται με συντελεστή 6‰
101 Αναγράφεται το άθροισμά των αξιών της στήλης 19
20 Αναγράφεται η αξία των γηπέδων που φορολογούνται με συντελεστή 3‰
102 Αναγράφεται το άθροισμά των αξιών της στήλης 20
21 Αναγράφεται η αξία των γηπέδων που φορολογούνται με συντελεστή 1‰
103 Αναγράφεται το άθροισμά των αξιών της στήλης 21
22 Αναγράφεται η αξία των ιδιοχρησιμοποιούμενων γηπέδων των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων που φορολογούνται με συντελεστή 0,33‰
105 Αναγράφεται το άθροισμά των αξιών της στήλης 22

ΑΞΙΑ ΗΜΙΤΕΛΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ,ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ & ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
& ΙΔΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΦΟΡ/ΤΑΙ ΜΕ:
(ΣΤΗΛΕΣ 23 - 26)

ΣΤΗΛΗ ΚΩΔΙΚΟΣ
23 Αναγράφεται η αξία των ημιτελών κτισμάτων, των γεωργικών & κτηνοτροφικών κτισμάτων και των ημιτελών κτισμάτων των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων κατά περίπτωση, που φορολογούνται με συντελεστή 6‰
201 Αναγράφεται το άθροισμά των αξιών της στήλης 23
24 Αναγράφεται η αξία των ημιτελών κτισμάτων καθώς και των γεωργικών & κτηνοτροφικών κτισμάτων που φορολογούνται με συντελεστή 3‰
202 Αναγράφεται το άθροισμά των αξιών της στήλης 24
25 Αναγράφεται η αξία των ημιτελών κτισμάτων καθώς και των γεωργικών & κτηνοτροφικών κτισμάτων που φορολογούνται με συντελεστή 1‰
203 Αναγράφεται το άθροισμά των αξιών της στήλης 25
26 Αναγράφεται η αξία των ιδιοχρησιμοποιούμενων κτισμάτων των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων κατά περίπτωση που φορολογούνται με συντελεστή 0,33‰
305 Αναγράφεται το άθροισμά των αξιών της στήλης 26

ΑΞΙΑ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΠΛΗΝ ΗΜΙΤΕΛΩΝ ΠΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΜΕ:
(ΣΤΗΛΕΣ 27 - 29)

ΣΤΗΛΗ ΚΩΔΙΚΟΣ
27 Αναγράφεται η αξία των λοιπών κτισμάτων (πλην των κτισμάτων που αναγράφονται στη στήλη 23) που φορολογούνται με συντελεστή 6‰
301 Αναγράφεται το άθροισμά των αξιών της στήλης 25
28 Αναγράφεται η αξία των λοιπών κτισμάτων (πλην των κτισμάτων που αναγράφονται στη στήλη 24) που φορολογούνται με συντελεστή 3‰
302 Αναγράφεται το άθροισμά των αξιών της στήλης 26
29 Αναγράφεται η αξία των λοιπών κτισμάτων (πλην των κτισμάτων που αναγράφονται στη στήλη 25) που φορολογούνται με συντελεστή 1‰
303 Αναγράφεται το άθροισμά των αξιών της στήλης 27

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ
(ΣΤΗΛΗ 30)

Η στήλη αυτή συμπληρώνεται μόνο σε περίπτωση υποβολής τροποποιητικής - συμπληρωματικής ή ανακλητικής δήλωσης
ΚΩΔΙΚΟΣ
1 Για την εισαγωγή νέου ακινήτου ή εμπραγμάτου δικαιώματος, στη δήλωση του ιδίου έτους φορολογίας
2 Όταν μεταβάλλονται στοιχεία ακινήτου ή εμπραγμάτου δικαιώματος που έχει ήδη δηλωθεί με προηγούμενη δήλωση, στη δήλωση του ιδίου έτους φορολογίας
3 Όταν διαγράφεται ακίνητο ή εμπραγμάτου δικαιώματος, που έχει ήδη δηλωθεί με προηγούμενη δήλωση, στη δήλωση του ιδίου έτους φορολογίας.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Στον πίνακα αυτό αναγράφονται τα περιγραφικά στοιχεία των ακινήτων που απαλλάσσονται από το φόρο καθώς και η αξία τους προαιρετικά. Για το λόγο αυτό ο πίνακας χωρίζεται σε στήλες με ενδεικτικούς αριθμούς από 1 έως και 20 και συμπληρώνεται από το φορολογούμενο με ευανάγνωστα ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ, ως ακολούθως:

 

Α/Α
(ΣΤΗΛΗ 1)
Αναγράφεται ο αύξων αριθμός κάθε ακινήτου. Η αρίθμηση της στήλης 1 είναι συνεχής (1, 2, 3, κ.λπ.)
Ξεχωριστή σειρά και α/α καταλαμβάνει κάθε ακίνητο που για τον προσδιορισμό της αξίας του απαιτείται η συμπλήρωση χωριστού φύλλου εντύπου προσδιορισμού αξίας, ή η αξία του υπολογίζεται με συγκριτικά στοιχεία.
Όταν υποβάλλεται συμπληρωματική ή ανακλητική δήλωση :
Στις περιπτώσεις που προστίθεται – εισάγεται ένα νέο εμπράγματο δικαίωμα που δεν είχε δηλωθεί στην αρχική δήλωση Φ.Α.Π., ως Α/Α αναγράφεται ο επόμενος αριθμός που ακολουθεί τον τελευταίο αύξοντα αριθμό της αρχικής ή προηγούμενης δήλωσης.
Στις περιπτώσεις που μεταβάλλονται στοιχεία ακινήτου ή διαγράφεται ακίνητο ως Α/Α χρησιμοποιείται αυτός της πρώτης αναγραφής του ακινήτου.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
(ΣΤΗΛΗ 2)
Η στήλη αυτή συμπληρώνεται όταν η συνολική αξία του ακινήτου προσδιορίζεται με περισσότερα του ενός φύλλα υπολογισμού (π.χ. χωρίς σύσταση, διαφορετική παλαιότητα, μεζονέτα, λόγω ρυμοτομίας, επειδή είναι παρακολούθημα κ.λπ.).
Στις περιπτώσεις αυτές ως αριθμός σύνδεσης των γραμμών που ακολουθούν χρησιμοποιείται ο αύξων αριθμός της πρώτης γραμμής καταχώρησης του ακινήτου. Παραδείγματα συμπλήρωσης της στήλης αυτής δίδονται στην αντίστοιχη στήλη του πρώτου πίνακα.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ
(ΣΤΗΛΗ 3)
Στη στήλη αυτή αναγράφεται ο κωδικός του εντύπου με το οποίο προσδιορίζεται η αξία του ακινήτου ως ακολούθως:
ΚΩΔ
Α1 Φύλλο υπολογισμού αξίας Κατοικίας ή Διαμερίσματος σε οικόπεδο εντός σχεδίου ή οικισμού (Έντυπο 1)
Α2 Φύλλο υπολογισμού αξίας Επαγγελματικής στέγης στο ισόγειο ή υπόγειο και σε όροφο κτηρίου που σύμφωνα με την οικοδομική άδεια είναι κτήριο Γραφείων ή Γραφείων – Καταστημάτων (Έντυπο 2)
Α3 Φύλλο υπολογισμού αξίας Οικοπέδου εντός σχεδίου ή σε οικισμό (Έντυπο 3)
Α4 Φύλλο υπολογισμού αξίας Αποθήκης σε οικόπεδο εντός σχεδίου ή σε οικισμό (Έντυπο 4)
Α5 Φύλλο υπολογισμού αξίας Θέσης στάθμευσης αυτοκινήτου σε οικόπεδο εντός σχεδίου ή σε οικισμό (Έντυπο 5)
Κ1 Φύλλο υπολογισμού αξίας κτίσματος Κατοικίας πλην μονοκατοικίας σε περιοχές όπου ισχύει το μικτό σύστημα προσδιορισμού αξίας ακινήτων (έντυπο Κ1)
Κ2 Φύλλο υπολογισμού αξίας κτίσματος Μονοκατοικίας σε περιοχές όπου ισχύει το μικτό σύστημα προσδιορισμού αξίας ακινήτων (έντυπο Κ2)
Κ3 Φύλλο υπολογισμού αξίας κτίσματος Επαγγελματικής στέγης σε περιοχές όπου ισχύει το μικτό σύστημα προσδιορισμού αξίας ακινήτων (έντυπο Κ3)
Κ4 Φύλλο υπολογισμού αξίας κτίσματος Σταθμού Αυτοκινήτων – Βιομηχανικού και Βιοτεχνικού κτηρίου (έντυπο Κ4)
Κ5 Φύλλο υπολογισμού αξίας κτίσματος Γεωργικών και Κτηνοτροφικών κτιρίων – Αποθηκών (έντυπο Κ5)
Κ6 Φύλλο υπολογισμού αξίας κτίσματος Ξενοδοχείων και τουριστικών εγκαταστάσεων γενικά καθώς και νοσηλευτηρίων και ευαγών ιδρυμάτων (έντυπο Κ6)
Κ7 Φύλλο υπολογισμού αξίας κτίσματος Εκπαιδευτηρίων (έντυπο Κ7)
Κ8 Φύλλο υπολογισμού αξίας κτισμάτων και εγκαταστάσεων Αθλητικών Εγκαταστάσεων (έντυπο Κ8)
Κ9 Φύλλο υπολογισμού αξίας κτισμάτων που δεν εντάσσονται στις κατηγορίες Κ1 έως Κ8 (έντυπο Κ9)
ΑΓ Φύλλο υπολογισμού αξίας αγροτεμαχίου (έντυπο Α.Α. ΓΗΣ)
ΣΚ Όταν χρησιμοποιούνται συγκριτικά στοιχεία για τον προσδιορισμό αξίας οικοπέδου
ΝΟΜΟΣ
(ΣΤΗΛΗ 4)
Αναγράφεται ο νομός στον οποίο βρίσκεται το ακίνητο.
ΔΗΜΟΣ
ή ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
(ΣΤΗΛΗ 5)
Αναγράφεται ο Δήμος ή η Κοινότητα που βρίσκεται το ακίνητο.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ή ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
(ΣΤΗΛΗ 6)
Αναγράφεται το Δημοτικό ή Κοινοτικό Διαμέρισμα στο οποίο βρίσκεται το ακίνητο.
ΟΔΟΣ - ΑΡΙΘΜΟΣ ή ΟΙΚΙΣΜΟΣ ή ΘΕΣΗ
(ΣΤΗΛΗ 7)
Αναγράφεται η οδός και ο αριθμός ή ο οικισμός ή η θέση που βρίσκεται το ακίνητο.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
(ΣΤΗΛΗ 8)
Αναγράφεται ο κωδικός κατηγορίας ακινήτου σύμφωνα με τα εξής:
1 Κατοικία ή Διαμέρισμα
2 Μονοκατοικία
3 Επαγγελματική Στέγη
4 Οικόπεδο
5 Αποθήκες
51 Γεωργικά ή Κτηνοτροφικά κτίρια
6 Θέση στάθμευσης
7 Σταθμοί Αυτοκινήτων
8 Βιομηχανικά και Βιοτεχνικά κτήρια
9 Ξενοδοχεία, Τουριστικές εγκαταστάσεις
10 Εκπαιδευτήρια
11 Αθλητικές Εγκαταστάσεις
12 Κτίρια που δεν μπορούν να υπαχθούν στις πιο πάνω κατηγορίες
14 Νοσηλευτήρια και Ευαγή Ιδρύματα
15 Αγροτεμάχιο
ΟΡΟΦΟΣ
(ΣΤΗΛΗ 9)
Αναγράφεται ο κωδικός ορόφου του ακινήτου σύμφωνα με τα εξής:
ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΡΟΦΟΣ
Υ Υπόγειο.
Αν υπάρχουν περισσότεροι του ενός Υπόγειοι όροφοι, τότε αναγράφουμε Υ1 για το 1ο υπόγειο, Υ2 για το 2ο υπόγειο κ.ο.κ.
0 Ισόγειο ή ημιυπόγειο
1 1ος όροφος ή ημιόροφος
2 2ος όροφος
3 3ος όροφος
4 4ος όροφος
5 κ.ο.κ 5ος κ.ο.κ. όροφος
98 Ειδικά κτίρια (σχετικά: Έντυπα Κ4, Κ5, Κ6, Κ7, Κ8, Κ9)

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΣΕ Τ.Μ. ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΜΗ ΗΜΙΤΕΛΩΝ
(ΣΤΗΛΕΣ 10 & 11)

Κύριοι Χώροι (ΣΤΗΛΗ 10) Αναγράφεται σε τετραγωνικά μέτρα η επιφάνεια των κυρίων χώρων των κτισμάτων.
Βοηθητικοί Χώροι (ΣΤΗΛΗ 11) Αναγράφεται σε τετραγωνικά μέτρα η επιφάνεια των βοηθητικών χώρων των κτισμάτων.

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΣΕ Τ.Μ. ΓΗΠΕΔΩΝ
(ΣΤΗΛΗ 12)

Αναγράφεται η επιφάνεια γηπέδων (οικοπέδων ή αγροτεμαχίων) σε τετραγωνικά μέτρα
ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
(ΣΤΗΛΗ 13)
Αναγράφεται με τετραψήφιο αριθμό το έτος έκδοσης της οικοδομικής άδειας ή της τελευταίας ουσιαστικής αναθεώρησής της.
ΕΙΔΟΣ
ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ
(ΣΤΗΛΗ 14)
Αναγράφεται ο κωδικός του είδους εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο ως εξής:
ΚΩΔ
1 Πλήρης Κυριότητα
2 Ψιλή Κυριότητα
3 Επικαρπία
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΝ/ΣΙΑΣ
(ΣΤΗΛΗ 15)
Αναγράφεται το ποσοστό συνιδιοκτησίας επί τοις εκατό (%) και μέχρι πέντε δεκαδικά ψηφία.
ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΕΠΙΚΑΡΠΩΤΗ
(ΣΤΗΛΗ 16)
Αναγράφεται το έτος γέννησης του επικαρπωτή. Η στήλη αυτή συμπληρώνεται υποχρεωτικά σε περίπτωση που δηλώνεται ψιλή κυριότητα ή επικαρπία.

ΑΞΙΑ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ
(ΣΤΗΛΗ 17)

Αναγράφεται η αξία του κτίσματος προαιρετικά

ΑΞΙΑ ΓΗΠΕΔΩΝ
(ΣΤΗΛΗ 18)

Αναγράφεται η αξία του γηπέδου προαιρετικά

ΛΟΓΟΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (ΣΤΗΛΗ 19)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗ
1 Δάσος ή δασική έκταση
2 Ακίνητο που ανήκει σε ξένο κράτος και χρησιμοποιείται για την εγκατάσταση των πρεσβειών και προξενείων αυτού, με τον όρο της αμοιβαιότητας.
3 Ακίνητο που έχει δεσμευθεί από την αρχαιολογική υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, λόγω αρχαιολογικής έρευνας.
4 Κτίσμα για το οποίο έχει εκδοθεί άδεια ή πρωτόκολλο 14 κατεδάφισης.
5 Επιταγμένο από το στρατό ακίνητο, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4442/1929
6 Ιδιοχρησιμοποιούμενο ακίνητο Ο.Τ.Α.
7 Ιδιοχρησιμοποιούμενο ακίνητο νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου
8 Ιδιοχρησιμοποιούμενο ακίνητο της Τράπεζας της Ελλάδος
9 Ιδιοχρησιμοποιούμενο ακίνητο των κάθε είδους ταμείων ή οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης.
10 Ιδιοχρησιμοποιούμενο ακίνητο συνδικαλιστικής οργάνωσης.
11 Ιδιοχρησιμοποιούμενο ακίνητο της Αρχαιολογικής Εταιρείας.
12 Ιδιοχρησιμοποιούμενο ακίνητο του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών.
13 Ιδιοχρησιμοποιούμενο ακίνητο των Ξένων Αρχαιολογικών Σχολών.
14 Ιδιοχρησιμοποιούμενο ακίνητο των Μουσείων.
15 Τα ακίνητα που ανήκουν στο νομικό πρόσωπο και παραχωρούνται κατά χρήση χωρίς αντάλλαγμα στο Ελληνικό Δημόσιο ή σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, εφόσον προορίζονται για την εξυπηρέτηση αναγκών κάθε αναγνωρισμένης βαθμίδας δημόσιας εκπαίδευσης.
16 Τα ακίνητα που ανήκουν στο νομικό πρόσωπο και παραχωρούνται κατά χρήση χωρίς αντάλλαγμα στο Ελληνικό Δημόσιο ή σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, εφόσον προορίζονται για την εξυπηρέτηση αναγκών δημόσιων ή δημοτικών νοσοκομειακών συγκροτημάτων προς όφελος της δημόσιας υγείας, δημόσιων ή δημοτικών μονάδων κοινωνικής φροντίδας.
17 Τα ακίνητα που ανήκουν στο νομικό πρόσωπο και παραχωρούνται κατά χρήση χωρίς αντάλλαγμα στο Ελληνικό Δημόσιο ή σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, εφόσον προορίζονται για την εξυπηρέτηση αναγκών δημόσιων ή δημοτικών παιδικών σταθμών ή βρεφοκομείων ή ορφανοτροφείων.
18 Τα ακίνητα που ανήκουν στο νομικό πρόσωπο και παραχωρούνται κατά χρήση χωρίς αντάλλαγμα στο Ελληνικό Δημόσιο ή σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, εφόσον προορίζονται για την εξυπηρέτηση αναγκών δημόσιων ή δημοτικών γηροκομείων, Κ.Α.Π.Η.
19 Τα ακίνητα που ανήκουν στο νομικό πρόσωπο και παραχωρούνται κατά χρήση χωρίς αντάλλαγμα στο Ελληνικό Δημόσιο ή σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, εφόσον προορίζονται για την εξυπηρέτηση αναγκών αθλητικών εγκαταστάσεων, οι υπηρεσίες των οποίων διατίθενται δωρεάν
20 Ιδιοχρησιμοποιούμενο ακίνητο νομικού προσώπου που υπάγεται στις διατάξεις του ν. 3647/2008
21 Ιδιωτικός ναός γνωστής θρησκείας & δόγματος που έχει τεθεί σε κοινή λατρεία 15
22 Δικαιώματα μεταλλειοκτησίας και εξόρυξη ορυκτών ή λιθων
23 Λωρίδες γης, στις οποίες βρίσκονται σιδηροτροχιές που κινούνται μέσα μαζικής μεταφοράς και λειτουργούν χάριν κοινής ωφελείας,
24 Τα εδαφοτεμάχια έδρασης πύργων και γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας Λωρίδες
25 Λοιπές απαλλαγές

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ
(ΣΤΗΛΗ 20)

Η στήλη αυτή συμπληρώνεται μόνο σε περίπτωση υποβολής τροποποιητικής - συμπληρωματικής ή ανακλητικής δήλωσης
ΚΩΔΙΚΟΣ
1 Για την εισαγωγή νέου ακινήτου ή εμπραγμάτου δικαιώματος, στη δήλωση του ιδίου έτους φορολογίας
2 Όταν μεταβάλλονται στοιχεία ακινήτου ή εμπραγμάτου δικαιώματος που έχει ήδη δηλωθεί με προηγούμενη δήλωση, στη δήλωση του ιδίου έτους φορολογίας
3 Όταν διαγράφεται ακίνητο ή εμπραγμάτου δικαιώματος, που έχει ήδη δηλωθεί με προηγούμενη δήλωση, στη δήλωση του ιδίου έτους φορολογίας

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

1. Σε περιπτώσεις που η αξία μιας οριζόντιας ιδιοκτησίας ή ενός κτίσματος υπολογίζεται με τα έντυπα 1 έως 5 του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού αξίας ακινήτων και απαιτείται διαχωρισμός της αξίας του κτίσματος από την ενσωματωμένη στο έντυπο αξία του οικοπέδου λόγω ιδιοχρησιμοποίησης, χρησιμοποιούνται αντίστοιχα τα έντυπα προσδιορισμού αξίας των ακινήτων 1, 2, 4 και 5 καθώς και το έντυπο 3 αξία οικοπέδου. Για τον προσδιορισμό της αξίας του οικοπέδου στο έντυπο 3 συμπληρώνεται η περίπτωση 1 του ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΑΞΙΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (Η).

Η αξία του κτίσματος είναι η διαφορά της συνολικής αξίας του ακινήτου μείον την αξία του οικοπέδου όπως αυτή προσδιορίστηκε σύμφωνα με τα προηγούμενα.
Στην περίπτωση που προκύπτει αρνητική αξία για το ιδιοχρησιμοποιούμενο κτίσμα, μετά την αφαίρεση της αξίας του αναλογούντος οικοπέδου, το εν λόγω κτίσμα θα αναγραφεί ενδεικτικά με αξία 1€ και το οικόπεδο θα φορολογηθεί στην αξία που υπολογίζεται με βάση τον πίνακα Η1 του εντύπου του οικοπέδου, με συντελεστή 6‰.

Επισημαίνεται ότι ο διαχωρισμός της αξίας ενός ακινήτου σε κτίσμα και γήπεδο γίνεται μόνο σε περιπτώσεις ιδιοχρησιμοποιούμενων κτισμάτων, η αξία των οποίων προσδιορίζεται με τα έντυπα 1 έως 5 του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού αξίας ακινήτων.

2. Περαιτέρω στις περιπτώσεις όπου κατά τον προσδιορισμό της αξίας ενός ακινήτου χρησιμοποιούνται τα έντυπα Κ1 έως Κ9 για τον υπολογισμό του κτίσματος, θα αναγράφεται σε χωριστή σειρά η αξία του κτίσματος και σε χωριστή σειρά η αξία του γηπέδου. Παράλληλα θα χρησιμοποιείται η στήλη Αριθμός Σύνδεσης.

3. Στις περιπτώσεις υποβολής δήλωσης με περισσότερες από μία σελίδες:

α. αναγράφεται το λεκτικό «ΣΕΛΙΔΑ ….. ΑΠΟ …..» σε κάθε σελίδα της δήλωσης.

β. η αρίθμηση των ακινήτων (Α/Α) είναι συνεχόμενη και στις επόμενες σελίδες, ανεξαρτήτως του πλήθους αυτών, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο προεκτυπωμένος αριθμός

γ. στην τελευταία γραμμή του εσωτερικού του εντύπου κάθε σελίδας πραγματοποιείται άθροιση των ποσών των κωδικών 404, 101, 102, 103, 105, 201, 202, 203, 305, 301, 302, και 303 και μεταφορά του αθροίσματος στην πρώτη γραμμή της επόμενης σελίδας.
δ. Στην περίπτωση αυτή θα συμπληρώνονται τα συνολικά ποσά μόνο στη πρώτη σελίδα.

4. Στην περίπτωση που νομικό πρόσωπο έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας ή το εμπράγματο δικαίωμα της επικαρπίας ή της ψιλής κυριότητας επί κτίσματος, τότε στις στήλες ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΣΕ Τ.Μ. ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ - ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΜΗ ΗΜΙΤΕΛΩΝ Κύριοι Χώροι (στήλη 10) και Βοηθητικοί Χώροι (στήλη 11) αναγράφονται τα τετραγωνικά μέτρα που υπάγονται σε φόρο, όπως αυτά προκύπτουν από το γινόμενο της επιφάνειας είτε επί του ποσοστού συνιδιοκτησίας είτε επί του ποσοστού της αξίας του εμπραγμάτου δικαιώματος. Τα υπόλοιπα τετραγωνικά μέτρα μέχρι την συμπλήρωση της συνολικής επιφάνειας αναγράφονται στις στήλες 12 ή 13 κατά περίπτωση. Στις σημειώσεις του φορολογούμενου περιγράφεται αναλυτικά ο τρόπος υπολογισμού των τετραγωνικών μέτρων των κτισμάτων αυτών.

5. Στις περιπτώσεις που στη δήλωση φόρου ακίνητης περιουσίας αναγράφονται απαλλασσόμενα ακίνητα απαιτείται η συνυποβολή των παραστατικών που ορίζονται στην ΠΟΛ.1095/21.6.2010 Απόφαση Υπουργού Οικονομικών. Τα παραστατικά απαλλαγής αναγράφονται αναλυτικά στην τέταρτη σελίδα του εντύπου.

6. Όταν αναγράφονται λωρίδες γης, στις οποίες βρίσκονται σιδηροτροχιές που κινούνται μέσα μαζικής μεταφοράς και λειτουργούν χάριν κοινής ωφελείας, ή εδαφοτεμάχια έδρασης πύργων και γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, συμπληρώνεται η συνολική επιφάνεια που κατέχει το νομικό πρόσωπο.

Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας


Ο Υπουργός Οικονομικών
Γιώργος Παπακωνσταντίνου


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο