Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-07-1996 ]

ΠΟΛ.1193/1.7.1996 Οριστική περαίωση δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των επιτηδευματιών φυσικών προσώπων που περαίωσαν τις ανέλεγκτες υποθέσεις τους με την απόφαση 1049691/3184/0009Α/ΠΟΛ. 1099/27.4.94

(Οριστική περαίωση δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των επιτηδευματιών φυσικών προσώπων που περαίωσαν τις ανέλεγκτες υποθέσεις τους με την απόφαση 1049691/3184/0009Α/ΠΟΛ. 1099/27.4.94 )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα 1 Ιουλίου 1996
Αρ. Πρωτ. : 1075512/4987/A009

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
- ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΘ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α'
- ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ/ΓΙΑΣ & Δ.Π.
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ/ΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α'

ΠΟΛ. : 1193

ΘΕΜΑ: Οριστική περαίωση δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των επιτηδευματιών φυσικών προσώπων που περαίωσαν τις ανέλεγκτες υποθέσεις τους με την απόφαση 1049691/3184/0009Α'/ΠΟΛ.1099/27.04.1994.

Εχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις της παραγρ. 8 του άρθρ. 66 του Ν.2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α'/1994).
  2. Την αριθ. 411/24.1.96 (ΦΕΚ 58 Β'/1996) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών "Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών".

3. Την 1049691/3184/0009Α'/ΠΟΛ. 1099/27.4.94 (ΦΕΚ 354 Β'/1994) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών περί περαίωσης εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων χρήσεων μέχρι και 1992.

4. Οτι μεγάλος αριθμός των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος επιτηδευματιών φυσικών προσώπων που περαίωσαν τις ανέλεγκτες υποθέσεις τους με την παραπάνω απόφαση παραμένει σε εκκρεμότητα επειδή σ' αυτές έχουν δηλωθεί εισοδήματα και από άλλες πηγές, πέραν από την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας.

5. Την ανάγκη οριστικής περαίωσης, με σύντομη διαδικασία, όσων από τις παραπάνω δηλώσεις που παραμένουν εκκρεμείς δεν έχουν περαιτέρω φορολογικό ενδιαφέρον ή περιέχουν δηλωθέντα εισοδήματα που από τη φύση τους δεν επιδέχονται αμφισβήτηση, ώστε να περιοριστούν οι εκκρεμότητες των ΔΟΥ, χωρίς να ζημιώνεται το Δημόσιο, και να υπάρξει δυνατότητα ελέγχου των υποθέσεων μεγαλύτερου φορολογικού ενδιαφέροντος, οι οποίες και πρέπει να ελέγχονται κατά προτεραιότητα.

6. Οτι η απόφαση αυτή δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού

Αποφασίζουμε

1. Δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος επιτηδευματιών φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 1993 και προηγούμενων οικονομικών ετών, με δηλωθέντα εισοδήματα που κατέστησαν οριστικά λόγω εφαρμογής της απόφασης 1049691/3184/0009Α'/ΠΟΛ.1099/27.4.94, στις οποίες περιλαμβάνονται και επί πλέον δηλωθέντα εισοδήματα αποκλειστικά από μία ή περισσότερες των πιο κάτω κατηγοριών, θεωρούνται ειλικρινείς ως προς τα επιπλέον αυτά εισοδήματα και περαιώνονται οριστικά:

α) από μισθωτές υπηρεσίες, εφόσον το φορολογούμενο ποσό προκύπτει από τις οικείες βεβαιώσεις του εργοδότη,

β) από ιδιοκατοίκηση κύριας και μέχρι μίας ιδιοκατοικούμενης δευτερεύουσας κατοικίας, συνολικής επιφάνειας και των δύο μέχρι 200 τ.μ. ή από εκμίσθωση ή δωρεάν παραχώρηση οικοδομών γενικά με ακαθάριστο εισόδημα αθροιστικά σε κάθε έτος μέχρι ποσού ενός εκατομμυρίου (1.000.000) δρχ.,

γ) από διατροφή που επιδικάσθηκε ή συμφωνήθηκε με συμβολαιογραφικό έγγραφο, εφόσον το φορολογούμενο ποσό προκύπτει από τα πιο πάνω αποδεικτικά στοιχεία,

δ) εισοδήματα τα οποία απόκτησαν οι δικαιούχοι λόγω συμμετοχής τους σε επιτροπές, συμβούλια, συλλογικά όργανα ή ομάδες εργασίας του Δημοσίου και Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου εφόσον το φορολογούμενο ποσό αυτών είχε υπολογισθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 7 του Ν.Δ.3323/1955, καθώς και από συμμετοχή τους σε τέτοια Οργανα Δημόσιων Οργανισμών.

2. Για να περαιωθούν οριστικά οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο θα πρέπει, για τις τυχόν εκπτώσεις ή μειώσεις από το εισόδημα ή το φόρο και για την ετήσια τεκμαρτή δαπάνη διαβίωσης, να έχουν υποβληθεί τα δικαιολογητικά που ορίζονται από το νόμο ή από τις οικείες υπουργικές αποφάσεις.

3. Δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος της παραγράφου 1, στις οποίες περιλαμβάνονται οριστικά εισοδήματα και από άλλες επιπρόσθετες κατηγορίες εισοδημάτων και εκκρεμούν μόνο για τα εισοδήματα των συγκεκριμένων κατηγοριών της ίδιας παραγράφου, περαιώνονται οριστικά, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στην παράγραφο αυτή, καθώς και στην παράγραφο 2.

4. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 68 του Ν.2238/1994 εφαρμόζονται ανάλογα και για τις υποθέσεις που περαιώνονται με βάση τις προηγούμενες παραγράφους.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο