Δημοσιεύθηκε στις : [ 08-06-2010 ]

Αριθμ. Φ.21220/10351/374/3.6.2010 Πάγιο σύστημα ρύθμισης οφειλόμενων εισφορών προς το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού Τομέα (ΤΕΑΙΤ)

(Πάγιο σύστημα ρύθμισης οφειλόμενων εισφορών προς το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού Τομέα (ΤΕΑΙΤ))

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

(ΦΕΚ Β΄ 768/03.06.2010)

3 Ιουνίου 2010

Αριθμ. Φ.21220/10351/374 

Πάγιο σύστημα ρύθμισης οφειλόμενων εισφορών προς το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού Τομέα (ΤΕΑΙΤ).


Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 19 του ν.3833/2010 «Προστασία της εθνικής οικονομίας – Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ 40 Α΄).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).

3. Την υπ’ αριθμ. 2876/7.10.2009 (ΦΕΚ 2234 Β΄) απόφαση του Πρωθυπουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων».

4. Τις υπ’ αριθμ. οικ. 34819/49/10.12.2009 (ΦΕΚ 2441 Β΄) και οικ.935/2/15.1.2010 (ΦΕΚ 50 Β΄) κοινές αποφάσεις του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης περί καθορισμού αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

5. Τη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού Τομέα (ΤΕΑΙΤ), όπως διατυπώθηκε στην υπ’ αριθμ. 305/81/14.4.2010 απόφασή του.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο

1. Με απόφαση των αρμοδίων οργάνων του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού Τομέα (ΤΕΑΙΤ), μετά από αίτηση του οφειλέτη, παρέχεται η ευχέρεια της τμηματικής καταβολής σε μηνιαίες δόσεις ή της εφάπαξ εξόφλησης των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών μετά των πρόσθετων τελών, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων προς τους αυτοτελείς Τομείς Επικουρικής Ασφάλισης του ΤΕΑΙΤ.

2. Αρμόδια όργανα για την έκδοση απόφασης τμηματικής καταβολής σε μηνιαίες δόσεις ή εφάπαξ εξόφλησης των καθυστερούμενων οφειλών προς τους Τομείς του ΤΕΑΙΤ είναι:

α) Ο Προϊστάμενος της οικείας Διεύθυνσης Επικουρικής Ασφάλισης, κατά Τομέα, του ΤΕΑΙΤ, όταν το ποσό της οφειλόμενης κύριας εισφοράς δεν υπερβαίνει τις πενήντα χιλιάδες (50.000,00) ευρώ.

β) Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΕΑΙΤ, όταν το ποσό της οφειλόμενης κύριας εισφοράς υπερβαίνει τις πενήντα χιλιάδες (50.000,00) ευρώ.

3. Ο αριθμός των δόσεων καθορίζεται σε τριάντα έξι (36) μηνιαίες δόσεις, με την προϋπόθεση καταβολής από τον οφειλέτη των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών. Η μηνιαία δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ποσού των διακοσίων (200) ευρώ. Εάν ο οφειλέτης αδυνατεί να καταβάλει τις οριζόμενες από την απόφαση ρύθμισης δόσεις μέχρι και τεσσάρων (4) συνεχόμενων μηνών, μπορεί να συνεχίσει κανονικά την καταβολή των δόσεων από τον επόμενο μήνα. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται μέχρι και τρεις (3) φορές κατά τη διάρκεια της ρύθμισης, με την προϋπόθεση ότι καταβάλλονται εμπρόθεσμα οι δόσεις για οκτώ (8) συνεχόμενους μήνες κάθε φορά.

Σε κάθε περίπτωση απαραίτητη προϋπόθεση είναι η καταβολή από τον οφειλέτη των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών.

4. Αν διαγραφεί μέρος της οφειλής, οι δόσεις αναπροσαρμόζονται οίκοθεν από το αρμόδιο όργανο.

5. Εάν ο οφειλέτης απωλέσει ολοκληρωτικά το δικαίωμα της τμηματικής εξόφλησης εισφορών σε δόσεις, δύναται να υποβάλει νέα αίτηση για ρύθμιση, μετά από ένα χρόνο από την έκδοση της πρώτης απόφασης. Για τον υπολογισμό του χρόνου, ως έναρξη λογίζεται ο μήνας καταβολής της πρώτης δόσης.

6. Οι οφειλές που βεβαιώνονται ή προκύπτουν μετά την υπαγωγή στη ρύθμιση και ανάγονται σε χρονικές περιόδους απασχόλησης μέχρι και τον τελευταίο μήνα υπαγωγής των οφειλών στη ρύθμιση δεν θεωρούνται τρέχουσες. Οι οφειλές αυτές, αν δεν εξοφληθούν εφάπαξ, εντάσσονται αυτεπαγγέλτως στην υφιστάμενη ρύθμιση, με ανακαθορισμό του ποσού των υπολειπόμενων δόσεων.

Αντιθέτως, εάν κατά τη διάρκεια της ρύθμισης προκύψει οφειλή, αναγόμενη σε χρονική περίοδο απασχόλησης μεταγενέστερη της υπαγωγής στη ρύθμιση, αυτή θεωρείται τρέχουσα και θα πρέπει να εξοφληθεί εφάπαξ, προκειμένου να παραμείνει σε ισχύ η υφιστάμενη ρύθμιση τμηματικής εξόφλησης.

7. Στους οφειλέτες που υπάγονται στην παρούσα ρύθμιση και τηρούν τους όρους αυτής, χορηγείται βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας διάρκειας ενός (1) μηνός από τις οικείες Διευθύνσεις Επικουρικής Ασφάλισης του ΤΕΑΙΤ.

8. Το αρμόδιο όργανο του ΤΕΑΙΤ, παρά τη συμμόρφωση του οφειλέτη στους όρους της ρύθμισης, διατηρεί το δικαίωμα:

α) Να επιβάλει κατασχέσεις και να εγγράφει υποθήκες σε περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη, των συνυπόχρεων ή των εγγυητών, προκειμένου να διασφαλίσει την οφειλή.

β) Να δίνει εντολή παρακράτησης μέρους ή του συνόλου της χρηματικής απαίτησης του οφειλέτη κατά τρίτων προσώπων, για την είσπραξη της οποίας ζητείται αποδεικτικό ενημερότητας.

γ) Να προβαίνει σε συμψηφισμό των χρηματικών απαιτήσεων του οφειλέτη κατά του ΤΕΑΙΤ και μέχρι του ύψους των ληξιπρόθεσμων οφειλών του.

9. Μετά την έκδοση απόφασης ρύθμισης της οφειλής από το ΤΕΑΙΤ:

α) Οι επιβληθείσες κατασχέσεις εις χείρας τρίτων δεν αίρονται και τα ποσά που αποδίδονται από τις κατασχέσεις αυτές λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη δόσης ή δόσεων, εφόσον δεν πιστώνονται με άλλες οφειλές που δημιουργήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα ισχύος της ρύθμισης.

β) Αναστέλλεται η ποινική δίωξη για παραβάσεις του α.ν. 86/1967, εξαλείφεται το αξιόποινο σε περίπτωση ολοσχερούς εξόφλησης και αναβάλλεται η εκτέλεση της καταγνωσθείσας ποινής ή διακόπτεται η αρξαμένη εκτέλεση αυτής, η οποία τελικά εξαλείφεται σε περίπτωση ολοσχερούς εξόφλησης.

γ) Αναστέλλεται ο χρόνος παραγραφής της οφειλής προς το ΤΕΑΙΤ.

δ) Άρση, μεταφορά, περιορισμός επιβληθείσας κατάσχεσης ή εξάλειψη εγγραφείσας υποθήκης, πριν από την εξόφληση της οφειλής για την οποία επιβλήθηκε, συγχωρείται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου που την επέβαλε, αφού παρασχεθούν εγγυήσεις αντίστοιχες του οφειλόμενου ποσού.

ε) Οφειλές επιχείρησης που αφορούν την έδρα της και παραρτήματά της, τα οποία βρίσκονται σε διαφορετικές περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας, αντιμετωπίζονται στο σύνολό τους με έκδοση ενιαίας απόφασης ρύθμισης από το αρμόδιο όργανο του ΤΕΑΙΤ.

στ) Η καταβολή δόσεων ρυθμισμένων οφειλών και έναντι καταβολών πραγματοποιείται μέσω Τραπεζών, με τις οποίες έχει συμβληθεί ή θα συμβληθεί με το ΤΕΑΙΤ, ανά την επικράτεια. Σε εξαιρετικές μόνο περιπτώσεις, με ευθύνη των Προϊσταμένων των επιμέρους Διευθύνσεων Επικουρικής Ασφάλισης του ΤΕΑΙΤ και για λόγους ανωτέρας βίας η καταβολή των δόσεων δύναται να γίνει με Ταχυδρομική ή Τραπεζική επιταγή.

ζ) Ως ημερομηνία καταβολής θεωρείται η ημερομηνία κατάθεσης του ποσού στα ΕΛΤΑ ή στην Τράπεζα και όχι η ημερομηνία είσπραξης αυτού από το οικείο Τμήμα Εσόδων των Διευθύνσεων Επικουρικής Ασφάλισης του ΤΕΑΙΤ.

10. Για τους εργοδότες, οι οποίοι ασφαλίζονται για κύρια σύνταξη στον ΟΑΕΕ και υπάγονται στην επικουρική ασφάλιση Τομέων του ΤΕΑΙΤ, ο χρόνος έναρξης της συνταξιοδότησής τους, σε περίπτωση υπαγωγής τους στον παρόντα διακανονισμό, ορίζεται ως ακολούθως:

α) Η ημέρα που προβλέπουν οι καταστατικές διατάξεις του οικείου Τομέα, εφόσον το οφειλόμενο ποσό δεν υπερβαίνει τις είκοσι (20) μηνιαίες συντάξεις κατωτάτων ορίων, ανεξαρτήτως αν με τη ρύθμιση το οφειλόμενο ποσό εξοφληθεί μεταγενέστερα.

β) Η πρώτη του επομένου της εξόφλησης της οφειλής μηνός, εφόσον το οφειλόμενο ποσό υπερβαίνει τις είκοσι (20) μηνιαίες συντάξεις κατωτάτων ορίων.

11. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 3833/2010.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 20 Μαΐου 2010O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο