Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-06-1996 ]

ΠΟΛ.1187/20.6.1996 Κοινοποίηση μερικών διατάξεων του Ν.2399/1996

(Κοινοποίηση μερικών διατάξεων του Ν.2399/1996 )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα 20 Ιουνίου 1996
Αρ. Πρωτ.:1071169/3845/1080/0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Γ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
Διεύθυνση 14η ΦΠΑ & Ειδ. Φορ.
Τμήμα Α/Ι

ΠΟΛ.: 1187

ΘΕΜΑ : Κοινοποίηση μερικών διατάξεων του ν.2399/1996

Κοινοποιούμε, για ενημέρωσή σας, τις διατάξεις των άρθρων 10, 12 και 15 του Ν.2399/1996 "Υλοποίηση της εισοδηματικής πολιτικής έτους 1996 για μισθούς και συντάξεις και άλλες διατάξεις" που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Α' 90/27.5.1996), αναφορικά με θέματα αρμοδιότητάς μας. Επιπροσθέτως και όσον αφορά το Φ.Π.Α. σας κοινοποιούμε και τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.2198/1994 (ΦΕΚ Α' 43/22.3.94) στις οποίες παραπέμπουν οι διατάξεις του άρθρου 12 του Ν.2399/86, για την εφαρμογή των οποίων σας δώσαμε οδηγίες με την εγκύκλιό μας 1037560/3773/0014/ΠΟΛ. 1077/31.3.1994, η οποία εφαρμόζεται και στην προκείμενη περίπτωση για την εφαρμογή των διατάξεων του κοινοποιούμενου άρθρου 12 του Ν.2399/1996 κατά το μέρος που δεν μεταβάλλονται με τις διατάξεις του νόμου αυτού.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2198/1994
(ΦΕΚ Α' 43/22.3.1994)
Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γένει, σύναψη δανείων, υπό του Ελληνικού Δημοσίου και δημιουργία στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος Παρακολούθησης Συναλλαγών επί Τίτλων με Λογιστική Μορφή (Αϋλοι Τίτλοι) και άλλες διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
Φορολογικές διευκολύνσεις

Αρθρο 13

Υποβολή δηλώσεων

1. Υπόχρεοι φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, οι οποίοι μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος δεν έχουν υποβάλει δήλωση ή έχουν υποβάλει ανακριβή ή ελλειπή δήλωση για την καταβολή των φόρων, τελών ή εισφορών υπέρ του Δημοσίου για εισοδήματα που αποκτήθηκαν μέχρι και το ημερολογιακό έτος 1992, δύνανται να υποβάλουν στον προϊστάμενο της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) σχετική αρχική ή συμπληρωματική δήλωση, χωρίς την επιβολή πρόσθετου φόρου, προσαύξησης, προστίμου ή οποιασδήποτε άλλης κύρωσης, μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση αυτού του νόμου.

2. Η δυνατότητα υποβολής δήλωσης κατά την προηγούμενη παράγραφο, παρέχεται αναλόγως και στις πιο κάτω φορολογίες, για τις οποίες η φορολογική υποχρέωση γεννήθηκε μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 1993.

α) Αυτοτελούς φορολογίας εισοδημάτων του άρθρου 32 του Ν.Δ.3323/1955 (ΦΕΚ 214 Α').

β) Αυτοτελούς φορολογίας εισοδήματος του άρθρου 17 παράγραφος 3 του Ν.Δ.3323/1955.

γ) Φόρου υπεραξίας από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων με βάση τις διατάξεις των άρθρων 16 έως και 29 του Ν.542/1977 (ΦΕΚ 41 Α'), των άρθρων 8 έως και 18 του Ν.1249/1982 (ΦΕΚ 43 Α'), της υπουργικής απόφασης Ε.2665/1988 και των άρθρων 20 έως και 27 του Ν.2065/1988 και των άρθρων 20 έως και 27 του Ν.2065/1992 (ΦΕΚ 113 Α').

δ) Φόρου κύκλου εργασιών.

ε) Φόρου πολυτελείας, ειδικού φόρου κατανάλωσης του Ν.Δ.3829/1958 (ΦΕΚ 126 Α') και φόρου κατανάλωσης στις κηρώδεις ύλες του Ν.4324/1963 (ΦΕΚ 152 Α') στα απορρυπαντικά του άρθρου 4 του Α.Ν.156/1967 (ΦΕΚ 179 Α') στα φορτηγά αυτοκίνητα του Ν.1223/1981 (ΦΕΚ 340 Α') όπως ίσχυσαν και μετά την ενοποίηση των φόρων
κατανάλωσης και πολυτελείας του άρθρου 3 του Ν.1477/1984 (ΦΕΚ 144 Α').

στ) Φόρου κατανάλωσης στα επιβατικά αυτοκίνητα, που κατασκευάζονται, διασκευάζονται ή συναρμολογούνται, στο εσωτερικό του Ν. 363/1976 (ΦΕΚ 152 Α') στα λιπαντικά έλαια του άρθρου 57 του Ν.12/1975 (ΦΕΚ 34 Α') και στα ελαφρά και μέσα έλαια του Ν.216/1975 (ΦΕΚ 260 Α'), όπως ίσχυσαν.

ζ) Φόρου κατανάλωσης στις ανυψωτικές συσκευές του άρθρου 65 του Ν.542/1977 και φόρου κατανάλωσης που επιβάλλεται στα μισθώματα δρομώνων ίππων του άρθρου 58 του Ν.1249/1982, όπως ίσχυσαν.

η) Φόρου που επιβαλλόταν στα κέντρα διασκέδασης και κέντρα πολυτελείας του Ν.Δ.254/1973 (ΦΕΚ 335 Α') όπως ίσχυσε.

θ) Τελών χαρτοσήμου, εκτός από τις συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή.

ι) Φόρων που παρακρατούνται ή προκαταβάλλονται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, από τις κάθε είδους αμοιβές, αποδοχές και αποζημιώσεις.

ια) Φόρου του άρθρου 5 του Α.Ν.843/1948 (ΦΕΚ 319 Α').

ιβ) Εισφορές υπέρ Ο.Γ.Α., Δήμων και Κοινοτήτων του άρθρου 10 του Ν.4169/1961 (ΦΕΚ 81 Α'), εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. του εδαφίου β' της περίπτωσης ζ' της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του Ν.4169/1961 και εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. του άρθρου 3 του Ν.1066/1980 (ΦΕΚ 183 Α'), όπως ίσχυσαν.

ιγ) Φόρου προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) του Ν.1642/1986 (ΦΕΚ 125 Α').

ιδ) Εισφοράς υπέρ ΕΛ.Γ.Α. του άρθρου 31 του Ν.2040/1992 (ΦΕΚ 70 Α').

ιε) Φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίων και ειδικού φόρου τραπεζικών εργασιών του Ν.1676/1986 (ΦΕΚ 204 Α').

ιστ) Οποιουδήποτε άλλου φόρου, τέλους, εισφοράς ή κράτησης υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων που δεν περιλαμβάνεται στις περιπτώσεις α' έως και ιε', με εξαίρεση τα τέλη κυκλοφορίας των αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών.

3. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων δεν έχουν εφαρμογή.

α) Στις υποθέσεις των φορολογουμένων για τις οποίες έχουν κοινοποιηθεί καταλογιστικές πράξεις, φύλλα ελέγχου και αποφάσεις επιβολής προστίμων μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος.

β) Στις υποθέσεις της φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών, μεταβίβασης ακινήτων και ακίνητης περιουσίας.

γ) Στις φορολογικές δηλώσεις που υποβάλλονται με επιφύλαξη.

δ) Στις υποθέσεις για τις οποίες δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία έκδοσης και κοινοποίησης των φύλλων ελέγχου, των καταλογιστικών πράξεων και των αποφάσεων επιβολής προστίμων της περίπτωσης α' μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος, εφόσον γι' αυτές τα βιβλία και τα στοιχεία των επιτηδευματιών, που προβλέπονται από τον Κ.Β.Σ., έχουν κριθεί ανεπαρκή ή ανακριβή από τις Επιτροπές της παραγράφου 5 του άρθρου 30 του Π.Δ.186/1992 ή εφόσον παρήλθε άπρακτη η προβλεπόμενη από τις ίδιες διατάξεις προθεσμία προσφυγής ενώπιον των Επιτροπών αυτών. Στις υποθέσεις της περίπτωσης αυτής εμπίπτουν και εκείνες που εκκρεμούν ενώπιον των ανωτέρω Επιτροπών.

4. Η οφειλή για φόρους, τέλη και εισφορές, που βεβαιώνεται με βάση τις αρχικές ή συμπληρωματικές δηλώσεις του παρόντος, καταβάλλεται σε οκτώ (8) ίσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα απ'τη βεβαίωση της οφειλής και καθεμία από τις επόμενες την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα των αντίστοιχων μηνών. Το ποσό της κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των τριάντα χιλιάδων (30.000) δραχμών.

5. Οσοι εξοφλούν μέσα στην προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης ολόκληρο το ποσό του οφειλόμενου φόρου, τέλους ή εισφοράς, με εξαίρεση τους παρακρατούμενους φόρους και το φόρο προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) του Ν.1642/1986, έχουν δικαίωμα έκπτωσης ποσοστού δέκα τοις εκατό (10%) στο οφειλόμενο ποσό.

6. Κατά την υποβολή των δηλώσεων, που προβλέπονται από την παράγραφο 1, δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 73α' του Ν.Δ.3323/1955, προκειμένου για τις αιτήσεις που υποβάλλονται για την έκδοση των οικείων πιστοποιητικών, κατά το χρόνο ισχύος των διατάξεων αυτού του άρθρου.
............................................................
Αρθρο 28
Εναρξη ισχύος

Η ισχύς των διατάξεων του νόμου αυτού, όπου δεν ορίζεται διαφορετικά, αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός των άρθρων 15 και 16 των οποίων η ισχύς αρχίζει από 4 Μαρτίου 1994.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο