Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-06-2010 ]

ΙΚΑ Αρ. Πρωτ.: Σ86/7/18.6.2010 Συμπληρωματικές οδηγίες σχετικά με τη χορήγηση προσαύξησης στη σύνταξη νέων ασφαλισμένων (μετά την 1.1.1993) για τέκνα.

(Συμπληρωματικές οδηγίες σχετικά με τη χορήγηση προσαύξησης στη σύνταξη νέων ασφαλισμένων (μετά την 1.1.1993) για τέκνα.)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αθήνα, 18.6.2010
Αριθ. Πρωτ. Σ86/7

ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 

Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241)
Πληροφορίες: Μ. Κουτσοπούλου 
Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215185
e-mail : [email protected]

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΕΠΕΙΓΟΝ

Θ Ε Μ Α : «Συμπληρωματικές οδηγίες σχετικά με τη χορήγηση προσαύξησης στη σύνταξη νέων ασφαλισμένων (μετά την 1.1.1993) για τέκνα.»
Σχετ.: Εγκύκλιοι αρ. 75/2002 και 9/2010.

Με τις εγκυκλίους 75/2002 και 9/2010 δόθηκαν οδηγίες για την εφαρμογή των συνταξιοδοτικών διατάξεων του Ν. 2084/1992.

Ως προς το θέμα της προσαύξησης που χορηγείται στις συντάξεις λόγω γήρατος και αναπηρίας για τέκνα ασφαλισμένων για πρώτη φορά μετά την 1.1.1993, μετά τις σχετικές διευκρινίσεις της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αναθεωρούμε τις οδηγίες των εγκυκλίων αυτών ως προς τις προϋποθέσεις και τους περιορισμούς στη χορήγηση της προσαύξησης και, κωδικοποιώντας τις προϋποθέσεις για διευκόλυνσή σας, επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

1. α) Προϋποθέσεις χορήγησης προσαύξησης για ανήλικα τέκνα:
• να μην εργάζονται
• να μην λαμβάνουν σύνταξη από οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό ή από το δημόσιο
• να είναι άγαμα

β) Προϋποθέσεις χορήγησης προσαύξησης για ενήλικα τέκνα:
• να φοιτούν σε ανώτερες ή ανώτατες αναγνωρισμένες σχολές και ΙΕΚ στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό μέχρι τη λήξη των σπουδών και, εφόσον παρατείνονται οι σπουδές, κατ’ ανώτατο όριο μέχρι τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας
• να μην εργάζονται
• να μην λαμβάνουν σύνταξη από οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό ή από το δημόσιο
• να είναι άγαμα

γ) Προϋποθέσεις χορήγησης προσαύξησης για ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία τέκνα:
• γνωμάτευση από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ περί της διάρκειας της ανικανότητας για κάθε βιοποριστική εργασία και όχι περί του χρονικού σημείου επέλευσης αυτής της ανικανότητας
• να μην εργάζονται
• να μην λαμβάνουν σύνταξη από οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό ή από το δημόσιο
• να είναι άγαμα

Κάθε αντίθετη οδηγία που περιλαμβάνεται στις ανωτέρω σχετικές εγκυκλίους δεν ισχύει.


2. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 30 του Ν. 2084/1992, εάν και ο δεύτερος των γονέων του τέκνου είναι συνταξιούχος του ΙΚΑ ή άλλου φορέα κύριας ασφάλισης ή του Δημοσίου, η προσαύξηση για τέκνο υπό τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις χορηγείται μόνο στον ένα γονέα, εκείνον που θα δηλώσει ότι επιλέγει να λαμβάνει την παροχή. Αν δεν υποβληθεί τέτοια δήλωση, η παροχή χορηγείται και στους δύο γονείς κατά το ήμισυ.

Στην εγκύκλιο 9/2010 η υπηρεσία μας επιφυλάχθηκε να επανέλθει με νεότερο έγγραφο προκειμένου να διευκρινιστεί περαιτέρω η συγκεκριμένη διάταξη. Λαμβάνοντας, λοιπόν, υπ’ όψη τις σχετικές οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, επισημαίνουμε τα εξής:

Σε όλες τις περιπτώσεις, είτε και οι δύο συνταξιούχοι γονείς είναι παλαιοί ασφαλισμένοι είτε είναι και οι δύο νέοι ασφαλισμένοι είτε ο ένας παλαιός και ο άλλος νέος ασφαλισμένος, η προσαύξηση που θα χορηγείται για τέκνο υπό τις ανωτέρω προϋποθέσεις είναι μία. Οι αρμόδιες υπηρεσίες πληρωμών συντάξεων θα πρέπει να ζητούν από τους συνταξιούχους δήλωση επιλογής σχετικά με το πρόσωπο (γονέα) που θα λαμβάνει την προσαύξηση ή δήλωση περί μη λήψης της προσαύξησης από τον έτερο γονέα (ανάλογα με την αντίστοιχη κατά περίπτωση νομοθεσία).

Ειδικά, στις περιπτώσεις που ο ένας από τους γονείς συνταξιούχους είναι παλαιός ασφαλισμένος και ο άλλος νέος ασφαλισμένος, ακριβώς επειδή είναι επιτρεπτό να χορηγηθεί μόνο μία προσαύξηση, αν δεν επιλεγεί η μία μόνο σύνταξη επί της οποίας θα υπολογιστεί η προσαύξηση, μπορεί να παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης της προσαύξησης και στους δύο γονείς, κατά δήλωσή τους, με ποσό που αντιστοιχεί στο ήμισυ του ποσού που δικαιούνται σύμφωνα με τη νομοθεσία που ισχύει για την περίπτωση του καθενός.

Πάντως, στην περίπτωση που δεν υπάρχει συναίνεση μεταξύ των γονέων ως προς τον τρόπο χορήγησης της εν λόγω προσαύξησης (δηλαδή, εάν η προσαύξηση θα υπολογιστεί σε μία μόνο σύνταξη της επιλογής τους ή εάν θα χορηγηθεί και στους δύο γονείς, ανερχόμενη στο μισό του ποσού που θα τους αναλογούσε, εφόσον δεν ελάμβανε ανάλογη προσαύξηση ο έτερος γονέας), η προσαύξηση που θα χορηγηθεί είναι μία και θα υπολογίζεται επί της μεγαλύτερης καταβαλλόμενης σύνταξης.

Ευνόητο είναι ότι όταν συνταξιούχος είναι μόνο ο ένας γονέας, χορηγείται σε αυτόν ολόκληρη η προσαύξηση που δικαιούται σύμφωνα με τις διατάξεις που εφαρμόζονται στην περίπτωσή του.

Ως προς τον υπολογισμό του ποσού της προσαύξησης για τέκνα κατά τις οργανικές διατάξεις και τις διατάξεις περί κατωτάτου ορίου, εξακολουθούν να ισχύουν οι οδηγίες των ανωτέρω σχετικών εγκυκλίων.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο