Δημοσιεύθηκε στις : [ 25-06-2010 ]

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 550/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Ιουνίου 2010 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) 1

(ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Ιουνίου 2010 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) 1)

Κατηγορία: Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

HTML clipboard

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 550/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Ιουνίου 2010 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) 1Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,
Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου λίου και του Συμβουλίου, της 19ης Ιουλίου 2002, για την εφαρ μογή διεθνών λογιστικών προτύπων ( 1 ), και ιδίως το άρθρο 3 παράγραφος 1,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
 

(1) Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 ( 2 ) της Επιτροπής εγκρίθηκαν ορισμένα διεθνή λογιστικά πρότυπα και διερμηνείες από τα υφιστάμενα στις 15 Οκτωβρίου 2008.
 

(2) Στις 23 Ιουλίου 2009, το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) δημοσίευσε Τροποποιήσεις στο Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) 1 Πρώτη εφαρμογή των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς, εφεξής «τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 1». Σύμφωνα με τις τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 1, οντότητες με δρα στηριότητες στους κλάδους του πετρελαίου και του φυσικού αερίου οι οποίες μεταβαίνουν σε ΔΠΧΑ επιτρέπεται να χρησιμοποιούν λογιστικές αξίες για τα περιουσιακά στοιχεία πετρελαίου και φυσικού αερίου που έχουν καθοριστεί βάσει των προγενέστερων λογιστικών τους κανόνων. Οι οντότητες που αποφασίζουν να χρησιμοποιήσουν την εξαίρεση αυτή πρέπει να υποχρεούνται να επιμετρούν τις υποχρεώσεις θέσης εκτός λειτουργίας, αποκατάστασης και παρεμφερείς υποχρεώσεις σχετικά με περιουσιακά στοιχεία πετρελαίου και φυσικού αερίου σύμφωνα με το ΔΛΠ 37 Προβλέψεις, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενα Περιουσιακά Στοιχεία και να αναγνωρίζουν την υποχρέωση στα αδιανέμητα κέρδη. Η τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 1 αφορά επίσης επανεκτίμηση της διαπίστωσης της μίσθωσης.
 

(3) Οι διαβουλεύσεις με την ομάδα τεχνικών εμπειρογνωμόνων (TEG) της ευρωπαϊκής συμβουλευτικής ομάδας για θέματα χρηματοοικονομικής αναφοράς (EFRAG) επιβεβαιώνουν ότι η τροποποίηση του ΔΠΧΑ 1 πληροί τα τεχνικά κριτήρια έγκρισης που ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1606/2002. Σύμφωνα με την απόφαση αριθ. 2006/505/ΕΚ της Επιτροπής, της 14ης Ιουλίου 2006, για τη σύσταση ομάδας εξέτασης γνωμών επί των λογιστικών προτύπων προκειμένου να συμβουλεύει την Επιτροπή σχετικά με την αντικειμενικότητα και την ουδετερότητα των γνωμών της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EFRAG) ( 3 ), η ομάδα εξέτασης γνωμών επί των λογιστικών προτύπων εξέτασε τη γνώμη της EFRAG σχετικά με την έγκριση και διαβίβασε στην Επιτροπή την άποψη ότι η γνώμη αυτή είναι ισορροπημένη και αντικειμενική.
 

(4) Κατά συνέπεια, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.
 

(5) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Κανονιστικής Επιτροπής Λογιστι κών Θεμάτων.
 

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:


Άρθρο 1
Στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008, το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 1 Πρώτη εφαρμογή των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς τροποποιείται όπως ορίζεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού·


Άρθρο 2
Οι επιχειρήσεις εφαρμόζουν τις τροποποιήσεις του ΔΧΠΑ 1, όπως ορίζεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού, το αργότερο, από την ημερομηνία έναρξης του πρώτου οικονομικού τους έτους που αρχίζει μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2009.


Άρθρο 3
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.


Βρυξέλλες, 23 Ιουνίου 2010.
Για την Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
José Manuel BARROSO


( 1 ) ΕΕ L 243 της 11.9.2002, σ. 1.
( 2 ) ΕΕ L 320 της 29.11.2008, σ. 1.
( 3 ) ΕΕ L 199 της 21.7.2006, σ. 33.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΠΧΑ 1
Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 1 Πρόσθετες Εξαιρέσεις για τους Υιοθετούντες για Πρώτη Φορά

Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 1
Πρώτη εφαρμογή των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς


Προστίθενται μία επικεφαλίδα και οι παράγραφοι 31A και 39Α
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Επεξήγηση της μετάβασης στα ΔΠΧΑ
Χρήση τεκμαιρόμενου κόστους για περιουσιακά στοιχεία πετρελαίου και φυσικού αερίου
31A Εάν μια οντότητα χρησιμοποιεί την εξαίρεση στην παράγραφο D8A(b) για περιουσιακά στοιχεία πετρελαίου και φυσικού αερίου, γνωστοποιεί το γεγονός αυτό και τη βάση στην οποία επιμερίστηκαν οι λογιστικές αξίες που καθορίστηκαν σύμφωνα με προηγούμενες ΓΠΛΑ.
 

ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΟΣ
39A Με τις Πρόσθετες Εξαιρέσεις για τους Υιοθετούντες για Πρώτη Φορά (τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 1), που εκδόθηκαν τον Ιούλιο 2009, προστέθηκαν οι παράγραφοι 31A, Δ8A, Δ9A και Δ21A και τροποποιήθηκε η παράγραφος Δ1(γ), (δ) και (ιβ). Οι τροποποιήσεις τίθενται σε εφαρμογή από οντότητες για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την 1η Ιανουαρίου 2010 ή αργότερα. Επιτρέπεται η προγενέστερη εφαρμογή. Αν μια οικονομική οντότητα εφαρμόσει τις τροποποιήσεις αυτές για προγενέστερη περίοδο, γνωστοποιεί το γεγονός αυτό.
 

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΔΠΧΑ
Στο προσάρτημα Δ τροποποιούνται η παράγραφος Δ1(γ), (δ) και (ιβ) και μια επικεφαλίδα. Προστίθενται οι παράγραφοι Δ8Α, Δ9Α και Δ21Α.
Δ1 Μια οικονομική οντότητα μπορεί να επιλέξει να χρησιμοποιήσει μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες εξαιρέσεις:
(α) …
(γ) τεκμαιρόμενο κόστος (παράγραφοι Δ5-Δ8Α)·
(δ) μισθώσεις (παράγραφοι Δ9 και Δ9Α)·
(ε) …
(ιβ) Υποχρεώσεις θέσης εκτός λειτουργίας που περιλαμβάνονται στο κόστος των ενσώματων παγίων (παράγραφοι Δ21 και Δ21Α)·
(ιγ) …
Τεκμαιρόμενο κόστος


Δ8Α Σύμφωνα με ορισμένες εθνικές λογιστικές διατάξεις, το κόστος έρευνας και ανάπτυξης για εγκαταστάσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου στα στάδια της ανάπτυξης ή της παραγωγής λογίζονται σε κέντρα κόστους που περιλαμβάνουν τις εγκαταστάσεις σε μια ευρεία γεωγραφική περιοχή. Μια επιχείρηση που υιοθετεί για πρώτη φορά τη λογιστική αυτή σύμφωνα με τις προηγούμενες ΓΠΛΑ μπορεί να επιλέξει να επιμετρήσει τα σχετικά με το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο περιουσιακά στοιχεία κατά την ημερομηνία της μετάβασης στα ΔΠΧΑ στην ακόλουθη βάση:
(α) τα περιουσιακά στοιχεία που αφορούν την έρευνα και αξιολόγηση στο ποσό που καθορίζεται σύμφωνα με τις προηγούμενες ΓΠΛΑ της οντότητας· και
(β) περιουσιακά στοιχεία στα στάδια της ανάπτυξης ή της παραγωγής στο ποσό που ορίζεται για το κέντρο κόστους σύμφωνα με τις προηγούμενες ΓΠΛΑ της οντότητας. Η οντότητα επιμερίζει το ποσό αυτό στα υποκείμενα περιου σιακά στοιχεία του κέντρου κόστους κατ’ αναλογία, με τη χρήση όγκων αποθεμάτων ή αξιών αποθεμάτων από την εν λόγω ημερομηνία.
Η οντότητα ελέγχει για απομείωση τα περιουσιακά στοιχεία που προέρχονται από έρευνα και αξιολόγηση και τα περιουσιακά στοιχεία στα στάδια της ανάπτυξης και παραγωγής κατά την ημερομηνία της μετάβασης στα ΔΠΧΑ σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 6 Έρευνα και αξιολόγηση ορυκτών πόρων ή αντίστοιχα με το ΔΛΠ 36 και, εφόσον είναι αναγκαίο, μειώνει το ποσό που προκύπτει σύμφωνα με τα σημεία (α) ή (β) ανωτέρω. Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, τα περιουσιακά στοιχεία πετρελαίου και φυσικού αερίου περιλαμβάνουν μόνον εκείνα τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την έρευνα, αξιολόγηση, ανάπτυξη ή παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου.
Μισθώσεις
 

Δ9Α Εάν ο υιοθετών για πρώτη φορά κατέληξε στην ίδια διαπίστωση ως προς το εάν μια συμφωνία περιλαμβάνει μίσθωση με βάση προηγούμενες ΓΠΛΑ, με τη διαπίστωση που απαιτείται από την ΕΔΔΠΧΑ 4, πλην όμως σε ημερομηνία διαφορετική εκείνης που προβλέπεται σύμφωνα με την ΕΔΔΠΧΑ 4, ο εν λόγω υιοθετών για πρώτη φορά δεν χρειάζεται να επανε κτιμήσει τη διαπίστωση αυτή όταν υιοθετεί ΔΠΧΑ. Προκειμένου μια οντότητα να έχει πραγματοποιήσει την ίδια διαπί στωση σχετικά με το εάν μια συμφωνία περιέχει μίσθωση βάσει προηγούμενων ΓΠΛΑ, η διαπίστωση αυτή θα πρέπει να έχει δώσει το ίδιο αποτέλεσμα με εκείνο που θα προέκυπτε από την εφαρμογή του ΔΛΠ 17 Μισθώσεις και της ΕΔΔΠΧΑ 4.

Υποχρεώσεις θέσης εκτός λειτουργίας που περιλαμβάνονται στο κόστος των ενσώματων παγίων
 

Δ21Α Μια οντότητα που χρησιμοποιεί την εξαίρεση στην παράγραφο Δ8Α(β) (για περιουσιακά στοιχεία πετρελαίου και φυσικού αερίου στα στάδια της ανάπτυξης ή της παραγωγής τα οποία λογίζονται σε κέντρα κόστους που περιλαμβάνουν τις εγκαταστάσεις σε μια ευρεία γεωγραφική περιοχή βάσει προηγούμενων ΓΠΛΑ), αντί της εφαρμογής της παραγράφου Δ21 ή της ΕΔΔΠΧΑ 1:
(α) επιμετρά τις υποχρεώσεις θέσης εκτός λειτουργίας, αποκατάστασης και παρεμφερείς υποχρεώσεις κατά την ημερο μηνία μετάβασης στα ΔΠΧΑ σύμφωνα με το ΔΛΠ 37· και
(β) αναγνωρίζει απευθείας στα αδιανέμητα κέρδη οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ του ποσού αυτού και της λογιστικής αξίας των εν λόγω υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία μετάβασης στα ΔΠΧΑ που έχει προσδιοριστεί με βάση τις προηγούμενες ΓΠΛΑ της οντότητας.
 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο