Συνημμένα

Δημοσιεύθηκε στις : [ 17-06-2010 ]

ΙΚΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αρ.41/9.6.2010 Χορήγηση βεβαιώσεων οφειλών για την κάλυψη υποχρεώσεων εργοδοτών προς το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. με τη λήψη Τραπεζικών Δανείων με την εγγύηση της ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε.

(Χορήγηση βεβαιώσεων οφειλών για την κάλυψη υποχρεώσεων εργοδοτών προς το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. με τη λήψη Τραπεζικών Δανείων με την εγγύηση της ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε.)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αθήνα 9/6/2010
Αριθμ. Πρωτ. Ε57/19

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ
: ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ
Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 242, 244 – 46
: 210 52 15 264, 265 & 269
FAX : 210 52 23 228
E – mail : [email protected]

ΙΔΡΥΜΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. : 41

ΘΕΜΑ : «Χορήγηση βεβαιώσεων οφειλών για την κάλυψη υποχρεώσεων εργοδοτών προς το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. με τη λήψη Τραπεζικών Δανείων με την εγγύηση της ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε.»

Σας κοινοποιούμε την με αριθμό 5486/539/18-5-2010 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών & Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας (ΦΕΚ 730/τ.Β΄/27-5-2010), που αφορά την έγκριση εφαρμογής προγράμματος με τίτλο «Εγγύηση από την ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. Χαμηλότοκων Δανείων για την κάλυψη Φορολογικών και Ασφαλιστικών Υποχρεώσεων Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» και θέτουμε υπόψη σας τα εξής :

ΣΚΟΠΟΣ

Γενικός στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη και επέκταση της γενικής επιχειρηματικής δραστηριότητας των υφιστάμενων Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων, μέσω της άμεσης κάλυψης υποχρεώσεών τους προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία με την υποστήριξη της ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε., προκειμένου να υποβοηθηθεί άμεσα η πρόσβασή τους στο χρηματοπιστωτικό σύστημα και να επιτευχθεί στο απώτερο μέλλον ο απαιτούμενος τεχνολογικός εκσυγχρονισμός τους. Για την υλοποίηση του προγράμματος η ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. συνεργάζεται με Τραπεζικά Ιδρύματα της χώρας, προς τα οποία εγγυάται ένα μεγάλο μέρος των δανείων που συνάπτουν με τις Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Όταν υποβάλλεται αίτηση για χορήγηση βεβαίωσης, από την οποία να προσδιορίζεται η οφειλή του ενδιαφερόμενου εργοδότη προς το Ίδρυμα, προκειμένου να την καταθέσει, μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά του, για να υπαχθεί στο ως άνω πρόγραμμα, αυτή θα καταχωρείται στο μηχανογραφικό σύστημα Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., μέσω της οθόνης «Διαχείριση Εισερχομένων», με τύπο κίνησης :

001Τ
«ΑΙΤΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΦΕΙΛΗΣ – ΤΕΜΠΜΕ».

Αρμόδιο Υποκατάστημα/Παράρτημα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. για τη διεκπεραίωση της αίτησης είναι αυτό της έδρας του εργοδότη.
Αμέσως ή το αργότερο εντός της προβλεπόμενης από τη νομοθεσία προθεσμίας των δέκα (10) ημερών, εφόσον απαιτείται να διενεργηθεί έλεγχος για να προσδιοριστεί η οφειλή του συγκεκριμένου εργοδότη (εγκ. Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. 45/2001), χορηγείται σ΄ αυτόν το συνημμένο στην παρούσα υπόδειγμα «ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΦΕΙΛΗΣ», (για τη λήψη Ταπεζικών Δανείων με την εγγύηση της ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε.) ενώ ταυτόχρονα θα ενημερώνεται το σύστημα για τη διεκπεραίωσή της αίτησης με την καταχώρηση της ημερομηνίας έκδοσης της «ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΦΕΙΛΗΣ» .
Ο καταλογισμός εισφορών μηνών (μισθολογικών περιόδων) για τους οποίους, κατά το χρόνο διενέργειας του ελέγχου, δεν έχει παρέλθει η προθεσμία υποβολής της αντίστοιχης Α.Π.Δ., θα γίνεται με τη σύνταξη χειρόγραφης Πράξεις Επιβολής Εισφορών (Π.Ε.Ε.), βάσει Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/98 του εργοδότη, στην οποία θα αναφέρει «……οι εισφορές μηνός/ων ……………………………….της επιχείρησης με την επωνυμία
……………………………....................................................................................................
ΑΜΕ:.................................. ανέρχονται σε..........……...............................(...............,.....)
ευρώ ».

Η Π.Ε.Ε. αυτή θα καταχωρείται στο σύστημα μέσω της οθόνης «Λοιπές χρεωστικές κινήσεις οφειλέτη» με τύπο κίνησης 231.
Σε καμία περίπτωση δεν θα ζητείται, προκειμένου να διενεργηθεί ο έλεγχος, η υποβολή Κανονικής (01) ΑΠΔ, ενώ δεν έχει παρέλθει η προθεσμία υποβολής της.
Μετά την υποβολή της Κανονικής (01) ΑΠΔ του αντίστοιχου τριμήνου θα διενεργείται μηχανογραφικός έλεγχος και η τυχόν προκύπτουσα αυτόματη μηχανογραφική Α/ΠΕΕ θα μειώνεται ή θα ακυρώνεται οίκοθεν ανάλογα με το ποσό της ήδη χειρόγραφης συνταχθείσας Π.Ε.Ε.
Επισημαίνεται ότι, στην εν λόγω «ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΦΕΙΛΗΣ» πρέπει να συμπεριλαμβάνονται μόνο ληξιπρόθεσμες οφειλές (π.χ. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΦΕΙΛΗΣ που θα εκδοθεί τον Ιούλιο 2010 θα περιλαμβάνει οφειλές περιόδων απασχόλησης μέχρι και 31/5/2010), οι οποίες θα αφορούν αποκλειστικά την κοινή επιχείρηση του συγκεκριμένου εργοδότη (δηλ. δεν θα συμπεριληφθούν οφειλές από  οικοδομοτεχνικά έργα που του ανήκουν κ.λ.π.).
Μετά την έγκριση των αιτήσεων των εργοδοτών για ένταξή τους στο πρόγραμμα θα ενεργοποιούνται οι αντίστοιχες δανειακές συμβάσεις και θα γίνεται εκταμίευση του δανείου και καταβολή του ποσού με δίγραμμη επιταγή στις Δ.Ο.Υ. ή /και στα Ασφαλιστικά Ταμεία, το αργότερο εντός μηνός από την ημερομηνία έγκρισης και με καταληκτική ημερομηνία την 31/12/2010.
Προκειμένου οι ενταγμένοι στο πρόγραμμα εργοδότες να εξοφλήσουν ή να προβούν σε ρύθμιση της οφειλής τους θα πρέπει να υποβάλλουν αντίστοιχο αίτημα, συνοδευόμενο με φωτοαντίγραφο της δανειακής σύμβασης, στην υπηρεσία εσόδων του Υποκαταστήματος/Παραρτήματος Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. της έδρας τους, ώστε να τους χορηγηθεί Υπηρεσιακό Σημείωμα με το σύνολο της οφειλής τους (οφειλές από οικοδομοτεχνικά έργα που τους ανήκουν κ.λ.π.) προς την οικεία Ταμειακή Υπηρεσία ή Ταμείο Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ..
Στα πλαίσια της ανάγκης για την όσο το δυνατό ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, θα πρέπει να καταβάλλεται προσπάθεια, ώστε τα Υπηρεσιακά Σημειώματα να χορηγούνται αμέσως ή το συντομότερο δυνατό.

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ

Οι εργοδότες που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα οφείλουν να προσκομίσουν στα αντίστοιχα Τραπεζικά Ιδρύματα, εντός μηνός από την ημερομηνία έκδοσης της προαναφερόμενης δίγραμμης επιταγής, βεβαίωση μη οφειλής ή ασφαλιστικής ενημερότητας, από την οποία να προκύπτει εάν οι οφειλές τους έχουν εξοφληθεί ή ρυθμιστεί σε δόσεις και τηρούνται οι όροι της ρύθμισης.
Οι βεβαιώσεις αυτές (μη οφειλής ή ασφαλιστικής ενημερότητας) θα εκδίδονται από τις υπηρεσίες εσόδων κατά τα γνωστά.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ

1. Σε περίπτωση που η οφειλή εξοφλείται εφάπαξ με το ποσό που αναφέρεται στη δίγραμμη επιταγή, θα παρέχεται η έκπτωση του 40% στα πρόσθετα τέλη κατά τις ισχύουσες διατάξεις (εγκ. 24/2010).

2. Σε κάθε άλλη περίπτωση θα εκδίδεται απόφαση ρύθμισης του αρμοδίου οργάνου μέχρι 36 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, κατά τις ισχύουσες διατάξεις με έκπτωση 20% στα πρόσθετα τέλη (εγκ. 24/2010), το ποσό δε της δίγραμμης επιταγής θα συμψηφίζεται με το ποσό της α΄ δόσης καθώς και με τις τελευταίες δόσεις όπως αυτές ορίζονται στην απόφαση ρύθμισης.
Σημειώνεται ότι, εφόσον μετά την εξόφληση της οφειλής προκύπτει πιστωτικό υπόλοιπο στην «καρτέλα καθυστερούμενων οφειλέτη» θα ενημερώνεται το τμήμα Εσόδων του αρμοδίου Υποκαταστήματος της έδρας του εργοδότη. Για την επιστροφή του επιπλέον ποσού θα ακολουθείται η γνωστή διαδικασία επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών (εγκ. Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. 45/2001 παρ. 13.4.1).

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
α/α
ΓΡ. ΑΞΙΩΤΑΚΗ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ

ΣυνημμέναΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο